Raport zintegrowany
2021

Kapitały organizacyjne

Wskaźniki GRI
SDGs
 • 102-7

Kapitał ludzki

Najcenniejszym kapitałem PGE są pracownicy. To dzięki ich doświadczeniu i zaangażowaniu możemy budować organizację, w której odpowiedzialność społeczna łączy się z celami biznesowymi.

Grupa PGE jest miejscem dla ludzi z pasją i motywacją do działania. Naszą ambicją jest bycie najbardziej efektywną grupą energetyczną w Polsce, a to wiąże się z wdrożeniem najlepszych praktyk ładu korporacyjnego w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim, wsparcia decyzji biznesowych oraz zarządzania efektywnością, jak również standaryzacją procesów wspierających.

Kontrybucja

2021 2020 2019
Liczba pracowników 38 299 40 444 42 280
Udział kobiet wśród pracowników 20,20% 20,20% 20,60%
Udział mężczyzn wśród pracowników 79,80% 79,80% 79,40%

Wyniki

5 098
mln PLN
Koszty świadczeń pracowniczych
50 034
Całkowita liczba dni szkoleniowych w roku
160
Łączna liczba wszystkich wypadków przy pracy
4,17
Wskaźnik częstotliwości wypadków
64,63
Wskaźnik ciężkości wypadków

Dane szczegółowe

2021 2020 2019
Koszty świadczeń pracowniczych 5 098 5 450 5 464
Całkowita liczba dni szkoleniowych w roku 50 034 42 105 48 488
Łączna liczba wszystkich wypadków przy pracy 160 176 171
Wskaźnik częstotliwości wypadków* 4,17 4,35 4,04
Wskaźnik ciężkości wypadków ** 64,63 68,68 74,97
* liczba wypadków/liczba zatrudnionych (stan na zakończenie roku)*1000
** łączna liczba dni niezdolności do pracy poszkodowanych w wypadkach przy pracy/liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy (z wyłączeniem osób poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych)

Nasza działalność wspierająca wykorzystanie kapitału ludzkiego

Transformacja kapitałów

Dzięki umiejętnemu i efektywnemu wykorzystaniu kapitału ludzkiego jesteśmy w stanie właściwie wykorzystać posiadany przez nas kapitał produkcyjny i zwiększać kapitał finansowy, który z kolei wykorzystywany jest do zwiększania produktywności kapitału ludzkiego. Na zwiększanie potencjału kapitału ludzkiego wpływają także szkolenia i dopasowanie kompetencji pracowników do wykonywanych zadań, przy czym jednym z większym wyzwań, z którym mierzy się cały czas Grupa, jest odpowiednie wypełnienie luki pokoleniowej. Odpowiednie wykorzystanie kapitału ludzkiego w naturalny sposób przyczynia się także do zwiększania i budowy kapitału intelektualnego.

Kapitały w nowym modelu biznesowym

Zmiana gospodarki na niskoemisyjną i neutralną klimatycznie wymaga rozpowszechnienia nowych kwalifikacji. Wzrośnie wartość umiejętności w obszarze nowoczesnych usług. Coraz istotniejsze będą kompetencje liderów związane z zarządzaniem zmianą. Wymaga to dalszego rozwoju pracowników ukierunkowanego na obszar energetyki odnawialnej i nowoczesnych usług energetycznych wymagający nowej jakości zarządzania. Jednocześnie trendy demograficzne wymuszają wzrost produktywności, automatyzację i cyfryzację.

Kapitał społeczny

Kapitał społeczny to dla nas dobre relacje ze społecznościami lokalnymi na obszarach, na których prowadzimy swoją działalność. Dbałość o te relacje to również zasada zapisana w Kodeksie Etyki Grupy PGE. Spółki i oddziały naszej Grupy są w wielu przypadkach największymi zakładami pracy w regionach.

Grupa PGE buduje lokalne partnerstwa nastawione na rozwój i współpracę. Dokłada wszelkich starań, żeby być dobrym i odpowiedzialnym sąsiadem. Dzięki zasobom, którymi dysponujemy, możemy w istotny sposób angażować się w życie lokalne, wspierając inicjatywy edukacyjne, sportowe czy kulturalne. Branża, w której działamy, cechuje się długoterminowym horyzontem planowania, a społeczna akceptacja dla naszych działań stanowi istotny komponent działalności gospodarczej. Wierzymy, że w perspektywie długoterminowej możliwy jest wyłącznie rozwój zrównoważony, oparty o partnerskie relacje.

Kontrybucja
 • Kultura organizacyjna oparta o dialog z pracownikami i otoczeniem.
 • Wdrożenie Kodeksu Etyki Grupy PGE i wynikających z jego zapisów Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE oraz Polityki antykorupcyjnej.
 • Od 2011 r. istnieje Fundacja PGE, powołana przez PGE Polską Grupę Energetyczną. Od 10 lat, poprzez udzielanie darowizn oraz realizację projektów własnych i partnerskich, wspieramy inicjatywy o charakterze społecznym, realizujemy zadania z zakresu nauki i edukacji, ochrony zdrowia, kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności ekologicznej i ochrony środowiska. Udzielamy także wsparcia pracownikom Grupy PGE i ich najbliższym rodzinom.
 • Działalność marketingowa Grupy, rozumiana jako sponsoring sportu i kultury oraz działalność reklamowa, w tym kampanie reklamowe wizerunkowo-sprzedażowe, przyczynia się do umacniania pozycji marki PGE.

Wyniki

2021
Podatki zapłacone do budżetu centralnego (mln PLN) 5 437
Składki na ubezpieczenia społeczne (mln PLN) 1 302
Podatki zapłacone do samorządów lokalnych (budżety województw, powiatów i gmin) (mln PLN) 1 755
Wskaźnik satysfakcji klienta (CSI) 89,60%
 • Wolontariat pracowniczy: od pierwszej edycji programu, czyli od 2014 r., zrealizowaliśmy ponad 270 projektów na terenie całego kraju. W ramach działań wolontariatu powstały m.in. nowe place zabaw, wyremontowane i wyposażone zostały sale szkolne, a także świetlice dla dzieci i młodzieży,
 • W 2021 roku woluntariusze z Grupy PGE wspierali projekty na rzecz Kampinoskiego Parku Narodowego, zaangażowali się w pomoc Powstańcom Warszawskim, kombatantom, seniorom i emerytowanym pracownikom PGE,
 • Energetyczny tornister: to kontynuacja prowadzonej od kilkunastu lat akcji łódzkich energetyków polegająca na obdarowaniu uczniów pierwszych klas wyprawkami szkolnymi,
 • Ochrona bociana białego: nasi energetycy od wielu lat aktywnie uczestniczą w działaniach wspomagających ochronę bociana białego, przede wszystkim poprzez montaż platform na słupach linii niskiego napięcia. Do tej pory zamontowaliśmy ponad 25 tys. platform zapewniających warunki do bezpiecznego pobytu ptaków na naszym obszarze dystrybucyjnym.
 • Lasy pełne energii: to autorska ekologiczna inicjatywa energetyków z PGE Dystrybucja, realizowana od 2000 roku i rozwijana przez pracowników pozostałych spółek Grupy PGE

Nasza działalność wspierająca wykorzystanie kapitału społecznego

Transformacja kapitałów

Relacje społeczne są źródłem tworzenia wartości przedsiębiorstwa. Dzięki nim budowany jest w długim horyzoncie kapitał produkcyjny, intelektualny, ludzki i wreszcie finansowy. Kapitał społeczny to jednak również zobowiązania, które sumiennie wypełniamy kosztem krótkoterminowego zaangażowania kapitału finansowego. Poprzez promowanie, w ramach naszych relacji z interesariuszami, właściwych postaw w stosunku do środowiska naturalnego przyczyniamy się do ograniczenia eksploatacji kapitału naturalnego.

Kapitały w nowym modelu biznesowym

Relacje z otoczeniem ulegać będą zmianie wraz ze zmianami prowadzonej działalności Grupy, angażującej się w nowych lokalizacjach. Równocześnie, pomimo zakładanego wydzielenia aktywów węglowych Grupa PGE zamierza pozostać aktywna w regionach przechodzących transformację – realizując tam inwestycje oraz wspierając proces zmian społecznych.

Kapitał finansowy

Do rozwoju Grupy oraz tworzenia trwałej wartości dla interesariuszy wykorzystujemy środki wygenerowane z działalności operacyjnej, jak również finansowanie kapitałem własnym i dłużnym. Fundusze przeznaczamy na rozwój organiczny, a także realizację przejęć.

 

Kontrybucja

2021 2020
Kapitał własny (mln PLN) 48 291 43 501
Dług netto (mln PLN) 4 228 7 267
Dostępne finansowanie/Niewykorzystane (mln PLN) 20 186/10 365 25 215/16 811
Wolumen przyznanych darmowych CO2 (mln ton) 0,64 1,03
Wartość regulacyjna aktywów dystrybucyjnych (mln PLN) 18 929 17 567
Nakłady inwestycyjne (mln PLN) 4 662 5 495

Wyniki

52 730
mln PLN
Przychody ze sprzedaży
9 535
mln PLN
EBITDA
18%
Marża EBITDA
5 123
mln PLN
EBIT
7 456
mln PLN
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

Dane szczegółowe

2021 2020
Przychody ze sprzedaży (mln PLN) 52 730 45 766
EBITDA (mln PLN) 9 535 5 966
Marża EBITDA 18% 13%
EBIT (mln PLN) 5 123 1 408
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln PLN) 7 456 10 256
Zysk netto (mln PLN) 3 945 148
Zysk na akcję (PLN) 2,12 0,06
Dług netto/12 M EBITDA (x) 0,44 1,22
Rating (Moody’s/Fitch) Baa1/ BBB+ Baa1/ BBB+

Nasza działalność wspierająca wykorzystanie kapitału finansowego

Transformacja kapitałów

Stabilność firmy jaką zapewnia kapitał finansowy jest podstawą właściwego wykorzystania pozostałych kapitałów i ich wzrostu.

W 2021 r. dzięki wykorzystaniu kapitału finansowego poprzez inwestycje zwiększyliśmy nasz kapitał produkcyjny, wspieraliśmy kapitał ludzki i społeczny.

Finansowanie innowacyjnych projektów pozwala nam na zwiększanie kapitału intelektualnego PGE. Równocześnie odpowiedni poziom kapitałów finansowych pozwala nam na dążenie do efektywnego wykorzystywania kapitału naturalnego, a tym samym ograniczenie jego zużycia.

Kapitały w nowym modelu biznesowym

Przemiana modelu biznesowego – zwiększenie przewidywalności EBITDA oraz ograniczenie ekspozycji na ryzyka działalności węglowej – umożliwi szersze korzystanie Grupy z finansowania. Pozwoli to na planowanie i realizację efektywnych ekonomicznie inwestycji budujących przyszłą, stabilną wartość w wymiarze finansowym poprzez wytworzenie  oraz nabycie nowego kapitału produkcyjnego.

Kapitał intelektualny

Doświadczenie biznesowe Grupy i wysoka pozycja marki PGE są wartościami, które pozwalają nam utrzymać pozycję rynkową i dostosowywać się do zmieniającego się świata.

Wykorzystywane przez nas systemy oraz procedury pozwalają na sprawne funkcjonowanie organizacji i efektywne prowadzenie złożonej działalności związanej z produkcją energii elektrycznej oraz ciepła i dystrybucją energii elektrycznej. Wraz z zachodzącymi zmianami otoczenia rośnie rola działalności badawczo-rozwojowej, uzyskującej relatywnie coraz większe znaczenie w stosunku do wartości materialnych.

Kontrybucja
 • Wiedza i umiejętności pracowników PGE
 • Koncesje na działalność związaną z wydobyciem węgla brunatnego, a także produkcją, dystrybucją i obrotem energią elektryczną oraz ciepłem
 • Systemy informacyjne umożliwiające funkcjonowanie infrastruktury, obsługę klientów oraz wspierające zarządzanie i komunikację
 • Efektywne procedury
Wyniki
 • Wprowadziliśmy nowy model rozwijania i wdrażania rozwiązań, pozwalających na zarządzanie przedsięwzięciami o podwyższonym ryzyku. W 2021 r. kontynuowaliśmy działalność PGE Ventures, funduszu Corporate Venture Capital, którego celem jest inwestowanie w start-upy. PGE Ventures jest w stanie wyjść na przeciw potrzebom kapitałowym startupów znajdujących się we wszystkich fazach rozwoju (od fazy zalążkowej, przez fazę wzrostu, aż do fazy ekspansji).
 • W portfelu projektów znajdują się m.in. spółki:
  • ConnectPoint – start-upy ograniczający emisję CO2
  • PySENSE – jedną z najprężniej rozwijających się spółek w obszarze najnowszych technologii komunikacyjnych dla sektora energetycznego.
 • Nasze poszukiwania innowacji wpisują się ideę transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym
 • W 2021 roku rozpoczęto prace nad budową Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego , w którym będą realizowane projekty skoncentrowane między innymi na odzysku i recyklingu surowców z wyeksploatowanych instalacji OZE.

Nasza działalność wspierająca wykorzystanie kapitału intelektualnego

Transformacja kapitałów

Rozwój kapitału intelektualnego odbywa się przy wykorzystaniu kapitału finansowego. Umiejętne wykorzystanie środków finansowych buduje przyszłą pozycję konkurencyjną Grupy umożliwiając dalszy wzrost kapitału finansowego oraz wzrost wartości kapitału produkcyjnego z racji możliwości jego bardziej efektywnego wykorzystania. Powiększanie potencjału kapitału intelektualnego przyczynia się również do rozwoju kapitału ludzkiego Grupy.

Kapitały w nowym modelu biznesowym

Rola kapitału intelektualnego w zmieniającym się otoczeniu biznesowym będzie konsekwentnie rosła. Z tego względu Strategia Grupy przewiduje koncentrację na budowie sprawnej i efektywnej organizacji – cyfryzacji działalności, zdalnego zarządzania majątkiem i monitoringu.

W coraz większym stopniu organizacja polegać będzie na rozwiązaniach Big Data oraz AI, jak również na robotyzacji, komunikacji maszynowej oraz technologiach rozproszonych rejestrów.

Kapitał naturalny

Węgiel brunatny oraz węgiel kamienny są kluczowymi paliwami wykorzystywanymi do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w naszych elektrowniach i elektrociepłowniach. Dopełnieniem miksu paliwowego są gaz ziemny oraz biomasa. W coraz większym stopniu kapitał naturalny jest poddawany recyclingowi w ramach gospodarki obiegu zamkniętego.

Inwestujemy w technologie wykorzystujące bezpośrednio siły przyrody – energię wiatru, wody oraz słońca, które w naszych instalacjach OZE zamieniane są w energię elektryczną. Dążymy do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych. Naszym priorytetem jest ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko oraz ochrona naturalnego ekosystemu.

Dzięki połączeniu własnych zasobów węgla brunatnego, aktywów wytwórczych oraz sieci dystrybucyjnych, Grupa PGE zapewnia bezpieczne i niezawodne dostawy energii elektrycznej do ponad 5 milionów klientów w całej Polsce – gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i instytucji. W  praktyce  oznacza  to, że Grupa PGE obsługuje  niemal co trzeciego  konsumenta  energii elektrycznej w Polsce. Jest również liderem w produkcji ciepła sieciowego.

 

W Grupie PGE, dążymy do jak najbardziej efektywnego wykorzystania kapitału naturalnego, dlatego w 2021 r. wyodrębniony został kolejny segment naszej działalności Gospodarka Obiegi Zamkniętego (GOZ). Zagospodarowujemy odpady jako pełnowartościowe substancje w innych gałęziach gospodarki (przemysł cementowy, budownictwo, drogownictwo, górnictwo), a w konsekwencji ograniczamy ilości wytwarzanych odpadów końcowych. W roku 2021 w elektrowniach i elektrociepłowniach należących do Grupy PGE aż 65 proc. popiołów, żużli, mieszaniny popiołowo-żużlowej i gipsu z instalacji odsiarczania spalin wytworzonych podczas produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało wykorzystane gospodarczo.

Wykorzystujemy również kopaliny towarzyszące złożom węgla brunatnego, które odgrywają istotną rolę w zrównoważonym łańcuchu dostaw surowców i materiałów. Zaliczamy do nich: wapienie, kredę jeziorną, piaski, iły, bruki krzemienne oraz głazy narzutowe w postaci granitoidów i innych skał skandynawskich. Zagospodarowywanie kopalin towarzyszących przyczynia się do racjonalnej gospodarki złożem i ochrony powierzchni Ziemi.

Kontrybucja

2021 2020
Przemysłowe zasoby węgla brunatnego (mln ton) 837 890
Wydobycie węgla brunatnego (mln ton) 39,9 39,9
Zużycie węgla kamiennego (mln ton) 11,98 9,91
Zużycie gazu ziemnego (mln m3) 1 173,40 1 305,77
Zużycie biomasy (mln ton) 0,709 0,58
Wykorzystanie zasobów odnawialnych (wody, wiatru słońca) – produkcja netto (TWh) 2,33 2,33
Pobór wody na cele produkcyjne (mln m3) 26 529 12 280

Wyniki

70,75
mln ton
Emisja CO2
52 818
ton
Emisja NOx
62 931
ton
Emisja SO2
2 033
ton
Emisja pyłu zawieszonego
32,18
mln m³
Łączna ilość ścieków**

2021 2020
Emisja CO2 (mln ton) 70,75 59,52
Emisja NO(ton) 52 818 43 576
Emisja SO2 (ton) 62 931 47 009
Emisja pyłu zawieszonego (ton) 2 033 1 828
Łączna ilość ścieków** (mln m3) 32,1859 28,853
Wody z odwodnienia zakładu górniczego/woda kopalniane oczyszczenia ***(mln m3) 199,06 200,95
Wody chłodnicze z otwartego obiegu chłodzenia, które nie wymagają oczyszczenia**** (mln m3) 1 245,59 1 154,18
Ilość odpadów niebezpiecznych** (ton) 6 168,00 6 142,00
Ilość odpadów innych niż niebezpieczne** (ton) 6 194 850 5 281 341
** PGE GiEK, PGE Energia Odnawialna, PGE Dystrybucja oraz PGE EC.
*** PGE GiEK.
**** PGE GiEK, PGE Energia Odnawialna oraz PGE EC.

Nasza działalność wspierająca wykorzystanie kapitału naturalnego

Transformacja kapitałów

W procesie produkcji energii elektrycznej oraz ciepła w konwencjonalnych elektrowniach i elektrociepłowniach zasoby naturalne ulegają zużyciu, jednak zapewniając niezawodne dostawy energii elektrycznej i ciepła służymy społeczeństwu oraz przemysłowi, umacniając tym samym kapitał społeczny. Wykorzystując kapitał naturalny w efektywny sposób zwiększamy nasz kapitał finansowy, służący rozwojowi i umacnianiu pozostałych kapitałów.

Dążymy do tego, aby wykorzystanie kapitału naturalnego było jak najbardziej efektywne dlatego kierując się ideą gospodarki obiegu zamkniętego, wprowadzamy do obiegu gospodarczego uboczne produkty spalania i uboczne produkty wydobycia, które staramy się w maksymalnym stopniu zagospodarować.

Kapitały w nowym modelu biznesowym

W docelowym modelu działalności PGE w mniejszym stopniu będzie eksploatowała nieodnawialny kapitał naturalny. Podstawą działalności wytwórczej będzie natomiast wykorzystanie odnawialnej energii wiatrowej i słonecznej. Będziemy dążyli również do zwiększenia efektywności zużycia surowców poprzez rozwój gospodarki obiegu zamkniętego.

 

Kapitał produkcyjny

Posiadamy największy majątek wytwórczy w Polsce w obszarze produkcji energii elektrycznej i ciepła. Równocześnie jesteśmy drugim pod względem wielkości dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce, posiadając znaczną bazę aktywów pozwalających na przesył energii elektrycznej. To materialna podstawa naszej działalności.

Kontrybucja

2021 2020
Liczba elektrowni na węgiel brunatny 2 2
Liczba elektrowni na węgiel kamienny 3 3
Liczba elektrociepłowni 16 16
Liczba farm wiatrowych 17 17
Liczba elektrowni wodnych i szczytowo-pompowych 33 33
Liczba elektrowni fotowoltaicznych 5 5
Zainstalowane moce elektryczne aktywów konwencjonalnych (MW) 15 460 15 629
Zainstalowane moce cieplne (MW) 7 685 7 834
Zainstalowane moce źródeł odnawialnych (MW) 1070 1070
Zainstalowane moce szczytowo-pompowe* (MW) 1256 1256
Liczba stacji dystrybucyjnych 95 987 95 603
Moc stacji dystrybucyjnych (MVA) 32 956 32 663
Długość linii dystrybucyjnych (km) 297 029 295 613
*bez szczytowo-pompowych z dopływem naturalnym

Wyniki

65,75
TWh
Produkcja energii elektrycznej netto aktywów konwencjonalnych
2,33
TWh
Produkcja energii elektrycznej netto aktywów odnawialnych
0,69
TWh
Produkcja energii elektrycznej netto w trybie szczytowo-pompowym
37,74
TWh
Dystrybucja energii elektrycznej
56,77
PJ
Produkcja ciepła

Dane szczegółowe

2021 2020
Produkcja energii elektrycznej netto aktywów konwencjonalnych (TWh) 65,75 55,04
Produkcja energii elektrycznej netto aktywów odnawialnych (TWh) 2,33 2,33
Produkcja energii elektrycznej netto w trybie szczytowo-pompowym (TWh) 0,69 0,76
Dystrybucja energii elektrycznej (TWh) 37,74 35,67
Produkcja ciepła (PJ) 56,77 50,12
Sprzedaż ciepła (PJ) 55,07 48,6

Nasza działalność wspierająca wykorzystanie kapitału produkcyjnego

Transformacja kapitałów

Realizując projekty rozwojowe oraz przejęć nowych aktywów zwiększamy potencjał kapitału produkcyjnego w ramach Grupy. Rozwój ten odbywa się przy wykorzystaniu kapitału finansowego, lecz w długim terminie inwestycje generując zysk powinny przyczyniać się również do jego zwiększania. Koncentrujemy się na efektywności i wykorzystaniu najlepszych możliwych rozwiązań technologicznych, dzięki czemu przyczyniamy się na bieżąco do ograniczenia zużycia kapitału naturalnego. Sukcesywnie zwiększamy również wykorzystanie nowych technologii oraz doskonalimy istniejące budując kompetencje w ramach kapitału intelektualnego.

Kapitały w nowym modelu biznesowym

Kapitał produkcyjny Grupy po wydzieleniu aktywów węglowych będzie w większości stanowił majątek sieciowy, a także elektrociepłownie oraz istniejące instalacje odnawialne. Wraz z dalszą realizacją Strategii nastąpi znaczny przyrost mocy odnawialnych, a kapitał produkcyjny elektrociepłowni będzie ulegał przeobrażeniu w kierunku niskoemisyjnym.

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania