Raport zintegrowany
2021
 • 305-2
 • 305-3
 • 103 (305)

Ślad węglowy jest to rodzaj śladu ekologicznego i jeden z mierników wpływu firmy na środowisko. Jego liczenie i zarządzanie danymi świadczy o dużej świadomości klimatycznej organizacji. Identyfikacja emisji gazów cieplarnianych w procesach zachodzących w organizacji umożliwia efektywne nimi zarządzanie i przygotowywanie działań służących ograniczaniu emisji.

Ślad węglowy to całkowita suma emisji gazów cieplarnianych (dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), podtlenek azotu (N2O), wodorofluorowęglowodory (HFCs), perfluorowęglowodory (PFCs), heksafluorek siarki (SF6), wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt.

Współpraca sektora na rzecz jednolitego podejścia do liczenia śladu węglowego

W kwietniu 2021 roku rozpoczęliśmy aktywne i świadome działania na rzecz wdrożenia standardu obliczania śladu węglowego w Grupie PGE. Podjęte zostały zarówno działania wewnętrzne w Grupie PGE w ramach powołanego zespołu ds. liczenia śladu węglowego, jak i zewnętrzne – w ramach współpracy z Polskim Towarzystwem Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ), które zaowocowały opracowaniem wspólnego przewodnika do liczenia śladu węglowego dla branży energetycznej, przy wsparciu merytorycznym firmy Bureau Veritas. Przewodnik został opracowany zgodnie ze standardem ISO 14064 oraz GHG Protocol Standards i ma służyć obliczaniu śladu węglowego na różnym poziomie organizacji. Współautorami przewodnika, poza PGE Polską Grupą Energetyczną SA, są m.in. przedstawiciele spółek z Grupy PGE, funkcjonujących w ramach segmentów Energetyka Konwencjonalna i Ciepłownictwo: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, PGE Energia Ciepła oraz Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA. W prace nad tworzeniem przewodnika był zaangażowany również zespół ds. liczenia śladu węglowego w Grupie PGE.

Opracowany „Przewodnik jednolitego ujęcia śladu węglowego dla podmiotów sektora elektroenergetyki i ciepłownictwa” wraz z integralnym narzędziem IT ma na celu jednolite ujęcie śladu węglowego dla podmiotów sektora elektroenergetyki i ciepłownictwa, w tym właściwe podejście do liczenia śladu węglowego w następującym zakresie:

 • Zakres 1 – są to bezpośrednie emisje trafiające do atmosfery z instalacji (urządzeń, pojazdów, maszyn, kotłów, instalacji), które są własnością organizacji lub pod jej kontrolą;
 • Zakres 2 – są to emisje pośrednie związane z wykorzystaniem energii zużywanej przez przedsiębiorstwo do użytkowania obiektów, zarówno własnych, jak i dzierżawionych (energia elektryczna, ciepło, zimno, straty w transporcie i dystrybucji);
 • Zakres 3 – są to pozostałe pośrednie emisje, które występują w całym łańcuchu wartości przedsiębiorstwa, tj. zakupy towarów i usług, podróże służbowe, dojazdy do i z pracy, dobra kapitałowe, itp.);
 • emisje biogenicze – są to emisje związane są z naturalnym obiegiem węgla, wynikające ze spalania, fermentacji, rozkładu lub przetwarzania materiałów pochodzenia biologicznego

Opierając się na tym dokumencie, opracowaliśmy standard obliczania śladu węglowego, który będzie obowiązywał w spółkach z Grupy. Kluczowe w tym procesie było przygotowanie spółek i ich przeszkolenie, w szczególności w zakresie identyfikacji źródeł emisji, ich klasyfikacji i odpowiedniego przeliczenia na ekwiwalent emisji CO2 z zastosowaniem dostępnego i określonego wskaźnika emisji CO2 właściwego na dany rok sprawozdawczy. W miarę większej dostępności danych w szczególności w zakresie dostępnych wskaźników emisji dla poszczególnych źródeł emisji oraz ciągłego rozwoju dojrzałości organizacji, proces ten będzie usprawniany w kolejnych latach. Jednocześnie, umożliwi to wypracowanie szczegółowych celów redukcji emisji.

Wielkość śladu węglowego Grupy PGE 

Wielkość emisji gazów cieplarnianych w 2021 roku została obliczona dla kluczowych spółek z Grupy PGE, których działalność jest istotna i wpływa w sposób znaczący na wielkość śladu węglowego szczególnie w zakresie emisji bezpośrednich w ramach zakresu 1 oraz biorąc pod uwagę wysokość opłat za korzystanie ze środowiska oraz za usługi wodne. Ślad węglowy został obliczony w pełnym zakresie i obejmował następujące, decydujące pod względem generowania śladu węglowego, spółki z Grupy PGE:

 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna,
 • PGE Energia Ciepła,
 • Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA,
 • PGE Toruń,
 • Elektrociepłownia Zielona Góra,
 • PGE Energia Odnawialna,
 • PGE Dystrybucja,
 • PGE Ekoserwis,
 • PGE Obrót,
 • PGE Polska Grupa Energetyczna SA,
 • PGE Baltica,
 • PGE Systemy,
 • PGE Dom Maklerski.

Pozostałe spółki z Grupy PGE, które zostaną ocenione jako mogące mieć znaczący wpływ na wielkość emisji gazów cieplarnianych, będą włączane sukcesywnie do tego procesu. Dane obliczeniowe śladu węglowego na poziomie Grupy PGE w podziale na poszczególne zakresy emisji oraz emisje biogeniczne:

Ślad węglowy Grupy PGE za 2021 rok t CO2e
Zakres 1
Paliwa, w tym: 70 169 857
– węgiel brunatny 42 692 766
– węgiel kamienny 25 083 918
– gaz ziemny 1 954 130
– pozostałe paliwa 439 043
Emisje procesowe 764 718
Czynniki chłodnicze i inne gazy 51 836
Łącznie zakres 1 70 986 410,3
w tym emisje objęte systemem EU-ETS (%) 99,7
Zakres 2 Market-based*, w tym: 2 183 395
Straty energii elektrycznej na przesyle i dystrybucji 1 379 892
Zakupiona energia elektryczna na potrzeby własne 759 699
Zakupiona energia cieplna na potrzeby własne 43 804
Zakres 2 Location-based** 2 183 836
Zakres 3
Kat. 3. Emisje związane z energią i paliwami 22 191 648
Kat. 1. Zakupione dobra i usługi 821 824
Kat. 10. Przetwarzanie sprzedanych produktów 755 065
Kat. 2. Dobra kapitałowe 508 996
Kat. 4. Upstream – transport i dystrybucja 259 805
Kat. 5. Odpady powstałe w wyniku działalności 75 014
Kat. 11. Użytkowanie sprzedanych produktów 74 949
Kat. 7. Dojazdy pracowników do pracy 34 965
Kat. 6. Podróże służbowe 158
Łącznie zakres 3 24 722 424,4
Łącznie zakres 1+ zakres 2+zakres 3 Market-based 97 892 230
Łącznie zakres 1+ zakres 2+zakres 3 Location-based 97 892 670,8
Emisje biogeniczne  687 876
*Zakres 2 Market-based - emisja wynikająca ze zużycia zakupionej energii elektrycznej, liczona na podstawie wskaźnika publikowanego przez konkretnego sprzedawcę energii
**Zakres 2 Location-based - emisja w Zakresie 2, wynikająca ze zużycia zakupionej energii elektrycznej. Liczona jest na podstawie wskaźnika średniego dla Polski, co przedstawia faktyczną wielkość emisji powstałych na terenie kraju. Wskaźnik ten jest publikowany na stronach KOBiZE.

Za 85,5 proc. obliczonego śladu węglowego Grupy PGE odpowiada energetyka konwencjonalna. Zakres 3 stanowi ok. 25 proc. całego śladu węglowego rozumianego jako suma zakresu 1, zakresu 2, zakresu 3.

Szczegółowe wyliczenie śladu węglowego we wszystkich zakresach dla tak złożonej organizacji jak PGE było niełatwym zadaniem, które z sukcesem zrealizowaliśmy. Kontynuujemy prace, by jeszcze precyzyjniej identyfikować emisje wszystkich gazów cieplarniach w całym łańcuchu wartości i raportować je m.in. w ramach kwestionariuszy Carbon Disclosure Project. Realizowane działania wspomagają nas równocześnie w planowaniu redukcji śladu węglowego Grupy PGE poprzez przygotowywanie odpowiednich planów rozwojowych uwzględniając wpływ na środowisko naturalne.

Damian Bronner Dyrektor Departamentu Zarządzania Operacyjnego i Inwestycji
PGE Polska Grupa Energetyczna

Metodologia i wskaźniki emisji

 • 103 (305)

Dane dotyczące działalności organizacji są monitorowane zgodnie z procesem obliczania śladu węglowego w Grupie PGE. Obliczenia wielkości emisji zostały przygotowane zgodnie ze standardami: The Greenhouse Gas Protocol A Corporate Accounting and Reporting Standard Revised Edition-GHG Protocol Scope 2 Guidance oraz Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard. Osobno zostały zidentyfikowane i zaraportowane emisje CO2 pochodzenia biogenicznego. Jako kryterium konsolidacji przyjęto kontrolę operacyjną lub/i finansową w Grupie Kapitałowej, co oznacza, że 100 proc. emisji spółek przypisano Grupie PGE. Źródłami wskaźników emisji były publikacje następujących baz danych: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), baza danych DEFRA (Department for Environment, Food & Rural Affairs), European Environment Agency (EEA) oraz Ecoinvent 3.6.Współczynniki GWP (Global Warming Potential factor) dla czynników chłodniczych przyjęto zgodnie z 5 Raportem IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).

Dzięki zastosowaniu jednorodnych zasad podejścia do liczenia śladu węglowego, dane będą możliwe do porównania w ramach sektora.

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania