Raport zintegrowany
2021

Taksonomia środowiskowa UE

SDGs

Intencją Grupy PGE jest realizacja inwestycji strategicznych w zgodności z Taksonomią środowiskową UE. Podstawą inwestycji rozwojowych, zgodnie ze Strategią Grupy, są inwestycje w OZE, dystrybucję energii elektrycznej oraz zero- i niskoemisyjne źródła konwencjonalne.

Grupa PGE, jako jednostka zainteresowania publicznego, przygotowująca sprawozdania niefinansowe zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości, która wdraża do polskiego prawa Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE, jest zobligowana do ujawnienia za 2021 rok w jakim stopniu jej działalność biznesową można uznać za zrównoważoną środowiskowo. Wymóg ten wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/2088 oraz z Rozporządzeń Delegowanych w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (dalej: Taksonomia środowiskowa UE, Taksonomia).

Zgodnie z art. 10 aktu delegowanego z 6 lipca 2021 roku1, w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku obowiązkowe ujawnienia przedsiębiorstw niefinansowych dotyczą procentowego udziału działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki Taksonomii środowiskowej i działalności gospodarczej niekwalifikującej się do systematyki Taksonomii środowiskowej, w zakresie jej celu 1 (Łagodzenie zmian klimatu) oraz celu 2 (Adaptacja do zmian klimatu), w całkowitym:

obrocie
nakładach inwestycyjnych
(CapEx)
wydatkach
operacyjnych (OpEx)

a także powiązanych informacji jakościowych (objaśniających) – określonych zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2021/2178.

Zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2021/2178 działalność gospodarcza kwalifikująca się do systematyki w ujawnieniach za rok 2021 oznacza działalność gospodarczą opisaną w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2021/2139.

Celem sporządzenia ujawnień za rok 2021, we wszystkich segmentach i spółkach z Grupy PGE przeprowadziliśmy dokładną analizę prowadzonych działalności, w wyniku której zidentyfikowaliśmy działalności kwalifikujące się do Taksonomii, tj. takie, które są zgodne z opisem działalności wykazanych w Załączniku I (Łagodzenie zmian klimatu) lub Załączniku II (Adaptacja do zmian klimatu) do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/2139.

1 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2178 z dnia 6.7.2021 roku uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 przez sprecyzowanie treści i prezentacji informacji dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej, które mają być ujawniane przez przedsiębiorstwa podlegające art. 19a lub 29a dyrektywy 2013/34/UE, oraz określenie metody spełnienia tego obowiązku ujawniania informacji, OJ L 443.

Działalność Grupy PGE w ujęciu Taksonomii środowiskowej UE

Działalność Grupy Kapitałowej PGE jest zorganizowana w siedmiu segmentach operacyjnych:

 • Energetyka konwencjonalna,
 • Ciepłownictwo,
 • Energetyka odnawialna,
 • Obrót,
 • Dystrybucja,
 • Gospodarka obiegu zamkniętego,
 • Pozostała działalność.

Biorąc pod uwagę klasyfikację działalności gospodarczej w Unii Europejskiej NACE (Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne) w ramach powyższych segmentów prowadzone są następujące rodzaje działalności:

 • Wydobycie – NACE 05.20
 • Wytwarzanie – NACE 35.11
 • Dystrybucja – NACE 35.13 i 35.30
 • Sprzedaż – NACE 35.14

Na podstawie Załączników I i II, uzupełniających do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/21392 z 4 czerwca 2021 roku, dokonaliśmy wyboru tych aktywności kwalifikujących się do Taksonomii, które w 2021 roku były realizowane przez podmioty Grupy Kapitałowej PGE. Są to:

 • 4.1. Produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem technologii fotowoltaicznej
 • 4.3. Produkcja energii elektrycznej z energii wiatrowej
 • 4.5. Produkcja energii elektrycznej z energii wodnej
 • 4.8. Produkcja energii elektrycznej z bioenergii (biomasa)
 • 4.9. Przesył i dystrybucja energii elektrycznej
 • 4.10. Magazynowanie energii elektrycznej
 • 4.11. Magazynowanie energii cieplnej
 • 4.15. Dystrybucja w systemach ciepłowniczych/chłodniczych
 • 4.20. Kogeneracja energii cieplnej/chłodniczej i energii elektrycznej z bioenergii (biomasa)
 • 4.24. Wytwarzanie energii cieplnej/chłodniczej z bioenergii
 • 4.25. Wytwarzanie energii cieplnej/chłodniczej z ciepła odpadowego

Analizie poddaliśmy strukturę organizacyjną Grupy PGE, uwzględniająca również spółki prowadzące działalność w innych obszarach. Nie zostały one jednak wyszczególnione ze względu na to, że są to działalności pomocnicze w stosunku do spółek Grupy realizujących podstawowe aktywności.

2 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4.6.2021 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych, OJ L 442.

W kolejnym kroku poszczególne segmenty działalności biznesowej Grupy Kapitałowej PGE zostały przyporządkowane do dwóch kategorii:

 • kategoria I – skupiająca obszary działania Grupy Kapitałowej PGE kwalifikujące się do Taksonomii,
 • kategoria II – skupiająca obszary działania Grupy Kapitałowej PGE, które nie kwalifikują się do Taksonomii.

W szczególnych przypadkach, gdy w ramach danego segmentu realizowane były aktywności zarówno ujęte w Taksonomii, jak i nieujęte w Taksonomii, dokonano dodatkowego podziału wewnątrz danego segmentu, klasyfikując go rodzajowo jako posiadający kwalifikację częściową.

Sytuacja taka dotyczy segmentów Energetyka Konwencjonalna oraz Ciepłownictwo, w ramach których do aktywności kwalifikujących się do Taksonomii uwzględniono produkcję energii elektrycznej i ciepła z biomasy oraz dystrybucję ciepła.

Segmenty działalności Grupy Kapitałowej PGE wraz z ich zakwalifikowaniem do Taksonomii i wskazaniem powiązanego rodzaju działalności ujętego w akcie delegowanym ujęte są poniżej:

Segment działalności Grupy Kapitałowej PGE Kwalifikacja do Taksonomii środowiskowej UE w zakresie celu 1 (Łagodzenie zmian klimatu) i celu 2 (Adaptacja do zmian klimatu) Taksonomii środowiskowej UE Rodzaj działalności zgodnie z aktem delegowanym w zakresie celu 1 (Łagodzenie zmian klimatu) i celu 2 (Adaptacja do zmian klimatu) Taksonomii środowiskowej UE
Energetyka odnawialna TAK 4. 1. Produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniemtechnologii fotowoltaicznej
4.3. Produkcja energii elektrycznej z energii wiatrowej
4.5. Produkcja energii elektrycznej z energii wodnej
4.10. Magazynowanie energii elektrycznej
Dystrybucja TAK 4.9. Przesył i dystrybucja energii elektrycznej
4.10. Magazynowanie energii elektrycznej
Energetyka konwencjonalna CZĘŚCIOWO Tylko w zakresie:
4.8. Produkcja energii elektrycznej z bioenergii (biomasa)
4.20. Kogeneracja energii cieplnej/chłodniczej i energii elektrycznej z bioenergii (biomasa)
Ciepłownictwo CZĘŚCIOWO Tylko w zakresie:
4.11. Magazynowania energii cieplnej
4.15. Dystrybucja w systemach ciepłowniczych/chłodniczych
4.20. Kogeneracja energii cieplnej/chłodniczej i energii elektrycznej z bioenergii (biomasa)
4.24. Wytwarzanie energii cieplnej/chłodniczej z bioenergii
Obrót NIE
Gospodarka obiegu zamkniętego NIE

Dodatkowo dokonaliśmy podziału segmentu „Pozostała działalność”, którego zadaniem jest m.in. świadczenie, na rzecz pozostałych spółek Grupy PGE m.in.: usług informatycznych, usług księgowo-kadrowych, usług ochrony fizycznej. Biorąc pod uwagę charakter tych usług, związany ze wsparciem podstawowej działalności, przyjęto, iż koszty ponoszone przez spółkę PGE Systemy, która odpowiada za obszar IT w Grupie Kapitałowej PGE, PGE Synergia, która odpowiada za obszar księgowo-płacowy i Elbest Security, świadczącą usługi ochrony fizycznej, zostaną przypisane do pozostałych segmentów, proporcjonalnie do udzielanego wsparcia (określonego na podstawie wzajemnych rozliczeń) i zakwalifikowane lub niezakwalifikowane do Taksonomii, analogicznie jak segment, na rzecz którego dane wsparcie było realizowane. Procentowy podział udzielonego wsparcia został określony na podstawie poziomu osiąganych obrotów spółek wsparcia w poszczególnych segmentach. Ponadto obroty oraz koszty operacyjne spółek: PTU ETRA, Energetyczne Systemy Pomiarowe oraz Bio-Energia, które wspierają działalność segmentu Energetyka Odnawialna i Dystrybucja zostały przypisane jako kwalifikujące się do Taksonomii, natomiast koszty ponoszone przez pozostałe spółki, rozliczane w ramach segmentu „Pozostała działalność”, zostały przypisane jako niekwalifikujące się do Taksonomii.

Ostateczne wyliczenie wskaźników kwalifikacji do Taksonomii wymaganych do zaraportowania za 2021 rok zostało oparte na danych finansowych umożliwiających przypisanie określonych wielkości do poszczególnych segmentów oraz aktywności w ramach danego segmentu.

Ze względu na prezentację danych z całej Grupy PGE, poniższe wskaźniki zostały wyliczone w oparciu o dane skonsolidowane.

Jest to wartość obrotów pochodzących z produktów lub usług związanych z działalnością gospodarczą, która została uznana za kwalifikującą się do Taksonomii w zakresie jej celu 1 (Łagodzenie zmian klimatu) oraz w zakresie celu 2 (Adaptacja do zmian klimatu), w podziale na segmenty Grupy Kapitałowej PGE.

Segment działalności Grupy Kapitałowej PGE Wartość obrotów Grupy PGE z działalności ujętej w Taksonomii środowiskowej UE w zakresie celu 1 (Łagodzenie zmian klimatu)
i celu 2 (Adaptacja do zmian klimatu) [mln PLN]
Energetyka odnawialna 1 051
Dystrybucja 6 415
Energetyka konwencjonalna 90
Ciepłownictwo 303
Obrót 0
Gospodarka obiegu zamkniętego 0
Pozostała działalność 4
Łącznie 7 863

Jest to wartość wydatków operacyjnych odpowiadających aktywom lub procesom związanym z działalnością gospodarczą, która została uznana za kwalifikującą się do Taksonomii w zakresie jej celu 1 (Łagodzenie zmian klimatu) oraz 2 (Adaptacja do zmian klimatu), w podziale na segmenty Grupy PGE.

Segment działalności Grupy Kapitałowej PGE Wartość wydatków operacyjnych (OpEx) Grupy PGE z działalności ujętej w Taksonomii środowiskowej UE w zakresie celu 1 (Łagodzenie zmian klimatu) i celu 2 (Adaptacja do zmian klimatu)[mln PLN]
Energetyka odnawialna 899
Dystrybucja 4 382
Energetyka konwencjonalna 92
Ciepłownictwo 336
Obrót 0
Gospodarka obiegu zamkniętego 0
Pozostała działalność 79
Łącznie 5 788

Jest to wartość nakładów inwestycyjnych odpowiadających aktywom lub procesom związanym z działalnością gospodarczą, która została uznana za kwalifikującą się do Taksonomii w zakresie jej celu 1 (Łagodzenie zmian klimatu) oraz 2 (Adaptacja do zmian klimatu), w podziale na segmenty Grupy Kapitałowej PGE.

Segment działalności Grupy Kapitałowej PGE Wartość nakładów inwestycyjnych (CapEx) Grupy PGE z działalności ujętej w Taksonomii środowiskowej UE w zakresie celu 1 (Łagodzenie zmian klimatu) i celu 2 (Adaptacja do zmian klimatu) [mln PLN]
Energetyka odnawialna 181
Dystrybucja 1 358
Energetyka konwencjonalna 2
Ciepłownictwo 70
Obrót 0
Gospodarka obiegu zamkniętego 0
Pozostała działalność 0
Łącznie 1 611

Dane Grupy Kapitałowej PGE

Wskaźniki Grupy Kapitałowej PGE za 2021 rok wyliczone w oparciu o powyższe dane:

Obroty
Działalność kwalifikująca się do Taksonomii środowiskowej UE w zakresie jej celu 1 (Łagodzenie zmian klimatu) oraz celu 2 (Adaptacja do zmian klimatu) Działalność niekwalifikująca się do Taksonomii środowiskowej UE w zakresie jej celu 1 (Łagodzenie zmian klimatu) oraz celu 2 (Adaptacja do zmian klimatu)
14,9% 85,1%
Nakłady inwestycyjne
Działalność kwalifikująca się do Taksonomii środowiskowej UE w zakresie jej celu 1 (Łagodzenie zmian klimatu) oraz celu 2 (Adaptacja do zmian klimatu) Działalność niekwalifikująca się do Taksonomii środowiskowej UE w zakresie jej celu 1 (Łagodzenie zmian klimatu) oraz celu 2 (Adaptacja do zmian klimatu)
34,6% 65,4%
Wydatki operacyjne
Działalność kwalifikująca się do Taksonomii środowiskowej UE w zakresie jej celu 1 (Łagodzenie zmian klimatu) oraz celu 2 (Adaptacja do zmian klimatu) Działalność niekwalifikująca się do Taksonomii środowiskowej UE w zakresie jej celu 1 (Łagodzenie zmian klimatu) oraz celu 2 (Adaptacja do zmian klimatu)
11,2% 88,8%

Do wyliczenia powyższych wskaźników w mianowniku wykorzystano odpowiednio wartość obrotów, kosztów operacyjnych i nakładów inwestycyjnych zgodnych z wartościami podanymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym PGE Polska Grupa Energetyczna za rok 2021.

 

Realizowane obecnie przez Grupę inwestycje skutkować będą wzrostem wartości wskaźników taksonomicznych, nie tylko w pierwszych dwóch celach, ale także w kolejnych czterech, których realizacja będzie wdrażana przez Unię Europejską w najbliższym okresie. Równocześnie dla wyników roku 2021 kluczowe znaczenie ma skala działalności w obszarze węglowej energetyki konwencjonalnej, która przewidziana jest do wydzielenia wraz z początkiem roku 2023. W roku minionym oddziaływała ona w decydującym stopniu nie tylko na poziom obrotów i wydatków operacyjnych. Wpłynęła ona również istotnie na poziom ogólnych nakładów inwestycyjnych, przede wszystkim poprzez nakłady o charakterze utrzymaniowym, niezbędne do prowadzenia działalności.

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania