Raport zintegrowany
2021

Akcjonariat i inwestorzy

Wskaźniki GRI
 • 102-10

PGE S.A. jest spółka giełdową od 2009 r. Akcje PGE S.A. są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w systemie notowań ciągłych. PGE ma największą rynkową kapitalizację wśród polskich spółek energetycznych na warszawskim parkiecie. Płynność obrotu akcji PGE stwarza inwestorom swobodną możliwość kupna i sprzedaży naszych papierów wartościowych.

Struktura właścicielska

Kapitał Grupy PGE na koniec 2021 roku dzielił się na 1 869 760 829 akcji. Już w roku 2022 została przeprowadzona emisja 373 952 165 akcji serii E, po której liczba akcji wynosi 2 243 712 994.

Naszym głównym akcjonariuszem jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych. Skarb Państwa na koniec roku 2021 posiadał 1 072 984 098 akcji zwykłych Spółki reprezentujących 57,39% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania takiej samej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po objęciu części akcji nowej emisji, Skarb Państwa posiada aktualnie 1 365 601 493 stanowiących 60,86% kapitału zakładowego.

Pozostała część, czyli 878 111 501 akcji, stanowiących 39,14% akcjonariatu, określana jest jako free float, czyli akcje w wolnym obrocie.


Stan na 31 grudnia 2021 r.

OFE Liczba akcji (w tys.) Udział %
AEGON 28,792 1.54%
ALLIANZ 20,782 1.11%
AVIVA 77,219 4.13%
BANKOWY 15,179 0.81%
GENERALI 13,115 0.70%
METLIFE 33,120 1.77%
NN 71,227 3.81%
POCZTYLION 5,967 0.32%
PZU 54,950 2.94%
UNIQA 21,521 1.15%
Razem 341,871 18.3%

Emisja akcji serii E

18 stycznia 2022 roku Zarząd PGE S.A. podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia procesu dokapitalizowania Spółki w związku z planowanymi projektami inwestycyjnymi w obszarze energii odnawialnej, dekarbonizacji i dystrybucji.

Pozyskanie wpływów z emisji akcji ma na celu wsparcie inwestycji PGE w 3 obszarach:

 • rozwój odnawialnych źródeł energii,
 • dekarbonizacja poprzez rozwój źródeł niskoemisyjnych,
 • rozwój dystrybucji.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 7 marca 2022 roku nie podjęło zaproponowanej uchwały o dokapitalizowaniu spółki ze względu na ogłoszoną przerwę w obradach do 6 kwietnia 2022 roku. Uchwałę przyjęto po wznowieniu obrad w dniu 6 kwietnia 2022 roku.

Uchwała dotyczyła obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji (z 10,25 zł do 8,55 zł) z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji 373 952 165 akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii E, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E lub praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW), dematerializacji akcji serii E lub praw do akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki. Akcje miały być oferowane kwalifikowanym inwestorom posiadającym powyżej 0,1 proc. akcji spółki.

Po podjęciu uchwały przez walne zgromadzenie, PGE S.A. rozpoczęła proces budowania księgi popytu, podczas którego inwestorzy zgłosili chęć nabycia wszystkich oferowanych akcji. W ramach procesu ustalono cenę emisyjną 8,55 zł, co pozwoliło na osiągniecie łącznej wartości emisji akcji serii E na poziomie 3,2 mld zł.

22 kwietnia 2022 roku Zarząd PGE S.A. podjął uchwałę o przydziale wszystkich akcji serii E inwestorom uczestniczącym w procesie subskrypcji. Skarb Państwa, będący akcjonariuszem większościowym PGE, objął akcje o wartości emisyjnej wynoszącej ok. 2,5 mld zł. Otwarte fundusze emerytalne objęły akcje o wartości emisyjnej wynoszącej ok. 450 mln zł, a pozostałym inwestorom zostały przydzielone akcje o wartości emisyjnej wynoszącej ok. 250 mln zł.

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd miała miejsce 18 maja 2022 r.

Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 19 183 746 098,70 złotych i dzieli się na 2 243 712 994 akcje o wartości nominalnej 8,55 złotych każda, w tym:

 1. 1 470 576 500 akcji na okaziciela serii „A”,
 2. 259 513 500 akcji na okaziciela serii „B”,
 3. 73 228 888 akcji na okaziciela serii „C”,
 4. 66 441 941 akcji na okaziciela serii „D”,
 5. 373 952 165 akcji na okaziciela serii „E”.

Dzięki środkom pozyskanym z emisji akcji, PGE planuje przyspieszenie transformacji w trzech głównych obszarach: sieci dystrybucyjnych (ok. 1,61 mld zł), źródeł odnawialnych (ok. 0,47 mld zł) i dekarbonizacji poprzez budowę źródeł niskoemisyjnych (ok. 1,11 mld zł). W przypadku sieci chodzi m.in. o zwiększenie udziału linii kablowych, przyspieszenie procesu wprowadzania inteligentnych liczników oraz wzrost efektywności procesów przyłączeniowych nowych odbiorców oraz źródeł energii. PGE planuje przyspieszenie programu rozwoju mocy fotowoltaicznych oraz zdobyć środki na akwizycje projektów lądowych farm wiatrowych oraz farm PV. W obszarze dekarbonizacji PGE planuje zdobyć pieniądze na sfinansowanie projektu bloku gazowo-parowego w Rybniku, który miałby ruszyć w 2026 r., oraz dekarbonizację ciepłownictwa poprzez budowę gazowych elektrociepłowni w Zgierzu, Kielcach i Bydgoszczy.

Inwestor Strategiczny

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów (Dz.U. 2017 poz. 95) PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wpisana jest do Wykazu Spółek o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Państwa. Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. 2016 poz. 2259) akcje PGE nie mogą być zbyte przez Skarb Państwa. Jest to czynnik stabilizujący skład akcjonariatu. Skarb Państwa jest akcjonariuszem posiadający specjalne uprawnienia kontrolne. Statut Spółki przewiduje szczególne uprawnienia dla Skarbu Państwa w zakresie:

 • wniosku o zwoływanie Walnego Zgromadzenia (WZ),
 • wpływu na porządek obrad WZ,
 • powołania członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia, bez konieczności uchwały WZ.

Kurs akcji PGE S.A. w 2021 r.

W 2021 roku kurs zamknięcia akcji PGE S.A. zawierał się w przedziale 6,30-10,75 PLN. Średnia kapitalizacja giełdowa (wartość wszystkich akcji Spółki) w 2021 roku wyniosła ok. 16,1 mld PLN. Średni wolumen w trakcie sesji ukształtował się na poziomie 2,5 mln sztuk, a średnie obroty sesyjne na poziomie ok. 21,3 mln PLN.

Free float

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami (ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538), tożsamość akcjonariusza podawana jest do publicznej wiadomości, jeżeli przekroczy on 5% udziałów w akcjonariacie. Jeżeli akcjonariusz posiada poniżej 5%, nie ma on obowiązku ujawniania się.

Precyzyjne ustalenie akcjonariatu nie jest możliwe. Udział w Walnym Zgromadzeniu spółki jest dobrowolny, zaś dywidenda przekazywana jest za pośrednictwem KDPW i biur maklerskich. W praktyce, jako spółka giełdowa, traktujemy każdego inwestora jako potencjalnego akcjonariusza. Zgodnie z przepisami i najlepszą praktyką dbamy, aby wszyscy inwestorzy mieli równy dostęp do informacji.
Otwarte fundusze emerytalne (OFE) uważane są, co do zasady, za inwestorów długoterminowych –  w ramach monitoringu akcjonariatu zidentyfikowaliśmy OFE wchodzące w skład akcjonariatu PGE (wg. stanu raportowanego za 2021 rok) – szczegóły zaprezentowane są na powyższym wykresie.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Otwarte Fundusze Emerytalne posiadały łącznie 341,8 milionów akcji PGE (czyli ok. 18,3%). Według grudniowych danych największy udział miały fundusze Aviva 4,1% oraz około Nationale-Nederlanden około 3,8%.

Łącznie krajowe fundusze emerytalne i Skarb Państwa stanowiły ponad 75% akcjonariatu. Zatem pozostałe 24% dzieliło się pomiędzy inwestorów indywidualnych (przypuszczalnie w większości krajowych) oraz inwestorów instytucjonalnych – Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) oraz ich zagraniczne odpowiedniki (mutual funds). Akcje PGE Polskiej Grupy Energetycznej wchodzą w skład indeksów giełdowych m.in. WIG20 – w związku z tym w akcjonariacie Grupy PGE znajdują się także tzw. fundusze ETF, które replikują w swoich portfelach skład indeksu. Ponadto, nieprzerwanie od 2011 roku, akcje PGE S.A. wchodziły w skład RESPECT Index – indeksu skupiającego spółki działające zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego (corporate governance), ładu informacyjnego i relacji z inwestorami. Od 1 stycznia 2020 roku GPW zaprzestała obliczania i podawania do publicznej wiadomości indeksu RESPECT Index. 3 września 2019 roku GPW rozpoczęła z kolei publikację indeksu WIG-ESG (Environment, Social, Governance), w skład którego wchodzą spółki z indeksów WIG20 i mWIG40, które prowadzą działalność odpowiedzialną społecznie. Spółki są oceniane w zakresie zarządzania czynnikami ESG (z ang. environmental, social responsibility, governance), czyli czynnikami środowiskowymi, społecznymi oraz ładem korporacyjnym, ładem informacyjnym i relacjami z inwestorami.

Do kwestii ESG podchodzimy bardzo poważnie, ponieważ wiemy jak rośnie ich znaczenie w decyzjach inwestycyjnych. Zwiększamy nasz zakres ujawnień - w roku 2021 po raz pierwszy wzięliśmy udział w badaniu o zmianach klimatu i gospodarce wodnej przygotowanych przez CDP i z niego wyciągnęliśmy wnioski. W raporcie za rok 2021 po raz pierwszy policzyliśmy ślad węglowy grupy we wszystkich trzech zakresach. Ponadto zrealizowana przez nas sesja dialogowa, z istotnym wkładem ze strony inwestorów, jest dla nas niezwykle cennym doświadczeniem. Wykorzystujemy je już w tym Raporcie Zintegrowanym wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych interesariuszy”.

Lechosław Rojewski Wiceprezes ds. finansowych

Transparentność i zaufanie

Podstawowe cele polityki informacyjnej PGE to przejrzystość i współpraca w oparciu o wzajemne zaufanie.

Skuteczna komunikacja z inwestorami i transparentność to dobrze pojęty interes Spółki oraz budowa wartości dla jej akcjonariuszy. Działania podejmowane przez nas w ramach relacji inwestorskich to więcej niż wymogi przepisów. Te zobowiązują Spółkę do wypełniania obowiązków informacyjnych w zakresie raportowania okresowego i bieżącego ze szczególnym uwzględnieniem informacji cenotwórczych. Wychodząc naprzeciw wymagającym akcjonariuszom i inwestorom uruchomiliśmy szereg dodatkowych narzędzi, których zadaniem jest likwidacja asymetrii informacyjnej między Spółką a rynkiem kapitałowym. Narzędzia te są dostępne na stronie internetowej Spółki w sekcji Relacji Inwestorskich w zakładce Strefa Analityka https://www.gkpge.pl/dla-inwestorow/akcje/strefa-analityka:

 • Prezentacja „Strategii Grupy PGE do roku 2030 z perspektywą do roku 2050” wraz z one pagerem z podsumowaniem strategicznych celów – to wyznacznik kierunków rozwoju grupy na najbliższe dekady;
 • Prezentacja inwestorska – cyklicznie aktualizowana w miarę potrzeb i oczekiwań rynkowych;
 • Prezentacja „Program budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku” – kluczowego projektu inwestycyjnego Grupy PGE;
 • Prezentacja z konferencji dla inwestorów indywidualnych WallStreet;
 • Spółka przygotowała również edytowalny plik w formacie xls z danymi finansowymi i operacyjnymi, zaprezentowanymi jako szeregi czasowe od I kwartału 2011 r. aż do ostatniego okresu sprawozdawczego.
 • Dodatkowo Spółka publikuje wstępne szacunkowe wyniki, w terminach poprzedzających sprawozdawczość kwartalną. Publikacje te zawierają kluczowe wielkości finansowe, wolumeny operacyjne oraz informacje o istotnych zdarzeniach jednorazowych.
 • Dla inwestorów wrażliwych na kwestie społeczne i środowiskowe, szukających powiązania między biznesem, finansami a zaangażowaniem Spółki na rzecz jej otoczenia, od 2015 r. publikujemy raport zintegrowany Grupy Kapitałowej PGE w wersji online.

Po okresie pandemii, wracamy stopniowo do udziału w konferencjach inwestorskich w Polsce i Europie. W maju 2022 roku po raz pierwszy uczestniczyliśmy jako spółka w konferencji WallStreet organizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, biorąc udział w debacie „Narodowe czempiony w obliczu szoków cenowych i dużych turbulencji gospodarczych. Czy wyjdą z tego silniejsze czy osłabione?” oraz prezentując Grupę PGE podczas „Forum Akcjonariat”. Konferencja WallStreet była także okazją do rozmów z inwestorami indywidualnymi, wymiany doświadczeń w obszarze relacji inwestorskich i ESG z innymi spółkami giełdowymi, edukatorami giełdowymi, a także dziennikarzami finansowymi.

Długi dystans

Inwestorzy działają według różnych strategii i horyzontów inwestycyjnych, a rynek kapitałowy w większości przypadków funkcjonuje w rytmie wyników kwartalnych. Jednak energetyka to branża, w której planowanie ma charakter długofalowy. Dlatego punkt widzenia Zarządu jest w naturalny sposób zbieżny z perspektywą akcjonariusza długoterminowego.
Oczywiście, aby zrealizować dalekosiężne plany, niezbędna jest codzienna troska o kondycję finansową przedsiębiorstwa. Publikacja wyników kwartalnych jest okazją do monitorowania kondycji przedsiębiorstwa i postępów w jego rozwoju.
W miarę upływu kolejnych lat, PGE zamierza również publikować informacje o postępach w realizacji poszczególnych elementów wieloletniej strategii. Zakładanym celem Grupy PGE jest równoważenie społecznych, ekonomicznych i środowiskowych aspektów działalności, maksymalizując wartość dodaną dla akcjonariuszy.

Dobre Praktyki

Jako spółka notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych stosujemy zasady ładu korporacyjnego określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW (DPSN).

Więcej o zasadach ładu korporacyjnego i dobrych praktykach można znaleźć na tej stronie https://www.gpw.pl/dobre-praktyki2021
W roku 2021 weszły w życie DPSN 2021 – kolejna wersja zbioru zasad ładu korporacyjnego, które obowiązują spółki od 1 lipca 2021 r. Nowe Dobre Praktyki odzwierciedlają aktualne trendy i podążają za europejskimi regulacjami w obszarze corporate governance. Dokonane zmiany uwzględniają aktualny stan prawny i najnowsze trendy z obszaru corporate governance, a także stanowią odpowiedź na postulaty uczestników rynku zainteresowanych coraz lepszym ładem korporacyjnym w spółkach giełdowych.

Zgodnie z oczekiwaniami rynku w nowych dobrych praktykach znalazły się zagadnienia ESG, w tym kwestie ochrony klimatu, zrównoważonego rozwoju, różnorodności w składzie organów spółek i równości wynagrodzeń. W zaktualizowanych zasadach ujęto również takie tematy jak: oczekiwany sposób podziału zysku, emisja akcji z wyłączeniem prawa poboru czy też skup akcji własnych. Nowością są także bardziej precyzyjne zasady zgłaszania projektów uchwał walnego zgromadzenia oraz kandydatów do rady nadzorczej.

W wyniku prac polegających na identyfikacji aktualnego statusu stosowania DPSN2021, pod koniec lipca 2021 r. przygotowany i opublikowany został raport o stanie stosowania przez PGE zasad dobrych praktyk, który znajduje się pod tym adresem https://www.gkpge.pl/dla-inwestorow/lad-korporacyjny
Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki w czerwcu 2022 r., akcjonariuszom została przedstawiona informacja o stanie stosowania DPSN2021 przez PGE S.A. ze szczególnym uwzględnieniem zasad, których przestrzeganie przez spółkę zależy także od decyzji czy działań walnego zgromadzenia bądź poszczególnych akcjonariuszy.

Poza stosowaniem zasad określonych w dokumencie DPSN2021, PGE stara się prowadzić jak najlepszą komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego poprzez publikację materiałów, które odpowiadają potrzebom inwestorów, takich jak prezentacje wynikowe udostępniane każdorazowo po publikacji raportów okresowych czy towarzyszący im niezbędnik analityka z komunikatem inwestorskim i najistotniejszymi danymi finansowymi okresu. Spółka publikuje również szacunkowe dane finansowe i operacyjne za każdy okres sprawozdawczy w formie raportów bieżących, a konferencje wynikowe Zarządu są na żywo transmitowane w internecie.

Indeks WIG-ESG

Jako odpowiedzialny przedsiębiorca, w naszych działaniach nieustannie dążymy do jak najlepszego zarządzania grupą, stosowania zasad ładu korporacyjnego i najwyższych standardów postępowania, a także odpowiedzialnie zarządzamy czynnikami ekologicznymi, społecznymi i etycznymi.

Od 3 września 2019 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczęła publikację indeksu WIG-ESG. Indeks publikowany jest na podstawie wartości portfela akcji spółek uznawanych za odpowiedzialne społecznie tj. takich, które przestrzegają zasad biznesu odpowiedzialnego społecznie, w szczególności w zakresie kwestii środowiskowych, społecznych, ekonomicznych i ładu korporacyjnego. Udziały spółek w indeksie WIG-ESG zostały ustalane są na podstawie liczby akcji w wolnym obrocie z uwzględnieniem Rankingu ESG (współczynnik ESG) oraz oceny stosowania zasad Kodeksu Dobrych Praktyk (współczynnik KDP). Akcje PGE znajdują się w indeksie WIG-ESG, a ich udział w portfelu wynosi ok. 1,8%.

Ranking ESG spółek, stanowiący jedno z kryteriów ustalania wag w indeksie, powstaje na podstawie raportów Sustainalytics. Sustainalytics, międzynarodowa firma specjalizująca się w dostarczaniu usług z obszaru ESG, określa scoring spółek na podstawie ogólnie dostępnych informacji publikowanych przez spółki. Analizowane są takie dane jak: raporty roczne spółek, raporty zawierające dane niefinansowe, informacje podawane na stronach internetowych. Metodologia Sustainalytics ocenia ryzyko ESG tj. mierzy ekspozycję danej branży na specyficzne ryzyka związane z kryteriami ESG i ocenia, jak dana firma tymi ryzykami zarządza.

Udziały spółek w indeksie będą także zależeć od poziomu stosowania zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”. Opierając się na publikowanych oświadczeniach spółek w tym zakresie, Giełda przyznaje spółkom wagi zależne od liczby stosowanych zasad i jakości publikowanych oświadczeń.

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania