Raport zintegrowany
2021

Dystrybucja energii elektrycznej

SDGs

Transformacja energetyczna bez rozwoju i automatyzacji sieci dystrybucyjnych nie jest możliwa. Inwestujemy w działalność dystrybucyjną, aby mogła sprostać wyzwaniom nowoczesnej energetyki.

Przyłączanie nowych odbiorców

Zadania przyłączeniowe są dla PGE Dystrybucja S.A. zadaniami rozwojowymi, powodującymi zwiększenie mocy przyłączeniowej oraz przyczyniają się do zwiększonych możliwości przyłączeniowych w przyszłości. W 2021 roku największe nakłady w segmencie dystrybucji energii elektrycznej poniesione zostały właśnie na przyłączanie nowych odbiorców i wyniosły 626 mln PLN.

Realizacja węzła Czosnów

PGE realizowała również w 2021 roku kolejny etap inwestycji w ramach węzła Czosnów. Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV w Czosnowie wraz z powstającymi liniami wysokiego napięcia poprawią bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i umożliwią przyłączanie do sieci nowych obiektów. Węzeł Czosnów to najdroższa i największa inwestycja sieciowa na Mazowszu realizowana przez PGE Dystrybucja. Wybudowany już został Główny Punkt Zasilający (GPZ) Czosnów oraz dwa tory linii kablowej 110 kV o długości 14,8 km, która łączy istniejący GPZ Łomianki z nową stacją 110/15 kV w Czosnowie i jest najdłuższą linią kablową wysokiego napięcia w majątku PGE Dystrybucja. Wybudowano kolejną linię wysokiego napięcia 110 kV, która łączy Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Czosnów i Łomianki.

Nowa, napowietrzno-kablowa linia o długości ok. 9,1 km została włączona w istniejącą linię 110 kV Legionowo – Nowy Dwór Mazowiecki. Ostatni, czwarty etap inwestycji, czyli budowa dwóch linii kablowych wysokiego napięcia ze stacji 400/110 kV Mościska, która należy do PSE S.A., do stacji 110/15 kV w Łomiankach i stacji 110/15 kV Czosnów pozwoli zamknąć pierścień energetyczny, zwany węzłem Czosnów.

Technologia LTE zapewnia, oprócz łączności głosowej, niezbędną w obecnych czasach łączność szerokopasmową. Nowoczesna łączność LTE450 , zwiększy bezpieczeństwo sieci elektroenergetycznej oraz pozwoli na skrócenie czasu lokalizowania i usuwania awarii występujących w sieci średniego i niskiego napięcia. Budowana sieć łączności LTE450 jest integralną częścią realizowanego w spółce projektu Liczników Zdalnego Odczytu, w ramach którego do roku 2030 u wszystkich odbiorców PGE Dystrybucja zainstalowane zostaną nowoczesne liczniki energii elektrycznej, umożliwiające m.in. zdalny odczyt danych pomiarowych.

Jarosław Kwasek prezes zarządu PGE Dystrybucja

Program LTE450

W roku 2021 ogłoszono przetarg na zakup i wdrożenie komponentów sieci rdzeniowej CORE LTE450. Przedmiot zamówienia ma być wykonany do końca 2023 roku, a gwarancja i utrzymanie sieci ma być świadczone przez wykonawcę do sierpnia 2033 roku.

Sieć łączności LTE450 to jedno z najważniejszych zadań inwestycyjnych Grupy PGE. Technologia LTE zapewnia łączność głosową, a także, niezbędną w obecnych czasach, szerokopasmową. Nowoczesna sieć LTE450 i budowany system telekomunikacyjny będą wsparciem dla integracji odnawialnych źródeł energii, energetyki rozproszonej i magazynów energii, a także zapewnią niezawodną łączność dyspozytorską i zdalną komunikację z licznikami energii.

Plan działań Grupy PGE na kolejne lata zakłada wdrożenie i uruchomienie do 2025 roku podstawowych usług sieci LTE450, sukcesywną rozbudowę jej zasięgu, udostępnienie podstawowych usług łączności, a także rozwój nowych usług dedykowanych energetyce. Zakres wdrożenia przewiduje również realizację prac poza Grupą PGE, w szczególności dla innych podmiotów z sektora energetyki. W I kwartale 2022 roku ogłoszono postępowania przetargowe na zakup i  wdrożenie komponentów sieci rdzeniowej CORE LTE450 oraz zakup i wdrożenie komponentów sieci radiowej RAN LTE450 wraz z usługą wsparcia technicznego.

EMISJA NOWYCH AKCJI PRZEZ PGE POLSKĄ GRUPĘ ENERGETYCZNĄ – PROJEKT DYSTRYBUCJA PRZYSZŁOŚCI

W I połowie 2022 r. PGE Polska Grupa Energetyczna – spółka matka PGE Dystrybucji – przeprowadziła emisję nowych akcji (seria E) z których pozyskała łącznie środki w wysokości ok. 3,2 mld zł. Środki z emisji zostaną przeznaczone m.in. na realizację projektu Dystrybucja przyszłości, który zakłada:

  • zwiększenie udziału linii kablowych,
  • przyspieszenie procesu wprowadzania inteligentnych liczników, oraz
  • wzrost efektywności procesów przyłączeniowych nowych odbiorców oraz źródeł energii

Na przyspieszenie realizacji tych trzech inicjatyw zostanie przeznaczone ok. 1,61 mld zł.

Program zainstalowania liczników zdalnego odczytu (LZO)

Realizacja projektu ma charakter obligatoryjny i wynika z wymagań stawianych Operatorom Systemów Dystrybucyjnych przez Ustawodawcę w zmienionej ustawie Prawo energetyczne w zakresie montażu liczników zdalnego odczytu. Zgodnie z zapisami ustawy do lipca 2031 r. u wszystkich odbiorców końcowych w całej Polsce powinny zostać zainstalowane liczniki zdalnego odczytu. Ponadto, do końca 2025 r. w liczniki zdalnego odczytu (bilansujące) wyposażone mają być wszystkie stacje elektroenergetyczne SN/nN, będące własnością Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Dla PGE Dystrybucja oznacza to obowiązek opomiarowania ok. 6 mln odbiorców końcowych do końca 2030 r. (co wymaga wymiany ok. 750 tys. liczników rocznie) oraz ok. 60 tys. stacji SN/nN (instalacja ok. 20 tys. urządzeń pomiarowych rocznie wraz z niezbędną przebudową stacji) do końca 2025 roku.

Realizacja Projektu LZO pozwoli Spółce na lepsze zarządzanie systemem elektroenergetycznym, dzięki danym płynącym z liczników, które będą agregowane w Centralnym Repozytorium Danych Pomiarowych i przekazywane również do Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE). Pozytywne skutki inwestycji dla klientów to m.in.: lepsze zarządzanie zużyciem energii, ułatwienie zmiany sprzedawcy czy możliwość korzystania z przedpłatowej formy rozliczeń.

W maju 2022 roku PGE Dystrybucja ogłosiła pierwsze z wielu postępowań zakupowych na dostawy liczników dla Projektu instalacji LZO. PGE Dystrybucja planuje rozpoczęcie masowej instalacji liczników zdalnego odczytu od roku 2023. Na realizację projektu spółka planuje przeznaczyć łącznie 1,49 mld zł w latach 2022-2025, w tym 0,74 mld zł z emisji akcji serii E dokonanej przez PGE Polską Grupę Energetyczną w I połowie 2022 roku.

Program Kablowania

Program zwiększenia udziału linii kablowych do 30% w sieci średniego napięcia (SN) PGE Dystrybucja polega na przebudowie sieci elektroenergetycznych średniego napięcia z napowietrznych na kablowe, w szczególności w miejscach tych odcinków linii napowietrznych, w  których uciążliwość i  oddziaływanie na awaryjność jest największa.

Obecnie GK PGE posiada najdłuższą sieć napowietrzną i kablową w kraju – ze względu na wielkość i niskie zagęszczenie obszaru dystrubucji, średni udział sieci kablowych w liniach SN Grupy wynosi 22%, przy średniej krajowej na poziomie 28% i średniej europejskiej ok. 50%. Zwiększenie udziału linii kablowych wpłynie pozytywnie na zmniejszenie awaryjności sieci. Przewagi linii kablowych nad napowietrznymi są wyraźne:

Większa odporność na anomalie pogodowe
Krótszy czas przerwy w dostawie energii elektrycznej

Realizacja projektu przyniesie wymierne korzyści w zakresie ograniczania kosztów operacyjnych i optymalizacji działalności:

  • Minimalizacja utraconych korzyści z tytułu niedostarczonej energii
  • Spadek kosztów ponoszonych na eksploatację sieci
  • Redukcja kosztów strat sieciowych

Z punktu widzenia klienta realizacja projektu będzie oznaczać zwiększenie bezpieczeństwa zaopatrzenia odbiorców:

  • Dwukrotnie wyższa redukcja wskaźnika SAIDI względem podstawowego planu inwestycyjnego
  • Możliwość wypełnienia coraz ostrzejszych wymagań Regulacji Jakościowej nałożonych przez Urząd Regulacji Energetyki

Na realizację projektu spółka planuje przeznaczyć łącznie 1,22 mld zł do końca 2023 roku, w tym 0,61 mld zł z emisji akcji serii E dokonanej przez PGE Polską Grupę Energetyczną w I połowie 2022 roku.

Wzrost efektywności procesów przyłączeniowych nowych odbiorców oraz źródeł energii

Program zakłada modernizację sieci w celu zmniejszenia ograniczeń rozpływowych, zwiększenia mocy przyłączeniowych oraz przyśpieszenia procesów przyłączeniowych. Dzięki środkom pozyskanym z emisji akcji, w perspektywie roku 2023 możliwe będzie wybudowanie dodatkowych 1,1 tys. km przyłączy i 800 MW dodatkowej mocy przyłączeniowej dla źródeł OZE. Z perspektywy klienta i dynamicznie rosnącej liczby mikroinstalacji oznaczać to będzie dodatkowe 18 tys. przyłączeń i redukcję średniego czasu przyłączenia nowego klienta do mniej niż 200 dni w 2023 roku (względem wcześniej zakładanych 257 dni)

Na realizację projektu spółka planuje przeznaczyć łącznie 0,52 mld zł w latach 2022-23, w tym 0,26 mld zł z emisji akcji serii E dokonanej przez PGE Polską Grupę Energetyczną w I połowie 2022 roku.

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania