Raport zintegrowany
2021

Wybrane wskaźniki w obszarze kwestii środowiskowych w Grupie PGE

Energia

Zużycie energii w organizacji

 • 302-1

Całkowite zużycie energii w organizacji 2021
Energii elektrycznej (kWh) 11 152 880 829
Energii cieplnej (GJ) 2 501 120,11

Wolumen całkowitej sprzedanej: 2021
Energii elektrycznej (kWh) 107 633 043 564
Energii cieplnej (GJ) 53 675 235,06
Chłodu (GJ) 0
Pary (GJ) 1 398 948,94

Emisja CO2

Emisja CO2 z głównych instalacji Grupy oraz przydział bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 na 2021 rok.

 • 305-1
 • EU-5

Emisja CO2
w 2021 roku*
Przydział uprawnień do emisji CO2
na 2021 rok**
Emisja CO2
w 2020 roku*
Emisja CO2
w 2019 roku
Emisja CO2
w 2018 roku
Elektrownie i elektrociepłownie Grupy PGE łącznie 70 746 383 638 274 59 518 765 60 663 255 70 186 803

Wielkości emisji CO2 wskazana powyższej dotyczy wszystkich instalacji Grupy PGE, które funkcjonują w systemie EU ETS. Wielkość emisji CO2 jest wyliczana w oparciu i zgodnie z regulacjami prawnymi w zakresie systemu ETS, a w szczególności z udzielonymi decyzjami właściwych organów, zezwalającymi na emisję gazów cieplarnianych z instalacji.

Pozostałe emisje

Emisja związków NOX, SO2 i innych istotnych związków emitowanych do powietrza w 2021 roku.

 • 305-7

Ujęcie sumaryczne (PGE GiEK+ PGE EC)

Waga istotnych emisji do powietrza [tony] 2021
NOx 62 931
SO2 52 818
Pył zawieszony 2 033

 

Emisja związków NOX, SO2 i innych istotnych związków emitowanych do powietrza w 2021 roku przez PGE GiEK i PGE EC.

PGE GiEK PGE EC
Waga istotnych emisji do powietrza [tony] 2021 2020 2019 2021 2020 2019
NOx 62 931 36 278 37 179 8 206 7 298 12 120
SO2 52 818 39 012 36 831 8 688 7 997 9 689
Pył zawieszony 2 033 1 268 1 324 539 560 821
Emisja dla wygenerowanej energii netto ze wszystkich mocy produkcyjnych [kg/MWh]:
NOx 0,76 0,78 0,86 0,36 0,35 0,47
SO2 0,92 0,83 0,85 0,38 0,38 0,38
Pył zawieszony 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03
Emisja dla wygenerowanej energii brutto ze wszystkich mocy produkcyjnych [kg/MWh]:
NOx 0,69 0,34
SO2 0,84 0,36
Pył zawieszony 0,02 0,02

Gospodarka wodno-ściekowa

Całkowity pobór wody na cele produkcyjne według źródła w 2021 roku.

 • 303-3 (2018)

PGE GiEK
2021 2020 2019
Całkowita objętość wody pobranej na cele produkcyjne z następujących źródeł 1 276 103 871 1 242 021 026* 823 248 035
wody powierzchniowe, w tym wody z terenów podmokłych, rzek, jezior 1 275 221 316 1 239 164 139 821 829 162
wody gruntowe 758 401 2 530 558 1 204 452
woda deszczowa bezpośrednio zebrana i przechowywana przez organizację 0 0 0
ścieki z innej organizacji 0 39 704 2 297
dostawy wody miejskiej i dostawy z innych przedsiębiorstw wodnych 124 154 286 625* 212 124
* dane zostały zaktualizowane

PGE EC
2021* 2020 2019
Całkowita objętość wody pobranej na cele produkcyjne z następujących źródeł 123 400 179 46 191 007 588 941 446
wody powierzchniowe, w tym wody z terenów podmokłych, rzek, jezior 119 912 532 42 809 425 578 765 341
wody gruntowe 2 027 597 1 814 720 8 417 680
woda deszczowa bezpośrednio zebrana i przechowywana przez organizację 0 0 16 867
ścieki z innej organizacji 1 800 0 1 744
dostawy wody miejskiej i dostawy z innych przedsiębiorstw wodnych 1 458 250 1 566 862 1 739 814
* dane dotyczą oddziałów PGE Energii Ciepła i spółek zależnych

PGE EO
2021* 2020** 2019
Całkowita objętość wody pobranej na cele produkcyjne z następujących źródeł 25 129 615 394 10 161 924 065 9 569 414 678
wody powierzchniowe, w tym wody z terenów podmokłych, rzek, jezior 25 129 600 614 10 161 910 826 9 569 400 094
wody gruntowe 5 943 4 810 5 228
woda deszczowa bezpośrednio zebrana i przechowywana przez organizację 0 0 0
ścieki z innej organizacji 0 0 0
dostawy wody miejskiej i dostawy z innych przedsiębiorstw wodnych 8 837 8 429 9 356
* do sprawozdań niefinansowych z poprzednich lat podawano dane z zakresu dużych elektrowni wodnych zbiornikowo przepływowych i przepływowych- znajdujących się w oddziałach PGE Energia Odnawialna oraz trzech duży elektrowni przepływowych jak: EW Dębe, Nielisz i Smardzewice. Nie uwzględniano dotychczas przepływów w małych elektrowniach przepływowych (MEW Dychów)
** dane zostały zaktualizowane

Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia w 2021 roku.

 • 303-4

PGE GiEK
2021 2020* 2019
Rzeczywista łączna ilość ścieków 25 110 513 23 864 603 21 856 562
Ilość ścieków w podziale na:
do rzek 23 294 196 20 639 905 21 838 460
do jezior 1 809 788 3 211 910
do ziemi 0
przedsiębiorstwa komunalne – do kanalizacji 6 529 12 788 18 102
Wody z odwodnienia zakładu górniczego /wody kopalniane oczyszczenia 199 056 878 200 947 318 213 285 383
Wody chłodnicze z otwartego obiegu chłodzenia, które nie wymagają oczyszczenia 1 138 299 971 1 120 985 988 706 037 989
* dane zostały zaktualizowane

PGE EC
2021 2020 2019
Rzeczywista łączna ilość ścieków 6 984 362 4 899 580 13 856 612
Ilość ścieków w podziale na:
do rzek 5 638 663 3 705 975 7 570 498
do jezior 112 949 1 107 433
do ziemi
przedsiębiorstwa komunalne – do kanalizacji 1 345 699 1 080 656 1 356 110
Wody z odwodnienia zakładu górniczego /wody kopalniane oczyszczenia nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Wody chłodnicze z otwartego obiegu chłodzenia, które nie wymagają oczyszczenia 107 291 008 33 194 176 542 577 388

PGE EO
2021 2020 2019
Rzeczywista łączna ilość ścieków 80 890 90 563 107 699
Ilość ścieków w podziale na:
do rzek 70 272 83 793 99 636
do jezior
do ziemi
przedsiębiorstwa komunalne – do kanalizacji 9 698 6 769 8 063
Wody z odwodnienia zakładu górniczego /wody kopalniane oczyszczenia nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Wody chłodnicze z otwartego obiegu chłodzenia, które nie wymagają oczyszczenia 920 851 1 000

PGE Dystrybucja
2021 2020 2019
Rzeczywista łączna ilość ścieków 3 905* 684 617
Ilość ścieków w podziale na:
do rzek 3 201 72 52
do jezior
do ziemi 704 612 565
przedsiębiorstwa komunalne – do kanalizacji
Wody z odwodnienia zakładu górniczego /wody kopalniane oczyszczenia nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Wody chłodnicze z otwartego obiegu chłodzenia, które nie wymagają oczyszczenia nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
*Przyczyną wzrostu ilości ścieków wynika przede wszystkim ze zmiany w pozwoleniu wodnoprawnym, zgodnie z którym od 2021 roku jako ścieki zaliczana jest suma wód opadowych i ścieków w oddziale Rzeszów, ponieważ są one odprowadzane jednym kolektorem oraz z ujmowania ścieków z GPZ Rożki 220/110 kV na terenie oddziału Skarżysko-Kamienna.

Gospodarka odpadami

Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem w 2021 roku.

 • 306-3
 • 306-4
 • 306-5

PGE GiEK
2021 2020 2019
Ilość odpadów niebezpiecznych według metody utylizacji: 1 003 1 188 1 385
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii) 760 859 523
Recycling 285 270 304
Spalanie (mass burn)
Unieszkodliwianie 130 133 188
Składowanie na składowiskach odpadów 38
Przechowywanie na terenie zakładu oraz magazynowanie 113 173 323
Inne (np. przekazanie uprawnionym odbiorcom)
Ilość odpadów innych niż niebezpieczne wg metody utylizacji: 5 785 030 4 843 940 5 665 324
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii) 1 941 937 1 256 648 1 714 784
Recycling 5 140 7 061 20 700
Spalanie (mass burn)
Unieszkodliwianie 3 320 13 913 9 558
Składowanie na składowiskach odpadów 3 819 945 3 537 658 3 938 929
Przechowywanie na terenie zakładu oraz magazynowanie 10 462 30 605 1 951
Inne (np. przekazanie uprawnionym odbiorcom)

PGE EC
2021 2020 2019
Ilość odpadów niebezpiecznych według metody utylizacji: 5 095 4 669 4 691
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii) 70 290 4 430
Recycling 306 57 36
Spalanie (mass burn)
Unieszkodliwianie 1 37 725
Składowanie na składowiskach odpadów 1
Przechowywanie na terenie zakładu oraz magazynowanie 4 718 4 285 1,3
Inne (np. przekazanie uprawnionym odbiorcom) 0,2
Ilość odpadów innych niż niebezpieczne wg metody utylizacji: 408 638 432 622 366 606
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii) 312 845 161 558 481 603
Recycling 10 766 194 833 4 718
Spalanie (mass burn) 85 459
Unieszkodliwianie 4 27 744 7 376
Składowanie na składowiskach odpadów 46 364 2 256 12 772
Przechowywanie na terenie zakładu oraz magazynowanie 35 500 47 157 231
Inne (np. przekazanie uprawnionym odbiorcom) 3 158 25 219

PGE EO
2021 2020 2019
Ilość odpadów niebezpiecznych według metody utylizacji: 70 285 11
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii) 0 1
Recycling 0
Spalanie (mass burn) 0
Unieszkodliwianie 47,9 39 3
Składowanie na składowiskach odpadów 20,4 21,5 1,5
Przechowywanie na terenie zakładu oraz magazynowanie 1,5 220 3,5
Inne (np. przekazanie uprawnionym odbiorcom) 0 4,7 2
Ilość odpadów innych niż niebezpieczne wg metody utylizacji: 1 182 218 213
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii) 0
Recycling 0
Spalanie (mass burn) 0 2
Unieszkodliwianie 3 171 3
Składowanie na składowiskach odpadów 38 10 12
Przechowywanie na terenie zakładu oraz magazynowanie 750 297 164
Inne (np. przekazanie uprawnionym odbiorcom) 391 47 32

PGE Dystrybucja
2021 2020 2019
Ilość odpadów niebezpiecznych według metody utylizacji: 815 1 969 2 253
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii)  –  –
Recycling  –  –
Spalanie (mass burn)  –  –
Unieszkodliwianie  –  –
Składowanie na składowiskach odpadów  –  –
Przechowywanie na terenie zakładu oraz magazynowanie  –  –
Inne (np. przekazanie uprawnionym odbiorcom) 815 1 969 2 253
Ilość odpadów innych niż niebezpieczne wg metody utylizacji: 2 659 4 561 4 821
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii)  –  –
Recycling  –  –
Spalanie (mass burn)  –  –
Unieszkodliwianie  –  –
Składowanie na składowiskach odpadów  –  –
Przechowywanie na terenie zakładu oraz magazynowanie  –  –
Inne (np. przekazanie uprawnionym odbiorcom) 2 659 4 561 4 821

Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska w spółkach wywierających największy wpływ na otoczenie [PLN].

 • 307-1

PGE EC 2021  komentarz
Wartość kar pieniężnych jeszcze nie nałożonych, lecz oszacowanych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska 52 179 PLN I. Kara nałożona przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ) w grudniu 2021 roku w wysokości 43 009 PLN dotyczyła przekroczenia parametrów ścieków z IMOS w EC Wrocław w szczególności w zakresie parametru ChZT z pomiarów okresowych i dotyczyła roku 2018.

Złożono wniosek do WIOŚ celem zaliczenia kary na poczet prowadzonej modernizacji instalacji IMOS.

II. Kara nałożona przez WIOŚ na spółkę KOGENERACJA/Oddział Czechnica w wysokości 9170 PLN za przekroczenie emisji hałasu w 2021 roku. Spółka złożyła odwołanie do GIOŚ w przedmiocie sprawy – postępowanie administracyjne w toku.

Wartość kar pieniężnych zmniejszonych (umorzonych) w danym roku za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska 13 052 PLN 12 stycznia 2021 roku zostały złożone dwa wnioski do WIOŚ o zmniejszenie kar pieniężnych i zaliczenie ich w poczet środków poniesionych na realizację przedsięwzięć dla Oddziału EC Lublin.

Kary dotyczyły:

1) kara za 2018 rok w wysokości 7 999 PLN za przekroczenie dopuszczalnej ilości średnich 48-godzinnych pyłu przekraczających 110% wartości dopuszczalnej określonej w PZ.

2) kara za 2019 roku w wysokości 5 053 PLN za przekroczenie standardu emisyjnego pyłu w zakresie średniomiesięcznego stężenia w październiku 2019 roku.

8 lutego 2021 roku WIOŚ wydał dwie decyzje zmniejszające do zera administracyjne kary pieniężne wymierzone za lata: 2018 i 2019.

Wartość kar pieniężnych jeszcze nie nałożonych lecz oszacowanych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska 8 456 PLN Jeżeli WIOŚ uruchomi postępowanie w tym zakresie i zostaną naliczone kary, Oddział Wybrzeże planuje wystąpić o zmniejszenie kar pieniężnych i zaliczenie ich w poczet środków poniesionych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.

PGE GiEK 2021  komentarz
Wartość kar pieniężnych nałożonych w danym roku za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska 4 170 PLN Oplata podwyższona w kwocie 4170 PLN wymierzona decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z 25.06.2021 roku dla Oddziału Kopalnia Węgla Brunatnego Turów za odprowadzanie w roku 2019 ścieków z mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków z przekroczeniem warunków korzystania ze środowiska.
27 540 PLN Kara pieniężna w wysokości 27 540 PLN wymierzona decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z 9.03.2021 roku dla Oddziału Elektrownia Turów za przekroczenie dopuszczalnej emisji rtęci z bloku energetycznego nr 5 i 6 w roku 2019.
36 152 PLN Kara pieniężna w wysokości 36 152 PLN wymierzona decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z 9.03.2021 roku dla Oddziału Elektrownia Turów za przekroczenie dopuszczalnej emisji rtęci z bloku energetycznego nr 5 w roku 2018.
Wartość kar pieniężnych, dla których organy prowadzą postępowania lub wydały decyzję o odroczeniu terminu płatności kar w danym roku za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska 4 170,00 PLN Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

Pismem z 29.06.2021 roku złożono wniosek w sprawie zmniejszenia opłaty podwyższonej, ustalonej decyzją Dolnośląskiego Inspektora Ochrony Środowiska z 25.06.2021 roku za odprowadzanie w roku 2019 ścieków z mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków (OSA-2) z przekroczeniem warunków korzystania ze środowiska. Postępowanie w toku. Organ wskazał termin sprawy do 31.08.2022 roku oraz poinformował, że wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie z uwagi na konieczność potwierdzenia prawidłowości funkcjonowania instalacji tj. przedstawieniu sprawozdań z wyników badań z pełnego okresu oceny – od czerwca 2021 roku do 19.08.2022 roku

3 523 PLN Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

Decyzją Dolnośląskiego Inspektora Ochrony Środowiska z 4.03.2021 roku odroczono termin płatności kary pieniężnej w wysokości 3 523 PLN ustalonej decyzją Dolnośląskiego Inspektora Ochrony Środowiska z 24.12.2020 roku za odprowadzanie w roku 2017 ścieków z mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków (OSA-2) z przekroczeniem warunków korzystania ze środowiska. Umorzenie kary może nastąpić po potwierdzeniu prawidłowości funkcjonowania instalacji, tj. przedstawieniu sprawozdań z wyników badań z pełnego okresu oceny – od czerwca 2021 roku do 19.08.2022 roku

27 540 PLN Elektrownia Turów

Decyzją Dolnośląskiego Inspektora Ochrony Środowiska z 29.04.2021 roku odroczono termin płatności kary pieniężnej w wysokości 27 540 PLN ustalonej decyzją Dolnośląskiego Inspektora Ochrony Środowiska z 9.03.2020 roku pod warunkiem terminowego zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego. Termin został określony na 30.11.2021 roku. 23 listopada 2021 roku Wykonawca Instalacji dawkowania soli bromu poinformował Zamawiającego o braku możliwości zakończenia inwestycji w terminie. 22 grudnia 2021 Zarząd spółki podpisał z Wykonawcą aneks wydłużający termin realizacji inwestycji. Z uwagi na upływ terminu do złożenia wniosku o zmianę decyzji odraczających płatność kar, Oddział wystąpił do DWIOŚ z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o zmianę decyzji odraczających. Złożono wniosek o zmianę terminu realizacji inwestycji do dnia 31.12.2022 roku

36 152 PLN Elektrownia Turów

Decyzją Dolnośląskiego Inspektora Ochrony Środowiska z 29.04.2021 roku odroczono termin płatności kary pieniężnej w wysokości 36 152 PLN ustalonej decyzją Dolnośląskiego Inspektora Ochrony Środowiska z 9.03.2020 roku pod warunkiem terminowego zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego. Termin został określony na 30.11.2021 roku. 23 listopada 2021 roku Wykonawca Instalacji dawkowania soli bromu poinformował Zamawiającego o braku możliwości zakończenia inwestycji w terminie. 22 grudnia Zarząd Spółki podpisał z Wykonawcą aneks wydłużający termin realizacji inwestycji. Z uwagi na upływ terminu do złożenia wniosku o zmianę decyzji odraczających płatność kar, Oddział wystąpił do DWIOŚ z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o zmianę decyzji odraczających. Złożono wniosek o zmianę terminu realizacji inwestycji do 31.12.2022 roku

5 100 PLN Elektrownia Turów

Decyzją Dolnośląskiego Inspektora Ochrony Środowiska z 26.02.2021 roku odroczono termin płatności kary pieniężnej w wysokości 5100,00 PLN ustalonej decyzją Dolnośląskiego Inspektora Ochrony Środowiska z 17.12.2020 roku pod warunkiem terminowego zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego. Termin został określony na 30.11.2021 roku. 23 listopada 2021 roku Wykonawca Instalacji dawkowania soli bromu poinformował Zamawiającego o braku możliwości zakończenia inwestycji w terminie. 22 grudnia 2021 roku Zarząd Spółki podpisał z Wykonawcą aneks wydłużający termin realizacji inwestycji. Z uwagi na upływ terminu do złożenia wniosku o zmianę decyzji odraczających płatność kar, Oddział wystąpił do DWIOŚ z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o zmianę decyzji odraczających. Złożono wniosek o zmianę terminu realizacji inwestycji do 31.12.2022 roku

Wartość kar pieniężnych zapłaconych/do zapłaty w danym roku za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska 7 260 PLN Decyzją Łódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z 15 lutego 2021 roku organ zmniejszył do zera karę pieniężną nałożoną w roku 2020 za przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w miejscowości Kamień 35. Wydana decyzja była konsekwencją wykupienia przez Oddział w roku 2018 nieruchomości Kamień 35, co spowodowało zlikwidowanie przyczyny naliczenia kary.
Wartość kar pieniężnych jeszcze nie nałożonych lecz oszacowanych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska 346 705,39 PLN W przypadku materializacji kar związanych z propagacją hałasu w 2021 roku należało liczyć się z następującymi szacowanymi kosztami dotyczącymi następujących obszarów:

 • Kamień 35 – kara za 2018 roku 29 475,60 PLN;
 • Kamień 36 – kara 24 212,10 PLN (za 2018 roku), 62 156,58 PLN (za 2019), 63 138,80 (za 2020), 64 599,53 (za 2021);
 • Janówka 57 – kara 28 955,80 (za 2020 roku), 70 216,88 (za 2021);
 • Chabielice Kol. – kara za przekroczenie o 3,5 dB w porze nocy dopuszczalnej normy hałasu, na podstawie sprawozdania z badań wykonanych 16.11.2021 roku (zgodnie z decyzja środowiskową). Kwota za 44 dni 2021 roku może wynieść ok. 3 950,10 PLN
222 000 PLN Oszacowana wielkość kary za przekroczenie średniorocznego poziomu emisji rtęci na emitorze bloku 14 (chłodnia kominowa) w Elektrowni Bełchatów.
609 000 PLN Oszacowana wielkość kary za przekroczenie średniorocznego poziomu emisji tlenku węgla na emitorze bloku 7 (chłodnia kominowa) w Elektrowni Turów. Z uwagi na określenie w pozwoleniu zintegrowanym przekroczonej wartości jako poziom wskaźnikowy, w tym przypadku organ może nie podjąć działań związanych z naliczeniem kary. W przypadku wydania decyzji nakładającej karę Spółka będzie korzystać ze ścieżki przewidzianej w przepisach procesowo – administracyjnych.

Wybrane wskaźniki w obszarze kwestii środowiskowych w spółce PGE SA

Poniższe wskaźniki prezentują podejście spółki do zarządzania wpływem na środowisko w zakresie zużycia energii, wody oraz papieru w siedzibie PGE SA.

Roczne zużycie energii elektrycznej w siedzibie PGE SA
2021 2020 2019
Energia na cele administracyjne (MWh) 1 716 1 594 1 698
Energia ma cele administracyjno-techniczne (serwerownie) (MWh) 914 909 1 084

Zużycie energii na cele administracyjne w odniesieniu do roku poprzedniego nieznacznie wzrosło. Wpływ na to mógł mieć powrót pracowników do spółki po pracy zdalnej spowodowanej COVID-19.

Roczne zużycie energii cieplnej w siedzibie PGE SA
2021 2020 2019
Roczne zużycie energii cieplnej (w GJ) 8 460 6 980 6 675
Roczne zużycie energii cieplnej (w GJ/m3) 0,08 0,06 0,06

Roczne zużycie energii cieplnej nieznacznie wzrosło rok do roku z uwagi na wcześniej rozpoczęty sezon grzewczy.

Roczne zużycie arkuszy papieru w siedzibie PGE SA
2021 2020 2019
Papier do Wydruku Biurowego (w przeliczeniu na format A4, w arkuszach) 841 958 873 085 1 139 950
Zużycie papieru do wydruku biurowego (format A4/osoba) 1 201 1 317 1 768

Zużycie papieru w przeliczeniu na jednego pracownika spółki PGE SA regularnie spada. Wpływ na to mogą mieć szkolenia z zakresu zasad zielonego biura.

Roczne zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków w siedzibie PGE SA
2021 2020 2019
Roczne zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków (m3) 4 711 4 152 7 391
Roczne zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków (m3/osoba) 6,7 6,3 11,5

Do zwiększenia zużycia wody i odprowadzanych ścieków mógł przyczynić się powrót pracowników do spółki po pracy zdalnej a także odpowiedzialna postawa pracowników stosowania się do zaleceń związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19 i czestym myciem rąk.

Roczne zużycie tonerów w siedzibie PGE SA
2021 2020 2019
Roczne zużycie tonerów (w szt.) 130 183 173
Roczne zużycie tonerów (w szt./osoba) 0,18 0,27 0,26

Oprawy energooszczędne typu LED w siedzibie PGE SA
2021 2020 2019
Oprawy oświetleniowe typu LED (w proc.) 71 66 65

Z uwagi na okres pandemii wstrzymane zostały prace remontowe, w związku z czym oprawy wymienione zostały w nieznacznym stopniu.

Wybrane wskaźniki w obszarze kwestii pracowniczych w Grupie PGE i Spółce PGE SA

Liczba pracowników według typu zatrudnienia i rodzaju umowy o pracę w podziale na płeć (w osobach). Stan na 31 grudnia.

 • 102-8

Grupa PGE Dane za 2021 Dane za 2020 Dane za 2019
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
Łączna liczba pracowników 7 735 30 564 38 299 8 173 32 271 40 444 8 704 33 576 42 280
Liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na pełen etat 7 667 30 485 38 152 8 083 32 170 40 253 8 613 33 462 42 075
Liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na niepełny etat 68 79 147 90 101 191 91 114 205
Liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony 6 960 28 679 35 639 7 318 30 099 37 417 7 590 30 835 38 425
Liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas określony 775 1 885 2 660 855 2 172 3 027 1 114 2 741 3 855
Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia (A) 225 532 757 157 483 640 283 504 787
Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło (B) 5 7 12 0 6 6 0 3 3
Liczba pracowników samozatrudnionych 5 12 17 3 7 10 0 22 22
Stosunek pracowników samozatrudnionych do wszystkich pracowników 0,065% 0,039% 0,044% 0,037% 0,022% 0,025% 0,000% 0,066% 0,052%

PGE SA Dane za 2021 Dane za 2020 Dane za 2019
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
Łączna liczba pracowników (na dzień 31 grudnia danego roku) 356 345 701 311 307 618 331 336 667
Liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na pełen etat 350 340 690 302 300 602 322 327 649
Liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na niepełny etat 6 5 11 9 7 16 9 9 18
Liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony 338 323 661 295 290 585 311 308 619
Liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas określony na podstawie umowy zlecenia (A) 18 22 40 16 17 33 20 28 48
Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło (B) 0 1 1 1 1 0 2 2
Liczba pracowników samozatrudnionych 0 0 0 0 0
Stosunek pracowników samozatrudnionych do wszystkich pracowników 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Liczba pracowników objęta układem zbiorowym. Stan na 31 grudnia.

 • 102-41

Grupa PGE Dane za 2021 Dane za 2020 Dane za 2019
Liczba zatrudnionych pracowników 38 299 40 444 42 283
Liczba pracowników objęta układem zbiorowym 29 486 30 861 32 339
Odsetek pracowników objętych układem zbiorowym (w odniesieniu do wszystkich pracowników) 77,0% 76,3% 76,5%

PGE SA Dane za 2021 Dane za 2020 Dane za 2019
Liczba zatrudnionych pracowników 701 618 667
Liczba pracowników objęta układem zbiorowym 0 1 1
Odsetek pracowników objętych układem zbiorowym (w odniesieniu do wszystkich pracowników) 0% 0% 0%

Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników, odejść oraz wskaźnik przyjęć i fluktuacji pracowników według grupy wiekowej, płci (w osobach). Stan na 31 grudnia.

 • 401-1

Grupa PGE Dane za 2021 Dane za 2020 Dane za 2019
Łączna liczba pracowników 38 299 40 444 42 283
Łączna liczba pracowników nowo zatrudnionych w raportowanym okresie, w tym: 1 973 1 927 3 040
Kobiety 659 579 1 065
Mężczyźni 1 314 1 348 2 935
Osoby poniżej 30 roku życia 537 568 1 274
Osoby między 30 a 50 rokiem życia 1 222 1 076 2 221
Osoby powyżej 50 roku życia 214 283 465
Procent pracowników nowo zatrudnionych w raportowanym okresie, w tym: 5% 5% 7%
Kobiety 2% 1% 3%
Mężczyźni 3% 3% 7%
Osoby poniżej 30 roku życia 1% 1% 3%
Osoby między 30 a 50 rokiem życia 3% 3% 5%
Osoby powyżej 50 roku życia 1% 1% 1%
Łączna liczba pracowników, którzy odeszli z pracy w raportowanym okresie, w tym: 4 232 3 695 2 711
Kobiety 1 053 1 031 698
Mężczyźni 3 179 2 664 2 080
Osoby poniżej 30 roku życia 420 394 398
Osoby między 30 a 50 rokiem życia 1 356 1 078 887
Osoby powyżej 50 roku życia 2 456 2 223 1 493
Procent pracowników, którzy odeszli z pracy w raportowanym okresie, w tym: 11% 9% 6%
Kobiety 3% 3% 2%
Mężczyźni 8% 7% 5%
Osoby poniżej 30 roku życia 1% 1% 1%
Osoby między 30 a 50 rokiem życia 4% 3% 2%
Osoby powyżej 50 roku życia 6% 5% 4%

PGE SA Dane za 2021 Dane za 2020 Dane za 2019
Łączna liczba pracowników 701 618 667
Łączna liczba pracowników nowozatrudnionych w raportowanym okresie, w tym: 201 83 77
Kobiety 90 33 36
Mężczyźni 111 50 41
Osoby poniżej 30 roku życia 32 11 31
Osoby między 30 a 50 rokiem życia 153 61 43
Osoby powyżej 50 roku życia 16 11 3
Procent pracowników nowozatrudnionych w raportowanym okresie, w tym: 29% 13% 12%
Kobiety 13% 5% 5%
Mężczyźni 16% 8% 6%
Osoby poniżej 30 roku życia 5% 2% 5%
Osoby między 30 a 50 rokiem życia 22% 10% 6%
Osoby powyżej 50 roku życia 2% 2% 0%
Łączna liczba pracowników, którzy odeszli z pracy w raportowanym okresie, w tym: 114 132 40
Kobiety 47 53 16
Mężczyźni 67 79 24
Osoby poniżej 30 roku życia 14 19 9
Osoby między 30 a 50 rokiem życia 73 77 24
Osoby powyżej 50 roku życia 27 36 7
Procent pracowników, którzy odeszli z pracy w raportowanym okresie, w tym: 16% 21% 6%
Kobiety 7% 9% 2%
Mężczyźni 10% 13% 4%
Osoby poniżej 30 roku życia 2% 3% 1%
Osoby między 30 a 50 rokiem życia 10% 12% 4%
Osoby powyżej 50 roku życia 4% 6% 1%

Średnia liczba dni szkoleniowych w roku, przypadających na pracownika w podziale na płeć i strukturę zatrudnienia (w osobach). Stan na 31 grudnia.

 • 404-1

Grupa PGE Dane za 2021 Dane za 2020 Dane za 2019
Całkowita liczba dni szkoleniowych (ogółem w danym roku) 50 034,28 42 105,00 48 487,75
Całkowita liczba pracowników 38 299 40 444 42 280
Średnia liczba dni szkoleniowych w raportowanym okresie przypadająca na pracownika – ogółem 1,31 1,04 1,15
Średnia liczba dni szkoleniowych w raportowanym okresie przypadająca na pracownika, w tym: 1,85 3,62 2,25
Kobiety 1,52 1,38 1,14
Mężczyźni 1,23 0,96 1,15
Kierownictwo wyższego szczebla (zarząd i dyrektorzy) 2,96 3,38 7,08
Stanowiska kierownicze 2,09 1,90 2,37
Pozostali pracownicy 1,21 0,95 1,00

Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika według kategorii zatrudnienia i płci.

 • 404-1

PGE SA Dane za 2021 Dane za 2020 Dane za 2019
Całkowita liczba dni szkoleniowych (ogółem w danym roku) 333,00 492,00 2 481,25
Całkowita liczba pracowników 701 618 667
Średnia liczba dni szkoleniowych w raportowanym okresie przypadająca na pracownika – ogółem 0,48 0,80 3,72
Średnia liczba dni szkoleniowych w raportowanym okresie przypadająca na pracownika, w tym: 0,48 0,70 3,84
Kobiety 0,64 1,18 3,36
Mężczyźni 0,65 0,82 4,07
Kierownictwo wyższego szczebla (zarząd i dyrektorzy) 0,96 1,57 6,62
Stanowiska kierownicze 0,75 1,25 4,03
Pozostali pracownicy 0,57 0,97 3,35

Odsetek pracowników podlegających regularnej ocenie jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej według płci. Stan na 31 grudnia.

 • 404-3

Grupa PGE Dane za 2021 Dane za 2020 Dane za 2019
Procent pracowników podlegających regularnej ocenie jakości w podziale na płeć: 16,4% 15,4% 23,5%
Liczba pracowników otrzymujących regularne oceny wyników swojej pracy 6 286 6 228 9 923
Liczba kobiet otrzymujących regularne oceny pracy 2 472 2 396 2 899
Liczba mężczyzn otrzymujących regularne oceny pracy 3 814 3 832 7 024
Liczba kierowników/dyrektorów (stanowiska kierownicze, nazwy mogą się różnić w zależności od spółki) 1 034 1 119 1 256
Procent pracowników otrzymujących regularne oceny swojej pracy (łącznie kobiety i mężczyźni – procent z łącznej liczby wszystkich pracowników)
kobiety (procent kobiet z wszystkich kobiet) 32,0% 29,3% 33,3%
mężczyźni (procent mężczyzn z wszystkich mężczyzn) 12,5% 11,9% 20,9%
Dyrektorzy, kierownicy 35,9% 38,3% 43,7%

PGE SA Dane za 2021 Dane za 2020 Dane za 2019
Procent pracowników podlegających regularnej ocenie jakości w podziale na płeć: 100% 100% 100%
Liczba pracowników otrzymujących regularne oceny wyników swojej pracy 701 618 667
Liczba kobiet otrzymujących regularne oceny pracy 356 311 331
Liczba mężczyzn otrzymujących regularne oceny pracy 345 307 336
Liczba kierowników/dyrektorów (stanowiska kierownicze, nazwy mogą się różnić w zależności od spółki) 159 151 156
Procent pracowników otrzymujących regularne oceny swojej pracy (łącznie kobiety i mężczyźni – procent z łącznej liczby wszystkich pracowników)
kobiety (procent kobiet z wszystkich kobiet) 100% 100% 100%
mężczyźni (procent mężczyzn z wszystkich mężczyzn) 100% 100% 100%
Dyrektorzy, kierownicy 100% 100% 100%

Skład ciał zarządczych, nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci i wieku. Stan na 31 grudnia.

 • 405-1

Grupa PGE Dane za 2021 Dane za 2020 Dane za 2019
Liczba osób w Zarządzie 81 89 95
Liczba osób w zarządzie organizacji w każdej z następujących kategorii:
Kobiety 8 9 8
Mężczyźni 73 80 87
wiek: poniżej 30 lat 1 0 0
wiek: 30-50 lat 49 62 55
wiek: ponad 50 lat 31 27 38
Liczba osób w Radzie Nadzorczej 191 197 190
Liczba osób w Radzie Nadzorczej organizacji w każdej z następujących kategorii:
Kobiety 52 54 57
Mężczyźni 139 143 133
wiek: poniżej 30 lat 1 2 3
wiek: 30-50 lat 130 137 128
wiek: ponad 50 lat 60 58 57
Liczba pracowników ogółem 38 299 40 444 42 281
Liczba pracowników w każdej z następujących kategorii:
Kobiety 7 735 8 173 8 706
Mężczyźni 30 564 32 271 33 575
wiek: poniżej 30 lat 2 864 3 059 3 457
wiek: 30-50 lat 18 261 19 550 20 641
wiek: ponad 50 lat 17 174 17 835 18 183
Odsetek osób w Zarządzie organizacji w każdej z następujących kategorii:
Kobiety 9,9% 10,1% 8,4%
Mężczyźni 90,1% 89,9% 91,6%
wiek: poniżej 30 lat 1,2% 0,0% 0,0%
wiek: 30-50 lat 60,5% 69,7% 57,9%
wiek: ponad 50 lat 38,3% 30,3% 40,0%
Odsetek osób w Radzie Nadzorczej organizacji w każdej z następujących kategorii:
Kobiety 27,2% 27,4% 30,0%
Mężczyźni 72,8% 72,6% 70,0%
wiek: poniżej 30 lat 0,5% 1,0% 1,6%
wiek: 30-50 lat 68,1% 69,5% 67,4%
wiek: ponad 50 lat 31,4% 29,4% 30,0%
Odsetek pracowników w każdej z następujących kategorii:
Kobiety 20,2% 20,2% 20,6%
Mężczyźni 79,8% 79,8% 79,4%
wiek: poniżej 30 lat 7,5% 7,6% 8,2%
wiek: 30-50 lat 47,7% 48,3% 48,8%
wiek: ponad 50 lat 44,8% 44,1% 43,0%

PGE SA Dane za 2021 Dane za 2020 Dane za 2019
Liczba osób w Zarządzie 6 6 6
Liczba osób w Zarządzie organizacji w każdej z następujących kategorii:
Kobiety 1 1
Mężczyźni 5 5 6
wiek: poniżej 30 lat 1
wiek: 30-50 lat 3 5 2
wiek: ponad 50 lat 2 1 4
Liczba osób w Radzie Nadzorczej 9 8 8
Liczba osób w Radzie Nadzorczej organizacji w każdej z następujących kategorii:
Kobiety 2 2 2
Mężczyźni 7 6 6
wiek: poniżej 30 lat
wiek: 30-50 lat 4 4 4
wiek: ponad 50 lat 5 4 4
Liczba pracowników ogółem 701 618 667
Liczba pracowników w każdej z następujących kategorii:
Kobiety 356 311 331
Mężczyźni 345 307 336
wiek: poniżej 30 lat 68 54 78
wiek: 30-50 lat 548 480 499
wiek: ponad 50 lat 85 84 90
Odsetek osób w Zarządzie organizacji w każdej z następujących kategorii:
Kobiety 16,7% 16,7% 0%
Mężczyźni 83,3% 83,3% 100%
wiek: Poniżej 30 lat 16,7% 0,0% 0,0%
wiek: 30-50 lat 50,0% 83,3% 33,3%
wiek: ponad 50 lat 33,3% 16,7% 66,7%
Odsetek osób w Radzie Nadzorczej organizacji w każdej z następujących kategorii:
Kobiety 22,2% 25,0% 25,0%
Mężczyźni 77,8% 75,0% 75,0%
wiek: poniżej 30 lat 0,0% 0,0% 0,0%
wiek: 30-50 lat 44,4% 50,0% 50,0%
wiek: ponad 50 lat 55,6% 50,0% 50,0%
Odsetek pracowników w każdej z następujących kategorii:
Kobiety 50,8% 50,3% 49,6%
Mężczyźni 49,2% 49,7% 50,4%
wiek: poniżej 30 lat 9,7% 8,7% 11,7%
wiek: 30-50 lat 78,2% 77,7% 74,8%
wiek: ponad 50 lat 12,1% 13,6% 13,5%

Procent pracowników, którzy nabędą uprawnienia do przejścia na emeryturę za 5 oraz 10 lat, z uwzględnieniem podziału na rodzaj wykonywanej pracy. Stan na 31 grudnia.

 • EU15

Grupa PGE Dane za 2021
Liczba pracowników uprawionych do przejścia na emeryturę w ciągu 5 lat 5 905
Dyrektorzy 136
Kierownicy 555
Eksperci 302
Stanowiska biurowe 1 019
Stanowiska operacyjne 3 445
Pozostałe 448
Procent pracowników uprawionych do przejścia na emeryturę w ciągu 5 lat
Dyrektorzy 22%
Kierownicy 24%
Eksperci 15%
Stanowiska biurowe 18%
Stanowiska operacyjne 14%
Pozostałe 16%
Liczba pracowników uprawionych do przejścia na emeryturę w ciągu 10 lat (dane narastająco) 12 402
Dyrektorzy 189
Kierownicy 790
Eksperci 533
Stanowiska biurowe 1 643
Stanowiska operacyjne 8 397
Pozostałe 850
Procent pracowników uprawionych do przejścia na emeryturę w ciągu 10 lat
Dyrektorzy 31%
Kierownicy 35%
Eksperci 27%
Stanowiska biurowe 29%
Stanowiska operacyjne 34%
Pozostałe 31%

Procent pracowników, którzy nabędą uprawnienia do przejścia na emeryturę za 5 oraz 10 lat, z uwzględnieniem podziału na rodzaj wykonywanej pracy. Stan na 31 grudnia.

PGE SA Dane na dzień
31 12 2021
Liczba pracowników uprawionych do przejścia na emeryturę w ciągu 5 lat 17
Dyrektorzy 1
Kierownicy 2
Eksperci 10
Stanowiska biurowe 4
Stanowiska operacyjne
Pozostałe
Procent pracowników uprawionych do przejścia na emeryturę w ciągu 5 lat
Dyrektorzy 1%
Kierownicy 3%
Eksperci 3%
Stanowiska biurowe 2%
Stanowiska operacyjne 0%
Pozostałe 0%
Liczba pracowników uprawionych do przejścia na emeryturę w ciągu 10 lat (dane narastająco) 34
Dyrektorzy 6
Kierownicy 4
Eksperci 16
Stanowiska biurowe 8
Stanowiska operacyjne
Pozostałe
Procent pracowników uprawionych do przejścia na emeryturę w ciągu 10 lat
Dyrektorzy 8%
Kierownicy 5%
Eksperci 5%
Stanowiska biurowe 4%
Stanowiska operacyjne 0%
Pozostałe 0%

Realizacja Programu Dobrowolnych Odejść (PDO) (liczba osób).

Grupa PGE
PDO w 2021 roku 52
PDO w 2020 roku 135
PDO w 2019 roku 26

PGE SA
PDO w 2021 roku 52
PDO w 2020 roku 22
PDO w 2019 roku 0

Rodzaj i wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz całkowita liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą według płci.

 • 403-9

Grupa PGE Dane za 2021 Dane za 2020 Dane za 2019
Łączna liczba wszystkich poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem, w tym: 160 176 171
Kobiety [liczba poszkodowanych] 13 13 15
Mężczyźni [liczba poszkodowanych] 147 164 158
Liczba wypadków śmiertelnych 0 3 1
Kobiety [liczba poszkodowanych] 0 0 0
Mężczyźni [liczba poszkodowanych] 0 3 1
Liczba wypadków zbiorowych 2 1 2
Kobiety [liczba poszkodowanych] 0 0 0
Mężczyźni [liczba poszkodowanych] 4 2 4
Liczba wypadków ciężkich 1 2 2
Kobiety [liczba poszkodowanych] 0 0 0
Mężczyźni [liczba poszkodowanych] 1 2 2
Liczba wypadków lekkich 155 170 166
Kobiety [liczba poszkodowanych] 13 12 15
Mężczyźni[liczba poszkodowanych] 142 158 151
Wskaźnik częstotliwości wypadków* 4,17 4,35 4,04
Wskaźnik ciężkości wypadków** 64,63 68,68 74,97
Wskaźnik absencji*** 10 340 11 675 12 445
Kobiety 568 582 1 556
Mężczyźni 9 772 11 093 10 889
* Wskaźnik częstotliwości wypadków liczony według wzoru = liczba wypadków w danym roku/liczba zatrudnionych (stan na koniec danego roku) x1000
** Wskaźnik ciężkości wypadków liczony według wzoru = łączna liczba dni niezdolności do pracy poszkodowanych w wypadkach przy pracy/liczba osób poszkodowanych
*** Wskaźnik absencji jest to łączna liczba dni nieobecności z tytułu wypadków przy pracy (licząc dni kalendarzowe) – w odniesieniu do spółek Grupy PGE

PGE SA Dane za 2021 Dane za 2020 Dane za 2019
Łączna liczba wszystkich poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem, w tym: 1 0 0
Kobiety [liczba poszkodowanych] 1 0 0
Mężczyźni [liczba poszkodowanych] 0 0 0
Liczba wypadków śmiertelnych 0 0 0
Kobiety [liczba poszkodowanych] 0 0 0
Mężczyźni [liczba poszkodowanych] 0 0 0
Liczba wypadków zbiorowych 0 0 0
Kobiety [liczba poszkodowanych] 0 0 0
Mężczyźni [liczba poszkodowanych] 0 0 0
Liczba wypadków ciężkich 0 0 0
Kobiety [liczba poszkodowanych] 0 0 0
Mężczyźni [liczba poszkodowanych] 0 0 0
Liczba wypadków lekkich 1 0 0
Kobiety [liczba poszkodowanych] 1 0 0
Mężczyźni[liczba poszkodowanych] 0 0 0
Wskaźnik częstotliwości wypadków 1,43 0 0
Wskaźnik ciężkości wypadków 14 0 0
Wskaźnik absencji 14 0 0
Kobiety 14 0 0
Mężczyźni 0 0 0

W 2021 roku wskaźnik częstotliwości wypadków zmniejszył się o ok. 6 proc. W porównaniu z rokiem 2020. Zdecydowana większość wypadków była związana z upadkami związanymi z pieszym przemieszczaniem się oraz z drobnymi skaleczeniami i zranieniami związanymi z ręcznym manipulowaniem przedmiotami.

Wybrane wskaźniki w obszarze kwestii społecznych w Grupie PGE

 • EU-28
 • EU-29

Dane operacyjne Dane za 2021 Dane za 2020 Dane za 2019
Wskaźnik SAIDI [minut]
(przeciętny czas trwania przerw w dostawach energii elektrycznej), w tym:
367 251 261
Planowane 33 40 58
Nieplanowane z katastrofalnymi 334 211 203
Wskaźnik SAIFI [sztuk]
(przeciętna częstość przerw w dostawach energii elektrycznej), w tym:
4,28 3,67 3,88
Planowane 0,2 0,24 0,31
Nieplanowane z katastrofalnymi 4,08 3,43 3,57

PGE dba o wzrost niezawodności dostaw oraz obniżenie wskaźników SAIDI i SAIFI. Wzrost wskaźników SAIDI i SAIFI w 2021 roku wynika z warunków pogodowych. PGE Dystrybucja dokłada wielu starań, by zmniejszyć uciążliwości związane z przerwami w dostawie energii elektrycznej. W tym celu coraz więcej prac wykonywanych jest pod napięciem. Zakupione zostały też mobilne linie kablowe które pozwalają na awaryjne zasilenie odbiorców w przypadku uszkodzenia sieci dystrybucyjnej. Wynikiem tych działań jest skrócenie czasu przerw planowych, związanych z pracami serwisowymi o blisko 18 proc. w porównaniu do roku 2020.

Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klientów oraz utraty danych

 • 418-1

PGE SA
Skargi otrzymane od instytucji zewnętrznych i uznane przez organizację 0
Skargi otrzymane od regulatora 0
Całkowita liczba zidentyfikowanych wycieków, kradzieży bądź utraty danych klientów 0

PGE Dystrybucja*
Skargi otrzymane od instytucji zewnętrznych i uznane przez organizację 0
Skargi otrzymane od regulatora 0
Całkowita liczba zidentyfikowanych wycieków, kradzieży bądź utraty danych klientów 7
* PGE Dystrybucja świadczy usługę dystrybucji energii elektrycznej do 5 590 733 odbiorców (dane na 31 grudnia 2021 roku). Zgłoszone do spółki naruszenia ochrony danych osobowych w liczbie 7 stanowią ok. 0, 0001 proc. w stosunku do liczby klientów.

PGE Obrót**
Skargi otrzymane od instytucji zewnętrznych i uznane przez organizację 0
Skargi otrzymane od regulatora 3
Całkowita liczba zidentyfikowanych wycieków, kradzieży bądź utraty danych klientów

986, w tym:

 1. 41 – liczba zgłoszeń zakwalifikowanych jako naruszenia z notyfikacją do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)
 2. 45 – liczba zgłoszeń zakwalifikowanych jako naruszenia bez notyfikacji do UODO
** Zgłoszone do spółki PGE Obrót naruszenia ochrony danych osobowych w liczbie 986 stanowią ok. 0,017 proc. w stosunku do liczby klientów.

PGE Energia Ciepła
Skargi otrzymane od instytucji zewnętrznych i uznane przez organizację 0
Skargi otrzymane od regulatora 0
Całkowita liczba zidentyfikowanych wycieków, kradzieży bądź utraty danych klientów 0

Zgodnie z art. 33 ust. 1 RODO: „W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, administrator bez zbędnej zwłoki – w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłasza je organowi nadzorczemu właściwemu zgodnie z art. 55, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.” Notyfikacja do UODO następuje wtedy, gdy analiza zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych wskazuje, że dane, które zostały ujawnione mogą zostać wykorzystane przez osobę trzecią nieuprawnioną i mogą spowodować szkodę materialną lub niematerialna dla osoby, której dane zostały ujawnione.

W 2021 roku W PGE Dystrybucja dokonano zgłoszenia 7 naruszeń ochrony danych osobowych, a w przypadku spółki PGE Obrót – 41. W celu zminimalizowana ryzyka naruszenia ochrony danych spółki podejmują odpowiednie i dostosowane do wagi i zakresu incydentu lub naruszenia środki zaradcze.

 • rozmowy z pracownikami przypominające zasady ochrony danych osobowych oraz obowiązujące procedury dotyczące bezpieczeństwa informacji.
 • przypomnienia o zasadach bezpieczeństwa danych osobowych w komunikatach kierowanych do pracowników za pośrednictwem poczty korporacyjnej oraz publikacji w intranecie. Inspektor Ochrony Danych (IOD) przekazuje w nich m.in. rekomendacje dotyczące zasad i środków ochrony danych osobowych w spółce.
 • działania szkoleniowe przypominające,
 • materiały szkoleniowe – w marcu 2021 roku kierownikom wydziałów HR i kadr PGE Dystrybucja zostały przekazane materiały szkoleniowe w zakresie zasad i środków ochrony danych osobowych opracowane przez IOD,
 • aktualizacje obowiązujących procedury i regulacji z zakresu ochrony danych osobowych.
 • stały kontakt z Inspektorem Ochrony Danych zarówno dla pracowników jak i klientów oraz kontrahentów spółki.
 • szyfrowanie dokumentacji zawierającej numer PESEL, która przesyłana jest drogą elektroniczną,
 • ograniczenie zakresu danych osobowych przesyłanych w korespondencji elektronicznej i papierowej (elektroniczne wezwania do zapłaty, korespondencja tradycyjna związana ze zmiana sposobu rozliczenia – prosument)
 • maksymalizowanie wysyłki korespondencji do klientów drogą elektroniczną szczególnie z danymi wrażliwymi (umowy),
 • aktualizacja danych klientów,
 • kontakt z operatorem pocztowym w sprawie dołożenia wszelkiej staranności podczas realizacji zadań służbowych przez pracowników operatora,
 • cykliczne szkolenia dla pracowników spółki z zakresu ochrony danych osobowych.

Wskaźniki własne Grupy PGE w obszarze kwestii społecznych zaprezentowane zostały w rozdziale „Społeczeństwo”.

Wybrane wskaźniki w obszarze praw człowieka i przeciwdziałania korupcji w Grupie PGE i spółce PGE SA

Struktury Compliance działały na 31 grudnia 2021 roku w 22 spółkach Grupy PGE: PGE SA, PGE GiEK, PGE Energia Ciepła, PGE Energia Odnawialna, PGE Dystrybucja, PGE Obrót, PGE Synergia, PGE Systemy, PGE Ventures, PGE Baltica, PGE Dom Maklerski, Bestgum, Betrans, Elbest Security, Elbis, Elbest, Elmen, Eltur Serwis, MegaSerwis, Megazec, Ramb oraz PGE Ekoserwis. W każdej z nich odbywały się szkolenia pracowników z polityki poszanowania praw człowieka oraz procedur uwzględniających aspekty praw człowieka. Spółki zostały również ocenione m.in. pod kątem ryzyka wystąpienia korupcji.

Ze względu na to, że łączna liczba osób zatrudnionych w tych spółkach stanowi 96,1% wszystkich pracowników Grupy, poniższe wskaźniki ujęte zostały jako dane zagregowane (dla Grupy PGE).

Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania naprawcze podjęte w tej kwestii w 2021 roku. Stan na 31 grudnia.

 • 406-1

Grupa PGE Dane za 2021
Całkowita liczba przypadków dyskryminacji 0*
* Wśród spraw zgłaszanych przez Sygnalistów, żadna nie dotyczyła dyskryminacji. Przeciwdziałanie niesprawiedliwemu i nieobiektywnemu różnicowaniu ludzi jest przedmiotem edukacji pracowników w formie szkoleń wewnętrznych i tematem poruszanym w komunikacji wewnętrznej.

PGE SA Dane za 2021
Całkowita liczba przypadków dyskryminacji 0*
* Wśród spraw zgłaszanych przez Sygnalistów, żadna nie dotyczyła dyskryminacji. Przeciwdziałanie niesprawiedliwemu i nieobiektywnemu różnicowaniu ludzi jest przedmiotem edukacji pracowników w formie szkoleń wewnętrznych i tematem poruszanym w komunikacji wewnętrznej.

Szkolenia pracowników spółek Grupy PGE w zakresie polityki poszanowania praw człowieka oraz procedur uwzględniających aspekty praw człowieka.

 • 412-2

Grupa PGE 2021
Całkowita liczba godzin zrealizowanych szkoleń 17 789*
Liczba przeszkolonych pracowników 33 334
Odsetek przeszkolonych pracowników 91%
Liczba pracowników posiadających ważne szkolenie z Kodeksu etyki na 31 grudnia 2021 roku 34 767
Odsetek pracowników posiadających ważne szkolenie z Kodeksu etyki na 31 grudnia 2021 roku 95%
* Na potrzeby niniejszego zestawienia przy obliczaniu całkowitej liczby godzin zrealizowanych szkoleń przyjęto, że szkolenia realizowane jako e-learning liczone są jako iloczyn liczby osób, które zrealizowały szkolenie i czasu trwania szkolenia 1h , a szkolenia realizowane stacjonarnie lub on-line to iloczyn liczby szkoleń i czasu trwania szkolenia 1,5 h. Inne formy szkoleń to iloczyn liczby szkoleń i czasu trwania szkolenia 0,5 h.

PGE SA 2021
Całkowita liczba godzin zrealizowanych szkoleń 110*
Liczba przeszkolonych pracowników 212
Odsetek przeszkolonych pracowników 31%
Liczba pracowników posiadających ważne szkolenie z Kodeksu etyki na 31 grudnia 2021 roku 657
Odsetek pracowników posiadających ważne szkolenie z Kodeksu etyki na 31 grudnia 2021 roku 95%
* Na potrzeby niniejszego zestawienia przy obliczaniu całkowitej liczby godzin zrealizowanych szkoleń przyjęto, że szkolenia realizowane jako e-learning liczone są jako iloczyn liczby osób, które zrealizowały szkolenie i czasu trwania szkolenia 1h , a szkolenia realizowane stacjonarnie lub on-line to iloczyn liczby szkoleń i czasu trwania szkolenia 1,5 h. Inne formy szkoleń to iloczyn liczby szkoleń i czasu trwania szkolenia 0,5 h.

Szkolenia z Kodeksu etyki Grupy Kapitałowej PGE, zawierające zagadnienia dot. poszanowania praw człowieka są obowiązkowe dla każdego pracownika oraz innych osób działających w imieniu i na rzecz spółek Grupy PGE. Są one powtarzane cyklicznie, co trzy lata. Każdy z uczestników szkolenia, który pozytywnie przejdzie egzamin, otrzymuje certyfikat. Podana liczba przeszkolonych pracowników oznacza liczbę pracowników, którzy posiadają szkolenia aktualne na 31 grudnia 2021 roku.

Całkowita liczba i odsetek spółek ocenionych po kątem wystąpienia korupcji.

 • 205-1

2021
Liczba spółek ocenionych pod względem ryzyka wystąpienia korupcji 22
Odsetek spółek ocenionych pod względem ryzyka wystąpienia korupcji 100%

W obszarze przeciwdziałania korupcji spółki Grupy PGE obowiązują zapisy Kodeksu etyki, Polityki Antykorupcyjnej oraz Procedury Ogólnej – Przeciwdziałanie korupcji w Grupie Kapitałowej PGE. Obowiązują one w zdecydowanej większości spółek Grupy PGE (nie dotyczy to podmiotów o charakterze finansowym, które realizują te zadania w oparciu o odrębne wymogi prawa). Spółki są zobligowane do zapoznania oraz przeszkolenia wszystkich pracowników i innych osób działających w imieniu i na rzecz spółek z zasad zawartych w regulacjach. Po szkoleniach dotyczących zarówno Kodeksu etyki, jak i regulacji antykorupcyjnych, uczestnicy podpisują oświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu oraz zapoznaniu się i zobowiązaniu do przestrzegania regulacji w nich omówionych. Potwierdzenie działań szkoleniowych raportowane jest w cyklach kwartalnych. Ponadto w wewnętrznych regulacjach uwzględnione są zapisy, które mają na celu mitygowanie ryzyka wystąpienia korupcji. Dotyczy to obszarów, które są szczególnie na to narażone jak np. zakupy czy działania sponsoringowe. Wszyscy partnerzy biznesowi potwierdzają zapoznanie się z Kodeksem Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek Grupy Kapitałowej PGE (KPPB) w systemie SWPP2 służącym do przeprowadzania postępowań zakupowych. W umowach z partnerami biznesowymi umieszczane są klauzule etyczne, odnoszące się do zasad opisanych w KPPB, w tym do zasad związanych z przeciwdziałaniem korupcji.

Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych i Polityka antykorupcyjna Grupy PGE są dostępne w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej.

Komunikacja i szkolenia w zakresie polityki i procedur antykorupcyjnych organizacji

 • 205-2

Grupa PGE 2021
Liczba członków Zarządu i RN, którzy przeszli szkolenia w zakresie przeciwdziałania korupcji 159
Odsetek członków Zarządu i RN, którzy przeszli szkolenia w zakresie przeciwdziałania korupcji 84%
Liczba pracowników na stanowiskach kierowniczych, którzy przeszli szkolenia w zakresie przeciwdziałania korupcji 2 443
Odsetek pracowników, którzy przeszli szkolenia w zakresie przeciwdziałania korupcji 93%
Liczba pracowników, którzy przeszli szkolenia w zakresie przeciwdziałania korupcji 32 363
Odsetek pracowników, którzy przeszli szkolenia w zakresie przeciwdziałania korupcji 95%

PGE SA 2021
Liczba członków Zarządu i RN, którzy przeszli szkolenia w zakresie przeciwdziałania korupcji 15
Odsetek członków Zarządu i RN, którzy przeszli szkolenia w zakresie przeciwdziałania korupcji 100%
Liczba pracowników na stanowiskach kierowniczych, którzy przeszli szkolenia w zakresie przeciwdziałania korupcji 163
Odsetek pracowników, którzy przeszli szkolenia w zakresie przeciwdziałania korupcji 93%
Liczba pracowników, którzy przeszli szkolenia w zakresie przeciwdziałania korupcji 486
Odsetek pracowników, którzy przeszli szkolenia w zakresie przeciwdziałania korupcji 94%
Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania