Raport zintegrowany
2021

Zrównoważone finanse

Równowaga, którą kierujemy się w naszej działalności przyświeca nam również w sferze finansowej. Naszym priorytetem jest, aby przy realizacji ambitnego planu transformacji zachować stabilny poziom zadłużenia.

Założenia finansowania programu inwestycyjnego

 • Realizacja inwestycji wspólnie z partnerami
 • Maksymalizacja utylizacji krajowych i unijnych środków pomocowych na transformację energetyczną
 • Wykorzystanie potencjału zielonego finansowania dłużnego
 • Ograniczone zwiększenie poziomu dźwigni finansowej z zachowaniem poziomu gwarantującego utrzymanie ratingu
 • Inwestycje w formule project finance

Model finansowania

Obecny model finansowania działalności GK PGE uwzględnia wykorzystywanie środków z działalności podstawowej, finansowanie dłużne w postaci kredytów w bankach komercyjnych oraz programów obligacyjnych, kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego („BGK”), kredytów z instytucji multilateralnych takich jak Europejski Bank Inwestycyjny („EBI”) czy Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju („EBOR”), jak również w formie finansowania preferencyjnego. Wewnątrz Grupy, w celu efektywnego zarządzania płynnością, wykorzystywany jest system cash pooling, w którym uczestniczy 31 spółek Grupy.

Ambitny program inwestycyjny w wysokości ok. 75 mld PLN, zaplanowany na lata 2021-2030, wymaga długofalowego planowania i zabezpieczenia finansowania z zewnętrznych źródeł.

Obecnie najistotniejsze zewnętrzne źródła finansowania Grupy PGE obejmują:

 • Program obligacji krajowych o wartości limitu 5,0 mld PLN.
 • Program Emisji Euroobligacji Średnioterminowych (EMTN) do kwoty limitu 2,0 mld EUR.
 • 2 kredyty z BGK w ramach programu „Inwestycje polskie” o łącznej wartości umownej 1,5 mld PLN – o kwocie łącznej wykorzystania: 1,2 mld PLN.
 • Kredyt konsorcjalny terminowy o wartości 3,6 mld PLN – wykorzystany w kwocie: 2,9 mld PLN.
 • Kredyty o łącznej wartości umów 2,0 mld PLN od EBI, z czego 1,5 mld PLN przeznaczone zostanie na projekty związane z modernizacją i rozbudową sieci dystrybucyjnych, a 0,5 mld PLN na finansowanie i refinansowanie budowy bloków kogeneracyjnych.
 • Kredyt o wartości 273 mln PLN od EBI z przeznaczeniem na finansowanie „zielonych projektów” (tzw. green facility).
 • Kredyt o wartości 500 mln PLN od EBOR na wsparcie realizacji długofalowego programu rozwoju i modernizacji sieci dystrybucyjnej – wykorzystany w kwocie: 438 mln PLN.
 • Konsorcjalny kredyt odnawialny o wartości 4,1 mld PLN przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności, wydatków inwestycyjnych i kapitałowych oraz refinansowanie zobowiązań finansowych.
 • Kredyty w rachunku bieżącym.

Politykę finansowania Grupy PGE cechują zróżnicowane terminy zapadalności poszczególnych instrumentów finansowych, co wraz z dywersyfikacją źródeł finansowania sprzyja optymalizacji kosztów finansowania Grupy. Aspiracją Grupy jest prowadzenie odpowiedzialnej polityki finansowej, w tym utrzymywania zadłużenia netto względem zysku EBITDA na poziomie, który pozwoli na utrzymanie ocen wiarygodności kredytowej (ratingów) na poziomie inwestycyjnym.

Obserwowane ostatnio, na niespotykaną dotąd skalę, dynamiczne zmiany na rynkach paliw i energii pokazują jak ważna jest stabilność, i płynność finansowa firm energetycznych. Taką wiarygodność Grupa PGE dzisiaj zapewnia. Niemniej jednak nadal pracujemy nad tym, by po wydzieleniu aktywów węglowych, gdy będziemy, funkcjonować w nowym modelu biznesowym, jeszcze wzmocnić finanse Grupy. Jest to warunek niezbędny do realizacji liczonych w dziesiątkach miliardów złotych inwestycji, przeobrażających nie tylko GK PGE lecz całą branżę energetyczną w Polsce.

Piotr Sudoł Dyrektor Pionu Finansów PGE Polska Grupa Energetyczna

Skuteczne wykorzystanie dostępnych źródeł finansowania

Trwająca już transformacja polskiego sektora energetycznego, a w tym również PGE, będzie przedsięwzięciem niezwykle kapitałochłonnym. Nakłady samej Grupy PGE do 2030 roku sięgną nawet 75 mld zł. Dlatego bardzo ważne w tym procesie będzie umiejętne korzystanie ze źródeł finansowania – środki dostępne dla Polski z funduszy w ramach Polityki Spójności, Instrumentu Odbudowy i Zwiększania Odporności, z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, React EU czy Funduszu Modernizacyjnego, mogą przekroczyć 45 mld euro, a środki dostępne bezpośrednio z Komisji Europejskiej (gwarancje Invest EU, Fundusz Innowacyjny, Horyzont Europa, CEF) to kolejne 120 mld euro.

W przypadku branży energetycznej finansowanie może być uzyskane na obszary takie jak:

 • Odnawialne źródła energii
 • Ciepłownictwo systemowe i indywidualne
 • Infrastruktura energetyczna i ciepłownicza
 • Efektywność energetyczna
 • Przebranżowienie pracowników

Grupa PGE zamierza wykorzystać dostępne źródła finansowania z funduszy pomocowych dostępnych dla Polski w zakresie transformacji energetycznej. Ambicją PGE jest, aby udział pozyskanego finansowania pokrył co najmniej 25 proc. potrzeb inwestycyjnych Grupy.

Oprócz tego będziemy rozpatrywali inne zewnętrzne źródła finansowania, które mogą wspomóc transformację PGE w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 roku – np. „zielone” obligacje czy finansowanie ESG.

Ograniczenie ekspozycji na zmiany rynkowe i stabilny zwrot z inwestycji opartych o dedykowane mechanizmy wsparcia, a także wykorzystanie finansowania pozabilansowego korzystnie wpłyną na profil ryzyka spółki i będą wspierać budowę wartości dla akcjonariuszy.

Struktura Zadłużenia

Grupa PGE finansuje swoje wydatki przede wszystkim z działalności bieżącej, czyli przychodów ze sprzedaży o relatywnie stabilnej strukturze. Aktualnie realizujemy kapitałochłonny program inwestycyjny, który wymaga również zewnętrznego finansowania. Naszym celem jest budowanie i utrzymanie zadłużenia o zróżnicowanej strukturze pozwalającej na elastyczne zarządzanie kosztem finansowania.

Poniżej prezentujemy strukturę naszego zadłużenia w podziale na rodzaje finansowania, terminy zapadalności, strukturę zadłużenie według walut i rodzaju oprocentowania, a także zmianę zadłużenia brutto i netto w kolejnych okresach.

(po uwzględnieniu transakcji zabezpieczających wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.)

(po uwzględnieniu transakcji zabezpieczających wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.)

Rating PGE

PGE S.A. posiada ratingi nadane przez dwie agencje ratingowe Fitch Ratings Ltd. oraz Moody’s Investors Service Limited.

Wyszczególnienie Moody’s Fitch Ratings
Rating długoterminowy PGE Baa1 BBB+
Perspektywa ratingu stabilna stabilna
Data nadania ratingu 2 września 2009 roku 2 września 2009 roku
Data ostatniego potwierdzenia ratingu 30 czerwca 2021 roku 28 stycznia 2022 roku
Rating długoterminowy Polski A2 A-
Perspektywa ratingu stabilna stabilna

W 2021 i na początku 2022 roku agencje ratingowe Moody’s i Fitch utrzymały długoterminowy rating PGE S.A. na poziomie inwestycyjnym. Oceny wyniosły odpowiednio Baa1 i BBB+, z perspektywą stabilną. Obie agencje podkreślają, że utrzymanie tych ocen wynika z silnej pozycji PGE S.A. w polskim sektorze energetycznym.

Fitch w swoim ostatnim komunikacie ze stycznia 2022 roku wskazuje, że rating odzwierciedla profil biznesowy Grupy PGE, która jest największą zintegrowaną polską grupą energetyczną opartą na biznesie dystrybucyjnym i wytwarzaniu energii, oraz jej umiarkowany poziom zadłużenia. Głównymi czynnikami pozytywnie wpływającymi na rating są Strategia Grupy PGE, zakładająca zmianę profilu Grupy w kierunku źródeł odnawialnych i niskoemisyjnych, stabilne przychody z biznesów regulowanych, takich jak dystrybucja energii elektrycznej i Rynek Mocy. Dodatkowo, wydzielenie aktywów węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego wg Fitch wspierałoby profil kredytowy spółki. Jako potencjalne ryzyka wymieniane są z kolei poziom marży w segmencie sprzedaży oraz przejściowy wzrost zadłużenia związany z wysokim poziomem nakładów inwestycyjnych.

Ponadto, agencja Fitch pozytywnie oceniła planowaną przez PGE S.A. nową emisję akcji, z której pozyskane środki mają być przeznaczone na rozwój aktywów dystrybucyjnych, odnawialnych oraz niskoemisyjnych źródeł wytwórczych.

Analitycy Moody’s potwierdzili rating PGE w czerwcu 2021 roku. Zgodnie z opinią wydaną przez tę instytucję, potwierdzenie nadanego ratingu uwzględnia aktualny silny profil finansowy PGE, dający Spółce elastyczność w realizacji szerokiego programu inwestycyjnego oraz umożliwiający przeciwstawienie się potencjalnym zmianom na polskim rynku energii elektrycznej.

Według Moody’s dodatkowym wsparciem dla pozycji PGE ma być rządowy plan transformacji sektora elektroenergetycznego. Wydzielenie aktywów węglowych ze struktury Grupy wzmocni jej profil, a GK PGE będzie w stanie zrealizować strategię korporacyjną, koncentrującą się na zwiększeniu, i tak już wysokiego udziału regulowanych przychodów z działalności dystrybucyjnej i ciepłownictwa oraz na wzroście produkcji ze źródeł odnawialnych.

Ponadto, w styczniu 2022 roku agencja ratingowa Moody’s pozytywnie oceniła planowaną przez PGE nową emisję akcji, stwierdzając w komentarzu, że będzie to z korzyścią dla profilu kredytowego spółki.

Ratingi przyznane przez obie agencje potwierdzają długoterminową wiarygodność PGE S.A. na rynku kapitałowym i kredytowym.

Rating PGE na tle innych polskich spółek energetycznych i ratingu kraju

Spółka Rating Fitch Rating Moody’s Rating S&P
PGE BBB+ stabilny Baa1 stabilny n/d
PKN Orlen BBB-Lista obserwacyjna ze wskazaniem pozytywnym Baa1 pozytywny n/d
Enea BBB stabilny n/d n/d
Energa BBB-Lista obserwacyjna ze wskazaniem pozytywnym Baa2 stabilny n/d
Tauron BBB- stabilny n/d n/d
PGNiG BBB stabilny Baa2 stabilny n/d
Polska A- stabilny A2 stabilny A- stabilny

Polityka ubezpieczeniowa

Jako koncern energetyczny posiadamy szereg aktywów o dużej wartości, a nasze działania obejmują bardzo szerokie spektrum operacji. Jako firma świadoma ryzyka wypadków, działania żywiołów, a także awarii, niszczenia czy kradzieży mienia, staramy się adresować te ryzyka. W tym celu wdrożyliśmy w Grupie procedurę zarządzania ubezpieczeniami. Jej wprowadzenie służyło stworzeniu spójnego systemu zarządzania ubezpieczeniami w Grupie, które odbywa się w sposób zorganizowany z poziomu Centrum Korporacyjnego PGE tj. PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. Dzięki tym działaniom posiadamy wystandaryzowane, ujednolicone zasady, formy i procedury związane z pozyskiwaniem ochrony oraz likwidacją szkód, wzmocniliśmy także pozycję Grupy PGE wobec rynku ubezpieczeniowego.

Wśród istotnych obszarów ubezpieczeń Grupy PGE znajdują się ubezpieczenia najważniejszych aktywów w zakresie ryzyk związanych z działaniem żywiołów i awariami oraz, idącej za tym, utraty przychodów. Ponadto ubezpieczamy odpowiedzialność cywilną Grupy związaną z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem.

Od 2016 PGE należy do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych PZUW (TUW PZUW). TUW to alternatywa dla klasycznych towarzystw ubezpieczeniowych, które działają jako spółki akcyjne, a celem ich działania jest osiąganie zysków. TUW to zrzeszenia osób lub podmiotów, które łączy wspólny cel i interes, identyfikujących się nie poprzez powiązanie kapitałowe (jak spółka akcyjna), lecz poprzez przynależność i wzajemny cel – zamiast zysku zasadniczym celem TUW jest zaspokojenie potrzeb jego członków w zakresie ochrony ubezpieczeniowej. Przystępując do TUW PZUW w charakterze członka zyskaliśmy alternatywną metodę transferu ryzyka opartą na zasadzie wzajemności w ramach własnego Związku Wzajemności Członkowskiej GK PGE (dalej: Związek) i możliwość budowania trwałych relacji z rynkiem ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym. Taka forma transferu ryzyka oparta jest na transparentności kosztowej, co pozwala na optymalizację programu ubezpieczeniowego, kosztów ewentualnego pośrednictwa ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego, a w konsekwencji płaconych składek. System rozliczeń składki w ramach Związku pozwala na uzyskanie zwrotów lub obniżki składki przy niskim współczynniku występowania szkód. Ewentualne dopłaty przewidziane są wyłącznie w przypadku ujemnego wyniku Związku i mogą wynieść max. 50% składki przypisanej. Związek nie uczestniczy w pokrywaniu strat TUW PZUW ani w pokrywaniu strat innych funkcjonujących związków. Zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, do umów ubezpieczenia zawieranych z towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych przez podmioty będące członkami tego towarzystwa nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych, co pozwala przede wszystkim negocjować cenę, znacząco uelastycznia i skraca proces zawarcia umowy.

Należy jednak zaznaczyć, że członkostwo w TUW PZUW nie oznacza, że nie wykorzystujemy innych metod ubezpieczeń – w zależności od potrzeb i szacowanych kosztów współpracujemy w szerokim zakresie z towarzystwami ubezpieczeniowymi i reasekuracyjnymi oraz korzystamy z usług brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych.

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania