Raport zintegrowany
2021
 • 102-11
 • Wskaźnik własny
 • 103 (419)
 • 103 (305)
 • 103 (wskaźnik własny)
 • 103 (303)
 • 102-15

Fundamentem trwałości organizacji jest umiejętna identyfikacja ryzyk i wdrażanie mechanizmów zapobiegających ich realizacji. Odpowiedzialny rozwój PGE wymaga wielowymiarowego i wielopoziomowego systemu zarządzania ryzykiem.

Spółki z Grupy Kapitałowej PGE, podobnie jak inne podmioty z sektora elektroenergetycznego, narażone są na ryzyka i zagrożenia wynikające ze specyfiki prowadzonej działalności operacyjnej oraz funkcjonowania w określonym otoczeniu rynkowym i regulacyjno-prawnym.

PGE S.A., jako Centrum Korporacyjne zarządzające Grupą Kapitałową, kreuje i wdraża rozwiązania w zakresie architektury zintegrowanego zarządzania ryzykiem w GK PGE. W szczególności kształtuje polityki, standardy i praktyki zarządzania ryzykiem w GK PGE, opracowuje i rozwija wewnętrzne narzędzia IT wspomagające proces, określa globalny apetyt na ryzyko oraz adekwatne limity, a także monitoruje ich poziomy. Spółki z Grupy Kapitałowej PGE, podobnie jak inne podmioty z sektora elektroenergetycznego, narażone są na ryzyka i zagrożenia wynikające ze specyfiki prowadzonej działalności operacyjnej oraz funkcjonowania w określonym otoczeniu rynkowym i regulacyjno-prawnym.

W GK PGE zarządzanie ryzykiem realizowane jest w oparciu o model GRC (Governance – Risk – Compliance). Umożliwia to dopasowanie i integrację procesu na wszystkich poziomach zarządzania w poszczególnych obszarach działalności.

Zarządzanie ryzykiem uwzględnia ponadto model trzech linii obrony, w ramach którego w procesie przeciwdziałania ryzykom biorą udział właściciele ryzyk na poziomie operacyjnym, Departament Ryzyka i Ubezpieczeń oraz Komitet Ryzyka, jak również Departament Audytu poprzez niezależne okresowe oceny kluczowych elementów systemu zarządzania ryzykiem.

Grupa Kapitałowa PGE konsekwentnie rozwija kompleksowy system zarządzania ryzykami. Grupa ocenia i analizuje ryzyka w kluczowych spółkach GK PGE. Mechanizmy identyfikacji obszarów narażonych na ryzyko oraz sposoby pomiaru jego poziomu podlegają ciągłej weryfikacji i doskonaleniu, dzięki czemu istotne ryzyka dotyczące poszczególnych segmentów działalności są utrzymywane w ustalonych granicach poprzez ograniczanie negatywnych skutków tych zagrożeń oraz podejmowanie działań wyprzedzających lub naprawczych. Wszystkie zidentyfikowane i oceniane ryzyka dotyczące bieżącej działalności Grupy umieszczone są w rejestrze ryzyk (księgach ryzyk) prowadzonym przez Departament Ryzyka i Ubezpieczeń w PGE S.A. W księgach ryzyk odzwierciedlane są zmiany wartości poszczególnych parametrów ryzyka wraz z informacją o realizowanych działaniach mitygujących (zmniejszających prawdopodobieństwo wystąpienia i minimalizujących negatywne skutki ryzyka).

Czynniki ryzyka i działania mitygujące

Tabela poniżej przedstawia najistotniejsze ryzyka zidentyfikowane w GK PGE wraz z ich oceną w perspektywie do końca roku 2022. Poziom ryzyka oznacza jego potencjalny finansowy wpływ na wyniki Grupy, a perspektywa ryzyka (trend) przypuszczalny kierunek rozwoju ryzyka. Potencjalne zdarzenia determinujące wycenę ryzyk w poprzednim raporcie, obecnie częściowo opisywane są w innych sekcjach tego raportu, jako zdarzenia okresu. Ocena opisanych ryzyk uwzględnia wpływ na nie pandemii COVID-19, która nie jest traktowana jako oddzielne ryzyko.

Poniżej przedstawiono najważniejsze ryzyka i zagrożenia w PGE S.A. oraz Grupie PGE wraz z ich oceną oraz perspektywą na rok 2022.

Poziom ryzyka Działania mitygujące i narzędzia służące zarządzaniu ryzykiem
Niski Średni Wysoki
Perspektywa ryzyka w kolejnym okresie
Spadek Wzrost Stabilna
poziom niski
poziom średni
poziom wysoki
ryzyko, które nie stwarza zagrożenia i może być tolerowane
ryzyko, co do którego powinna być przygotowana odpowiednia reakcja, oparta na analizie kosztów i korzyści
ryzyko nietolerowalne, wymagające podjęcia bezzwłocznej i aktywnej reakcji na ryzyko, zmierzającej do jednoczesnego zmniejszenia możliwych skutków oraz prawdopodobieństwa jego wystąpienia
Ryzyka rynkowe i produktowe
związane z cenami i wolumenami oferowanych produktów i usług
Marża brutto na energii elektrycznej z aktywów wytwórczych GK PGE i obrocie produktami powiązanymi – jej wysokość wynika z niepewności co do przyszłych poziomów i zmienności cen rynkowych (cen energii elektrycznej oraz cen kluczowych produktów energetycznych -tj. CO 2, paliw, w tym w szczególności węgla kamiennego, gazu i cen praw majątkowych) Najważniejsze działania:

 • Optymalizacja aktywów wytwórczych – określenie scenariuszy produkcyjnych dla zaktualizowanych parametrów rynkowych energii elektrycznej, CO 2 i paliw.
 • Podejście marżowe zamiast wolumenowego do limitów ryzyka rynkowego.
 • Wykorzystanie jednolitych założeń organizacji procesu w kontekście strategii handlowych i planowania średnioterminowego (strategia zabezpieczania kluczowych ekspozycji w obszarze obrotu energią elektryczną i produktami powiązanymi odpowiadająca apetytowi na ryzyko w horyzoncie średnioterminowym).
 • Ustalanie poziomu zabezpieczenia pozycji z uwzględnieniem wyników pomiaru ryzyka cen energii elektrycznej i produktów powiązanych, opartego o miary „at risk”. Docelowe poziomy zabezpieczenia określane są z uwzględnieniem sytuacji finansowej Grupy, w szczególności biorąc pod uwagę założone cele wynikające z przyjętej strategii.
 • Monitorowanie ekspozycji dla poszczególnych obszarów w odniesieniu do wyznaczonych limitów i strategii zabezpieczenia określonych przez Komitet Ryzyka lub Zarząd PGE S.A. poprzez raporty operacyjne sporządzane przez DRU.
 • Badanie, monitorowanie oraz analiza rynków energii elektrycznej i trendów w sektorze w celu optymalnego wykorzystania możliwości wytwórczych i sprzedażowych.
 • Wykorzystywanie odwoławczej ścieżki administracyjnej przewidzianej w Prawie Energetycznym i Kodeksie Postępowania Cywilnego.
 • Pozyskiwanie nowych klientów – dywersyfikacja kanałów dotarcia do odbiorców końcowych oraz różnicowanie grupy docelowych poprzez utrzymanie rozbudowanego portfolio produktowego i dopasowanie ofert do rynku.
 • Utrzymywanie dotychczasowych klientów – zdywersyfikowany portfel ofert lojalizujących oraz specjalne oferty dedykowane dla klientów utraconych na rzecz konkurencji.
 • Dbałość o wysoką jakość obsługi poprzez budowanie kompetencji wśród pracowników oraz kształtowanie relacji w obszarze klientów biznesowych i indywidualnych.
 • Wykorzystywanie narzędzi wspomagających procesy relacji z klientami umożliwiające lepsze planowanie oraz organizację samej sprzedaży.
 • Zapewnienie oczekiwanej gotowości do pracy poszczególnych Jednostek Rynku Mocy.
Wolumen sprzedaży energii elektrycznej – będący pochodną niepewności związanej z kształtowaniem się wskaźników makroekonomicznych wpływających na zapotrzebowanie na energię elektryczną i towary energetyczne, w tym m.in. w kontekście wpływu epidemii COVID-19 i podejmowanych działań zaradczych
Taryfy (ceny regulowane) – wynikające z obowiązku zatwierdzania dla odpowiednich grup podmiotów stawek dotyczących usług dystrybucyjnych, cen energii elektrycznej i ciepła
Rynek Mocy – wynikające z niepewności związanej z wstrzymaniem płatności z Rynku Mocy i zagrożeń związanych z dotrzymaniem zobowiązań wynikających z obowiązku mocowego Jednostek Rynku Mocy

1
Ryzyka majątkowe
związane z rozwojem i utrzymaniem majątku
Awarie i szkody w majątku – związane z eksploatacją i degradacją w czasie urządzeń i obiektów energetycznych oraz ich ochroną przed czynnikami destrukcyjnymi (m.in. pożary, skutki zjawisk pogodowych, dewastacja) 2 Najważniejsze działania:

 • Dywersyfikacja dotychczasowej struktury źródeł produkcyjnych, wprowadzanie technologii ograniczającej negatywny wpływ czynników atmosferycznych.
 • Aktywna realizacja strategii rozwoju i unowocześniania własnych mocy wytwórczych.
 • Dokonywanie bieżących remontów zgodnie z najwyższymi standardami sektorowymi.
 • Ubezpieczenie najważniejszych aktywów wytwórczych na wypadek awarii oraz powstania szkód w majątku. Składniki majątku ubezpieczane są w oparciu o analizę kosztów ubezpieczenia, dostępnych pojemności rynków ubezpieczeniowych na określone ryzyka lub dla poszczególnych rodzajów aktywów, kosztów związanych z ewentualnym odtworzeniem majątku i potencjalnie utraconych przychodów.
 • Systematycznie poprawiana niezawodność dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych poprzez modernizację sieci dystrybucyjnej.
 • Stałe monitorowanie przepisów i regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska oraz polityki energetycznej.
Rozwój i inwestycje – związane ze strategicznym planowaniem powiększania potencjału wytwórczego, dystrybucyjnego i sprzedażowego oraz prowadzeniem bieżącej działalności inwestycyjnej
Ryzyka operacyjne
związane z realizacją bieżących procesów gospodarczych
Produkcja energii elektrycznej i ciepła – związana z planowaniem produkcji i negatywnym wpływem czynników kształtujących możliwości produkcyjne 3 Najważniejsze działania:

 • Optymalizacja czasu życia urządzeń i dyspozycyjności kluczowych składników majątku.
 • Terminowe przeglądy, remonty i modernizacje posiadanego majątku.
 • Optymalizacja kosztów m.in. poprzez monitorowanie cen i stanu zapasów paliw oraz zabezpieczenie ich dostaw w postaci długoterminowych kontraktów z dostawcami oraz formuł ustalania cen.
 • Monitorowanie zmian prawnych i zmian norm technicznych w zakresie produktów ubocznych.
 • Inwestycje w poprawę sprawności procesu spalania.
 • Stałe monitorowanie dostępności usług.
 • Tworzenie Planów Ciągłości Działania dla krytycznych systemów, opracowywanie i testowanie procedur awaryjnych.
 • Bieżący monitoring zmian w przepisach prawa.
 • Szkolenia w zakresie regulacji zapobiegających praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 • Wymóg zapoznania się z Dobrymi Praktykami Zakupowymi oraz z Kodeksem Postępowania dla Partnerów Biznesowych spółek GK PGE.
 • Ścieżka akceptacji oraz regulacje wewnętrzne dotyczące procesu zakupowego.
 • Kontrola środowiska pracy.
 • Szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Informowanie o zagrożeniach, obostrzeniach i zasadach związanych z COVID-19 (dedykowana zakładka w Intranecie).
 • Prowadzenie intensywnego i skutecznego dialogu w celu uniknięcia eskalacji ewentualnych sporów ze stroną społeczną oraz wypracowania jak najkorzystniejszych rozwiązań w obszarze zatrudnienia i związanych z tym kosztów w ramach GK PGE.
 • Aktywny udział Grupy PGE w programach stażowych oraz współpracy z ośrodkami edukacji w celu zapewnienia dopływu wykwalifikowanych kadr.
 • Ocena i szkolenie kadr w celu optymalnego ich wykorzystania w strukturach Grupy.
Gospodarowanie paliwami – związane z niepewnością co do kosztów, jakości, terminowości i ilości dostarczanych paliw (głównie węgla kamiennego) oraz surowców produkcyjnych, a także sprawnością procesu zarządzania zapasami 4 5
Produkty i usługi uboczne – związane z gospodarką odpadami produkcyjnymi
Cyberbezpieczeństwo – ryzyko celowego zakłócenia prawidłowego funkcjonowania, przestrzeni przetwarzania i wymiany informacji tworzonej przez systemy informatyczne funkcjonujące w GK PGE
Zakupy – związane z nieefektywnością
i nieprawidłowością realizacji procesu
zakupowego
Bezpieczeństwo pracowników
związane z niezapewnieniem
bezpiecznych warunków pracy
6
Zasoby ludzkie – związane z trudnościami w zapewnieniu kadry
o odpowiednim doświadczeniu,
kompetencjach i zdolnościach do
realizacji określonych zadań
Dialog społeczny – związany z nieosiągnięciem porozumienia pomiędzy władzami Grupy a stroną społeczną, mogącego doprowadzić do strajków/sporów zbiorowych
Ryzyka regulacyjno – prawne
związane z wypełnieniem wymogów otoczenia prawnego
Zmiany prawne w systemach wsparcia – związane z niepewnością co do przyszłego kształtu systemu wsparcia produkcji energii Najważniejsze działania:

 • Monitoring wprowadzanych i proponowanych zmian prawnych zapewnia, że działalność prowadzona w podstawowych segmentach biznesowych odbywa się zgodnie z przepisami oraz, że GK PGE dysponuje rozwiązaniami uwzględniającymi ewentualne zmiany w otoczeniu prawnym.
 • Dialog społeczny.
 • Nadzór operacyjny w zakresie planowanych oraz realizowanych działań inwestycyjnych i modernizacyjnych w zakresie spełnienia wymagań środowiskowych.
 • Udoskonalanie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska, poprzez wdrażanie rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, zapewniających sprawne i efektywne zarządzanie tym obszarem.
 • Zmniejszanie emisyjności aktywów wytwórczych GK PGE, rozwój nisko i zeroemisyjnych źródeł wytwarzania energii.
 • Dostosowanie regulacji wewnętrznych oraz praktyk postępowania tak, aby prowadzona działalność była zgodna z regulacjami branżowymi i obowiązującymi przepisami.
 • Monitorowanie i analiza stanu otoczenia regulacyjnego GK PGE na szczeblu międzynarodowym z oceną ryzyk.
 • Ocena wpływu proponowanych zmian regulacyjnych na szczeblu międzynarodowym na GK PGE.
 • Opiniowanie i kreowanie zmian otoczenia regulacyjnego na poziomie międzynarodowym w zakresie strategicznym.
 • Zarządzanie współpracą i kontaktem z interesariuszami w zakresie regulacji na poziomie międzynarodowym, w tym poprzez działania Biura PGE S.A. w Brukseli.
 • Zarządzanie członkostwem spółek GK PGE w organizacjach branżowych, w tym w ramach Eurelectric (poprzez PKEE), COGEN Europe, Eurogas, WindEurope i innych oraz prowadzenie współpracy z branżowymi organizacjami Euracoal.
 • Efektywne pozyskiwanie finansowania zewnętrznego oraz pomocy publicznej na realizację planowanych nisko- i zeroemisyjnych inwestycji przez GK PGE.
 • Efektywne pozyskiwanie finansowania zewnętrznego oraz dozwolonej pomocy publicznej na realizację planowanych nisko- i zeroemisyjnych inwestycji przez GK PGE.

 

 

Ochrona środowiska – obowiązki
wynikające z przepisów określających wymogi środowiskowe, jakie powinny spełniać instalacje energetyczne oraz zasad korzystania ze środowiska naturalnego, w tym niepewność co do ich ostatecznego
kształtu i poziomu limitów
Klimat – zobowiązania wynikające z ustaleń na poziomie unijnym, krajowym i celów strategicznych w zakresie polityki klimatyczno-energetycznej UE
  Koncesje – wynikające z ustawowego obowiązku posiadania koncesji w związku z prowadzoną działalnością (Poziom i perspektywa ryzyka oparta o aktualną sytuację KWB Turów)
  Podatki – związane z niepewnością co do przyszłego kształtu i interpretacji przepisów podatkowych
Ryzyka finansowe
związane z prowadzoną gospodarką finansową
Kredytowe – związane z niewypłacalnością kontrahenta, częściową i/lub nieterminową spłatą należności lub innym odstępstwem od warunków kontraktowych (np. brakiem realizacji dostawy/odbioru towaru oraz brakiem płatności powiązanych odszkodowań i kar
umownych)
7 Najważniejsze działania:

 • Przeprowadzanie przed zawarciem transakcji handlowych oceny scoringowej kontrahenta, w oparciu o którą ustalany jest limit kredytowy, który jest regularnie aktualizowany i monitorowany. Ekspozycje przekraczające ustalone limity są zabezpieczane zgodnie z obowiązującą w Grupie Polityką zarządzania ryzykiem kredytowym. Poziom wykorzystania limitów jest regularnie monitorowany, prowadzony jest również bieżący monitoring płatności należności oraz stosuje się wczesną windykację.
 • Stosowanie w Grupie centralnego modelu finansowania, zgodnie z którym co do zasady finansowanie zewnętrzne pozyskiwane jest przez PGE S.A. Spółki zależne w Grupie korzystają z różnych źródeł finansowania wewnątrzgrupowego, a ryzyko utraty płynności monitorowane jest przy pomocy narzędzi okresowego planowania w zakresie prowadzonej działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.
 • W zakresie ryzyka walutowego i stopy procentowej Grupa PGE przyjęła wewnętrzne zasady zarządzania tymi ryzykami. Spółki z Grupy PGE zawierają transakcje pochodne w zakresie instrumentów opartych o stopę procentową i/lub walutę (IRS, CCIRS, FX Forward) wyłącznie w celu zabezpieczenia zidentyfikowanej ekspozycji na ryzyka. Regulacje obowiązujące w Grupie Kapitałowej PGE nie pozwalają, w zakresie transakcji pochodnych opartych o stopę procentową i walutę, na zawieranie transakcji spekulacyjnych, czyli takich, które miałyby na celu generowanie dodatkowych zysków wynikających ze zmian poziomu stóp procentowych i zmiany kursów walutowych, jednocześnie narażając Grupę na ryzyko poniesienia ewentualnej straty z tego tytułu.
Płynność finansowa – związana z możliwością utraty zdolności do obsługi bieżących zobowiązań i pozyskiwania źródeł finansowania działalności biznesowej 8
Stopy procentowe – wynikające z negatywnego wpływu zmian oprocentowania na przepływy pieniężne Grupy PGE 9
Walutowe – wynikające z niekorzystnego wpływu wahań kursów walutowych na przepływy pieniężne GK PGE denominowane w walucie innej niż waluta krajowa 10
1Zmiana poziomu ryzyka wynika ze zredukowania zagrożenia wynikającego ze skargi na polski Rynek Mocy. Rozstrzygnięcie TSUE (6 października 2021 roku został wydany wyrok w sprawie Tempus Energy Germany i T Energy Sweden, w którym odrzucono zarzuty, utrzymano w mocy decyzję KE akceptującą polski Rynek Mocy) usankcjonowało funkcjonowanie Rynku Mocy.
2Zmiana perspektywy ryzyka wynika m.in. z rosnących kosztów osobowych i materiałowych oraz dostępności tych zasobów do napraw maszyn i urządzeń uszkodzonych w skutek awarii i szkód.
3Zmiana perspektywy ryzyka spowodowana jest m.in. sytuacją rynkową w obszarze paliw produkcyjnych. Zagrożenia wynikają z ograniczonej podaży oraz rosnących kosztów ich zakupu.
4Zmiana poziomu ryzyka wynika z zagrożeń związanych z możliwością utrzymania zapasów paliw i surowców produkcyjnych na odpowiednim poziomie, wpływem tego na możliwości produkcyjne oraz potencjalnymi sankcjami jakie z tej przyczyny może nałożyć na przedsiębiorstwo Prezes URE.
5Na zmianę perspektywy ryzyka poza sytuacją rynkową (ograniczona podaż paliw i surowców produkcyjnych) wpływa także niekorzystna sytuacja w obszarze usług transportowych i narzucanie niekorzystnych warunków dostaw.
6Zmiana perspektywy na stabilną dzięki stałemu utrzymywaniu dbałości o wysoki standard bezpieczeństwa stanowisk pracy, w tym zgodność z obowiązującymi przepisami.
7Zmiana perspektywy ryzyka wynika m.in. z ekspozycji kredytowej, rosnących kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepła co stanowi zagrożenie dla terminowości płatności przez kontrahentów, jak i zwiększonego ryzyka niewypłacalności.
8Zmiana perspektywy ryzyka wynika z rosnących kosztów produkcji energii elektrycznej i ciepła, tym samym zmniejszenie marży w segmentach Ciepłownictwa i Energetyki Konwencjonalnej, co w rezultacie wpływa na płynność finansową spółki.
9Zmiana perspektywy ryzyka skorelowana jest z rosnącymi stopami procentowymi.
10Zmiana perspektywy ryzyka wynika ze zwiększonej ekspozycji na zmiany kursów walutowych spowodowanych sytuacją geopolityczną i wahaniami na rynkach międzynarodowych, co bezpośrednio wpływa m.in. na koszt zakupu uprawnień do emisji CO2.

Perspektywa średnioterminowa – ryzyka inwestycyjne

Opis ryzyk, zagrożeń i ograniczeń w perspektywie średnioterminowej dotyczy najistotniejszych inicjatyw inwestycyjnych realizowanych w Grupie PGE mających zasadniczy wpływ na kierunek rozwoju Grupy. Wskazane są najważniejsze przeszkody na drodze ich realizacji i potencjalne skutki opóźnień. Horyzont czasowy przedsięwzięć jest różny, w zależności od konkretnego zadania. Wynosi on od ok. 2 lat dla projektów PV do ok. 5 lat dla morskich farm wiatrowych.

Perspektywa długoterminowa

Cel oceny determinowany jest przez wyzwania i zagrożenia, jakie pojawią się przed Grupą PGE w ciągu najbliższej dekady. Każde z ryzyk długoterminowych oceniane jest pod względem jego wpływu na realizację celów biznesowych, wizerunek firmy oraz ciągłość działania. Przedstawiony wynik jest dominantą (wartością najczęściej występującą w wynikach) z tych trzech aspektów.

Ryzyko wynikające ze zmiany czynników i zjawisk geopolitycznych (m.in. polityka Unii Europejskiej, rozbieżność interesów, wojna na Ukrainie), powodujące ograniczony dostęp do surowców i ich podaży dla GK PGE.

Ryzyko wynikające ze zmiany sytuacji gospodarczej, powodujące wahania wskaźników makroekonomicznych oraz cen surowców i paliw, mających wpływ na działalność GK PGE (zmiany gospodarcze mogące wpływać na pogorszenie wskaźników finansowych spółek z GK PGE).

Ryzyko wynikające z zagrożeń fizycznych, związanych z występowaniem ekstremalnych zjawisk pogodowych i wzrostem ich częstotliwości, w wyniku których mogą zostać uszkodzone składniki majątku GK PGE oraz zmiany klimatu, mające wpływ na zapotrzebowanie na energię elektryczną i ciepło.

11 Dotyczy tylko zjawisk fizycznych, nie uwzględnia polityki klimatycznej UE.

Ryzyko wynikające z nieodtworzenia zasobów wytwórczych z nowych źródeł energii w oczekiwanym wolumenie (energii i ciepła).

Ryzyko związane z niepozyskaniem przez GK PGE kapitału potrzebnego do zrealizowania planowanych inwestycji.

Ryzyko związane ze zmianami systemu prawnego i niepewnością otoczenia regulacyjnego, w tym odnośnie nieoczekiwanych zmian, m.in. co do przyszłego kształtu systemów wsparcia, obciążeń regulacyjnych wynikających z wymogów środowiskowych, mających wpływ na GK PGE.

Ryzyko wynikające z rozwoju technologicznego, mającego istotny wpływ na kierunek zmian na rynku energii, m.in. co do sposobów wytwarzania energii.

Ryzyko wynikające ze spodziewanej dalszej ewolucji preferencji społecznych w kierunku dbałości o środowisko, prowadzenia zrównoważonej działalności i odpowiedzialności społecznej, w zakresie oczekiwań klienta masowego, oceny atrakcyjności pracodawcy oraz opinii społecznej, które mogą oddziaływać na Grupę PGE.

Ryzyko wynikające z negatywnego wpływu m.in. sytuacji geopolitycznej zarówno na bezpieczeństwo fizyczne jak i cyberbezpieczeństwo działalności prowadzonej przez GK PGE, w tym celowego zakłócenia prawidłowego funkcjonowania przestrzeni przetwarzania i wymiany informacji, tworzonej przez systemy informatyczne funkcjonujące w GK PGE (ingerencja w jakikolwiek element infrastruktury GK PGE, skutkująca zaburzeniem pracy infrastruktury ICT (Information and Communication Technologies) oraz OT (Operational Technology) a co się z tym wiąże zakłócenie pracy procesu przez nią wspieranego).

Ryzyko wynikające ze zmian strukturalnych w branży energetycznej, mających wpływ na otoczenie konkurencyjne GK PGE (m.in. budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez źródła rozproszone, rozwój rynku prosumenckiego, rozwój ofert produktowych konkurencji oraz ich wzmocnienie strukturalne na rynku energetycznym).

W odróżnieniu od ryzyk bieżącej działalności, ocena ryzyk długoterminowych została dokonana dla scenariusza uwzględniającego wydzielenie aktywów węglowych z Grupy Kapitałowej PGE, zgodnie z założeniem powstania NABE.
Umiejscowienie na mapie na podstawie oceny (poziomu istotności) przedstawia wpływ danego ryzyka dla GK PGE w trzech różnych aspektach odziaływania kolejno na realizację celów biznesowych, wizerunek firmy oraz ciągłość działania.

Mapa ryzyk długoterminowych powstała w oparciu o elementy dominujące w odpowiedziach, wg subiektywnego postrzegania rozwoju tych ryzyk w ocenie najwyższej kardy kierowniczej GK PGE (Członkowie Zarządu i Dyrektorzy Pionów).

Ryzyka klimatyczne

 • 201-2
 • 103 (307)
 • 103 (306)

W Grupie PGE ryzyko związane z klimatem analizowane jest zarówno w kontekście wpływu zmian klimatycznych na prowadzony biznes, jak i wpływu biznesu na te zmiany. Identyfikacja i analiza ryzyka związanego z klimatem, i ciągłe doskonalenie rozwiązań prośrodowiskowych, jak i narzędzi kontroli pozwala na skuteczne zarządzanie i minimalizację wpływu na klimat, przy jednoczesnej dbałości o wyniki finansowe Grupy PGE. Rozwiązania, jakie wypracowuje Grupa PGE mają na celu jej rozwój i zrównoważoną transformację zgodnie z wymogami klimatycznymi i dbałością o wszystkich
interesariuszy.

Zagadnienia związane z ryzkiem klimatycznymi podlegają rygorom oraz wytycznym wynikającym z procesu zarządzania ryzykiem korporacyjnym. Osobą pełniącą nadzór nad kwestiami związanymi z ograniczaniem wpływu Grupy PGE na klimat jest prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Wojciech Dąbrowski. Organem odpowiadającym za nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem w Grupie PGE w zakresie ryzyk finansowych i niefinansowych (w tym ryzyka klimatycznego) jest Komitet Ryzyka. Ustanowienie na najwyższym poziomie zarządczym Komitetu Ryzyka, raportującego bezpośrednio do zarządu, zapewnia nadzór nad efektywnością zarządzania ryzykiem w Grupie. Zdefiniowanie tej funkcji w ramach korporacyjnego zarządzania ryzykiem pozwala na niezależną ocenę poszczególnych ryzyk, ich wpływu na Grupę PGE oraz ograniczanie i kontrolę istotnych ryzyk za pomocą dedykowanych instrumentów.

Podejście do zagadnienia ryzyk klimatycznych inspirowane jest rekomendacjami Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), jednakże przyjęta metoda inwentaryzacji i oceny ryzyk, przyjęte założenia są wewnętrzną koncepcją PGE

Ryzyko klimatu w Grupie PGE zostało zdefiniowane w pięciu obszarach:

 • pozyskiwania funduszy pomocowych i zachęt inwestycyjnych w regulacjach krajowych – związane z zaostrzeniem wymogów klimatycznych mających znaczenie przy przyznawaniu funduszy pomocowych i zachęt inwestycyjnych w regulacjach krajowych,
 • regulacji międzynarodowych – zwizwiązane z prawodawstwem UE w zakresie polityki energetyczno-klimatycznej, w szczególności w ramach procedowanego pakietu „Fit for 55”
 • emisji CO2 – związane z rosnącymi kosztami uprawnień do emisji, co może negatywnie wpłynąć na rentowność jednostek wytwórczych lub doprowadzić do wstrzymania produkcji w tych jednostkach, co pogorszy wynik finansowy Grupy PGE,
 • operacyjnym – związane z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi lub zmianami warunków klimatycznych mogącymi negatywnie wpłyną na majątek i działalność operacyjną Grupy PGE,
 • inwestycyjnym – dotyczące niewypełnienia przez Grupę PGE zobowiązań na poziomie unijnym, krajowym i własnych celów strategicznych w zakresie polityki klimatyczno-energetycznej, w następstwie czego pogorszą się zdolności operacyjne, kondycja finansowa i reputacja Grupy PGE.

Każdy obszar ryzyka klimatu został oceniony:

 • w perspektywie krótkoterminowej (2022 rok),
 • średnioterminowej (lata 2022-2026) oraz
 • długoterminowej (lata 2022-2030).

Dla wszystkich perspektyw ryzyko klimatu zostało ocenione jako wysokie.

Ryzyka wynikające z możliwości niespełnienia wymogów środowiskowych w spółkach: PGE Energia Ciepła, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oraz PGE Energia Odnawialna zostały w 2021 roku oceniane jako najistotniejsze w skali całej Grupy i weszły do etapu pogłębionej analizy

Szanse strategiczne

PGE nie koncentruje się jedynie na negatywnych aspektach analizowanych ryzyk. Traktuje je jako wyzwania i wykorzystuje szanse, jakie niosą ze sobą dynamicznie zmieniające się warunki, w jakich działa Grupa PGE. Takie podejście pozwala budować pozycję firmy na rynku i ją rozwijać. Skuteczna implementacja wypracowanych w Grupie rozwiązań, przekłada się na efektywniejsze gospodarowanie zasobami Grupy w całym łańcuchu wartości i wpływa na jakość świadczonych usług energetycznych.

Dzięki dedykowanemu wsparciu inwestycyjnemu, mającemu na celu rozwój określonych źródeł wytwórczych (jak OZE czy kogeneracja), PGE może efektywnie pod kątem nakładów inwestycyjnych zmieniać technologie wytwarzania energii elektrycznej czy ciepła, a tym samym obniżać poziom ekspozycji na takie czynniki jak ceny uprawnień do emisji, czy ceny paliw.

Transformację energetyczną rozpatrujemy nie tylko jako ryzyko, lecz jako szansę rozwojową dla organizacji. Główne identyfikowane szanse to:

Grupa PGE będzie pionierem w rozwoju i eksploatacji morskich aktywów wiatrowych w Polsce. Realizacja inwestycji umożliwi uzyskanie stabilnych przychodów dzięki dedykowanemu systemowi wsparcia i budowę potencjału wytwórczego Grupy.
Budowa morskich farm wiatrowych przyczyni się do znacznego wzrostu mocy wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym. Wpłynie to na przyspieszenie transformacji energetycznej Polski w stronę neutralności klimatycznej oraz zwiększy jej niezależność od importu energii oraz surowców niezbędnych do jej wytwarzania. Energia wytworzona z morskich farm wiatrowych PGE pozwoli na roczne zasilenie ok. 4 mln gospodarstw domowych. Inwestycja stworzy nowe miejsca pracy na etapach: rozwoju (faza developmentu), budowy oraz eksploatacji farm Baltica 2 i Baltica 3. W ramach komunikacji z lokalną społecznością, wspieramy inicjatywy w ramach gminy, w której zlokalizowany jest punkt przyłączenia MFW do KSE (SE Choczewo). Realizacja Projektu przyczyni się do rozwoju gospodarczego obszarów nadmorskich np. poprzez budowę portu instalacyjnego, wspierającego etap budowy polskich projektów MFW oraz budowę dedykowanego portu serwisowo-operacyjnego, służącego do utrzymania Projektu w fazie jego eksploatacji. W ramach tworzenia łańcucha dostaw dla MFW, planowana jest maksymalizacja wskaźnika „local content”, mającego na celu możliwie dużego angażowania polskich podmiotów w zakresie uczestnictwa w dostawach i instalacji elementów MFW.
Projekt Baltica 2+3 jest pierwszym Projektem MFW na rynku polskim, rozwijanym równolegle wraz z innymi projektami, które otrzymały wsparcie w formie kontraktu różnicowego w ramach I Fazy Wsparcia dla MFW, wynikającej z ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej z morskich farm wiatrowych. Realizacja projektów morskich farm wiatrowych będzie najważniejszym krokiem w kierunku osiągnięcia celu strategicznego – zeroemisyjności w roku 2050 i 100% zielonej energii dla klientów PGE.

Grupa PGE realizuje ambitny program rozwoju fotowoltaiki, aspirując do osiągnięcia 1200 MW zainstalowanych mocy fotowoltaicznych do 2024 r. i >3,0 GW nowych mocy do 2030 r. Rozwój odbywać się będzie na bazie systemu wsparcia oraz umów długoterminowych, co pozwoli zagwarantować oczekiwaną stopę zwrotu i zabezpieczyć w dłuższej perspektywie przychody ze sprzedaży energii elektrycznej. Umożliwi to również rozwinięcie portfolio wytwórczego Grupy i jego dywersyfikację. Fotowoltaika jest jednym z najszybciej rosnących segmentów branży energetycznej w Polsce. Na koniec maja 2022 roku moc instalacji fotowoltaicznych przekroczyła 10,2 GW, co oznacza wzrost o 100% w ciągu roku. Założenia strategii Grupy PGE nie pozostają tylko na papierze, lecz są aktywnie wdrażane między innymi poprzez dynamiczny rozwój projektów fotowoltaicznych. Korzystając z mechanizmu wsparcia zrealizowanych zostanie m.in. 19 projektów o łącznej mocy ok. 18 MW, które wygrały w 2021 roku aukcję na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii do 1 MW. Inwestycje powstaną w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim, łódzkim, lubelskim i mazowieckim. W grudniu 2021 r. PGE Energia Odnawialna otrzymała pozwolenie na budowę jednej z największych farm fotowoltaicznych w Polsce o łącznej mocy 100 MW. Inwestycja składająca się dwóch instalacji – PV Jeziórko 1 i PV Jeziórko 2 – zostanie uruchomiona do końca 2023 r. na terenie gminy Grębów w powiecie tarnobrzeskim na Podkarpaciu. W czerwcu 2022 r. PGE Energia Odnawialna podpisała umowy na budowę czterech kolejnych farm fotowoltaicznych. Instalacje PV o mocy pięciu, sześciu i ośmiu megawatów powstaną na Mazowszu i Podlasiu. Farmy fotowoltaiczne zostaną uruchomione w pierwszym kwartale 2023 r. na wydzierżawionych przez spółkę gruntach prywatnych w powiecie grajewskim i łosickim. W pierwszym przypadku instalacje PV Gutki 1 i PV Gutki 2 będą miały po sześć megawatów mocy. Natomiast PV Huszlew 1 i PV Huszlew 2 będą miały odpowiednio pięć i osiem megawatów mocy. Łączna produkcja wszystkich może wynieść ponad 20 GWh, czyli tyle, ile zużywa średnio 8000 gospodarstw domowych. Do tej pory PGE Energia Odnawialna zabezpieczyła ok. 3000 ha gruntów, na których mogą powstać farmy słoneczne o mocy ponad 2000 MW. Ponadto w 2021 r. spółka uzyskała pozwolenie na budowę nowych projektów o łącznej mocy blisko 200 MW. W kolejnych latach ten proces jeszcze przyspieszy, co pozwoli PGE rokrocznie ogłaszać przetargi na 300-400 megawatów w fotowoltaice.

Transformacja energetyczna ku źródłom rozproszonym, również prosumenckim, oraz dynamizacja na rynku energii wymaga dodatkowych inwestycji w sieci dystrybucyjne, w tym w inteligentną infrastrukturę. Inwestycje realizowane w modelu taryfowym pozwolić powinny PGE na zwiększenie udziału przychodów regulowanych, co jest pożądane mając na względzie konieczność pozyskiwania kapitału na rozwój i budowę stabilnej finansowo organizacji.
W roku 2022 PGE przeprowadziła emisję akcji serii E, z której pozyskała łącznie ok. 3,2 mld zł. Część tych środków zostanie przeznaczona na realizację projektu „Dystrybucja przyszłości”. Cele tego projektu to:

 1. Zwiększenie udziału linii kablowych w sieci SN w GK PGE (środki z emisji akcji – 0,61 mld zł)
  Proces stopniowego zwiększania udziału linii kablowych w strukturze sieci SN, pozwoli zmniejszać wskaźnik SAIDI poprawiając tym samym jakość
  dystrybuowanej energii. Skutkować będzie to ograniczeniem kosztów operacyjnych i optymalizacją działalności (minimalizacja utraconych korzyści z
  tytułu niedostarczonej energii, spadek kosztów ponoszonych na eksploatację sieci, redukcja kosztów strat sieciowych)
 2. Rozwój liczników zdalnego odczytu (środki z emisji akcji – 0,74 mld zł)
  Program zakłada szybsze wdrożenie LZO niż wymogi regulacyjne. Przyspieszenie harmonogramu pozwala na szybsze
  osiągniecie korzyści zarówno po stronie firmy jak i klientów. Korzyści rozwoju LZO dla GK PGE:

  • Program zakłada wymianę liczników dla odbiorców końcowych oraz przebudowę stacji SN/nn w tym zakresie
  • Ograniczenie OPEX
  • Przyjęcie bardziej ambitnego harmonogramu realizacji pozwoli na ustabilizowanie poziomu wymiany liczników w długim terminie
  • Premia za reinwestowanie
  • Zapewnienie lepszego standardu usług wpłynie pozytywnie na postrzeganie przez klientów
 3. Zwiększenie efektywności procesów przyłączeniowych (nowi odbiorcy oraz nowe źródła) (środki z emisji akcji – 0,26 mld zł)
  Transformacja energetyczna wymaga nowych mocy przyłączeniowych. Program zakłada modernizację sieci w celu zmniejszenia ograniczeń rozpływowych, zwiększenia mocy przyłączeniowych oraz przyśpieszenia procesów przyłączeniowych. Dzięki środkom pozyskanym z emisji akcji, w perspektywie roku 2023 możliwe będzie wybudowanie dodatkowych 1,2 tys. km przyłączy i 800 MW dodatkowej mocy przyłączeniowej dla źródeł OZE. Z perspektywy klienta i dynamicznie rosnącej liczby mikroinstalacji oznaczać to będzie dodatkowe 18 tys. przyłączeń i redukcję średniego czasu przyłączenia nowego klienta do <200 dni w 2023 roku (względem wcześniej zakładanych 257 dni)

Pozostałe szanse obejmują m.in.

1 GW nowych mocy do 2030 roku, w tym również poprzez akwizycje. Przyspieszenie realizacji celu będzie możliwe w szczególności w przypadku złagodzenia obecnie obowiązujących przepisów (tzw. ustawa 10H). W roku 2022 PGE powiększyła portfel lądowych farm wiatrowych dzięki nabyciu 3 farm wiatrowych o mocy ponad 84 MW.

projekt ten ma na celu połączenie istniejącej ESP Żarnowiec o mocy 716 MW z BMEE o mocy nie mniejszej niż 200 MW i pojemności ponad 820 MWh. Uzyskana dzięki temu innowacyjna instalacja hybrydowa o mocy co najmniej 921 MW i pojemności ponad 4,6 GWh, co odpowiada mocy największych konwencjonalnych bloków w Polsce, będzie w stanie świadczyć pełen zakres regulacyjnych usług systemowych oraz posłużyć do „odbudowany” systemu energetycznego. Magazyn energii elektrycznej pozwoli uniknąć emisji w wysokości ok. 1 mln
tCO2e w wartości bezwzględnej, ale także przyczyni się do zwiększenia elastyczności KSE oraz poprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju, a w szczególności regionu północnego Polski. Zapewni również integrację, optymalizację i uelastycznienie pracy ESP Żarnowiec.

rozszerzenie portfolio produktów o produkty pasujące do niskoemisyjnych systemów grzewczych, sprzedaż PV, sprzedaż pomp ciepła oraz działania promujące i wspierające rozwój tych systemów (ubezpieczenia PV). Ta inicjatywa jest podyktowana przez zmieniający się rynek, obserwację europejskich trendów, transformację energetyczną, reorientację klientów na produkty eko oraz przez przygotowanie do dyrektywy RED II. Portfolio produktów oraz dokumentacja kontraktowa/produktowa zostały dostosowane do zmieniających się przepisów oraz zmieniających się potrzeb klientów i partnerów biznesowych. Dla klientów PGE Obrót wdrażamy oferty promujące niskoemisyjne systemy grzewcze (sprzedaż pomp ciepła – oferta „Pompy Ciepła z PGE”, sprzedaż fotowoltaiki – oferta „Fotowoltaika z PGE”). Przyszłościowe rozwiązania zakładają m.in. także magazyny energii czy spółdzielnie energetyczne.

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania