Raport zintegrowany
2021

Sprawozdanie finansowe i noty

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY
KAPITAŁOWEJ PGE

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

INFORMACJE OGÓLNE, PODSTAWY SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I INNE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SEGMENTÓW OPERACYJNYCH

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ

9. Rzeczowe aktywa trwałe

10.Nieruchomości inwestycyjne

11. Wartości niematerialne oraz wartość firmy

12. Prawa do użytkowania składników aktywów

13. Udziały i akcje wykazywane metodą praw własności

14. Podatek odroczony w sprawozdaniu z sytuacji finansowej

14.1 Aktywa z tytułu podatku odroczonego

14.2 Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego

15. Zapasy

16. Uprawnienia do emisji CO2 na własne potrzeby

17. Pozostałe aktywa krótko i długoterminowe

17.1 Pozostałe aktywa długoterminowe

17.2 Pozostałe aktywa krótkoterminowe

18. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

19. Majątek socjalny oraz zobowiązania ZFŚS

20. Kapitały własne

20.1 Kapitał podstawowy

20.2 Kapitał zapasowy

20.3 Kapitał z wyceny instrumentów finansowych

20.4 Różnice kursowe z przeliczenia

20.5 Niepodzielony wynik finansowy oraz ograniczenia w wypłacie dywidendy

20.6 Kapitały własne przypisane udziałom niekontrolującym

20.7 Zysk/strata przypadający na jedną akcję

20.8 Dywidendy wypłacone i zaproponowane do zapłaty

21. Rezerwy

21.1 Rezerwa na koszty rekultywacji

21.2 Rezerwa na koszty emisji CO2

21.3 Rezerwa na prawa majątkowe przeznaczone do umorzenia

21.4 Rezerwa na roszczenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości

21.5 Pozostałe rezerwy

22. Świadczenia pracownicze

23. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe

23.1 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe

23.2 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe

24. Pozostałe zobowiązania niefinansowe

24.1 Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe

24.2 Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania