Raport zintegrowany
2021

Dekarbonizacja ciepłownictwa

Wskaźniki GRI
SDGs
 • Wskaźnik własny

Strategia Grupy PGE przyjęta w 2020 r. zakłada dojście do neutralności klimatycznej. W segmencie ciepłownictwa kluczową datą jest rok 2030, kiedy udział ciepła wytwarzanego z paliw zero- czy niskoemisyjnych ma osiągnąć poziom 70 proc. Obecnie jest to ok. 30 proc.

Udział źródeł zero- i niskoemisyjnych w produkcji ciepła na poziomie 70% do 2030

Zgodnie z założeniami strategii, decyzje inwestycyjne dla gazu ziemnego w ciepłownictwie będą podejmowane najpóźniej do 2025 roku; w dalszych latach niezbędna będzie komercjalizacja zeroemisyjnych paliw (np. zielonego wodoru) lub elektryfikacja ciepłownictwa.

Już dzisiaj PGE w każdej z lokalizacji bierze przede wszystkim pod uwagę możliwość rozwoju mocy zeroemisyjnych, przy czym aktualnie realna dekarbonizacja wielkoskalowego ciepłownictwa systemowego możliwa jest jedynie przy wykorzystaniu gazu ziemnego jako paliwa przejściowego.

EFEKTY DEKARBONIZACJI CIEPŁOWNICTWA

Redukcja emisji CO2 (mln ton)

Nowa EC Czechnica

W czerwcu 2021 r. KOGENERACJA (spółka z Grupy PGE) podpisała została umowa na budowę elektrociepłowni gazowo-parowej w Siechnicach (Nowa EC Czechnica). Nowa EC Czechnica będzie dysponowała mocą cieplną 315 MWt i mocą elektryczną 179 MWe i zastąpi bloki opalane węglem. Oddanie bloku do eksploatacji planowane jest na początek 2024 r. Wartość kontraktu podpisanego na realizację inwestycji w Siechnicach wynosi 1 mld 160 mln zł. Teren budowy został już przekazany Generalnemu Wykonawcy. W ramach realizacji inwestycji zakończono budowę miasteczka kontenerowego i rozpoczęto prace ziemne związane z realizacją fundamentów budynku głównego oraz turbozespołów gazowych i parowego. Finansowe zaawansowanie projektu wynosi około 7%, a rzeczowe około 5% (stan na koniec marca 2022 r.).

Inwestycja o kluczowym znaczeniu dla aglomeracji wrocławskiej otrzymała już następujące dofinansowanie:

 • Pożyczka preferencyjna w kwocie do 300 mln zł z programu priorytetowego Energia Plus wdrażanego przez NFOŚiGW
 • Dofinansowanie udzielone przez NFOŚiGW – 50 mln zł
 • Dotacja w wysokości ponad 30 mln zł udzielona w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

W marcu 2021 r., decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, została przyznana premia kogeneracyjna indywidualna dla jednostki Nowa EC Czechnica.

Efekty ekologiczne – zakładana redukcja emisji:

CO2 z 450 kg/MWh
do 220 kg/MWh
SO2
o 90%
NOx
o 53%
Pyły
o 17%

Środki z emisji akcji PGE Polskiej Grupy Energetycznej na dekarbonizację ciepłownictwa

Część nakładów na dekarbonizację ciepłownictwa pochodzić będzie ze środków pozyskanych w ramach emisji akcji serii E, która miała miejsce w I połowie 2022 roku. Łączne nakłady inwestycyjne na budowę trzech jednostek gazowych (EC Kielce, EC Zgierz, EC Bydgoszcz) szacowane są na poziomie ok. 460 mln zł, z czego 230 mln zł będzie sfinansowane środkami pozyskanymi z emisji akcji.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Moc elektryczna Moc cieplna Rok oddania jednostki Łączny CAPEX Środki z nowej emisji akcji
EC Zgierz 15 MWe 13 MWt 2023 90 mln zł 45 mln zł
EC Kielce 8 MWe 14 MWt 2024 70 mln zł 35 mln zł
EC Bydgoszcz 54 MWe 41 MWt 2025 300 mln zł 150 mln zł

Uzasadnienie strategiczne:

 • Uzupełnienie deficytu mocy po wyłączeniu kotła węglowego WP120 i dwóch kotłów WR-25
 • Budowa nowego niskoemisyjnego układu kogeneracyjnego z turbiną gazową
 • Realizacja inwestycji umożliwi pokrycie zapotrzebowania na ciepło w Kielcach

Uzasadnienie strategiczne:

 • Realizacja inwestycji umożliwi pokrycie zapotrzebowania na ciepło w Zgierzu po odstawieniu starego kotła węglowego OF-100
 • Zmniejszenie emisyjności jednostek wytwórczych w obrębie miasta Zgierz

Nowa jednostka gazowa w EC Bydgoszcz

Uzasadnienie strategiczne:

 • Uzupełnienie deficytu mocy po wyłączeniu z eksploatacji starszych kotłów węglowych K1 i K2 umożliwi pokrycie zapotrzebowania na ciepło w Bydgoszczy
 • Zmniejszenie emisyjności jednostek wytwórczych w obrębie miasta Bydgoszcz

Kotły elektrodowe w EC Gdańsk

W grudniu 2021 r. w elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Gdańsku oddano do eksploatacji kotłownię rezerwowo-szczytową z pierwszymi w Polsce kotłami elektrodowymi. Inwestycja jest częścią transformacji aktywów ciepłowniczych PGE Energia Ciepła w kierunku nisko- i zeroemisyjnym. Celem zmian jest stopniowe zastępowanie dotychczasowych źródeł wytwórczych nowymi jednostkami. Zastosowanie kotłów elektrodowych w Gdańsku to pierwsze takie wdrożenie tej technologii w Polsce.

Nowe kotły są zasilane energią elektryczną wyprodukowaną w gdańskiej elektrociepłowni. Technologia oparta na połączeniu pracy kotłów elektrodowych i olejowych, a docelowo gazowych, umożliwia szybką reakcję na zmienne zapotrzebowanie na ciepło w zakresie mocy od 2,5 do 130 MWt i rozpoczęcie pracy kotłowni w zaledwie kilka minut.

Nowa kotłownia składa się m.in. z dwóch kotłów olejowo-gazowych o mocy 30 MWt każdy oraz dwóch kotłów elektrodowych o mocy 35 MWt każdy. Zastosowanie w gdańskiej elektrociepłowni technologii, jaką są kotły elektrodowe, jest nowatorskim rozwiązaniem w Polsce. Nowe kotły będą zasilane energią elektryczną wyprodukowaną w gdańskiej elektrociepłowni, która dzisiaj wytwarza energię na potrzeby krajowego systemu.

Polski system ciepłowniczy jest jednym z najbardziej rozwiniętych w Europie i jego dekarbonizacja uwzględniać musi specyfikę dostaw ciepła do odbiorców. Duże systemy ciepłownicze potrzebują stabilnych jednostek wytwórczych, takich jakimi dzisiaj są niskoemisyjne jednostki kogeneracji opalane gazem ziemnym. Niezależnie jednak w każdej z lokalizacji, w której PGE wytwarza ciepło, uwzględniamy potencjał budowy wielkoskalowych pomp ciepła, kotłów elektrodowych, czy wykorzystania biomasy. Przyglądamy się równocześnie rozwojowi takich technologii jak zielony wodór, pod kątem przyszłego wykorzystywania zeroemisyjnych rozwiązań w elektrociepłowniach PGE, zgodnie z nakreślonym planem neutralności klimatycznej Grupy w roku 2050.

Arkadiusz Szymański Dyrektor Pionu Regulacji, Rynku Ciepła i Systemów Wsparcia PGE Energia Ciepła

II linia technologiczna ITPOE w Rzeszowie

26 maja br. PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie podpisała umowę z wykonawcą na zabudowę II linii technologicznej Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE).

II linia ITPOE zostanie zabudowana w istniejącym budynku i będzie w maksymalnym stopniu wykorzystywać istniejącą infrastrukturę, która powstała przy budowie I linii przetwarzania oddanej do użytku pod koniec 2018 roku. Realizacja ITPOE w Rzeszowie od początku zakładała powstanie dwóch linii technologicznych o łącznej zdolności przetwarzania 180 tys. ton odpadów rocznie. Zgodnie z tymi założeniami zaprojektowany został budynek główny wraz z rozwiązaniami komunikacyjnymi oraz instalacjami pomocniczymi. Aktualna wydajność pierwszej linii wynosi ok. 100 tys. ton odpadów rocznie. Wydajność drugiej linii technologicznej będzie wynosić ok. 80 tys. ton odpadów rocznie.

Zgodnie z podpisaną umową zakończenie prac związanych z zabudową II linii technologicznej w ITPOE planowane jest na IV kwartał 2024 roku.

Rozbudowana instalacja ITPOE będzie nadal przetwarzać odpady pochodzenia komunalnego oraz odzyskiwać z nich energię elektryczną i ciepło dla mieszkańców Rzeszowa przyłączonych do miejskiego systemu ciepłowniczego. Funkcjonująca instalacja przyczynia się do znacznej poprawy warunków środowiskowych poprzez ograniczenie składowania odpadów komunalnych na rzecz ich bieżącego przetwarzania dla celów energetycznych, a także z powodu ograniczenia spalania paliw kopalnych w procesie wytwarzania ciepła.

Jako lider transformacji energetycznej w Polsce jesteśmy zobowiązani do podjęcia wyzwań, jakie stoją obecnie przed branżą ciepłowniczą, aby mogła ona nadal funkcjonować i zapewniać bezpieczeństwo energetyczne Termiczne przekształcanie odpadów to dowód zastosowania przez PGE działań z obszaru gospodarki obiegu zamkniętego i wykorzystania odpadów komunalnych do produkcji czystej energii. Dzięki nowej inwestycji do sieci trafi dodatkowe ciepło i energia elektryczna, które zasilą ok. 15 tysięcy gospodarstw domowych.

Wojciech Dąbrowski prezes zarządu PGE SA.

Pozostałe projekty dekarbonizacyjne

W fazie przygotowania do realizacji projektów z wykorzystaniem paliwa gazowego są kolejne lokalizacje: EC Gdynia, EC Gdańsk, EC Kraków oraz EC Rzeszów.

Przykładem zrealizowanej, skutecznej transformacji jest zastąpienie elektrociepłowni węglowej gazową w Toruniu. Inwestycja znacznie przyczyniła się do ograniczenia wpływu na środowisko naturalne, równocześnie poprawiając jakość życia lokalnej społeczności.

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania