Raport zintegrowany
2021

System wynagradzania władz spółki

Zasady ustalania wysokości wynagrodzeń członków Zarządu PGE S.A.

9 września 2016 roku weszła w życie ustawa z 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami – tzw. nowa ustawa kominowa. Nowa ustawa kominowa reguluje m.in. sposób określania zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach z udziałem Skarbu Państwa (czyli np. PGE), w tym w szczególności określa, w jaki sposób jest ustalane i przyznawane wynagrodzenie członkom zarządu i rady nadzorczej (zasady kształtowania wynagrodzeń zarządu i rady nadzorczej uchwala walne zgromadzenie, a rada nadzorcza podejmuje na tej podstawie uchwały o konkretnych warunkach wynagradzania członków zarządu). Ustawa określa także wybrane postanowienia umów o świadczenie usług zarządzania zawieranych z członkami zarządu.  

14 grudnia 2016 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na wniosek Ministra Energii reprezentującego akcjonariusza Skarb Państwa, podjęło uchwałę nr 4 w sprawie kształtowania zasad wynagrodzeń członków Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A., zmienioną następnie uchwałą nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 27 czerwca 2017 roku. Zgodnie z przedmiotową uchwałą wynagrodzenie członków Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, uzależnionej od realizacji celów zarządczych. Zgodnie z ww. uchwałami Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. podjęła w 2017 roku uchwały w sprawie zawarcia z członkami Zarządu umów o świadczenie usług zarządzania odpowiadającym zasadom określonym nową ustawą kominową. W 2018 roku Rada Nadzorcza ustaliła cele Zarządcze oraz wskaźniki określające ich wykonanie.

Imię i nazwisko członka Zarządu

Wysokość wynagrodzeń i świadczeń uzyskanych przez członków Zarządu PGE S.A. w PGE S.A. w 2021 roku (PLN)

Wojciech Dąbrowski 1 147 723,791
Wanda Buk  881 336,141
Paweł Cioch  1 067 788,152
Lechosław Rojewski 415 129,72
Paweł Strączyński 512 979,431
Paweł Śliwa 1 124 549,262
Ryszard Wasiłek 1 124 549,262
1 Pozycja zawiera wynagrodzenie za okres pełnienia funkcji w Zarządzie tj. wynagrodzenie podstawowe, wynagrodzenie zmienne za 2020 oraz zwrot nadpłaconych składek ZUS.
2 Pozycja zawiera wynagrodzenie za okres pełnienia funkcji w Zarządzie tj. wynagrodzenie podstawowe oraz wynagrodzenie zmienne za 2020.

Łączna wartość wynagrodzeń uzyskanych w 2021 roku przez członków Zarządu PGE S.A. wyniosła 6,27 mln PLN (wg PIT11). W 2021 roku, w ujęciu kosztowym (wraz z narzutami oraz rezerwami), wynagrodzenie wszystkich osób, które pełniły funkcję członków Zarządu PGE S.A., wyniosło łącznie 5,87 mln PLN (niższa kwota łączna wynagrodzeń wynika z odjęcia kwot rozwiązanych rezerw na premie za 2015 wypłaconych w 2021).

Zasady ustalania wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej PGE S.A.

Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. została określona uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 14 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, zgodnie z którą miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustalono jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika: 1,7 (dla przewodniczącego rady nadzorczej), 1,5 (dla pozostałych członków rady nadzorczej). Wypłacane członkom Rady Nadzorczej PGE wynagrodzenie odpowiadało zasadom określonym nową ustawą kominową.

Imię i nazwisko
członka Rady Nadzorczej

Wysokość wynagrodzeń uzyskanych przez członków RN PGE S.A. w PGE S.A.
w
 2021 roku (PLN)

Janina Goss 81 099,581
Zbigniew Gryglas 10 128,69
Tomasz Hapunowicz 79 268,04
Marcin Kowalczyk 78 330,901
Anna Kowalik 91 993,141
Grzegorz Kuczyński 79 268,04
Mieczysław Sawaryn 80 646,551
Jerzy Sawicki 70 829,151
Artur Składanek 81 805,851
Radosław Winiarski 80 708,651
1 Pozycja zawiera wynagrodzenie za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej tj. wynagrodzenie podstawowe oraz zwrot nadpłaconych
składek ZUS.

Łączna wartość wynagrodzeń uzyskanych w 2021 roku przez członków Rady Nadzorczej PGE S.A. w PGE S.A. wyniosła 734 tys. PLN. W 2021 roku, w ujęciu kosztowym (wraz z narzutami), wynagrodzenie wszystkich osób, które pełniły funkcję członków Rady Nadzorczej PGE S.A., wyniosło łącznie 817 tys. PLN.

Polityka wynagrodzeń

Zgodnie z wymogiem art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE S.A. w dniu 26 czerwca 2020 r. po raz pierwszy przyjęło „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.”. W dniu 22 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 11 przyjęło zmienioną treść Polityki wynagrodzeń. W nowym brzmieniu Polityki wynagrodzeń uwzględniono zmiany wynikające z uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie PGE S.A. z dnia 7 marca 2022 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, która zmodyfikowała wysokość odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z dotychczasowej wysokości, która nie mogła przekraczać 50% Wynagrodzenia Stałego do wysokości nieprzekraczającej 100% Wynagrodzenia Stałego.

Dodatkowo, zgodnie z wymogami ww. ustawy, Rada Nadzorcza spółki przygotowuje, a Walne Zgromadzenie spółki opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach. Pierwsze takie sprawozdanie zostało sporządzone za lata 2019-2020. Zostało poddane ocenie biegłego rewidenta i przedstawione pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE w roku 2021. W dniu 29 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w uchwale nr 7 pozytywnie zaopiniowało „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za lata 2019 – 2020.”. Kolejne sprawozdanie o wynagrodzeniach obejmowało rok 2021, zostało poddane ocenie biegłego rewidenta, a następnie pozytywnie zaopiniowane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w dniu 22 czerwca 2022 r.

Polityka wynagrodzeń określa m.in. składniki wynagrodzenia Członków Zarządu (wynagrodzenie stałe i zmienne oraz ich wysokość i wzajemne proporcje składników wynagrodzenia), katalog ogólnych Celów Zarządczych, zasady umów o zakazie konkurencji czy sposób wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

Pełna treść Polityki wynagrodzeń oraz ww. sprawozdania wraz z Raportami biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE dostępne są na stronach internetowej spółki „Polityka wynagrodzeń”.

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania