Raport zintegrowany
2021
 • Wskaźnik własny
 • 201-2
 • 103 (wskaźnik własny)

Kluczowym elementem transformacji energetycznej, prowadzącym do zmniejszania emisji dwutlenku węgla do atmosfery, a tym samym zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, są aktywa odnawialne.

Zaangażowanie Grupy PGE w działania zmniejszające wpływ jej działalności na środowisko oraz odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych potwierdzają także inwestycje prośrodowiskowe. Tylko w 2021 roku, spółki z Grupy PGE na inwestycje w ochronę środowiska poniosły nakłady na poziomie blisko 2,2 mld PLN, z czego bezpośrednio dekarbonizacji dotyczyły:

637
mln PLN
inwestycje w rozwój i modernizację sieci dystrybucyjnej wraz z kablowaniem sieci napowietrznej
743,9
mln PLN
strategiczne inwestycje rozwojowe w nowe jednostki gazowe zastępujące jednostki węglowe
87
mln PLN
strategiczne inwestycje rozwojowe w energetykę odnawialną
81,4
mln PLN
przyłącza instalacji OZE

Pozostała część nakładów to inwestycje związane w szczególności z dostosowaniem aktywów wytwórczych do wymagań Konkluzji BAT oraz inwestycje modernizacyjno-odtworzeniowe, związane ze zwiększeniem efektywności eksploatacji instalacji.

Dekarbonizacja portfela wytwórczego

Długoterminowa aspiracja strategiczna Grupy PGE to zapewnianie klientom PGE całej energii ze źródeł odnawialnych do 2050 roku, co będzie możliwe dzięki:

 • budowie morskich farm wiatrowych (offshore),
 • realizacji programu PV,
 • rozwojowi portfela elektrowni wiatrowych na lądzie (onshore)
 • programowi magazynowania energii.

Grupa PGE jest liderem w Polsce w ilości mocy zainstalowanych w źródłach zeromisyjnych. Posiadamy już blisko 2,5 GW mocy.

2,5
GW

Realizacja projektów OZE przyczyni się do dywersyfikacji miksu paliwowego Grupy PGE, zwiększenia mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii, a tym samym do realizacji polityki klimatycznej UE.

Realizujemy program Budowy Morskich Farm Wiatrowych (MFW), zwany też programem offshore. Do 2030 roku wybudujemy 2,5 GW morskich farm w ramach strategicznego partnerstwa z duńską firmą Ørsted. Budowa farm Baltica 2 i Baltica 3 będzie największą morską inwestycją wiatrową na Morzu Bałtyckim. Po 2030 roku ma zostać przekazana do eksploatacji kolejna morska farma – Baltica 1 o mocy 0,9 GW. Biorąc pod uwagę skalę planowanych inwestycji, Grupa PGE planuje zbudować zdolności do samodzielnej eksploatacji i utrzymania morskich farm wiatrowych. W dalszej perspektywie planowana jest również realizacja następnych morskich farm wiatrowych. W 2040 roku zamierzamy posiadać morskie farmy wiatrowe o mocy co najmniej 6,5 GW. Kolejne projekty planujemy realizować we własnym zakresie lub z pozyskanymi partnerami.

Czytaj więcej.

W Grupie PGE prowadzony jest program rozwoju instalacji fotowoltaicznych, którego strategicznym celem jest osiągnięcie do 2030 roku dodatkowych 3 GW mocy z energii słonecznej oraz zapewnienie Grupie PGE pozycji lidera rozwoju elektrowni fotowoltaicznych w Polsce. W 2021 roku PGE Energia Odnawialna prowadziła intensywne działania w obszarze rozwoju własnych farm fotowoltaicznych, w ramach którego Grupa PGE uzyskała decyzje o pozwoleniu na budowę dla blisko 200 MW mocy w PV. Braliśmy także aktywny udział w aukcjach OZE, które wspierają efektywność ekonomiczną realizowanych przedsięwzięć. W pierwszej połowie roku wygraną uzyskało 19 projektów o łącznej mocy ok. 18 MW, a w drugiej – zwycięstwo osiągnęły 3 projekty o mocy do 1 MW oraz jeden duży projekt – PV Augustynka o docelowej mocy 25 MW. Już na przełomie 2022 i 2023 roku projekty, które uzyskały wsparcie aukcyjne zostaną oddane do eksploatacji. Dodatkowo, w związku z uzyskanym kompletem decyzji administracyjnych, przystąpiliśmy do przygotowania postępowań przetargowych dla projektów: PV Gutki (12 MW), PV Huszlew (13 MW) i PV Jeziórko (100 MW). Budowa tych instalacji przypadnie na lata 2022 i 2023.

W ramach programu budowy instalacji fotowoltaicznych w Grupie PGE, na terenie Elektrowni Bełchatów kontynuowano przygotowania do realizacji pierwszego etapu budowy farm PV. Farmy te mają stanąć na obszarach: Zbiornika Popiołów, Zbiornika nr 5 oraz Góry Szczerców, co wymaga przede wszystkim przeprowadzenia rekultywacji, zmian Studium Uwarunkowań oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, jak również uzyskania kompletu decyzji administracyjnych.

Czytaj więcej.

Prowadzimy także przygotowania do realizacji farm wiatrowych na lądzie. W obszarze lądowej energetyki wiatrowej naszym celem, zgodnie ze strategią, jest dodatkowy 1 GW mocy w lądowych farmach wiatrowych do 2030 roku. W naszym portfelu inwestycyjnym znajdują się projekty na łączną moc ok. 200 MW, tj. m.in.: FW Lotnisko II, FW Karnice III, FW Bukowo, FW Resko III. Dalszy ich rozwój jest jednak uzależniony od terminu wejścia w życie ustawy liberalizującej ustawę odległościową, w szczególności złagodzenia tzw. warunku „10H”. W pozytywnym scenariuszu oddanie do eksploatacji wymienionych farm wiatrowych będzie możliwe w horyzoncie 2026 –2029.

Czytaj więcej.

PGE Energia Odnawialna w latach 2018-2021 realizowała dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) pilotażowy projekt o nazwie „Magazyn energii adaptujący farmę PV do prac w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych”. W ramach projektu wybudowano bateryjny zasobnik energii o mocy 550 kW i pojemności całkowitej ponad 1000 kWh, zintegrowany z istniejącą farmą fotowoltaiczną o mocy 500 kW na Górze Żar w powiecie bielskim. Celem realizacji projektu była weryfikacja technicznej możliwości świadczenia usług pomocniczych na potrzeby lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego. Obecnie projekt jest w trakcie rozliczania dofinansowania, a infrastruktura jest w trakcie przystosowywania jej do pracy w funkcji arbitrażu cen energii.

W 2021 roku PGE Dystrybucja realizowała projekt pilotażowy o nazwie „Innowacyjne usługi sieciowe poprawiające jakość i niezawodność dostaw energii elektrycznej”. W ramach projektu prowadzone zostały testy różnych trybów pracy magazynu energii o mocy 2,1 MW i pojemności 4,2 MWh, pracującego w sieci dystrybucyjnej, w tym możliwości jego samodzielnej pracy jako tymczasowego źródła zasilania w stanach n-1 oraz n-2. Instalacja jest posadowiona i przyłączona na stacji 110/30/15 kV Rzepedź. Jej funkcjonalność obejmuje poprawę niezawodności zasilania odbiorców na terenie Komańczy i Rzepedzi. Testy potwierdziły prawidłową pracę magazynu energii i utrzymanie parametrów jakości energii elektrycznej zgodnych z obowiązującymi regulacjami. Pilotażowa instalacja magazynu energii w Rzepedzi będzie służyła wypracowywaniu rozwiązań dla projektów magazynowania energii, związanych z jakością energii i niezawodnością pracy sieci dystrybucyjnych w PGE Dystrybucja.

Analizujemy kolejne projekty w zakresie rozwoju magazynów energii. Aspiracje wyrażone w Strategii Grupy PGE zakładają budowę 800 MW mocy magazynowych do 2030 roku. Widzimy potencjał rozwoju elektrochemicznych magazynów energii elektrycznej. W roku 2021 PGE uzyskała warunki przyłączenia dla magazynu energii o mocy ponad 200 MW który będzie pracował w układzie hybrydowym z elektrownią szczytowo-pompową Żarnowiec. Dodatkowo prowadzone są prace nad projektem budowy 50 rozproszonych magazynów energii, przyłączonych do stacji 110 kV/15 kV (tzw. głównych punktów zasilania) na obszarze PGE Dystrybucja. Łączna moc tych magazynów energii to 270 MW. Równocześnie dostrzegamy szanse związane z rozwojem elektrowni szczytowo-pompowych, które pełnią ważną rolę w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Elektrownie szczytowo-pompowe również pełnią funkcje magazynowania energii. Wyżej wskazane inwestycje są na etapie analiz przygotowania modeli biznesowych oraz dokumentacji przedprojektowej. Ich realizacja uzależniona jest od uzyskania odpowiedniej efektywności ekonomicznej oraz pozyskania źródeł finansowania.

Czytaj więcej.

Przyjęta w 2020 roku strategia biznesowa Grupy PGE wyznacza kierunek nisko- i zeroemisyjny również w obszarze ciepłownictwa systemowego. Kluczowe działania podejmowane przez PGE, sprzyjające osiągnięciu wyznaczonych celów to przede wszystkim inwestycje w obszarze nowych źródeł gazowych i instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz wykorzystanie energii odnawialnej jako źródła ciepła sieciowego.

W drugiej połowie 2021 roku, w odpowiedzi na cele określone w strategii biznesowej, powstał również plan dekarbonizacji aktywów PGE Energia Ciepła. Obejmuje on swoim zakresem opracowanie i realizację programów inwestycyjnych spełniających założone cele strategiczne dla poszczególnych lokalizacji PGE Energia Ciepła. Odbudowa mocy wytwórczych poprzez zastosowanie nowych nisko- lub zeroemisyjnych jednostek wytwórczych powinna nastąpić w perspektywie do 2030, a neutralność klimatyczna miałaby zostać osiągnięta w perspektywie do 2050 roku. W związku z tym PGE Energia Ciepła stopniowo zastępuje stare źródła węglowe nowymi źródłami niskoemisyjnymi, opalanymi paliwem gazowym i olejowym, uwzględniając zarazem możliwość przyszłego wykorzystania w instalacjach wodoru czy amoniaku, w miarę dostępności paliwa. Nowe jednostki wytwórcze będą charakteryzować się większą elastycznością pracy i niezawodnością. W latach 2023-2029 w większości lokalizacji, gdzie PGE Energia Ciepła ma swoje aktywa, zostaną oddane do eksploatacji instalacje, które spowodują całkowite lub znaczące odejście od paliwa węglowego. Odejście od węgla w pierwszej kolejności planowane jest w: Zgierzu, Kielcach, Lublinie, Rzeszowie i Gorzowie Wielkopolskim, a następnie w elektrociepłowniach w Bydgoszczy, Siechnicach k. Wrocławia, Gdyni i Gdańsku. Do produkcji ciepła w nowych i zmodernizowanych jednostkach ciepłowniczych zostaną wykorzystane: gaz, odpady komunalne, biomasa, ciepło odpadowe oraz energia odnawialna.

Do najistotniejszych projektów inwestycyjnych w tym obszarze należą w szczególności:

 • budowa nowych kogeneracyjnych źródeł gazowych
  PGE Energia Ciepła prowadzi obecnie również projekty inwestycyjne związane z budową nowych kogeneracyjnych źródeł gazowych w Siechnicach, Bydgoszczy i Zgierzu. W fazie przygotowania do realizacji podobnych projektów z wykorzystaniem paliwa gazowego są kolejne lokalizacje: Gdynia, Gdańsk, Kraków;
 • budowa nowych kotłowni rezerwowo-szczytowych
  Na przełomie roku 2021 i 2022 w Gdańsku oddano do eksploatacji nową kotłownię szczytową o mocy 130 MW, która składa się z kotłów olejowo-gazowych i nowoczesnych kotłów elektrodowych, zasilanych energią elektryczną. Zastosowanie w gdańskiej elektrociepłowni technologii, jaką są kotły elektrodowe, jest nowatorskim rozwiązaniem w Polsce. Dodatkowo, pod koniec roku 2021 rozpoczęła się realizacja nowych kotłowni szczytowo-rezerwowych w sześciu kolejnych lokalizacjach tj. w Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie, Rzeszowie, Kielcach, Gdyni i Bydgoszczy o łącznej mocy ok. 743 MW, które zastąpią stare kotły węglowe.

W ramach Grupy PGE funkcjonuje również Instalacja Termicznego Przekształcania z Odzyskiem Energii (ITPOE) w Rzeszowie. Zastosowana technologia jest bezpieczna dla środowiska, nowoczesna i sprawdzona w ponad 300 miastach na świecie. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych filtrów, ITPOE spełnia najostrzejsze unijne wymagania w zakresie norm ochrony środowiska. Planowana jest rozbudowa tej instalacji o drugą linię technologiczną.

PGE Energia Ciepła prowadzi też projekty o dalszym horyzoncie czasowym w ramach dedykowanych programów rozwoju istniejących jednostek wytwórczych w Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu. Ich zakończenie planowane jest w perspektywie roku 2030.

Realizując założenia strategii Grupy Kapitałowej PGE, przygotowywane plany rozwojowo-inwestycyjne mają na względzie zastosowanie technologii niskoemisyjnych, a finalnie – osiągnięcie neutralności klimatycznej w zakładanym horyzoncie czasowym. Założenia dla powyższych projektów PGE EC powstają w oparciu o analizy potencjalnych trendów regulacyjnych, także przy współpracy z branżowymi organizacjami na poziomie krajowym i unijnym. W analizowanych projektach rozwojowych rozważa się też zastosowanie technologii umożliwiającej współspalanie wodoru, która w dalszej perspektywie daje szansę na znaczącą redukcję emisji CO2 w układach kogeneracyjnych.

Czytaj więcej.

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w energetyce konwencjonalnej

Niezależnie od działań inwestycyjnych związanych z budową nowych mocy OZE, mających skutkować zmianą miksu wytwórczego na zero i nisko-emisyjny, prowadzimy liczne działania w kierunku ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w nadal funkcjonujących jednostkach konwencjonalnych. Emisja jednostkowa dwutlenku węgla ulega systematycznej redukcji. Jest to rezultatem przeprowadzonych modernizacji aktywów wytwórczych i przeprowadzonych inwestycji rozwojowych.

Każdego roku na ten cel przeznaczane są wysokie nakłady finansowe. W instalacjach prowadzona jest między innymi optymalizacja procesów spalania oraz wprowadzane są rozwiązania, które mają na celu poprawę sprawności wytwarzania, zwiększenie efektywności wykorzystania paliw i surowców oraz ograniczenie energochłonności procesów wytwórczych i potrzeb własnych.

Elektrownia Bełchatów jest znaczącym punktowym emitentem gazów cieplarnianych (CO2). Wynika to z tego, że jest to największa w Polsce i na świecie jednostka produkująca energię elektryczną z węgla brunatnego, co powoduje kumulację emisji w jednym miejscu i osiąganie znaczących wartości bezwzględnych.

Nowe bloki 5 i 6 w Elektrowni Opole przyczyniają się do wsparcia procesu ograniczania emisji gazów cieplarnianych, z racji wyższej sprawności uruchamiane są w pierwszej kolejności przed blokami starszymi o niższej sprawności. W rezultacie przy danym poziomie podaży (moc zainstalowanych bloków) i stabilnym poziomie popytu w kraju (zapotrzebowanie na moc) bloki o niższej emisyjności wypierają bloki o większej emisyjności CO2. Powyższe działania przyczyniają się do redukcji emisji z krajowej energetyki. W 2021 roku wskaźnik emisji z bloków 1-4 w Elektrowni Opole wynosił 0,897 Mg/MWh, a z bloków 5-6 Elektrowni Opole wynosił 0,731 Mg/MWh.

W Elektrowni Turów obniżenie emisji dwutlenku węgla realizowane było poprzez podniesienie sprawności wytwarzania energii elektrycznej bloków 1-3 oraz wprowadzenie w 2021 roku do eksploatacji wysokosprawnego bloku nr 7. Blok ten spełnia surowe normy ochrony środowiska, jest przystosowany do rygorów emisyjnych wynikających z konkluzji BAT, zakładających wdrożenie najlepszych i najbardziej proekologicznych dostępnych technologii.

W Elektrowni Dolna Odra od 2013 roku następuje stopniowe zmniejszanie ilości spalanego węgla. Jednocześnie, począwszy od 2004 roku wprowadzono spalanie biomasy, którą zastępuje się część węgla, jaka musiałaby być spalona w przypadku braku spalania biomasy. W ramach działań modernizacyjnych urządzeń na blokach eksploatowanych w oddziale dążono do zwiększania sprawności wytwarzania energii elektrycznej i redukcji emisji, w tym emisji CO2.

Transformacja oddziału w drodze do neutralności klimatycznej wspierana jest poprzez realizację projektów z wykorzystaniem gazu jako paliwa przejściowego. Realizowany projekt budowy dwóch bloków gazowo-parowych o mocy około 700 MW brutto każdy, sprawia, że powstające jednostki będą największą i najnowocześniejszą elektrownią gazową w Polsce. Źródłem energii pierwotnej wynikającym z wybranej technologii wytwarzania będzie gaz ziemny wysokometanowy. Inwestycja o wartości blisko 5 mld PLN zostanie oddana przed końcem 2023 roku. Całkowite zaawansowanie projektu obejmujące prace projektowe, produkcję i dostawy urządzeń oraz prace na terenie budowy na koniec grudnia 2021 roku przekroczyło 50 proc.

Średnia emisyjność CO2 nowych jednostek będzie ponad dwa razy niższa niż obecna średnia emisyjność wytwarzania energii w Krajowym Systemie Energetycznym (KSE). Oznacza to, że produkcja energii w nowych blokach będzie skutkować ograniczeniem emisji CO2 z wytwarzania energii w KSE o ok. 2-3 mln ton rocznie. Redukcja emisyjności osiągana jest nie tylko dzięki zmianie paliwa na gaz, ale również dzięki zastosowaniu najnowszej generacji turbin gazowych, które osiągają sprawność wytwarzania energii przekraczającą 63 proc. Dla porównania, elektrownie gazowo-parowe z turbinami poprzedniej generacji osiągają 59-60 proc. sprawności, zaś najnowocześniejsze bloki węglowe około 46 proc.

Wzrost zdolności przyłączeniowych

Większość inwestycji w obszarze dystrybucji energii elektrycznej w 2021 roku dotyczyło modernizacji i rozwoju sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych. Inwestycje te pozwolą na wzrost zdolności przyłączeniowej sieci dystrybucyjnej, także dla odnawialnych źródeł energii, jak również poprawę wskaźników przerw w dostawie energii elektrycznej oraz dalsze ograniczanie strat sieciowych. Efektywność energetyczna urządzeń elektroenergetycznych zwiększana jest poprzez wymianę transformatorów i zakup urządzeń pomiarowych, w tym nowoczesnych liczników energii elektrycznej. Odnawialne źródła energii (OZE) stanowią ważny element zrównoważonego rozwoju, przynoszący wymierne efekty ekonomiczno-ekologiczne. W 2021 roku PGE Dystrybucja przyłączyła do swojej sieci 141 tys. przydomowych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 996 MW.

W roku 2021 w sieci PGE Dystrybucja pojawiło się też 234 źródeł OZE o jednostkowej mocy ponad 50 kW, a więc źródeł, których nie zalicza się do mikroinstalacji, w tym:

222
szt.
elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 174 MW
3
szt.
elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 11 MW
7
szt.
biogazownie o łącznej mocy 4 MW
2
szt.
elektrownie wodne o łącznej mocy 0,15 MW

Powyższe działania są istotne z punktu widzenia planowanych ograniczeń produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych i wpisują się w realizację pozytywnych działań w kontekście zmian klimatu w charakterze systemowym, przy ograniczonym wpływie na poziom emisji samej PGE.

Transparentność w zakresie ujawnień dotyczących klimatu

W lipcu 2021 roku, w odpowiedzi na oczekiwania inwestorów, dla których rosnące znaczenie ma zarządzanie wpływem na środowisko, wzięliśmy udział w dobrowolnym, międzynarodowym badaniu Carbon Disclosure Project (CDP), między innymi w zakresie zmian klimatycznych („Climate change”). CDP to organizacja typu non-profit, która prowadzi globalny systemem ujawniania informacji w zakresie zrównoważonej gospodarki prowadzonej przez firmy i miasta. W badaniu uczestniczyliśmy po raz pierwszy. W zakresie zarządzania zmianami klimatycznymi PGE otrzymała ocenę D (z ang. disclosure – ujawnienie), w skali od A do F. Dane dotyczące ujawnień PGE dostępne są po zalogowaniu na platformę na stronie http://www.cdp.net.

Udział w badaniu umożliwił nam zdobycie nowych kompetencji, które posłużą do jeszcze lepszego określania planów rozwojowych PGE oraz jeszcze bardziej zaawansowanego raportowania kwestii niefinansowych.

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania