Raport zintegrowany
2021

Sprawiedliwa transformacja

Wskaźniki GRI
SDGs
 • 203-1

Transformacja energetyczna Grupy PGE zgodnie z założeniami strategii biznesowej to nowe inwestycje, nowe technologie wytwarzania energii elektrycznej, ale też wzrost zapotrzebowania na nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe pracowników. 

PGE jest partnerem społeczności lokalnych, wsłuchuje się w ich potrzeby i uwzględnia je w planach związanych ze zrównoważoną transformacją. Grupa PGE dba o to, aby przedsiębiorcy oraz pracownicy branży energetycznej, jak również mieszkańcy regionów węglowych byli częścią całego procesu transformacji i aktywnie w nim uczestniczyli.

Sprawiedliwa transformacja powinna być przeprowadzona w taki sposób, aby zachodzące zmiany odbywały się z uwzględnieniem i poszanowaniem w tym procesie interesów lokalnej społeczności i administracji terytorialnej, inwestorów i biznesu, potrzeb środowiska naturalnego, a także, aby uwzględniały tworzenie nowych miejsc pracy dla pracowników sektora węglowego.

Ważne, aby sprawiedliwa transformacja była prowadzona zgodnie z dobrymi praktykami zarządzania zmianą, które kładą nacisk na koordynację, długookresowe planowanie oraz wielopłaszczyznową współpracę partnerów społecznych, biznesowych, samorządów i rządu. Transformacja regionów górniczych i wydobywczych jest zadaniem złożonym, trudnym i ambitnym, dlatego konieczne są kompleksowe działania, które pozwolą na maksymalne zabezpieczenie lokalnej społeczności (szczególnie pracowników kopalni i elektrowni oraz ich rodzin, którzy w sposób bezpośredni narażeni są na skutki transformacji regionów węglowych), a także na utrzymanie potencjału gospodarczego regionów, które od kilku dekad w silnym stopniu zależne są od działalności kopalni i elektrowni. Kluczowe jest również zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu i całego państwa w procesie stopniowego ograniczania działalności aktywów węglowych. 

Projekty transformacyjne realizowane przez Grupę PGE na obszarze regionu łódzkiego i dolnośląskiego wpisują się w proces zmiany miksu energetycznego w Polsce w kierunku nisko i zeroemisyjnym.

W Grupie Kapitałowej PGE opracowana została koncepcja transformacji dla kompleksów energetycznych w Bełchatowie i Turowie. Zakłada ona między innymi dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii (głównie w obszarze fotowoltaiki i lądowych farm wiatrowych), a także ambitne projekty inwestycyjne, służące stabilizacji mocy wytwórczych oraz wzmacnianiu spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej. Niezależnie od procesu wydzielania aktywów węglowych Grupa PGE pozostanie aktywna w dzisiejszych regionach węglowych, zarówno jako aktywny inwestor w procesie transformacji energetycznej, jak również inicjator działań wspierających ich rozwój gospodarczy. 

Nasze inwestycje planujemy z pełną odpowiedzialnością społeczną jednocześnie dbając o interes Grupy Kapitałowej PGE. Transformacja energetyczna może stać się również szansą rozwojową dla obecnych regionów górniczych. Już dzisiaj zidentyfikowaliśmy potencjał energetyki odnawialnej, czy też niskoemisyjnej przy naszych elektrowniach konwencjonalnych. Konsekwentnie przygotowujemy te inwestycje do realizacji uwzględniając zasoby wykwalifikowanej kadry i istniejącej infrastruktury energetycznej, które chcemy w jak największym stopniu wykorzystać.

Damian Bronner Dyrektor Departamentu Zarządzania Operacyjnego i Inwestycji
PGE Polska Grupa Energetyczna

Kompleks energetyczny w Bełchatowie

Grupa PGE, w skład której wchodzi spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oraz spółki zależne, świadczące usługi wsparcia na potrzeby elektrowni i kopalni, jest największym pracodawcą w regionie Bełchatowa. Obecnie w Kompleksie Bełchatowskim zatrudnionych jest prawie 11 200 osób.

Aby zmniejszyć lukę zatrudnienia w regionie, która będzie skutkiem stopniowego ograniczania pracy kopalni i elektrowni, PGE planuje na przestrzeni najbliższych kilkunastu lat realizację wielu przedsięwzięć, wśród których znajdują się zarówno działania związane z rozwojem odnawialnych źródeł energii, jak i projekty z zakresu rekultywacji terenu, a także projekty prospołeczne, jak funkcjonujące już Centrum Rozwoju Kompetencji. Brak ambitnych, kosztownych działań inwestycyjnych oraz osłonowych dla pracowników kompleksu energetycznego, a także pracowników zatrudnionych w branżach powiązanych z energetyką konwencjonalną może doprowadzić do poważnego kryzysu społecznego w regionie.

01
04
01
04
01
04
01
04

PGE przygotowała koncepcję transformacji, która w sposób komplementarny prezentuje plan projektów inwestycyjnych wraz z ich uzasadnieniem i harmonogramem. W przypadku regionu łódzkiego, gdzie działa Kompleks Energetyczny Bełchatów, przedstawia ona konkretne projekty inwestycyjne na lata 2021 – 2043 realizowane zarówno przez Grupę PGE, jak i projekty komplementarne, realizowane poza Grupą PGE, dzięki którym łącznie stworzone zostanie ponad 15 tys. nowych miejsc pracy w nowoczesnych sektorach gospodarki. Realizacja tego ambitnego planu jest uzależniona od zaangażowania wielu podmiotów, również na szczeblu całego kraju – przekracza bowiem wyłączne możliwości Grupy Kapitałowej PGE. 

Są to między innymi takie projekty jak:

 • trzy projekty farm wiatrowych o mocy blisko 100 MW
 • farmy fotowoltaiczne o mocy około 600 MW 
 • magazyny energii o mocy do 300 MW
 • utworzenie centrum technologicznego OZE na bazie dzisiejszych spółek wsparcia energetyki konwencjonalnej, które będą się transformować w kierunku realizacji projektów odnawialnych: produkcji, remontów oraz recyklingu i odzyskiwania surowców z wycofywanych z eksploatacji źródeł odnawialnych

 

 • Centrum Rozwoju Kompetencji – program dedykowany dla pracowników elektrowni i kopalni oraz mieszkańców regionu, który tworzy możliwości przekwalifikowania do pracy w energetyce odnawialnej.
 • instalacja termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii (ITPOE) o wydajności ok. 60 tys. ton odpadów rocznie 
 • program „Wirtualna Elektrownia” – wykorzystanie kompetencji IT
 • Budowa centrum rekreacyjno – turystyczno – kulturowego 

W 2021 roku prowadzone były prace przygotowawcze dla projektów inwestycyjnych (OZE, ITPOE, niskoemisyjne źródła wytwórcze) oraz przyjęte zostały zaktualizowane strategie spółek wsparcia, uwzględniające budowę, w oparciu o ich zasoby, Centrum Technologicznego OZE. Realizacja nowych inwestycji (OZE, ITPOE) przewidywana jest na lata 2025-2027. We wrześniu 2021 roku uruchomione zostało również Centrum Rozwoju Kompetencji, z którego oferty już dzisiaj korzysta 200 pracowników m.in. spółek wsparcia, budując kompetencje w obszarze energetyki odnawialnej. 3 lutego 2022 poprzez podpisanie listu intencyjnego dot. Konsorcjum Transportu Kombinowanego (Hubu Multimodalnego w Zduńskiej Woli – Karsznicach) sformalizowana została współpraca na linii PGE – Betrans – PKP Cargo Terminale. Rolą Betrans, spółki transportowej z Grupy Kapitałowej PGE, będzie obsługa transportu kołowego w planowanym terminalu multimodalnym, co zapewni możliwość utrzymania miejsc pracy w przyszłości przy mniejszej liczbie zleceń pochodzących z energetyki konwencjonalnej.

Kompleks Energetyczny w Turowie

PGE Polska Grupa Energetyczna SA opracowała i przekazała do decydentów na szczeblu samorządowym i krajowym szczegółowe informacje na temat siedmiu projektów, które mają wesprzeć realizację Planu Sprawiedliwej Transformacji województwa dolnośląskiego, z czego sześć z nich ma być zrealizowane na terenie powiatu zgorzeleckiego. Na liście projektów znalazły się:

 • Budowa farm fotowoltaicznych o mocy ~ 100 MW
 • Budowa farm wiatrowych o mocy do 150 MW
 • Budowa magazynów energii 
 • Budowa nowej elektrociepłowni na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej w Bogatyni
 • Muzeum kopalni odkrywkowej: „Centrum Odkrywcze – nauka i historia Górnictwa Odkrywkowego
  i Transformacji Regionu – projekt edukacyjno-turystyczny z elementami rekultywacji terenu.” 
 • Program „Wirtualna Elektrownia” – wykorzystanie kompetencji IT.
 • Budowa elektrowni szczytowo-pompowej „Młoty”- ten projekt planowany jest na terenie powiatu kłodzkiego, ale będzie miał on znaczenie także dla powiatu zgorzeleckiego oraz całego województwa dolnośląskiego, jako projekt stabilizujący dostawy energii elektrycznej w kontekście stopniowego wygaszania działalności jednostek konwencjonalnych w regionie.

 

Oprócz prac zespołu ds. transformacji kompleksu, spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zaktywizowała działania Południowo-Zachodniego Klastra Energii, który funkcjonuje na terenie powiatu zgorzeleckiego. To jeden z elementów przygotowań do transformacji energetycznej regionu. W ramach Klastra będą prowadzone działania nad programem transformacji regionu, jak również będzie on zaangażowany w proces przekwalifikowania i kształcenia pracowników Kompleksu Turów dla nowych gałęzi gospodarki.

Obecnie trwają prace przygotowawcze przy projektach inwestycyjnych, ich realizacja planowana jest z perspektywą do 2029 roku. 

Według aktualnych uwarunkowań, z chwilą wyłączenia ostatniego węglowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów, zakład zostanie przeznaczony do zamknięcia, co jest zgodne z założeniami polityki dekarbonizacyjnej Unii Europejskiej. W zależności od dostępnych środków finansowych realizowane będą inwestycje nisko- i zeroemisyjne na terenie obecnego kompleksu energetycznego. Bez wątpienia środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji pozwolą na realizację szerszego spektrum działań projektowych, dzięki którym możliwe będzie łagodzenie negatywnych skutków transformacji energetycznej dla mieszkańców regionu i lokalnej gospodarki. 

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji

PGE Polska Grupa Energetyczna SA już od 2020 roku podejmuje szereg działań wspierających regiony łódzki oraz dolnośląski w staraniach o środki finansowe z unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST), aktywnie uczestnicząc w pracach nad stworzeniem:

 • Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla województwa łódzkiego, 
 • Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla województwa dolnośląskiego (w odniesieniu do obszaru powiatu zgorzeleckiego), 

a także 

 • Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji, każdorazowo postulując uwzględnienie w tych dokumentach potrzeb regionu łódzkiego i dolnośląskiego (subregion zgorzelecki).

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 24 czerwca 2021 roku, przeznaczony jest na łagodzenie negatywnych skutków społecznych i społeczno-gospodarczych transformacji klimatyczno-energetycznej w tzw. regionach węglowych. PGE SA podejmuje starania, aby region łódzki (na terenie którego funkcjonuje Kompleks Energetyczny Bełchatów) oraz subregion zgorzelecki (z Kompleksem Energetycznym Turów) zostały uznane przez Komisję Europejską za „regiony węglowe” w rozumieniu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, tym samym uzyskując dostęp do wsparcia z unijnego Funduszu (oraz szerzej – Mechanizmu) Sprawiedliwej Transformacji. Środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji mogłyby zostać przeznaczone m.in. na: działania związane z tworzeniem nowych miejsc pracy, szkolenia pracownicze ułatwiające przekwalifikowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych pracowników zatrudnionych wcześniej w sektorze węglowym, odtwarzanie potencjału gospodarczego regionu, dywersyfikację i modernizację lokalnej gospodarki, przedsięwzięcia ułatwiające rozwój odnawialnych źródeł energii, czy choćby na projekty wspierające rekultywację terenów pogórniczych i powydobywczych. Grupa PGE prowadzi intensywny dialog z przedstawicielami administracji publicznej i samorządowej, a także z Komisją Europejską, wspierając region łódzki oraz powiat zgorzelecki w staraniach o pozyskanie dostępu do środków unijnych z Funduszu. PGE SA uczestniczyła także w konsultacjach kolejnych wersji projektów Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji i Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji. 

Grupa PGE dopuszcza możliwość modyfikacji opracowanych przez siebie projektów, wpisujących się w sprawiedliwą transformację, w zależności od ostatecznych rozstrzygnięć i decyzji w kwestii możliwości i sposobu wykorzystywania środków pochodzących m.in. z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, tak, aby finansowanie tych przedsięwzięć było jak najbardziej efektywne z perspektywy Grupy PGE i zarazem, aby działania te w jak najlepszy sposób służyły regionom i lokalnej społeczności. 

Aplikowanie o środki pochodzące z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach koperty regionalnej (tj. Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji) lub krajowej (tj. Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji) ma się odbywać na późniejszym etapie, zgodnie z procedurami przewidzianymi przez Komisję Europejską. Obecnie zarówno województwo łódzkie, jak i subregion zgorzelecki (w ramach regionu województwa dolnośląskiego) oczekują nadal na decyzję Komisji Europejskiej w kwestii uznania za region uprawniony do skorzystania ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w najbliższej perspektywie finansowej.

Inwestycje fotowoltaiczne w województwie dolnośląskim są częścią wieloletniego Programu PV Grupy PGE. Jego celem jest uruchomienie do 2030 r. instalacji słonecznych o łącznej mocy ok. 3 GW i umocnienie P GE na pozycji lidera rynku OZE w Polsce. Równie ważne jest to, że budując farmy PV Zawidów 1 i PV Zawidów 2, na które pozyskaliśmy środki unijne, aktywnie włączamy się w proces transformacji energetycznej terenów wokół Kopalni i Elektrowni Turów.

Marcin Karlikowski prezes zarządu PGE Energia Odnawialna
Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania