Raport zintegrowany
2021
 • 304-1
 • 304-2

PGE, planując nowe przedsięwzięcia, każdorazowo dokonuje analizy swojego oddziaływania na środowisko naturalne i ekosystemy. Oprócz analiz potencjalnego wpływu nowych inwestycji i modernizacji istniejących, PGE wychodzi również naprzeciw wyzwaniom związanym z ochroną bioróżnorodności, rozumianą jako wielopostaciowość i zmienność życia na Ziemi we wszystkich jego formach i interakcjach, która obejmuje różnorodność w obrębie gatunku, między gatunkami oraz różnorodność ekosystemów.

Lokalizacje w sąsiedztwie obszarów chronionych lub obszarów o wysokiej wartości dla bioróżnorodności

Lokalizacje Grupy PGE nie znajdują się na obszarach chronionych, natomiast niektóre oddziały spółek z nimi sąsiadują. W związku z tym PGE prowadzi monitoring tych obszarów, aby uniknąć negatywnego wpływu prowadzonej działalności.

W sąsiedztwie Kopalni Bełchatów zlokalizowane są:

 • rezerwat „Łuszczanowice” (ok. 9,5 km),
 • rezerwat „Murowaniec” (ok. 15 km),
 • Dolina Widawki, w najbliższej odległości ok. 5 km.

W przypadku Kopalni Turów znajduje się on w pobliżu obszarów Natura 2000. W sąsiedztwie Kopalni Turów zlokalizowane są dwa obszary chronione:

 • Obszar Natura 2000 „Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej” – fragment doliny Nysy Łużyckiej od Trzcińca po Zgorzelec,
 • Obszar Natura 2000 „ Neißegebiet”. Obszar ten zajmuje terasę zalewową Nysy Łużyckiej oraz połączone z nią, zachowane fragmenty zbiorowisk leśnych. Obszar jest komplementarny z leżącym po stronie polskiej obszarem Natura 2000 „Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej”. Razem obejmują one całą dolinę Nysy wraz z zachowanymi ekosystemami w jej bezpośrednim otoczeniu.

W sąsiedztwie odkrywki oraz byłego zwałowiska zewnętrznego Kopalni Turów zlokalizowane są również trzy pomniki przyrody:

 • Kopalny pień drzewa iglastego Taxodixylon gypsaceum,
 • Lipa drobnolistna,
 • Dąb szypułkowy.

W przypadku Elektrowni Rybnik, po północnej stronie terenu oraz wokół zbiornika „Rybnik” istnieją przyrodnicze obszary chronione w formie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Na południe od elektrowni znajduje się użytek ekologiczny „Dolina Okrzeszyniec”. Najbliższe tereny Obszarów Natura 2000 zlokalizowane są kilkanaście kilometrów od elektrowni:

 • Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Stawy Wielikąt i Ligota Tworkowska” (ok. 17 km),
 • Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Stawy Łężczok (Nędza) (ok. 17 km),
 • Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Graniczny Meander Odry (ok. 26 km),
 • Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Górnej Wisły (ok. 38 km),
 • Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie (ok. 40 km).

W sąsiedztwie Elektrowni Dolna Odra znajdują się następujące formy ochrony przyrody: park krajobrazowy, pięć obszarów Natura 2000, pięć pomników przyrody (ponad 116 drzew), użytek ekologiczny i zespół przyrodniczo-krajobrazowy. W bezpośrednim sąsiedztwie Elektrowni Dolna Odra znajdują się dwa, częściowo przecinające się obszary objęte ochroną w ramach sieci Natura 2000. Są to:

 • Specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Odry (Dyrektywa Siedliskowa) (ok. 0,8 km),
 • Specjalny obszar ochrony ptaków Dolnej Doliny Odry (Dyrektywa Ptasia) (ok. 0,3 km),
 • Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Odry (ok. 1,3 km).

Elektrociepłownie Grupy PGE działają na terenach przemysłowych, gdzie jest ograniczony stopień bioróżnorodności. W lokalizacjach PGE Energia Ciepła, w szczególności w granicach terenów, do których spółka dysponuje tytułem prawnym, nie znajdują się obszary Natura 2000, ani inne obszary podlegające ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (np. parki narodowe i krajobrazowe, itp.). Nie występują również na nich duże i małe korytarze ekologiczne. Tereny instalacji są ogrodzone, w związku z czym nie ma możliwości przedostania się na nie zwierzyny. Natomiast w bliższym i dalszym sąsiedztwie instalacji PGE Energia Ciepła występują takie obszary, dlatego są uwzględniane na etapie przygotowania inwestycji.

W sąsiedztwie Elektrociepłowni Pomorzany znajdują się następujące obszary:

 • Specjalny obszar ochrony siedlisk Dolnej Odry,
 • Specjalny obszar ochrony ptaków Dolina Dolnej Odry (ok. 200 m),
 • obszary istotne dla kondycji środowiska miejskiego i zachowania bioróżnorodności to m.in. ogrody działkowe, dolina rzeki Bukowej, zieleń osiedlowa, zieleń przyuliczna, powierzchnie biologicznie czynne towarzyszące zabudowie i terenom zagospodarowanym, zieleń ogólnodostępna (place, skwery) oraz rzeka Odra z terenami podmokłymi.

Elektrociepłownia Szczecin położona jest w odległości ok. 1,3 km od dwóch obszarów Natura 2000 tj.

 • obszaru specjalnej ochrony siedlisk „Dolna Odra”,
 • obszaru specjalnej ochrony ptaków „Dolina Dolnej Odry”.

Wyjątek stanowi składowisko odpadów paleniskowych, które położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie wymienionych obszarów, przy rzece Odra.

W sąsiedztwie obiektów PGE Energia Odnawialna znajdują się obszary chronione. Procesy technologiczne, eksploatacja urządzeń oraz prowadzone inwestycje nie powodują ingerencji w bioróżnorodność tych obszarów. W sąsiedztwie obiektów znajdują się specjalne obszary siedlisk (SOO) Natura 2000.

Na terenie Oddziału Solina znajdują się następujące obszary:

 • Obszary Chronionego Krajobrazu (OChK),
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu – na terenie powiatu leskiego znajdują się dwa obszary chronionego krajobrazu,
 • Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu,
 • Parki krajobrazowe (PK) – na terenie powiatu leskiego:
  • Park Krajobrazowy Gór Słonnych,
  • Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy,
  • Park Krajobrazowy Doliny Sanu,
 • Pomniki przyrody – Skałki Myczkowieckie,
 • Rezerwaty przyrody: Koziniec, Nad Jeziorem Myczkowieckim i Przełom Sanu pod Grodziskiem – w sąsiedztwie miejscowości Solina i Myczkowce,
 • Obszary Natura 2000, mające znaczenie dla Wspólnoty Europejskiej – tylko na terenie powiatu leskiego, w sąsiedztwie korzystania brak jest w/w obszarów:
  • Góry Słonne,
  • Dorzecze Górnego Sanu,
  • Bieszczady,
 • Obszary Natura 2000 – Obszary specjalnej ochrony ptaków
  Na terenie powiatu leskiego utworzone zostały dwa obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000:

  • Bieszczady,
  • Góry Słonne.

Budynki biurowe PGE Dystrybucja nie znajdują się na obszarach Natura 2000, ani innych obszarach podlegających ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (np. parki narodowe i krajobrazowe, itp.). Nie występują również na ich terenie duże i małe korytarze ekologiczne. Przez tereny chronione przebiegają natomiast linie elektroenergetyczne i na nich znajdują się różnego typu rozdzielnie – między innymi w granicach Parków narodowych Wigierskiego, Biebrzańskiego i Narwiańskiego, Puszczy Piskiej, Białowieskiej, Augustowskiej, Knyszyńskiej i Kampinoskiej, Parków Krajobrazowych: Międzyrzecza Warty i Widawki, Wzniesień Łódzkich, Nadbużańskiego, Mazowieckiego, Chojnowskiego, Spalskiego, Sulejowskiego i Bolimowskiego, Obszarów Natura 2000: Pradoliny Warszawko-Berlińskiej, Doliny Przysowy i Słudwi oraz Zbiornika Jeziorsko a także terenów chronionych Bieszczad i Roztocza.

Działania na rzecz bioróżnorodności

Grupa PGE aktywnie działa na rzecz zachowania i rozwoju bioróżnorodności. W otoczeniu kopalń prowadzony jest monitoring siedlisk nieleśnych i chronionych gatunków roślin oraz siedlisk leśnych.

W Kopalni Bełchatów w 2021 roku w ramach monitoringu wykonano następujące prace badawcze:

 • Monitoring sasanki wiosennej i kruszczyka błotnego,
 • Monitoring siedlisk nieleśnych Natura 2000 – niżowe świeże łąki użytkowane ekstensywnie,
 • Monitoring warunków hydrologicznych na torfowiskach,
 • Monitoring chronionych gatunków torfowców,
 • Monitoring gatunków rzadkich i chronionych: bagna zwyczajnego, cisa pospolitego, wawrzynka wilczełyko, pomocnika baldaszkowatego, liczydła górskiego,
 • Przeniesienie (metaplantacja) liczydła górskiego i bagna zwyczajnego z Uroczyska Stróża na teren Nadleśnictwa Bełchatów, leśnictwo Borowiny,
 • Czynna ochrona siedlisk przyrodniczych Natura 2000 – monitoring dąbrowy świetlistej, wykonanie prac ochrony czynnej na stanowisku Wola Wiewiecka, Nadleśnictwo Radomsko.

W zakresie monitoringu ekosystemów leśnych w 2021 roku prowadzone były badania uszkodzeń drzewostanów na siedliskach takich jak: Bór wilgotny, Bór mieszany świeży, Bór mieszany wilgotny, Las mieszany świeży, Las mieszany wilgotny, Las mieszany bagienny, Las świeży, Ols. Ponadto w ramach tego monitoringu zostały opracowane zalecenia dla siedlisk wilgotnych i bagiennych.

Na terenie zrekultywowanego zwałowiska zewnętrznego oddziału KWB Turów znajduje zróżnicowane środowisko przyrodnicze (siedliska bardzo licznych reprezentantów zarówno świata roślin jak i zwierząt, w tym wiele gatunków rzadkich i chronionych). W trakcie prowadzonej przez przyrodników i leśników inwentaryzacji zwierzyny stwierdzono, że żyją tutaj między innymi: sarny, dziki, lisy, piżmaki, zające, borsuki, kuny, tchórze zwyczajne, łasice i gronostaje. Ptaki reprezentowane są przez wiele gatunków zarówno zalatujących, jak i lęgowych oraz zimujących. Niektóre z nich, takie jak pustułka czy puszczyk, są zaliczane obecnie do gatunków coraz rzadziej występujących w Polsce. W miejscach wilgotnych spotkamy liczne płazy i gady, a pośród nich chronione rzekotki drzewne, kumaki nizinne, traszki górskie, ropuchy szare, jaszczurki żyworodne czy zaskrońce zwyczajne. Świat roślinny reprezentowany jest przez ponad sto gatunków roślin drzewiastych i zielnych. Część z nich została wprowadzona w trakcie prac rekultywacyjnych, większość jednak trafiła tu w drodze sukcesji naturalnej znajdując dogodne warunki do życia. Powstały ekosystem jest środowiskiem ciągle ewoluującym, ulegającym ciągłym zmianom i przeobrażeniom. Wraz z upływem czasu bioróżnorodność byłego zwałowiska będzie się zwiększać. Wprowadzone w trakcie prac rekultywacyjnych rośliny poprzez swoje oddziaływanie na otaczające je środowisko już teraz torują drogę innym, bardziej wymagającym gatunkom. Świadczyć o tym może między innymi obserwowane zjawisko migracji zwierząt z przyległych terenów nieprzekształconych w wyniku eksploatacji górniczej i zasiedlanie przez nie terenów zrekultywowanych.

W ramach badania bioróżnorodności w 2021 roku Elektrownia Turów przeprowadziła badanie zawartości rtęci w ichtiofaunie (ryby). Badania przeprowadzone zostały na stanowiskach pomiarowych wód Miedzianki oraz Nysy Łużyckiej.

Prowadzone badania przyrodnicze umożliwiają poznanie realnego wpływu prowadzonej działalności spółki na bogactwo gatunkowe. Poczynione obserwacje, prowadzone podczas monitoringów przyrodniczych, wykazały pozytywne efekty prowadzonych dotychczas działań. PGE Energia Odnawialna partycypuje w kosztach zarybiania rzek i jezior zgodnie z zapisami pozwoleń wodnoprawnych, a wybudowane przepławki umożliwiają niezakłóconą migrację ryb. W zakresie zarybiania rzek współpracuje również z kołami Związku Wędkarskiego.

W 2021 roku oddział Dychów aktywnie uczestniczył w opracowaniach planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Były to opracowania dla obszarów Krośnieńska Dolina Odry oraz Dolina Dolnego Bobru. Do użytku została oddana też kolejna przepławka dla ryb (w Starym Raduszcu).

Tereny zielone, należące do spółki utrzymywane są przez pracowników i służby porządkowe. Badania eksploatowanych farm wiatrowych nie wykazywały potrzeb podejmowania znaczących działań w zakresie ochrony bioróżnorodności. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, zostaną podjęte działania zapobiegawcze. Badania przyrodnicze będą kontynuowane w kolejnych latach.

W Elektrowni Wodnej Dębe funkcjonuje przepławka umożliwiająca migrację ryb. Jeśli chodzi o Elektrownię Wodną Smardzewice, PGE Energia Odnawialna partycypuje w kosztach zarybiania rzeki Pilicy. Na 21 eksploatowanych elektrowni Zlewni Odry jedynie w pięciu obiektach nie ma przepławki dla ryb: w EW Rakowice, EW Kliczków, EW Małomice , EW Żarki Wielkie i EW Gubin.

PGE Energia Odnawialna w 2021 roku kontynuowała prowadzenie monitoringów przyrodniczych w zakresie ptaków i nietoperzy na eksploatowanych farmach Resko II, Kisielice II, Karwice, Lotnisko i Wojciechowo. Zeszłoroczne monitoringi prowadzone na tych farmach wiatrowych były ostatnimi cyklami badań w ramach obserwacji przyrodniczych ornito- i chiropterofauny (ptaków i nietoperzy). Prowadzone badania przyrodnicze umożliwiają poznanie realnego wpływu prowadzonej działalności spółki na bogactwo gatunkowe. Obserwacje poczynione w trakcie monitoringów przyrodniczych w przypadku zaobserwowania pozytywnych efektów umożliwiają podjęcie działań sprzyjających ich zachowaniu. Natomiast w przypadku wystąpienia istotnych negatywnych wpływów będzie możliwe podjęcie działań zapobiegawczych. Dotychczasowy monitoring przyrodniczy eksploatowanych farm wiatrowych nie wskazał na potrzebę podejmowania działań zwiększających ochronę bioróżnorodności.

PGE Dystrybucja troszczy się o ochronę ptaków, w tym bocianów. W tym celu podejmuje działania, które mają na celu zwiększenie ich bezpieczeństwa.

Bociany, które ze względu na umiejscowienie swoich gniazd na słupach energetycznych, są szczególnie narażone na ryzyko porażenia prądem. Od lat, na słupach, ponad liniami energetycznymi, stawiane są dla nich metalowe platformy, na które przenoszone są ich gniazda. Zapobiega to bezpośredniemu kontaktowi bocianów z liniami energetycznymi, co znacząco redukuje niebezpieczeństwo porażenia prądem, szczególnie wśród młodych osobników. Obecnie na terenie spółki jest umieszczonych ok. 27 tys. takich platform lub innych urządzeń zabezpieczających. Ponad połowa z nich znajduje się na terenie działania Oddziału Białystok PGE Dystrybucja SA, gdzie ze względu na wyjątkowo korzystne warunki bytowania, występowanie bocianów jest największe w całej Polsce. Z myślą o ochronie ptaków, na infrastrukturze energetycznej PGE Dystrybucja umieszczane są dodatkowo specjalne zabezpieczenia: podesty, odstraszacze, kolorowe kule zawieszone na liniach.

Energetycy w latach 2018-2021 zabezpieczyli 300 obiektów średniego napięcia, jak również zamontowali 100 znaczników odblaskowych obrotowych nad rzekami Biebrzą i Narwią, 120 zabezpieczeń na słupach linii energetycznych oraz wybudowali 50 platform pod gniazda bocianie. W ramach ochrony bocianów, PGE remontuje także uszkodzone platformy. Prace te wykonywane są w okresie od połowy października do końca lutego, gdy bociany wylatują z Polski na okres jesienno-zimowy. Po tym okresie trwa sezon ochronny dla bocianów.

Odtworzenie populacji sokoła wędrownego

 • 304-4

Sokół wędrowny to jeden z najrzadziej występujących gatunków ptaków w Polsce, którego dwadzieścia lat temu prawie nie było w naszym kraju. Obecnie w Polsce żyje 80 par sokołów i są one objęte ścisłą ochroną gatunkową. Grupa PGE od 19 lat aktywnie działa na rzecz odtworzenia populacji sokoła wędrownego w Polsce.

Przez lata, sokoły upodobały sobie kominy PGE. Pierwszy raz ornitolodzy zauważyli parę sokołów na terenie Zespołu Elektrowni Dolna Odra w 2003 roku i wtedy pierwsze pisklęta zostały zaobrączkowane. W następnych latach, ptaki te zasiedliły przygotowane dla nich gniazda na kominach elektrociepłowni w Gdyni, Gdańsku, Toruniu, Lublinie, a także na kominie elektrowni w Bełchatowie, Zespole Elektrowni Dolna Odra. W 2020 oraz 2021 roku w sześciu gniazdach w oddziałach PGE wykluło się i zostało zaobrączkowanych po 18 piskląt. Od 2003 roku z gniazd umieszczonych na instalacjach Grupy PGE wyleciało 110 młodych sokołów, co stanowi 19,43 proc. wszystkich młodych sokołów wędrownych, które przyszły na świat w Polsce na terenach zurbanizowanych od roku 1999 (łącznie wykluło się 566 piskląt).

Na terenie Zespołu Elektrowni Dolna Odra oprócz sokołów chronione są także jaskółki brzegówki, gniazdujące na nieczynnej kwaterze 4 składowiska odpadów paleniskowych, jak również pustułki zamieszkujące kominy i bloki elektrowni. Jaskółki zaadaptowały na swoje siedliska skarpy, powstałe w wyniku poboru popioło-żużli. Ich ochrona polega przede wszystkich na ochronie młodych ptaków, które w okresie pierwszych lotów często wypadają z gniazd.

Partnerstwa na rzecz bioróżnorodności

W ramach działań związanych z odtworzeniem gatunku sokoła wędrownego, PGE współpracuje ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”. W ramach współpracy na budkach lęgowych sokołów, zainstalowanych w elektrociepłowniach w Gdyni, Toruniu i Lublinie, umieszczono kamery, które umożliwiają podgląd ptaków online na stronie peregrinus.pl.

Możliwość podglądania na żywo życia rodzinnego sokoła wędrownego ma na celu rozpowszechnianie wiedzy na temat działań związanych z odbudową gatunku. Pozwala również na pośrednie obcowanie z przyrodą, szczególnie tą nieosiągalną, jak w przypadku sokoła wędrownego, który swoje gniazda ma zazwyczaj na wysokości stu metrów. Obserwacja życia sokołów wędrownych cieszy się ogromną popularnością. Statystyki pokazują, że najwięcej wejść na podgląd gniazd występuje w maju. W tym jednym tylko miesiącu można odnotować ponad 670 tys. wejść na założone na kominach PGE podglądy. Grupa organizuje konkursy na imiona dla młodych sokołów, w których każdorazowo bierze udział blisko 3 tys. osób. Na kanale YouTube i w mediach społecznościowych Grupy PGE publikowane są posty i filmy, promujące działalność PGE w zakresie ochrony sokołów wędrownych.

PGE wspiera Stowarzyszenie „Sokół” także w działaniach informacyjnych i edukacyjnych, zachęcając lokalne społeczności do zainteresowania się życiem dzikich ptaków. W Elektrociepłowni Gdynia tradycją jest zapraszanie dzieci z pobliskiej szkoły podstawowej na „żywą” lekcję przyrody, podczas której mają okazję zobaczyć proces obrączkowania młodych ptaków.

PGE podejmuje również współpracę z innymi stowarzyszeniami i fundacjami, których celem jest ochrona ptaków. Wśród nich są Białostocki oddział Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (PTOP), Grupa Ekologiczna z Siedlec, Stowarzyszenie „Szansa dla Bociana” z Kozubszczyzny, Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne.

Dzięki porozumieniu z PTOP w latach 2017-2021 realizowany był projekt „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”, którego głównym celem było ograniczenie śmiertelności bocianów białych w wyniku porażenia prądem.

Grupa PGE angażuje się także w szereg innych projektów z zakresu ekologii oraz ochrony przyrody i klimatu. Wspiera parki narodowe, współpracuje z Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych, nadleśnictwami, towarzystwami ornitologicznymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz ochrony przyrody i klimatu. PGE jest także strategicznym partnerem Ligi Ochrony Przyrody.

Lasy Pełne Energii

Celem programu „Lasy Pełne Energii” jest poprawa jakości powietrza oraz stanu wód gruntowych, a także odbudowa drzewostanu w polskich lasach. Program kształtuje właściwe postawy społeczne i ekologiczne wśród pracowników i ich rodzin, a także sprzyja nawiązywaniu i pielęgnowaniu relacji dobrosąsiedzkich Grupy PGE z lokalnymi społecznościami.

W realizacji założeń programu, PGE współpracuje z Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych by wspólnymi siłami dbać o lasy. Leśnicy opracowują plany nasadzeń, przygotowują sadzonki, a Pracownicy PGE, mobilizując swoje rodziny i lokalne społeczności przyjeżdżają w wyznaczone przez leśników miejsca by sadzić drzewa. Z czasem do programu włączyli się harcerze i młodzież szkolna.

W ramach akcji sadzenia drzew przez 22 lata trwania programu posadzono ponad 700 tysięcy drzew, głównie sosen, świerków, dębów i buków.

700
tys.
drzew

Liga Ochrony Przyrody

PGE Polska Grupa Energetyczna i Liga Ochrony Przyrody podpisały w 2021 roku umowę o partnerstwie strategicznym. Współpraca zakłada realizację działań z zakresu ochrony środowiska oraz edukacji przyrodniczej i ekologicznej.

W ramach partnerstwa strategicznego Ligi Ochrony Przyrody i PGE, Fundacja PGE wspólnie z LOP realizuje projekty środowiskowe, edukacyjne i ekologiczne.

Planowane wspólne przedsięwzięcia to m.in. konferencje naukowe, wydawnictwa dydaktyczno-edukacyjne, konkursy dla szkół, ale także szereg działań z zakresu bioróżnorodności, w tym nasadzenia drzew czy zagospodarowanie łąk kwietnych.

Rewitalizacja Krzywego Lasu

Krzywy Las to pomnik przyrody położony w Nadleśnictwie Gryfino, w bezpośrednim sąsiedztwie Elektrowni Dolna Odra. To skupisko blisko stuletnich nietypowych sosen, które z uwagi na swój wiek w niektórych miejscach wykazują tendencję do zamierania. Rewitalizacja Krzywego Lasu przewiduje budowę ścieżki edukacyjnej oraz infrastruktury turystycznej, bazujących na wyeksponowaniu najpiękniejszych fragmentów tego pomnika przyrody, a także założenie dwóch eksperymentalnych plantacji sosen z nasion pozyskanych w Krzywym Lesie. Środki na ten cel przekazała Fundacja PGE, która jest Partnerem Strategicznym Projektu.

Współpraca z parkami narodowymi

Współpraca z Kampinoskim Parkiem Narodowym rozpoczęła się w 2021 roku. Projekt na rzecz Parku zrealizowali Wolontariusze PGE, których zadaniem było uporządkowanie terenu Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w miejscowości Granica.

PGE nawiązała również współpracę z Parkiem w zakresie edukacji dzieci i młodzieży, ochrony wartości kulturowych i historycznych w Parku, a także w zakresie czynnej ochrony przyrody.

Grupa PGE oraz Fundacja PGE wsparły Biebrzański Park Narodowy zarówno finansowo, jak i merytorycznie w realizacji projektu instalacji paneli fotowoltaicznych na dwóch kluczowych dla Parku budynkach: Centrum Edukacji i Zarządzania w Osowcu-Twierdzy oraz Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt i budynku informacji turystycznej w Grzędach. Jest to pierwszy projekt fotowoltaiczny, rozwijający odnawialne źródła energii, realizowany wspólnie przez PGE i park narodowy. Fundacja przekazała środki na montaż paneli, a pracownicy Grupy PGE udzieli wsparcia merytorycznego dyrekcji parku, które pozwoliło zrealizować budowę obu elektrowni według najbardziej optymalnych parametrów.

Wsparcie Biebrzańskiego Parku Narodowego jest elementem długoterminowych działań Grupy PGE w zakresie ochrony środowiska. Projekty nisko- i zeroemisyjne są kluczowym kierunkiem Strategii Grupy PGE do 2030 roku. Instalacja fotowoltaiczna w Biebrzańskim Parku Narodowym została zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu Fundacji PGE. Instalacja o mocy 30,36 kWp przyczyni się do redukcji emisji CO2 o ponad 20 ton w skali roku. W 2022 roku PGE zrealizuje kolejne wspólne przedsięwzięcia z Biebrzańskim Parkiem Narodowym. Wśród nich znajdą się m.in. projekty edukacyjne, naukowo-badawcze, inwestycyjne i projekty z zakresu czynnej ochrony przyrody.

Paweł Śliwa wiceprezes zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna ds. Innowacji.

W Biebrzańskim Parku Narodowym odbyły się również warsztaty fotograficzne dla pracowników Grupy PGE, których celem było ukazanie piękna unikalnej przyrody doliny rzeki Biebrzy, rozległych torfowisk oraz niezwykle rzadko występujących zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, ptaków i zwierząt. Zdjęcia wykonane podczas warsztatów zostały zaprezentowane na wystawie pt. „Dolina Biebrzy” prezentowanej w Galerii Plenerowej Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, w październiku 2021 roku.

PGE i Fundacja PGE wsparła również Świętokrzyski Park Narodowy darowizną na montaż i rozruch instalacji fotowoltaicznej. Dzięki temu możliwa jest kompleksowa modernizacja energetyczna Ośrodka Edukacyjnego i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie.

Podobnie jak przy realizacji projektu fotowoltaicznego w Biebrzańskim Parku Narodowym, PGE wsparło dyrekcję Świętokrzyskiego Parku Narodowego zarówno merytorycznie jak i finansowo. Darowiznę na realizację tego przedsięwzięcia przekazała Fundacja PGE.
W 2021 roku, PGE rozpoczęła również współpracę z Roztoczańskim Parkiem Narodowym, w zakresie ochrony wartości przyrodniczych i kulturowych w parku.

Projekt zrealizowany ze środków przekazanych przez Fundację PGE składał się dwóch zadań: projektu badawczo-ochronnego pn. „Roztoczańskie bociany – ochrona symboli krajobrazu kulturowego i leśnych ostępów” oraz rewitalizacji ścieżki dendrologicznej w obszarze dawnej szkółki drzew i krzewów we Floriance.

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania