Raport zintegrowany
2021

Wyniki finansowe

Rok 2021 był okresem silnego ożywienia gospodarczego po zamrożeniu gospodarek w 2020 r. w związku z pandemią Covid-19. Wzrost PKB o 5,7% oraz produkcji przemysłowej o 14,9% przełożył się na zapotrzebowanie na energię elektryczną a wraz ze zwiększonym popytem zagranicznym wpłynął na skokowy wzrost produkcji energii w Polsce.

Zwiększona produkcja energii w Grupie PGE odpowiada za wzrost przychodów ze sprzedaży w 2021 r. o 15% r/r. Raportowany zysk EBITDA wyniósł 9,5 mld PLN i wzrósł o 60% r/r ze względu na wyższe wolumeny produkcji i dystrybucji energii, przychody z Rynku Mocy oraz wyższe ceny energii na rynku kasowym. Istotny wpływ na poprawę wyniku miały również zdarzenia jednorazowe, których saldo wyniosło 1,4 mld PLN. Zysk EBITDA skorygowany o zdarzenia jednorazowe wyniósł 8,1 mld PLN.

W świetle agresji Rosji na Ukrainę oraz jej możliwych następstw, dobre wyniki wypracowane w ubiegłym roku przez Grupę PGE zyskują tylko na znaczeniu. Zwiększają one stabilność organizacji, która musi sprostać nowym wyzwaniom, równolegle z procesami transformacji energetycznej. Ze szczególną satysfakcją prezentujemy rekordowe wyniki finansowe segmentu Energetyki Odnawialnej. Świadczą one o rosnącej roli, jaką pełnią odnawialne źródła energii w Grupie PGE.

Wojciech Dąbrowski prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Zysk netto wypracowany w 2021 r. wyniósł 3,95 mld PLN. Na poziom zysk netto wpłynęły w istotnym stopniu zdarzenia jednorazowe w postaci rozwiązania rezerwy rekultywacyjnej a także odpisów z tytułu trwałej utraty wartości aktywów. Zdarzenia jednorazowe miały charakter niegotówkowy i nie wpłynęły na przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, które wyniosły 7,46 mld PLN.

01
04
52 730
mln PLN
Przychody ze sprzedaży
01
04
3 609
mln PLN
Zysk brutto ze sprzedaży
01
04
5 123
mln PLN
Zysk z działalności operacyjnej
01
04
4 871
mln PLN
Zysk brutto

[mln PLN] Stan na dzień Stan na dzień
31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
AKTYWA TRWAŁE
Rzeczowe aktywa trwałe 60 817 61 741
Nieruchomości inwestycyjne 39 41
Wartości niematerialne oraz wartość firmy 682 646
Prawa do użytkowania składników aktywów 1 257 1 309
Należności finansowe 204 191
Instrumenty pochodne i inne aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 364 132
Udziały i akcje oraz pozostałe instrumenty kapitałowe 117 57
Udziały i akcje wykazywane metodą praw własności 156 152
Pozostałe aktywa długoterminowe 873 839
Uprawnienia do emisji CO2 na własne potrzeby 797 39
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 933 1 351
66 239 66 498
AKTYWA OBROTOWE
Zapasy 2 189 3 123
Uprawnienia do emisji CO2 na własne potrzeby 4 106 1 735
Należności z tytułu podatku dochodowego 144 8
Instrumenty pochodne i inne aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 575 423
Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności finansowe 7 727 4 812
Pozostałe aktywa krótkoterminowe 1 240 799
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 6 733 4 189
22 714 15 089
AKTYWA ZAKLASYFIKOWANE JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY 13 7
SUMA AKTYWÓW 88 966 81 594
KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał podstawowy 19 165 19 165
Kapitał zapasowy 20 154 18 410
Kapitał z wyceny instrumentów finansowych 609 -13
Różnice kursowe z przeliczenia 2 5
Zyski zatrzymane 7 564 4 951
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ 47 494 42 518
Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym 797 983
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY 48 291 43 501
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
Rezerwy długoterminowe 8 559 11 207
Kredyty bankowe, pożyczki, obligacje i leasing 8 666 10 025
Instrumenty pochodne 1 385
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 402 345
Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe 600 600
Pozostałe zobowiązania finansowe 517 448
Pozostałe zobowiązania niefinansowe 133 65
18 878 23 075
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
Rezerwy krótkoterminowe 12 600 7 311
Kredyty bankowe, pożyczki, obligacje i leasing 2 160 1 384
Instrumenty pochodne 82 63
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania finansowe 4 601 3 504
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 20 476
Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe 76 77
Pozostałe zobowiązania niefinansowe 2 258 2 203
21 797 15 018
RAZEM ZOBOWIĄZANIA 40 675 38 093
SUMA KAPITAŁÓW I ZOBOWIĄZAŃ 88 966 81 594

Saldo zdarzeń jednorazowych (poziom EBITDA)

Zdarzenia o charakterze jednorazowym w 2021 roku miały pozytywny wpływ na wynik raportowany (odwrotnie niż w roku poprzednim). Saldo zdarzeń wyniosło 1 406 mln PLN i złożyło się na nie głównie rozwiązanie rezerwy rekultywacyjnej w łącznej wysokości 1 463 mln PLN.

EBITDA raportowana z podziałem na segmenty

W 2021 r. wszystkie segmenty operacyjne z wyjątkiem segmentu Ciepłownictwo zanotowały wzrost zysku raportowanego EBITDA. W segmencie Energetyki Konwencjonalnej na wyniki pozytywnie wpłynęły wyższe wolumeny produkcji oraz przychody z Rynku Mocy. W segmencie Dystrybucji wyniki zostały wsparte przez wyższe wolumeny dystrybuowanej energii. W segmencie Obrotu nastąpił wzrost marży na sprzedaży energii wobec niskiej bazy z 2020 r. W segmencie Ciepłownictwa wyniki obniżyły się pod wpływem rosnących kosztów uprawnień do emisji CO2 i gazu ziemnego.

EBIT raportowany z podziałem na segmenty

Zdarzenia jednorazowe i EBIT powtarzalny

[mln PLN] 2021 2020 r/r
Zdarzenia jednorazowe – poziom EBITDA 1406 -218
Odpisy RAT, WN i PDUA (brutto)1 -216 -948
Zdarzenia jednorazowe – poziom EBIT 1190 -1166
EBIT powtarzalny 3 933 2 574 53%
1Odpisy Rzeczowych Aktywów Trwałych, Wartości Niematerialnych oraz Praw do Użytkowania Aktywów.

Bilans skonsolidowany (główne kategorie)

Wzrost sumy bilansowej jest wynikiem wzrostu aktywów obrotowych w tym zapasów CO2 oraz wyższego salda środków pieniężnych. Działalność spółki finansowana była głównie przez wypracowane środki z działalności operacyjnej (+7,5 mld PLN). W okresie nastąpił istotny spadek zadłużenia netto z 7,3 mld PLN na koniec 2020 do 4,2 mld PLN na koniec 2021 r. Spadek zadłużenia spowodowany był mniejszym poziomem wydatków inwestycyjnych oraz optymalizacją kosztów operacyjnych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej.

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania