Raport zintegrowany
2021
 • 102-12
 • 103 (419)

W bezpośrednim tłumaczeniu „Compliance” oznacza zgodność z literą prawa. Działania zgodnego z prawem oczekuje się od każdego pracownika, a zasady etyki i odpowiedzialność za postępowanie względem współpracowników, klientów czy partnerów biznesowych obowiązują wszystkich w tym samym stopniu.

System zarządzania zgodnością (Compliance) w GK PGE

 • 103 (419)

System zarządzania zgodnością, funkcjonujący w Grupie PGE, wspiera realizację wszystkich strategicznych celów firmy, w szczególności w zakresie budowania sprawnej i efektywnej organizacji oraz przeprowadzenia zrównoważonej transformacji energetycznej.

Obszar Compliance koncentruje się na:

 • promowaniu zasad uczciwego biznesu w Grupie PGE, w tym na stosowanie postanowień Kodeksu etyki Grupy Kapitałowej PGE.
 • prowadzeniu działań profilaktycznych i prewencyjnych w zakresie przeciwdziałania nadużyciom, w szczególności w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 • wsparcie organizacji w zakresie: 
  • kształtowania właściwych relacji pracodawca – pracownik, 
  • zarządzania konfliktem interesów, 
  • zapewnienia przejrzystości procesów w szczególności w zakresie projektów i inwestycji, obrotu energią (energia elektryczna, ciepło i gaz) i produktami pochodnymi oraz zakupów,
  • zapewnienia ochrony konkurencji i konsumentów, zapewnienia ochrony środowiska, i częściowo zapewnienia bezpieczeństwa informacji. 

System zarządzania zgodnością w Grupie PGE oparty jest na wytycznych normy ISO 19600 Compliance Management Systems (CMS), która w kwietniu 2021 roku zastąpiona została przez nową, zawierającą szereg wymagań, certyfikowalną normę ISO 37301:2021 Compliance Management Systems. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem do przeglądu systemu i dostosowania do szczegółowych wymagań opisanych w nowej normie.

System jest też zgodny ze standardami wyznaczonymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w dokumencie: „Standardy rekomendowane dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony Sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie”, a także z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, standardami Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz zasadami United Nations Global Compact.

W Grupie PGE funkcjonuje struktura organizacyjna dedykowana do realizacji zadań Compliance. W spółce PGE SA jest to Departament Compliance, którego dyrektor raportuje bezpośrednio do zarządu PGE SA oraz do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PGE. W spółkach i oddziałach Grupy PGE wyznaczeni są koordynatorzy Compliance, którzy w zakresie wypełniania zadań podlegają dyrektorowi Departamentu Compliance w PGE SA. Osoby te mają zapewnioną odpowiednią bezpośrednią ścieżkę raportowania do zarządu danej spółki. Obecnie w Grupie PGE zadania z obszaru Compliance realizuje 52 koordynatorów Compliance.

System zarządzania zgodnością w Grupie PGE obejmuje Centrum Korporacyjne (PGE SA) i 21 spółek bezpośrednio zależnych od PGE SA, prowadzących aktywną działalność operacyjną. 

W spółkach pośrednio zależnych system Compliance jest wprowadzany przez spółki nadzorujące. Wdrożone rozwiązania odnoszą się do wszystkich pracowników Grupy PGE i pozostałych osób świadczących pracę na rzecz Grupy, bez względu na zajmowane stanowisko.

Przeciwdziałanie korupcji

 • 205-2
 • 103 (419)

Wdrażanie i ciągłe doskonalenie rozwiązań i mechanizmów antykorupcyjnych stanowi element wzmocnienia sprawnej i efektywnej organizacji Grupy PGE, zachowania zgodności z przepisami antykorupcyjnymi, kierowania się standardami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w zakresie przeciwdziałania korupcji, spełnienia oraz promowania najwyższych standardów etycznych i transparentności prowadzenia działalności gospodarczej.

 • znowelizowana Polityka antykorupcyjna, adresowana także do interesariuszy zewnętrznych, wskazująca m.in. zobowiązanie do przeciwdziałania korupcji, kluczowe zasady antykorupcyjne, odpowiedzialności dotyczące ich przestrzegania oraz sposób reagowania na podejrzenie nieprawidłowości w tym zakresie oraz 
 • nowa Procedura ogólna – Przeciwdziałanie korupcji w Grupie Kapitałowej PGE, zastępująca poprzednią Politykę antykorupcyjną, obowiązującą pracowników oraz osoby działające na rzecz i w imieniu spółek Grupy PGE, określająca szczegółowo zadania, role oraz odpowiedzialność w zakresie przeciwdziałania korupcji w Grupie.
 • regulacja antykorupcyjna adresowana i komunikowana do zewnętrznych interesariuszy, co stanowi realizację zaleceń ze „Standardów rekomendowanych dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”,
 • doprecyzowanie odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych,
 • odwołanie do standardów antykorupcyjnych GPW oraz do antykorupcyjnych wytycznych CBA (w tym drugim przypadku w zakresie odpowiednim dla spółki),
 • obowiązek zapewnienia przeprowadzania przeglądów, z uwzględnieniem m.in. analiz transakcji i przepływów finansowych, ewentualnych błędów i odchyleń, nie rzadziej niż raz w roku, w celu weryfikacji czy w strukturach spółek nie funkcjonują fundusze korupcyjne,
 • doprecyzowanie zasad współpracy z partnerami biznesowymi (np. dokładanie należytej staranności w weryfikacji informacji o ewentualnych postępowaniach i/lub wyrokach, rozważenie, w zależności od sytuacji zakończenia współpracy, dodatkowych środków nadzoru, ostrożność przy spotkaniach z tymi partnerami, dobra praktyka dokumentowania spotkań),
 • ujęcie tzw. „klauzul etycznych” oraz zasad ich stosowania w załączniku do Procedury ogólnej – Przeciwdziałanie korupcji w Grupie Kapitałowej PGE 
 • uspójnienie podejścia do szkoleń – ważność przez trzy lata dla wszystkich pracowników oraz dodatkowo szkolenia pogłębione/dedykowane dla wybranych grup – w zależności od potrzeb i specyfiki,
 • zmiany dotyczące unikania konfliktu interesów.

Znowelizowane regulacje antykorupcyjne wdrożone zostały we wszystkich spółkach Grupy PGE.

Działania profilaktyczne i edukacja grup pracujących w obszarach najbardziej narażonych na ryzyka istotne dla organizacji jest elementem budowania bezpiecznego, transparentnego i efektywnego biznesowo środowiska pracy. Działania takie pozwalają tym osobom unikać sytuacji niebezpiecznych oraz odpowiednio reagować w przypadku ich wystąpienia, a tym samym wpływać pozytywnie na efekty działania spółki i Grupy Kapitałowej PGE.

Departament Nadzoru Wewnętrznego, w ramach realizacji wskazał grupy pracowników PGE SA szczególnie narażone na ryzyko korupcji. 

Większość spółek Grupy PGE deklaruje w Ocenie Zgodności, że także dokonało identyfikacji grup szczególnie narażonych na ryzyko korupcji, głównie uwzględniając w tym zakresie osoby z obszarów, dla których w uprzedniej wersji regulacji antykorupcyjnych dedykowane były szkolenia antykorupcyjnie o zakresie rozszerzonym i/lub obszary wyszczególnione w Procedurze tj. przede wszystkim w obszarze: zakupów, handlu, dostaw surowców produkcyjnych, sprzedaży detalicznej, relacji inwestorskich, komunikacji, administracji, zarządzania kapitałem ludzkim, księgowości i rachunkowości, a także osoby z innych obszarów, utrzymujące w ramach swoich zadań relacje biznesowe z partnerami biznesowymi. Większość spółek w Ocenie Zgodności deklaruje także, że podejmowane były działania informujące te osoby o tym, że należą do grupy o większym ryzyku korupcji. 

Wdrożenie zasad dotyczących upominków biznesowych służy transparentności procesów decyzyjnych w relacjach z partnerami biznesowymi, jak również ogranicza ryzyka nieprawidłowości i/lub nadużyć w ramach tych relacji, w szczególności ryzyk działań sprzecznych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. To działanie wynika również z wytycznych „Standardów rekomendowanych dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, 2018”. Zalecane jest, aby spółka opracowała i stosowała wewnętrzną politykę lub regulację, która określi ogólne standardy i zasady przekazywania i przyjmowania upominków okolicznościowych (w tym zaproszeń), także tych o charakterze marketingowym. Zaleca się także, żeby spółka wyznaczyła w kodeksie antykorupcyjnym zasady tworzenia szczegółowego rejestru wszystkich upominków, w tym zaproszeń wręczanych lub otrzymywanych przez pracowników spółki.

W grudniu 2020 roku wdrożono w Grupie PGE nowelizację zasad wręczania i przyjmowania upominków, w ramach, której wprowadzone zostały następujące zmiany:

 • ustalono, że upominki przyjęte podlegają ewidencji jedynie w przypadku, gdy ich wartość przekroczy 200 zł brutto, tj., gdy stanowią jeden z rodzajów upominków warunkowo dopuszczalnych. Zasady prowadzenia ewidencji upominków wręczonych pozostały bez zmian,
 • doprecyzowano odpowiedzialność osób przyjmujących upominki,
 • ewidencję upominków otrzymanych prowadzi komórka Compliance w spółce lub inna wyznaczona komórka organizacyjna, z zapewnieniem bieżącego dostępu Compliance w spółce do tych informacji. Ewidencję upominków wręczonych może prowadzić inna wyznaczona w spółce komórka organizacyjna, także z dostępem Compliance,
 • wprowadzono zakaz wręczania upominków osobom pełniącym funkcje publiczne w sytuacjach mogących sprawiać wrażenie transferu korzyści majątkowej o charakterze korupcyjnym,
 • pomiędzy spółkami Grupy PGE dopuszczalna jest jedynie wymiana upominków o wartości symbolicznej oraz udział w uroczystościach o charakterze tradycyjnym, jubileuszowym lub branżowym, jak na przykład „Barbórka” oraz w okresie ważnych świąt, z zastrzeżeniem upominków wręczanych na takich wydarzeniach.

Znowelizowane zasady dotyczące upominków wdrożone zostały we wszystkich spółkach. Spółki przekazują do komórki Compliance w cyklach kwartalnych raporty otrzymanych oraz wręczonych upominków, wskazując w tym zakresie informacje, bądź też wykazując brak upominków podlegających ewidencji w danym okresie.

Wszystko, co robimy w zakresie przeciwdziałania korupcji, dotyczy nie tylko przyjęcia zasad, lecz ich faktycznego wdrożenia poprzez konkretne rozwiązania organizacyjne. Jest to owoc wspólnego wysiłku całej organizacji wspierany przez Compliance. Istotnym elementem na każdym etapie tego procesu jest stałe podnoszenie świadomości pracowników i budowanie kultury organizacyjnej opartej na uczciwości

Andrzej Lesiak dyrektor Departamentu Compliance, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A

Doskonalenie procesu unikania konfliktu interesów

 • 102-25

Przeciwdziałanie konfliktowi interesów służy zapewnieniu podejmowania decyzji w spółkach Grupy PGE w oparciu o kryteria merytoryczne, w sposób transparentny oraz w zgodzie z najlepiej pojętym interesem Grupy PGE.

 • wytyczne „Standardów rekomendowanych dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA,
 • „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, 
 • dodatkowo, w zakresie odpowiednim dla PGE SA, znajdują zastosowanie „Wytyczne antykorupcyjne CBA dla administracji publicznej”.
 • Kodeksu etyki Grupy Kapitałowej PGE – zasada „Nie tolerujemy korupcji oraz nieuczciwych zachowań”,
 • Polityki antykorupcyjnej Grupy Kapitałowej PGE, 
 • Procedury ogólnej – Przeciwdziałanie Korupcji w Grupy Kapitałowej PGE, 
 • regulaminów pracy, obowiązujących u części pracodawców działających w ramach Grupy Kapitałowej PGE (np. PGE SA).
 • złożenie oświadczeń o braku konfliktu interesów (zgodnie z obowiązującym wzorem) przez pracowników i inne osoby (za wyjątkiem sytuacji zastosowania innego formalnego rozwiązania o zakresie tożsamym bądź szerszym (np. zapis w umowie),
 • w przypadku nowych pracowników, oświadczenie przekazywane jest do podpisania przez Departament Zarzadzania Kapitałem Ludzkim. Podpisanie oświadczenia oczekiwane jest w ciągu pierwszych 3 miesięcy pracy. Co kwartał prowadzone są szkolenia dla pracowników, na których zagadnienie konfliktu interesów jest omawiane,
 • umieszczenie oświadczenia w aktach personalnych pracownika, przy umowie, a w spółkach korzystających z SAP ZKL, również oznaczanie w dedykowanym polu w SAP ZKL, w celu lepszego monitorowania stanu złożonych oświadczeń,
 • stosowanie dodatkowych zapisów umownych, dotyczących unikania konfliktu interesów w umowach dotyczących usług doradczych i prawniczych.

W celu wdrożenia jednolitego standardu postępowania w spółkach Grupy PGE, opracowano wytyczne w zakresie przeciwdziałania konfliktowi interesów do wdrożenia w spółkach. Wytyczne obejmują m.in. zalecenie wdrożenia rozwiązań dotyczących unikania konfliktu interesów w sytuacji zmiany pracodawcy w ramach Grupy PGE, zmiany warunków pracy i płacy pracowników, a także w umowach cywilno-prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem umów na usługi wyjątkowo wyeksponowane na ryzyko wystąpienia konfliktu interesów. 

W celu wspierania świadomości zagadnienia konfliktu interesów, jak również coraz lepszego zrozumienia celu i podejścia do jego unikania przeprowadzono w 2021 roku następujące działania: 

 • komunikacja wewnętrzna do pracowników (publikacje w: magazynie firmowym, newsletterze GK PGE, warsztaty Lunch and Learn), 
 • bieżąca ewidencja zapytań, odpowiedzi oraz podjętych działań, 
 • bieżące wsparcie spółek ze strony Departamentu Compliance PGE SA w zakresie otrzymywanych zapytań i wątpliwości).

Indywidualne działania komunikacyjne w spółkach. Działania zrealizowane w 2021 roku

Kontynuowanie procesu zbierania oświadczeń o braku konfliktu interesów, wdrożenie raportowania w tym zakresie
Opracowanie i wdrożenie wytycznych oraz działań doskonalących dot. postępowania w zakresie unikania
i zarządzania konfliktem interesów dla spółek Grupy PGE
Znowelizowanie i doprecyzowanie zasad dot. unikania konfliktu interesów w Procedurze ogólnej – przeciwdziałania korupcji oraz nowelizacja treści oświadczenia o braku konfliktu interesów
Znowelizowanie formularza „Wniosek o zmianę warunków zatrudnienia” poprzez dodanie zapisu potwierdzającego aktualność oświadczenia o braku konfliktu interesu przez pracownika w celu zapewnienia, że w sytuacji zmiany stanowiska i/lub komórki organizacyjnej, oświadczenie o braku konfliktu interesów złożone uprzednio do akt osobowych pracownika pozostaje aktualne. Ogranicza to ryzyko zaistnienia sytuacji, w której po zmianach warunków zatrudnienia do konfliktu interesów mogłoby dojść, zaś obowiązek powiadomienia o takiej sytuacji nie zostałby dochowany
Stosowanie dodatkowych zapisów dotyczących konfliktu interesów w przypadku umów na usługi doradcze i prawne
Uwzględnienie zapisów w umowach cywilnoprawnych

Zarządzanie ochroną informacji

Grupa PGE w sposób odpowiedzialny i kompleksowy podchodzi do bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. PGE Polska Grupa Energetyczna SA jako centrum korporacyjne zapewnia:

 • funkcjonowanie spójnej organizacji obszaru ochrony danych osobowych w Grupie PGE, 
 • stały rozwój standardu ochrony danych, 
 • minimalizowanie ryzyka naruszeń ochrony danych przy zachowaniu wymaganych standardów jakościowych i interesów Grupy PGE,
 • zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym przede wszystkim odrębność i niezależność poszczególnych spółek w Grupie PGE jako administratorów danych osobowych.

PGE SA podjęła działania zmierzające do skutecznej i ustandaryzowanej organizacji obszaru ochrony danych już w 2017 roku powołując program, mający na celu wdrożenie nowych regulacji unijnych i opracowanie zasad ich operacjonalizacji w spółkach Grupy PGE. W programie brały udział wszystkie spółki jako niezależni administratorzy danych osobowych. W ramach prac zebrano wymagania prawne i organizacyjne dla skutecznej organizacji obszaru ochrony danych z uwzględnieniem różnorodności poszczególnych podmiotów w Grupie, charakterystyki poszczególnych segmentów biznesowych i stosowanych środków bezpieczeństwa w ochronie danych. W efekcie wszystkie spółki otrzymały wzorcową dokumentację ochrony danych w celu jej dostosowania do warunków biznesowych i organizacyjnych danej spółki i wdrożenia do stosowania. W ramach programu zorganizowano szereg szkoleń i warsztatów, wypracowano narzędzia ułatwiające zarządzanie obszarem ochrony danych osobowych i pozwalające na spełnienie zasady rozliczalności wyrażonej w przepisach RODO.

Przyjęta w 2017 roku strategia zarządzania obszarem ochrony danych jest nadal kontynuowana. Podstawowe cele w zarządzaniu ochroną danych osobowych w Grupie PGE to: 

 • zapewnienie efektywności w obszarze ochrony danych osobowych poprzez identyfikację strategicznych obszarów zarządzania ochroną danych osobowych w spółkach Grupy PGE i ich właściwe zarządzanie,
 • podejmowanie działań optymalizujących proces ochrony danych osobowych,
 • organizacja pracy spółek w zakresie realizacji ich obowiązków jako administratora lub podmiotu przetwarzającego,
 • ustandaryzowanie regulacji wewnętrznych obszaru ochrony danych osobowych w Grupie PGE uwzględniających specyfikę funkcjonowania poszczególnych spółek i gwarantujących transparentność procesu ochrony danych, 
 • budowanie świadomości w obszarze danych osobowych na poziomie Grupy PGE z wykorzystaniem narzędzi komunikacji wewnętrznej (IPK, newslettery, alerty prawne, wspólne akcje szkoleniowe na poziomie Grupy PGE),
 • ścisła współpraca między Inspektorami Ochrony Danych Osobowych (IOD) w poszczególnych spółkach w formie Forum IOD Grupy Kapitałowej PGE.

Mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady w kwestiach etycznych

 • 102-17

Wdrożona w Grupie PGE struktura systemu zarządzania zgodnością (Compliance) uwzględnia funkcjonowanie koordynatorów ds. Compliance w PGE SA i w spółkach Grupy PGE. Jedną z ich ról jest konsultowanie wątpliwości etycznych, związanych z przestrzeganiem regulacji wewnętrznych takich jak: Kodeks etyki, Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych czy regulacje antykorupcyjne.

Pracownicy oraz pozostali interesariusze mają prawo i obowiązek zgłaszać podejrzenie wystąpienia incydentu niezgodności, w tym podejrzenie lub wystąpienie nieprawidłowości. Sygnalistą może być każdy, w szczególności pracownik, konsultant, wykonawca, podwykonawca, dostawca. Jest to osoba zgłaszająca nieprawidłowości, informacje o podejrzeniu lub wystąpieniu incydentu niezgodności, których skutki mogą być szkodliwe dla spółek Grupy Kapitałowej PGE. Zgłoszenia mogą dotyczyć w szczególności działań o charakterze przestępczym, korupcyjnym, łamania praw człowieka, czy konfliktu interesów.

 • do bezpośredniego przełożonego, 
 • do komórki właściwej ds. Compliance, 
 • za pośrednictwem adresu e-mail: uczciwybiznespge@gkpge.p,
 • infolinii pod numerem + (48) 22 340 12 02,
 • za pośrednictwem poczty do dyrektora Departamentu Compliance na adres: ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „do rąk własnych”, w tym anonimowo, 
 • a także poprzez formularz zgłoszenia dla pracowników, znajdujący się na wewnętrznej stronie intranetowej w zakładce „Compliance”.
 • w szczególnych przypadkach – do Rady Nadzorczej PGE SA wysyłając e-mail na adres: rada_nadzorcza_PGESA@gkpge.pl

Osoby dokonujące zgłoszenia niezgodności uzyskują status Sygnalisty i podlegają ochronie. Sygnalisty, z powodu dokonania zgłoszenia, nie mogą spotkać działania odwetowe ze strony pracowników, innych osób ani pracodawcy. 

Komórki organizacyjne, zarządzające dokumentacją dotyczącą osób objętych zgłoszeniem, zawierającą dane osobowe gromadzone w ramach zgłoszeń incydentów niezgodności, przetwarzają taką dokumentację ze szczególną starannością, w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych i odpowiednimi regulacjami wewnętrznymi, w tym gwarantujący danym osobowym bezpieczeństwo oraz wyłącznie uprawniony do nich dostęp.

Rejestr spraw jest prowadzony wewnętrznie w Departamencie Compliance. W 2021 roku około 37 proc. zgłoszeń wystąpienia podejrzeń nieprawidłowości w spółkach Grupy PGE dotyczyło obszaru szeroko rozumianych praw człowieka. Zgłoszenia te dotyczyły na przykład formy komunikacji między pracownikami lub pracownikami a przełożonym, atmosfery w zespole, kultury pracy, konfliktów w zespołach. Część zgłoszeń mogła wynikać z sytuacji związanej z pandemią i jej wpływem na wzajemne relacje w pracy.

Prawa człowieka

Kodeks etyki Grupy Kapitałowej PGE i Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej PGE nawiązują do kwestii związanych z prawami człowieka, w tym pracy dzieci. Ryzyka w zakresie przestrzegania praw człowieka, takie jak dyskryminacja w zatrudnieniu, mobbing i molestowanie, zatrudnianie dzieci, zatrudnianie „na czarno”, praca w niebezpiecznych warunkach, zabezpieczone są poprzez: stosowanie umowy o pracę na czas nieokreślony jako podstawowej formy zatrudnienia, zapewnianie najwyższych standardów organizacji bezpiecznego środowiska pracy, obiektywne i niedyskryminujące kryteria zatrudniania i awansowania pracowników. Szacunek dla różnorodności rozumiany jest w kategoriach rasy, płci, orientacji seksualnej, wieku, kultury, stanu cywilnego, a także przekonań religijnych, politycznych, wolności w zakresie przynależności do organizacji społecznych i zawodowych. PGE realizuje również wszelkie obowiązki związane z ochroną zdrowia i życia w miejscu pracy. 

Takie same standardy w zakresie przestrzegania praw człowieka oczekiwane są od partnerów biznesowych spółek Grupy PGE, dlatego w umowach z kontrahentami zamieszczane są klauzule etyczne, które to regulują, a partnerzy biznesowi deklarują, że zapoznali się z zasadami opisanymi w Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek Grupy Kapitałowej PGE.

Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych zakazuje partnerom korzystania z pracy dzieci w jakiejkolwiek formie. Natomiast w przypadku zatrudniania zgodnie z prawem osób niepełnoletnich mogą one wykonywać jedynie pracę lekką, niezagrażającą ich życiu, zdrowiu, ani rozwojowi oraz nie utrudniającą wypełniania obowiązku szkolnego. W zaktualizowanej w 2021 roku treści Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych wzmocniono dodatkowo zapisy o zakazie stosowania pracy przymusowej przez partnerów biznesowych spółek Grupy PGE, a także ich podwykonawców.

Szkolenia Compliance

Stałym i istotnym elementem procesu zapewniania zgodności są szkolenia Compliance. Zapewniają one m.in. należyte poinformowanie pracowników oraz innych osób o obowiązujących regulacjach oraz praktycznych przykładach ich zastosowania. Szkolenia realizowane są przez wyznaczonych pracowników, na bazie spójnych dla Grupy PGE materiałów, z uwzględnieniem praktycznych przykładów. Pomimo sytuacji pandemicznej, szkolenia są kontynuowane w formułach, które uwzględniają aktualne obostrzenia. Szkolenia są dokumentowane.

W roku 2021 szkolenia Compliance w Grupie PGE obejmowały między innymi:

Szkolenia te są obowiązkowe dla wszystkich nowych osób w spółkach, w których wdrożony jest system zarządzania zgodnością – Compliance. Zakres szkolenia obejmuje podstawowe zagadnienia Compliance niezbędne w pierwszych dniach rozpoczęcia pracy czy współpracy ze spółką Grupy PGE. Przeprowadzane jest jednorazowo dla każdej osoby.

Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich nowych osób w spółkach, w których wdrożony jest system zarządzania zgodnością – Compliance. Szkolenie odbywa się w ciągu 3 miesięcy od podjęcia pracy, czy współpracy ze spółką Grupy PGE. Co do zasady prowadzone jest in-class (tj. bezpośrednio), w formie interaktywnych warsztatów (w czasie pandemii z wykorzystaniem dostępnych środków łączności, tzn. zdalnie).  Wykorzystywane są także kursy e-learningowe. Ważność szkolenia to 3 lata. Po tym okresie jest ono powtarzane, jako szkolenie przypominające. Po pierwszym szkoleniu uczestnicy składają oświadczenia potwierdzające zapoznanie się z przekazanymi treściami oraz zobowiązanie do ich przestrzegania. Program szkoleń z Kodeksu etyki obejmuje m.in. omówienie stosowania przyjętych w Grupie Kapitałowej PGE wartości i zasad oraz przestrzegania praw człowieka, postaw i zachowań, jakich oczekuje się od wszystkich pracujących na rzecz Grupy PGE.  Efekt ich stosowania jest widoczny w procesie realizacji założonych celów strategicznych Grupy.

Szkolenia z regulacji antykorupcyjnych Grupy PGE, tak jak szkolenia z zagadnień Kodeksu etyki Grupy Kapitałowej PGE są obowiązkowe dla wszystkich nowych osób w spółkach, w których wdrożony jest system zarządzania zgodnością – Compliance. Szkolenia te również odbywają się w ciągu 3 miesięcy od podjęcia pracy lub współpracy ze spółką z Grupy PGE. Ważność tego szkolenia to 3 lata, po tym okresie jest ono powtarzane, jako szkolenie przypominające. Po pierwszym szkoleniu uczestnicy składają oświadczenia potwierdzające zapoznanie się z przekazanymi treściami oraz zobowiązanie do ich przestrzegania.

Program szkoleń obejmuje kompleksowo zagadnienia dotyczące antykorupcji, a w szczególności:  jej definicję prawną, formy korupcji w tym: łapówkarstwo, czy konflikt interesów. oraz szczegółowe zasady antykorupcyjne obowiązujące w Grupie Kapitałowej PGE. Szkolenie zawiera również przykłady praktycznego zastosowania tych zasad w codziennej pracy.

Dodatkowo, w zależności od potrzeb, wiedza na temat przeciwdziałania korupcji może być uzupełniana w ramach dedykowanych, pogłębionych szkoleń antykorupcyjnych, uwzględniających specyfikę danego obszaru oraz zakres ryzyk i obowiązków w zakresie przeciwdziałania korupcji, właściwych dla konkretnych stanowisk i/lub obszarów. W 2021 roku odbyło się, w ramach takich dedykowanych szkoleń, szkolenie: „Problemy przy realizacji projektów IT, w tym zamówień publicznych”, którego celem było budowanie kultury bezpieczeństwa w zakresie procesów zakupowych. Szkolenie poprowadzili przedstawiciele Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy z obszaru zakupów i IT z Grupy PGE.

 • 103 (419)

Realizacja programu Compliance w roku 2021

Do głównych zadań, jakie zostały zatwierdzone w Programie Compliance dla spółek z GK PGE na 2021 rok należały:

 • zatwierdzenie i wdrożenie nowelizacji dokumentów dot. przeciwdziałania korupcji w GK PGE (tj. Polityki antykorupcyjnej oraz Procedury ogólnej przeciwdziałania korupcji);
 • przeprowadzenie cyklu szkoleń przypominających z Kodeksu etyki oraz przeciwdziałania korupcji;
 • działania edukacyjne w zakresie unikania i zarządzania konfliktem interesów (wytyczne, artykuły, L&L);
 • współpraca w zakresie przygotowania informatora prawnego z Departamentem Prawa i Zarządzania Korporacyjnego (w cyklach miesięcznych);
 • przygotowanie do wejścia w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937
  w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. dyrektywy o ochronie sygnalistów);
 • wdrożenie Procedury AML dla GK PGE oraz przeprowadzenie monitoringów w spółkach PGE Synergia sp. z o. o. oraz PGE Energia Ciepła S.A. w tym obszarze;
 • opracowanie grupowej regulacji (Polityki) dot. przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.

Większość z powyższych zadań została zrealizowana w całości.

PGE S.A. na rok 2021 w Programie Compliance miała zaplanowanych 10 głównych zadań, na które składało się 65 zadań cząstkowych. W 2021 roku zostało wykonane 92% zaplanowanych zadań, w tym zakończono wszystkie zadania z następujących celów:

 • realizacja procesu Zarządzania Zgodnością;
 • Akademia Compliance w zakresie przeprowadzenia szkoleń;
 • organizacja i zasoby systemu zarządzania zgodnością;
 • praktyczne wdrożenie elementów Kodeksu etyki do funkcjonowania/ realizacji procesów biznesowych Spółek GK PGE (tzw. operacjonalizacja Kodeksu etyki);
 • działania w zakresie przeciwdziałania nadużyciom (innym niż z korupcja);
 • przeciwdziałanie korupcji oraz konfliktowi interesów (działania szkoleniowe ujęte w Akademii Compliance);
 • monitoringi Compliance.
Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania