Raport zintegrowany
2021

Wydzielenie aktywów węglowych

SDGs

Naszym obowiązkiem jest zabezpieczenie energetyki by zapewnić stabilne i bezpieczne dostawy energii elektrycznej do naszych odbiorców, bo bezpieczeństwo energetyczne i dostęp do energii to podstawa funkcjonowania społeczeństwa, jak i całej gospodarki, a w efekcie całego państwa. Dlatego prowadzimy intensywne prace nad integracją sektora energetyki węglowej. Umożliwi to, z jednej strony przyspieszenie realizacji inwestycji spółek energetycznych w OZE, z drugiej zaś usprawni zarządzanie energetyką węglową, która pozostaje podstawą wytwarzania energii elektrycznej i gwarantem bezpieczeństwa.

Ryszard Wasiłek wiceprezes zarządu ds. operacyjnych PGE Polska Grupa Energetyczna

W marcu 2022 roku rząd przyjął program transformacji sektora elektroenergetycznego i wydzielenia aktywów węglowych z grup energetycznych. W efekcie elektrownie węglowe oraz kopalnie węgla brunatnego zostaną zgrupowane w osobnym podmiocie ze 100-proc. udziałem Skarbu Państwa (Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego – NABE). Umożliwi to PGE na koncentrację na rozwoju zgodnie ze Strategią w obszarach zmieniających oblicze polskiej energetyki – przede wszystkim energetyki odnawialnej, dystrybucji energii oraz dekarbonizacji ciepłownictwa. Równocześnie skoncentrowanie wytwarzania w ramach jednego podmiotu zabezpieczyć ma bezpieczeństwo energetyczne Polski i niezakłócony proces transformacji energetycznej.

Nabycie przez Skarb Państwa od PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A, ENEA S.A., ENERGA S.A., TAURON Polska Energia S.A. wszystkich aktywów związanych z wytwarzaniem energii w elektrowniach zasilanych węglem kamiennym i brunatnym, w tym spółek serwisowych świadczących usługi na ich rzecz.

  • W związku z nierozerwalnością kompleksów energetycznych zasilanych węglem brunatnym, wśród nabywanych aktywów znajdą się również kopalnie węgla brunatnego
  • Aktywa związane z wydobyciem węgla kamiennego nie zostaną włączone do podmiotu zajmującego się wytwarzaniem energii elektrycznej w jednostkach węglowych
  • Aktywa ciepłownicze w związku z planowanymi modernizacjami w kierunku źródeł nisko- i zeroemisyjnych nie będą przedmiotem wydzielenia
  • Nabycie może nastąpić poprzez nabycie akcji/udziałów poszczególnych spółek bezpośrednio przez Skarb Państwa a następnie ich konsolidację w ramach NABE lub poprzez warunkowe nabycie akcji/udziałów spółek przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (PGE GiEK), pod warunkiem nabycia akcji PGE GIEK przez Skarb Państwa. Wybór modelu transakcji będzie uzależniony od rezultatów przeprowadzonych analiz
  • Nabycie zostanie poprzedzone reorganizacją wewnętrzną koncernów energetycznych.
  • NABE będzie podmiotem w pełni samowystarczalnym, tj. będzie w stanie zapewnić sobie wszystkie niezbędne do niezakłóconego działania funkcje wewnętrzne i zewnętrzne, tj. HR, IT, zakupy, trading
  • NABE będzie skupiało się na inwestycjach utrzymaniowych i modernizacyjnych niezbędnych do utrzymania sprawności eksploatowanych bloków węglowych, w tym zmierzających do ograniczenia emisyjności eksploatowanych jednostek
  • NABE będzie wspierać bezpieczną i zrównoważonej transformację ze względu na dostarczanie mocy niezbędnej do bilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania