Raport zintegrowany
2021

Jesteśmy dużym koncernem – zatrudniamy ponad 38 tys. osób. Wielkim wyzwaniem dla tak dużej organizacji jest określenie wspólnych wartości dla niezwykle zróżnicowanej grupy pracowników.

 • 102-16
 • 103 (419)

Głównym dokumentem w zakresie etyki i zgodności z prawem jest Kodeks etyki Grupy PGE, który stanowi nadrzędną deklarację i podstawę dla innych regulacji wewnętrznych oraz wytycznych. Dokument określa i definiuje wspólne, kluczowe wartości etyczne oraz standardy Grupy PGE, których organizacja oczekuje od wszystkich pracowników i innych osób świadczących pracę na rzecz Grupy PGE. Kodeks określa i definiuje wspólne kluczowe wartości i zasady etyczne Grupy PGE, służąc jako fundament funkcjonowania organizacji i realizacji celów strategicznych. Wartości Grupy PGE to Partnerstwo, Rozwój, Odpowiedzialność.

12 zasad Kodeksu etyki wpisuje się w cztery bloki tematyczne:

 • Jesteśmy tu da naszych klientów
 • Dbamy o środowisko naturalne
 • Dbamy o zrównoważony, bezpieczny rozwój Grupa PGE
 • Dbamy o przyjazne warunki pracy
 • Doskonalimy się i jesteśmy proaktywni, wykazujemy inicjatywę
 • Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników są naszym priorytetem
 • Dbamy o relacje z partnerami biznesowymi
 • Dbamy o relacje ze społecznościami lokalnymi
 • Budujemy zaufanie, rzetelnie informując o naszej działalności
 • Konkurujemy uczciwie
 • Nie tolerujemy korupcji ani nieuczciwych zachowań
 • Odpowiedzialnie obchodzimy się z informacjami firmowymi

W 2021 roku, po 5 latach funkcjonowania Kodeksu, znowelizowano jego treść. Zmiany uwzględniły między innymi dostosowanie go do zaistniałych zmian organizacyjnych, w tym uzupełnienie go o działalność Grupy PGE w zakresie wytwarzania i dostaw ciepła. W dokumencie zaakcentowano też wspieranie przez PGE idei patriotyzmu gospodarczego, czyli zobowiązania dotyczącego wspierania polskiej gospodarki i lokalnych dostawców, przy jednoczesnym zachowaniu transparentności procesów zakupowych. Uregulowano także obowiązek pracowników wobec informacji chronionych, zaktualizowano informację na temat funkcjonującego w Grupie PGE systemu zgłaszania oraz wyjaśniania niezgodności. Zaktualizowano też informacje o danych kontaktowych, współpracy, czy używanych narzędziach. Wartości i zasady etyczne Grupy PGE pozostały niezmienione.

Grupa PGE to miejsce dla tych, którzy szanują zasady etyki i obowiązujące prawo. Uważamy, że etyka ma dużo większy wpływ na przestrzeganie prawa niż sam fakt obowiązywania regulacji prawnych. Najlepszy system prawny jest bezradny w obliczu braku kultury etycznej w organizacji. Działania niezgodne z prawem można wytłumaczyć błędami indywidualnych pracowników, ale osoba łamiąca zasady musiała mieć ku temu sposobność. Ugruntowana kultura etyczna może pomóc wyjść firmie obronną ręką z kłopotów spowodowanych działaniami jej pojedynczych pracowników.

„Kultura pracy w PGE opiera się na 3 wartościach: partnerstwie, rozwoju i odpowiedzialności. Przestrzegamy ich wszyscy każdego dnia. Dbamy o to by te wartości stanowiły filary naszej działalności biznesowej. Zgodnie z nową strategią Grupy PGE chcemy być liderem zmian w sektorze, a Kodeks etyki i nasze wartości powinny być dla nas drogowskazem w wyznaczaniu standardów w branży energetycznej.”

Wojciech Dąbrowski prezes zarządu Polska Grupa Energetyczna

Jesteśmy przekonani, że każde wartości – również te korporacyjne – zaczynają się i kończą w człowieku. Wartości korporacyjne pochodzą zatem także od nas – indywidualnych osób, pracowników firmy. Przede wszystkim zatem, na realizację wartości korporacyjnych mają wpływ osobiste wartości każdego z nas.

Kodeks Etyki - wartości i zasady w codziennej pracy

W Kodeksie określone zostały postawy i zachowania, których oczekuje się od wszystkich pracowników i menedżerów. Kodeks porządkuje i zbiera w jednym miejscu zasady, którymi powinni kierować się pracownicy wewnątrz i na zewnątrz organizacji, w kontaktach z partnerami biznesowymi czy współpracownikami.

Grupa PGE dokonuje przeglądu zgodności działań z Kodeksem Etyki  w celu identyfikacji ewentualnych niezgodności. Okresowo dokonywane są przeglądy skuteczności stosowania zasad zawartych w Kodeksie.

Aby Kodeks etyki był znany, rozumiany i przestrzegany, prowadziliśmy w GK PGE warsztaty dla pracowników i kadry zarządzającej. Najpierw zaprosiliśmy do współpracy kolegów i koleżanki z wewnątrz Grupy, którzy podjęli się roli trenerów wewnętrznych Kodeksu etyki. Szkolenia umiejętności trenerskich („train the trainers”), wiele spotkań i dyskusji wyjaśniających cele, materiały, ćwiczenia i wszelkie inne wątpliwości. Wreszcie czas i zaangażowanie naszych trenerów wewnętrznych, poświęcone na to, aby jak najlepiej się przygotować i jak najskuteczniej te szkolenia prowadzić. 

Każdy nowy pracownik Grupy przechodzi indywidualne szkolenie adaptacyjne, niedługo po rozpoczęciu pracy w spółkach GK PGE, gdzie dowiaduje się o obowiązującym kodeksie oraz o prawie i obowiązku pracowników do reagowania na ewentualne nieprawidłowości. Nowi pracownicy mają szansę zapoznać się ze szczegółami Kodeksu także na grupowych szkoleniach adaptacyjnych „Włącz prąd”. Szkolenia prowadzone są zatem w całości siłami pracowników Grupy.

Zapewnienie pracownikom i innym osobom świadczącym pracę na rzecz i w imieniu spółek Grupy PGE dostępu do informacji o Kodeksie etyki Grupy Kapitałowej PGE – o zawartych w nim wartościach i wspólnych zasadach jest istotnym elementem systemu zapewnienia zgodności. W promowanie i wdrażanie zapisów Kodeksu etyki do życia organizacji jest bezpośrednio zaangażowany prezes zarządu PGE SA, Wojciech Dąbrowski – jako osoba odpowiedzialna po stronie zarządu za obszar Compliance. W 2021 roku zintensyfikowano działania w zakresie budowania kultury organizacyjnej Grupy PGE opartej na wartościach etycznych, poprzez operacjonalizację zapisów kodeksu etyki, czyli przełożenie wartości i zasad kodeksu na praktyczny język postaw i zachowań w określonych sytuacjach. Spółki z Grupy PGE przeprowadziły w 2021 roku szereg działań, kierując się wytycznymi PGE SA, w zakresie praktycznego wdrożenia elementów Kodeksu etyki do codziennego życia. Przykłady właściwych zachowań i postaw wprowadzane były do zapisów regulacji wewnętrznych, szkoleń z różnych obszarów, komunikacji zarządu i menedżerów z pracownikami, komunikatów wewnętrznych, instruktarzy czy treści odpraw.

Komunikacja dotycząca zagadnień etycznych prowadzona jest na bieżąco. Treść Kodeksu etyki (jak i Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych spółek Grupy Kapitałowej PGE) dostępna jest dla pracowników i interesariuszy na stronach internetowych Grupy PGE i poszczególnych spółek. W firmowym intranecie w sekcji Compliance prowadzimy również stronę poświęconą Kodeksowi Etyki.

Na bieżąco prowadzona jest komunikacja dotycząca zagadnień etycznych. Treść Kodeksu etyki i Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych spółek Grupy Kapitałowej PGE dostępna jest dla pracowników i interesariuszy – w języku polskim i angielskim – na stronach internetowych Grupy PGE i poszczególnych spółek. W każdej ze spółek udostępnione są plakaty i ulotki informujące o wartościach i zasadach wraz z danymi o funkcjonujących kanałach służących do zgłaszania (także anonimowo) podejrzeń niezgodności.

W 2021 roku zasady etyczne przypominane były pracownikom za pośrednictwem dostępnych kanałów wewnętrznych: w magazynie „Pod Parasolem” w Intranecie Grupy PGE, w Newsletterze Grupy PGE, w Newsletterze HR i Newsletterze BHP oraz na monitorach w siedzibie PGE SA.

Z okazji piątej rocznicy przyjęcia Kodeksu etyki przeprowadzono szereg działań mających na celu zwrócenie uwagi na korzyści wynikające z uczciwego działania. Akcja obejmowała konkursy, w tym dla dzieci pracowników spółek Grupy PGE, artykuły angażujące do wypowiedzi kadrę zarządzającą i menedżerów, a także film podsumowujący pięciolecie istnienia Kodeksu etyki w Grupie PGE z wypowiedzią prezesa zarządu PGE SA.

W komunikacji dotyczącej Kodeksu etyki podkreślana jest osobista odpowiedzialność pracowników za ich działanie w zgodzie z wartościami etycznymi naszej Grupy oraz zasadami wyrażonymi w Kodeksie.

Przyjęcie Kodeksu i jasne komunikowanie określonych w nim zasad ma jasny cel: wsparcie realizacji Strategii  Grupy Kapitałowej GK PGE oraz minimalizacja ryzyk niezgodności, które mogą skutkować poniesieniem kar, sankcji, czy utratą reputacji w wyniku niedostosowania do przepisów i norm, usankcjonowanych prawnie lub będących najlepszymi praktykami w obszarze.

W celu wdrażania zasad Kodeksu etyki w 2021 roku zrealizowano blisko 18 tys. godzin szkoleń w 22 spółkach Grupy PGE, w których istnieją struktury compliance. Liczba przeszkolonych pracowników wyniosła 33 334 a odsetek przeszkolonych pracowników wyniósł 91%. 

Zasady współpracy z partnerami biznesowymi

Zasady regulujące współpracę z kontrahentami określa przede wszystkim Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej PGE, który jest zbiorem wartości i zasad, obowiązujących w całej Grupie PGE. Określa między innymi podejście PGE do budowania partnerstwa biznesowego.

Więcej o Zasadach współpracy z partnerami biznesowymi w rozdziale Współpraca z kontrahentami.

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania