Raport zintegrowany
2021

28.3 Inne sprawy sądowe i sporne

Kwestia odszkodowania dotyczącego konwersji akcji

W dniu 12 listopada 2014 roku spółka Socrates Investment S.A. (nabywca wierzytelności od byłych akcjonariuszy PGE Górnictwo i Energetyka S.A.) złożyła pozew sądowy o zasądzenie odszkodowania w łącznej kwocie ponad 493 mln PLN (plus odsetki) za szkodę poniesioną w związku z nieprawidłowym (jej zdaniem) ustaleniem parytetu wymiany akcji w procesie połączenia spółki PGE Górnictwo i Energetyka S.A. z PGE S.A. Spółka złożyła odpowiedź na pozew. W dniu 15 listopada 2017 roku wpłynęło do Spółki pismo procesowe powoda – zmiana żądania pozwu, zwiększając kwotę dochodzoną pozwem do wysokości 636 mln PLN. W dniu 20 listopada 2018 roku odbyła się rozprawa dotycząca tematu powołania biegłego. Obecnie toczy się postępowanie sądowe w pierwszej instancji. Sąd, postanowieniem datowanym na dzień 19 kwietnia 2019 roku wskazał biegłych, wybranych do sporządzenia opinii w w/w sprawie. Do dnia zatwierdzenia do publikacji niniejszego sprawozdania finansowego nie została sporządzona ostateczna opinia biegłych. W związku z dopuszczeniem dowodu z opinii zespołu biegłych rozprawa została odroczona na termin z urzędu. Nowy termin rozprawy został wyznaczony na dzień 8 kwietnia 2022 roku.

Ponadto z podobnym roszczeniem wystąpiła spółka Pozwy sp. z o.o., nabywca wierzytelności byłych akcjonariuszy spółki PGE Elektrownia Opole S.A. Spółka Pozwy sp. z o.o. pozwem wniesionym do Sądu Okręgowego w Warszawie przeciwko PGE GiEK S.A., PGE S.A. oraz PwC Polska sp. z o.o. (dalej jako Pozwani) wniosła o zasądzenie od Pozwanych na zasadzie in solidum, ewentualnie solidarnie na rzecz Pozwy sp. z o.o. odszkodowania w łącznej kwocie ponad 260 mln PLN wraz z odsetkami z tytułu rzekomo nieprawidłowego (jej zdaniem) ustalenia stosunku wymiany akcji PGE Elektrownia Opole S.A. na akcje PGE GiEK S.A. w procesie łączenia tych spółek. Pozew ten został do PGE S.A. doręczony 9 marca 2017 roku, zaś termin na złożenie odpowiedzi na pozew został wyznaczony przez sąd do 9 lipca 2017 roku. Spółki: PGE S.A. i PGE GiEK S.A. 8 lipca 2017 roku złożyły odpowiedź na pozew. Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 28 września 2018 roku ogłosił wyrok w pierwszej instancji – pozew spółki Pozwy sp. z o.o. skierowany przeciwko PGE S.A., PGE GiEK S.A. oraz PWC Polska sp. z o.o. został oddalony. W dniu 8 kwietnia 2019 roku do PGE S.A. wpłynął odpis apelacji złożonej przez powoda w dniu 7 grudnia 2018 roku. Odpowiedź PGE S.A. oraz PGE GiEK S.A. na apelację została sporządzona w dniu 23 kwietnia 2019 roku. Rozprawa odbyła się w dniu 21 grudnia 2020 roku – Sąd Apelacyjny wydał wyrok, w którym uchylił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w całości i zwrócił sprawę do ponownego rozpoznania do Sądu Okręgowego. W dniu 22 stycznia 2021 roku PGE SA wraz z PGE GiEK SA złożyła zażalenie na wyrok do Sądu Najwyższego, wnosząc o uchylenie w całości zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd Apelacyjny. Na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 kwietnia 2021 roku Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok. Tym samym sprawa powróciła do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Apelacyjny. Uzasadnienie postanowienia Sądu Najwyższego wpłynęło do spółek PGE S.A. i PGE GiEK S.A. w dniu 24 czerwca 2021 roku. Termin posiedzenia Sądu Apelacyjnego został wyznaczony na dzień 30 września 2021 roku. Podczas rozprawy Sąd zobowiązał pozwanych do przestawienia stanowiska w przedmiocie przedawnienia, a powoda o wskazanie świadków przesłuchiwanych na okoliczność określenia rozpoczęcia biegu przedawnienia. Rozprawa została odroczona bez określenia kolejnego terminu.

Spółki z Grupy PGE nie uznają żądań Socrates Investment S.A. i Pozwy sp. z o.o. Zdaniem PGE S.A. roszczenia te są bezzasadne, a cały proces konsolidacji był przeprowadzony rzetelnie i prawidłowo. Sama wartość akcji spółek podlegających połączeniu została określona przez niezależną spółkę PwC Polska sp. z o.o. Dodatkowo plany połączenia ww. spółek, w tym parytety wymiany akcji, były badane w zakresie poprawności i rzetelności przez wyznaczonego przez sąd rejestrowy biegłego, który nie stwierdził żadnych nieprawidłowości. Następnie sąd zarejestrował połączenia ww. spółek.

Na zgłoszone roszczenie Grupa PGE nie utworzyła rezerwy.

Wypowiedzenie umów sprzedaży praw majątkowych przez Enea S.A.

W 2016 roku spółki PGE GiEK S.A., PGE EO S.A. oraz PGE Energia Natury PEW sp. z o.o. (przejęta przez PGE EO S.A.) otrzymały z Enea S.A. oświadczenia o wypowiedzeniu długoterminowych umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł tzw. „zielonych certyfikatów”. W uzasadnieniu wypowiedzeń Enea S.A. twierdziła, że spółki poważnie naruszyły postanowienia tych umów w postaci nieprzystąpienia do renegocjacji postanowień umów w trybie kontraktowym zgodnie z klauzulą adaptacyjną, o których przeprowadzenie wystąpiła Enea S.A. w lipcu 2015 roku w związku z rzekomą zmianą regulacji prawnych mających wpływ na wykonywanie tych umów.

Zdaniem Grupy Kapitałowej PGE, oświadczenia o wypowiedzeniu umów przedstawione przez Enea S.A. zostały złożone z naruszeniem warunków umownych. Spółki podjęły stosowne kroki w celu dochodzenia swoich praw. Wobec odmowy wykonywania długoterminowych umów przez Enea S.A. w postaci nabywania praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia otrzymanych przez spółki z Grupy PGE w związku z produkcją energii elektrycznej odnawialnej, PGE GiEK S.A. oraz PGE Energia Natury PEW sp. z o.o. wystąpiły przeciwko Enea S.A. z żądaniem zapłaty kar umownych, a PGE EO S.A. z żądaniem zapłaty odszkodowania z tytułu poniesionej z tego tytułu szkody. W październiku 2020 roku na wniosek stron postępowania sądowe zostały zawieszone w związku z wolą przeprowadzenia pomiędzy stronami rozmów ugodowych w ramach alternatywnego sposobu rozwiązania sporów. W 2021 roku strony sporów poddały je pod koncyliacje Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polski. W lutym 2022 roku koncyliacja została zakończona, a strony podjęły działania zmierzające do odwieszenia postępowania sądowego.

Zdaniem Grupy Kapitałowej PGE oświadczenia o wypowiedzeniu umów przedstawione przez Enea S.A. zostały złożone z naruszeniem warunków umownych. Na dzień 31 grudnia 2021 roku Grupa rozpoznała należności w wysokości 68 mln PLN, z tego 164 mln PLN ujęte w przychodach poprzednich okresów sprawozdawczych. W bieżącym okresie dokonano częściowego odpisu na należności w wysokości 103 mln PLN, któremu towarzyszyło częściowe rozwiązanie odpisu aktualizującego na zapasy praw majątkowych w wysokości 70 mln PLN w związku z ich sprzedażą. Zdaniem spółek Grupy Kapitałowej PGE, opierając się między innymi na dostępnych opiniach prawnych, korzystne rozstrzygnięcie powyższych sporów w zakresie odzyskania powyższych należności jest bardziej prawdopodobne niż rozstrzygnięcie niekorzystne.

Dodatkowo PGE GiEK S.A., PGE Energia Natury PEW sp. z o.o. (przejęta przez PGE EO S.A.) oraz PGE EO S.A. wystąpiły z powództwami przeciwko Enea S.A. o zapłatę należności w łącznej wysokości 47 mln PLN z tytułu wystawionych na rzecz Enea S.A. faktur sprzedaży praw majątkowych na podstawie umów. Enea S.A. odmówiła zapłaty tych należności twierdząc, że je skutecznie potrąciła ze swoimi wierzytelnościami wobec spółek z Grupy z tytułu odszkodowania naliczonego w związku z rzekomą szkodą powstałą wskutek nieprzystąpienia przez spółki do renegocjacji umowy w trybie kontraktowym. Zdaniem spółek Grupy potrącenia są bezskuteczne, ponieważ wierzytelności Enea S.A. o zapłatę odszkodowania nigdy nie powstały, brak jest również podstaw do uznania stanowiska Enea S.A., że doszło do naruszenia przez spółki jakichkolwiek postanowień umownych. W październiku 2020 roku na wniosek stron postępowania sądowe zostały zawieszone w związku z wolą przeprowadzenia pomiędzy stronami rozmów ugodowych w ramach alternatywnego sposobu rozwiązania sporów. W 2021 roku strony sporów poddały je pod koncyliacje Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej. W lutym 2022 roku koncyliacja została zakończona, a strony podjęły działania zmierzające do odwieszenia postępowania sądowego.

W wyniku podziału spółki PGE GiEK S.A. od 1 lipca 2021 roku stroną sporu z Enea S.A. w miejsce PGE GiEK S.A. jest spółka
PGE EC S.A.

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania