Raport zintegrowany
2021
 • 103 (305)
 • 103 (wskaźnik własny)
 • 103 (307)
 • 307-1

Działania mające ograniczać wpływ Grupy na środowisko naturalne są traktowane priorytetowo. Dbałość o ten obszar znajduje swój wymiar w polityce środowiskowej.

Dokumentem, który definiuje uprawnienia i obowiązki, a także procesy i działania mające znaczenie dla ochrony środowiska jest Polityka Ochrony Środowiska. W ramach polityki określone zostały:

 • ogólne zasady, uprawnienia i obowiązki w zakresie ochrony środowiska w Grupie PGE,
 • procesy i działania realizowane w Grupie PGE, mające kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska,
 • kluczowe role zdefiniowane w procesie zarządzania ochroną środowiska dla odpowiednich szczebli struktury organizacyjnej Grupy PGE,
 • procesy środowiskowe w poszczególnych jednostkach biznesowych z uwzględnieniem specyfiki każdej z nich,
 • stałe podnoszenie świadomości pracowników Grupy PGE w zakresie ochrony środowiska.

Kwestie zarządzania wpływem na środowisko naturalne zostały ujęte w Kodeksie etyki Grupy PGE, który zobowiązuje wszystkich pracowników do racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych oraz w deklaracji zarządu PGE SA w sprawie polityki środowiskowej. Zarząd zobowiązał się w niej do ciągłego doskonalenia działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska oraz do zapobiegania zanieczyszczeniom poprzez wdrażanie wysokich i ekonomicznie uzasadnionych standardów technologicznych.

Deklaracja Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna SA w sprawie polityki środowiskowej dostępna jest tutaj.

 • 103 (307)
 • 103 (303)
 • 103 (306)

System Zarządzania Środowiskowego

W PGE SA od 2019 roku funkcjonuje zespół odpowiedzialny za wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego w oparciu o normę PN-EN ISO 14001:2015. Odnosząc się do kluczowych spółek Grupy Kapitałowej PGE (PGE SA, PGE GiEK, PGE EC, PGE EO, PGE Dystrybucja, PGE Ekoserwis) norma ISO 14001:2015 wdrożona jest w 100% spółek, certyfikowana zaś w 50% spółek (PGE GiEK, PGE EC, PGE Ekoserwis). Aby Polityka Ochrony Środowiska w Grupie PGE była skutecznie realizowana, w poszczególnych spółkach wyznaczono administratorów i koordynatorów systemu zarządzania środowiskowego. Cykliczne wyniki przeprowadzonych audytów potwierdzają, że zarówno opracowane uregulowania, jak i działania realizowane w ramach certyfikowanego systemu zarządzania są zgodne z wymaganiami norm i podnoszą skuteczność zarządzania. W przypadku zaistnienia potrzeby, wdrażane są działania usprawniające.

EMAS

System ekozarządzania i audytu EMAS (ang. EcoManagement and Audit Scheme) to unijny system certyfikacji środowiskowej oraz narzędzie wspierające wdrożenie w organizacji kultury zrównoważonego rozwoju w zakresie efektywnego zarządzania dostępnymi zasobami i energią. System ten działa w oparciu o unijne rozporządzenie w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu.

System EMAS obecnie funkcjonuje w dwóch oddziałach spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna – w Elektrowni Opole i w Zespole Elektrowni Dolna Odra. W oddziale spółki PGE Energia Ciepła – Elektrociepłowni Wybrzeże funkcjonuje natomiast system ekozarządzania i audytu (EMAS PI:2999). Wraz z opracowaną deklaracją środowiskową podlega on corocznej weryfikacji przez niezależnego akredytowanego weryfikatora. Rejestracja w systemie EMAS oznacza spełnianie najwyższych standardów w zakresie zarządzania środowiskowego i audytu.

Oddział Elektrownia Opole oraz Oddział Elektrownia Dolna Odra, należące do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna znalazły się w grupie organizacji najdłużej zarejestrowanych w krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). Elektrownia Opole jest w tym zakresie krajowym liderem.

Certyfikat Green Office

Jednym z przejawów środowiskowego zaangażowania PGE jest posiadanie ekologicznych biur, które w swej funkcjonalności spełniają założenia środowiskowe. W wielu lokalizacjach Grupy PGE, biura przeszły proces certyfikacji „Green Office” (z ang. zielone biuro), prowadzony przez Fundację dla Edukacji Ekologicznej. Certyfikat przyznawany jest na dwa lata. Przyznanie wyróżnienia poprzedza niezależne badanie certyfikacyjne, a pracownicy biorą udział w cyklu szkoleń dotyczących m.in. dobrych praktyk ekologicznych stosowanych w biurze i w domu.

Posiadanie certyfikatu „Green Office” potwierdza, że Grupa PGE podejmuje nowe, proekologiczne inicjatywy, których efektem jest zmniejszenie oddziaływania firmy na środowisko naturalne również w aspekcie administracyjnym.

Korzyści z wdrożenia certyfikatu „Green Office” to między innymi:

 • wiarygodne potwierdzenie spełniania parametrów ważnych ekologicznie,
 • udział w ogólnopolskiej inicjatywie dającej możliwość wymiany doświadczeń, wykorzystania potencjału współpracy i wzajemnej promocji (marketing ekologiczny),
 • wzrost świadomości ekologicznej pracowników oraz klientów firmy,
 • obniżenie kosztów działalności dzięki bardziej racjonalnej gospodarce surowcami, energią, wodą i odpadami.

W 2021 roku Certyfikat Green Office posiadały następujące spółki:

 • PGE SA,
 • PGE Dystrybucja: centrala oraz oddziały: Białystok, Lublin, Łódź, Rzeszów, Skarżysko-Kamienna, Warszawa, Zamość,
 • PGE Obrót z siedzibą w Rzeszowie oraz 6 lokalizacji spółki w Białymstoku, Lublinie, Warszawie, Łodzi, Skarżysku-Kamiennej i Zamościu,
 • PGE Energia Odnawialna: centrala,
 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna: centrala oraz siedem oddziałów spółki.
Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania