Raport zintegrowany
2021

Dbałość o jakość powietrza

SDGs

Produkcja energii elektrycznej i ciepła z paliw kopalnych wpływa na stan środowiska naturalnego, dlatego przywiązujemy ogromną wagę do minimalizowania swojego wpływu na otoczenie. Z racji prowadzonej działalności kluczowe znaczenie ma dla nas jakość powietrza w Polsce.

PGE - największym wytwórcą i dostawcą ciepła sieciowego

Szczególną wagę przykładamy do rozwoju ciepłownictwa systemowego, wiedząc jak jego wykorzystanie ma pozytywny wpływ na poprawę jakości powietrza i środowisko. Ciepło płynące z sieci miejskich powstaje w wysokosprawnych elektrociepłowniach wyposażonych w wydajne systemy odazotowania, odsiarczania i filtrowania pyłów. Dodatkowo w procesie skojarzenia produkowana jest energia elektryczna, co sprawia, że energia zawarta w paliwie jest efektywniej przetwarzana i wykorzystywana.

Ciepło z sieci miejskich jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów ograniczania smogu, który – zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym – jest problemem wielu polskich miast. Dużą wagę przywiązujemy do współpracy z lokalnymi władzami, wspólnie przeciwdziałając problemom smogu, aby poprawić jakość życia mieszkańców. Badania wskazują, że w zależności od lokalizacji, jednym z głównych źródeł smogu jest indywidualne ogrzewanie budynków paliwami o niskiej jakości.

Dbamy o partnerskie relacje z samorządami i lokalnymi dystrybutorami, dzięki czemu wypracowujemy rozwiązania korzystne dla naszych klientów. Strategia Ciepłownictwa Grupy PGE jest odpowiedzią na potrzebę poprawy jakości powietrza w miastach poprzez masowe przyłączenia do sieci ciepłowniczej i likwidację starych, nieefektywnych i zatruwających środowisko domowych pieców węglowych.

Strategia zakłada:

  • ponad 100 tysięcy wymienionych źródeł ciepła w ciepłownictwie indywidualnym do 2030 roku,
  • decyzje inwestycyjne dla gazu ziemnego najpóźniej do 2025 roku; w dalszych latach niezbędna komercjalizacja zeroemisyjnych paliw (np. zielonego wodoru) lub elektryfikacja ciepłownictwa,
  • ponad 70 proc. udział źródeł zero- i niskoemisyjnych w produkcji ciepła do 2030 roku,
  • nowe instalacje termicznego przekształcania odpadów.

W 2021 roku na lokalnych rynkach ciepła PGE Energia Ciepła przyłączyła do miejskich sieci ciepłowniczych budynki ozapotrzebowaniu 229 MWt. To tak jakby do ciepła systemowego w jednym roku podłączone zostało całe miasto wielkości Gorzowa Wielkopolskiego. Na rynkach, na których PGE Energia Ciepła jest tylko wytwórcą ciepła, przyłączone zostały budynki o zapotrzebowaniu 197 MWt, natomiast tam, gdzie działa jako podmiot zintegrowany i jest także dystrybutorem ciepła, przyłączone zostały budynki o zapotrzebowaniu 32 MWt. 3/4 przyłączeń zostało zrealizowanych w trzech dużych miastach: Krakowie, Wrocławiu oraz Gdańsku. Spółka PGE Energia Ciepła przyłączyła także obiekty z rynku pierwotnego, czyli nowo wybudowane, o zapotrzebowaniu na ciepło 164 MWt. Natomiast na rynku wtórnym, czyli obiekty, które zamieniły zasilanie w ciepło na miejską sieć ciepłowniczą, spółka przyłączyła budynki o zapotrzebowaniu 65 MWt.

Modernizacje aktywów wytwórczych

Konsekwentne inwestycje w aktywa wytwórcze Grupy PGE sprawiają, że ich wpływ na środowisko naturalne jest ograniczane. Wykorzystując najlepsze dostępne technologie, Grupa PGE dąży do dalszej poprawy wskaźników środowiskowych. W latach 1989-2021 elektrownie Grupy PGE zredukowały emisje: SO2 o 94 proc., NO x o 65 proc., pyłu o 99 proc.

W zależności od lokalizacji, programy modernizacyjne obejmują różne zakresy prac dostosowawczych. Dużą grupę inwestycji modernizacyjno-odtworzeniowych w 2021 roku stanowiły zadania, których celem było dostosowane jednostek wytwórczych do wymagań konkluzji BAT. Większość z nich została zakończona. W przypadku PGE Górnictwa i Energetyki Konwencjonalnej dostosowanie do konkluzji BAT miało miejsce w elektrowniach: Bełchatów, Opole, Dolna Odra, Rybnik, Turów, Pomorzany. W przypadku PGE Energii Ciepła kilkanaście zadań zostało zrealizowanych w elektrociepłowniach: Wybrzeże, Kraków, Wrocław. Część zadań dostosowawczych jeszcze trwa ze względu na uzyskane odstępstwa czasowe. W przypadku spółki PGE Energia Ciepła okres ten trwa do końca 2023 roku. Podejmowane działania miały na celu głównie dostosowanie aktywów wytwórczych PGE do limitów środowiskowych (m.in. ograniczenie emisji pyłu, SO2 , NOx , Hg i innych), ale przyczyniały się również do poprawy innych parametrów, w tym sprawności wytwarzania i zwiększenia możliwości regulacyjnych, które są również istotne ze względu na obniżenie awaryjności.

Kolejnym przykładem inwestycji, która przyczynia się do zmniejszenia emisji do środowiska, a równocześnie poprawia parametry wytwórcze jest modernizacja turbiny gazowej w Elektrociepłowni Zielona Góra. Inwestycja jest w fazie realizacji. Jej zakończenie jest planowane na jesień 2022 roku. Dzięki przeprowadzonej modernizacji ograniczona zostanie emisyjność jednostki (m.in. NOx), podniesiona zostanie sprawność wytwarzania energii, a także poprawione zostaną parametry regulacyjne całej jednostki wytwórczej, co ma również wpływ na awaryjność pracy elektrociepłowni.

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania