Raport zintegrowany
2021

Odpowiedzialne podejście do zarządzania zasobami wodnymi

 • 303-1
 • 303-2
 • 306-1
 • 103 (303)

Woda jest podstawą dla naszej działalności. Wykorzystujemy ją zarówno przy wytwarzaniu ze źródeł konwencjonalnych jak również w hydroelektrowniach. Nieprzerwana dbałość o jakość tych zasobów jest naszą odpowiedzialnością.

Prowadzimy monitoring w zakresie ilości i jakości pobieranych wód oraz odprowadzanych ścieków, zgodnie z udzielonymi decyzjami administracyjnymi w tym zakresie. Procesy związane z gospodarką wodno-ściekową w instalacjach Grupy PGE prowadzone są przede wszystkim na podstawie ustawy o prawie wodnym oraz pozostałych aktów wykonawczych, dedykowanych gospodarce wodno-ściekowej. Realizowane są one zgodnie z zapisami decyzji administracyjnych wydanych przez właściwe organy jak: pozwolenia zintegrowane czy decyzje sektorowe (pozwolenia wodnoprawne).

Transparentność w zakresie ujawnień dotyczących zasobów wodnych

Jesteśmy świadomi swojego wpływu i aktywnie działamy na rzecz poszanowania ograniczonych zasobów wody. Potwierdza to międzynarodowe badanie CDP, w którym PGE uzyskała ocenę C, co oznacza, że jest firmą świadomą w zakresie zarządzania gospodarką wodną („Water security”).

Zaraportowaliśmy w ramach badania szeroki zakres danych w obszarze zarządzania gospodarką wodną, szczególnie w odniesieniu do produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz wydobycia węgla brunatnego. Wśród ujawnianych danych są między innymi wskazane poszczególne poziomy oczyszczania wody w ramach prowadzonej działalności, w tym informacje techniczne zastosowanego poziomu dla odprowadzanych wód. Szczegółowe dane na temat poborów wód i zrzutów ścieków dla poszczególnych instalacji porównane są rok do roku. Informacje dotyczące zarządzania gospodarką wodną przekazane w ramach badania CDP dostępne są po zalogowaniu na platformę, na stronie cdp.net.

 • 303-5

2021 Wolumen (megalitry/rok)
Całkowity pobór wody 28 230 728,29
 Całkowite odprowadzenie wody 28 123 422,88
Całkowite zużycie wody 141 061,96
*Woda wykorzystana na potrzeby technologiczne i potrzeby własne organizacji. Wolumen dot. kluczowych dla gospodarki wodnej spółek: PGE GiEK, PGE EC, PGE EO.

Gospodarka wodna w procesie wydobywczym

Eksploatacja złóż węgla brunatnego metodą odkrywkową, realizowana w kopalniach węgla brunatnego Bełchatów i Turów, wymaga uprzedniego odwodnienia górotworu, co ma istotny wpływ na warunki hydrogeologiczne i skutkuje zmianami stosunków hydrodynamicznych. Gospodarka wodna kopalń węgla brunatnego związana jest zarówno z odwodnieniem wgłębnym, jak i powierzchniowym odkrywek. Wody z wyrobisk odprowadzane są do osadników terenowych, których zadaniem jest końcowe oczyszczenie wód na drodze naturalnej sedymentacji zawiesin wspomaganej filtrem roślinnym lub do dedykowanych oczyszczalni. Każda z kopalń odkrywkowych węgla brunatnego, należących do PGE prowadzi planową działalność w zakresie ochrony wód. Obiekty odwodnienia służące zapewnieniu czystości wód są rozbudowywane i modernizowane.

Kopalnia Bełchatów od początku funkcjonowania systemu odwadniania górotworu prowadzi planową i racjonalną działalność w zakresie ochrony wód. System odwodnienia Kopalni Bełchatów ujmuje zarówno wody podziemne i powierzchniowe w celu odwodnienia górotworu w stopniu umożliwiającym bezpieczną eksploatację węgla brunatnego z Pola Szczerców i Pola Bełchatów.
W celu przeciwdziałania skutkom oddziaływania na środowisko kopalnia:

 • stosuje system odwodnienia wgłębnego przy użyciu wielkośrednicowych studni głębinowych, co umożliwia obniżenie zwierciadła wód podziemnych, przy zachowaniu bezpieczeństwa robót górniczych i ograniczaniu ilości pompowanych wód,
 • stosuje selektywne ujmowanie i odprowadzanie wód pompowanych w wyrobisku celem ograniczenia ilości wód brudnych wymagających oczyszczenia,
 • stosuje wielostopniowy system oczyszczania wód odprowadzanych z odwadniania wyrobiska,
 • utrzymuje właściwego układu hydrodynamicznego w rejonie wysadu solnego „Dębina” w celu ochrony jego struktury,
 • monitoruje wpływ działalności górniczej na środowisko naturalne pozwalający na obserwację wczesnych ewentualnych symptomów pogorszenia stanu wybranego elementu środowiska i dający możliwość podjęcia odpowiednich środków zapobiegawczych.

Wody z odwodnienia wgłębnego, odprowadzane są systemem rowów i kanałów w wielkościach i parametrach fizykochemicznych, nieprzekraczających ustaleń ustawowych zawartych w obowiązującej decyzji wodnoprawnej. Wody odprowadzane do cieków powierzchniowych zachowują minimum II klasę czystości.
W ramach ochrony czystości wody w istniejących ciekach naturalnych regionu wykorzystywane są:

 • Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Rogowcu – typu mechaniczno – biologicznego. Oczyszcza następującego rodzaju ścieki: bytowo-socjalne, deszczowo – przemysłowe. Oczyszczalnia świadczy usługi w zakresie oczyszczania ścieków dla firm zewnętrznych,
 • Oczyszczalnia Ścieków w Chabielicach – oczyszczalnia typu mechaniczno-biologicznego. Oczyszcza ścieki socjalno-bytowe z zapleczy O/Szczerców oraz świadczy usługi oczyszczania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczercowie.
  Dla ochrony wód istotna jest eksploatacja następujących obiektów: osadniki do sedymentacji osadów dla wód z odwodnienia powierzchniowego oraz bariera ochronna wysadu solnego „Dębina” dla utrzymania jednakowego poziomu wód w górotworze otaczającym wysad.

W 2021 roku Oddział Kopalni Turów odprowadził do cieków zewnętrznych: wody kopalniane z odwodnienia powierzchniowego wyrobiska, wody studzienne oraz ścieki bytowe. Jakość wód studziennych pozwala na ich bezpośrednie odprowadzenie do cieków zewnętrznych. Natomiast wody kopalniane i ścieki bytowe oczyszczane były w 5 zakładowych oczyszczalniach ścieków. Oczyszczalnie wód kopalnianych Oddziału KWT wyposażone są w system Actiflo – wysokoefektywny proces redukcji zawiesiny i są to:

 • Oczyszczalnia mechaniczno – chemiczna nad potokiem Ślad
 • Oczyszczalnia mechaniczno – chemiczna nad potokiem Biedrzychówka
 • Oczyszczalnia mechaniczno – chemiczna nad rzeką Nysa Łużycka

Oczyszczalnie mechaniczno-biologiczne natomiast pracują na bazie osadu czynnego i są to:

 • Oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna dla Ośrodka Administracyjno – Usługowego OAU
 • Oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna dla potrzeb V pochylni OSA-2

Ilość odprowadzanych wód kopalnianych uzależniona jest od ilości opadów i w 2021 roku kształtowała się na poziomie ok. 13 mln m3. Parametry w zakresie ilości i jakości odprowadzanych ścieków regulują wymogi posiadanych przez Oddział ważnych pozwoleń wodnoprawnych. Na bieżąco prowadzony jest monitoring jakościowy i ilościowy odprowadzanych wód i ścieków.
Równocześnie kopalnia prowadzi aktywne działania mające wyeliminować potencjalne ryzyka wpływu eksploatacji na środowisko i pobliskie tereny, niezależnie od wieloletniego stałego monitoringu wód podziemnych, prowadzonego przez polsko-czeskie i polsko-niemieckie zespoły specjalistów. Najnowsza inwestycja prośrodowiskowa kopalni to dobiegająca końca budowa ekranu przeciwfiltracyjnego, który zabezpiecza sąsiadujące z kopalnią tereny po czeskiej stronie granicy przed potencjalnym odpływem wód gruntowych. Jego zadaniem jest ochrona ujęcia wody pitnej w czeskiej miejscowości Uhelna, znajdującej się w bliskim sąsiedztwie kompleksu w Turowie. Zgodnie z ustaleniami strony czeskiej i polskiej, określonymi w decyzji środowiskowej, kosztem kilkunastu milionów złotych powstaje podziemna bariera dodatkowo zabezpieczająca stosunki wodne na granicy obu krajów. Ekran przeciwfiltracyjny o długości długość ok. 1100 metrów i szerokość ok. 1 metra, jest realizowany na głębokości od 65 do 117 metrów z wykorzystaniem technologii kilkuset odwiertów oraz iniekcji. Aktualnie, zakończono wiercenie 200. otworów iniekcyjnych. Budowa bariery przeciwfiltracyjnej zakończy się w czerwcu 2022 roku. Zgodnie z umową zawartą 3 lutego 2022 roku między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w zakresie odnoszenia się do skutków na terytorium Republiki Czeskiej wynikających z eksploatacji kopalni Turów, po zakończeniu inwestycji rozpoczną się badania i analizy hydrogeologiczne w celu określenia funkcjonalności bariery, w szczególności w zakresie zapobiegania odpływowi wód podziemnych z terytorium Republiki Czeskiej. W przypadku, gdyby bariera okazała się nie w pełni funkcjonalna, Polska zobowiązała się do jej rozszerzenia, pogłębienia i doszczelnienia. Obecnie istniejąca sieć obejmuje ok. 550 miejsc pomiaru zwierciadła wód podziemnych, z czego ponad 150 należy do polsko-czeskiej i polsko-niemieckiej sieci pomiarowej.

Podobna, o wiele dłuższa podziemna bariera o długości ponad 4 km od wielu lat funkcjonuje na terenie kopalni wzdłuż granicy z Niemcami, chroniąc wody Nysy Łużyckiej przed przedostawaniem się do kopalni i spełniając swoją rolę w 100 proc.

Gospodarka wodna w elektrowniach

Na potrzeby technologiczne wykorzystywana jest woda z ujęć wód powierzchniowych, która jest następnie poddawana procesom oczyszczania i uzdatniania. W celu ograniczenia ilości zużycia wody surowej stosowane są obiegi zamknięte, a wykorzystaną wodę technologiczną oraz ścieki wprowadza się do innych procesów produkcyjnych. Ścieki powstałe w wyniku działalności produkcyjnej elektrowni poddawane są procesowi oczyszczania, w tym oczyszczania wielostopniowego, a następnie odprowadzane są do wód powierzchniowych lub przekazywane do przedsiębiorstw komunalnych. W zależności od uwarunkowań środowiskowych oddziały posiadają odpowiednie technologie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, zapewniające spełnienie wszystkich wymogów środowiskowych. Dostosowanie do wymagań konkluzji BAT w spółce PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna to również ograniczanie zanieczyszczeń do wody z instalacji oczyszczania spalin, powstających w procesie produkcji energii elektrycznej. W tym zakresie przeprowadzane są modernizacje i rozbudowa oczyszczalni ścieków.

Elektrownia Turów, ze względu na swoje położenie, znajduje się w rejonie charakteryzującym się wyższym niż średni poziomem opadów. Część opadów spadających u podnóża Gór Izerskich naturalnie retencjonowana jest w zbiorniku Witka, zlokalizowanym na rzece Witka. Zbiornik ten jest podstawowym ujęciem wody dla Elektrowni Turów. Ze względu na to, że wody w zbiorniku Witka pochodzą w dużej mierze z opadów – można stwierdzić, że do procesów technologicznych w Elektrowni Turów wykorzystywane są wody opadowe. Elektrownia Turów do prowadzenia działalności wykorzystuje tylko wody powierzchniowe, nie korzysta z ujęć wody podziemnej.

W Elektrowni Turów prowadzone jest zamykanie cyklu obiegu wody w procesach produkcyjnych, polegające na skierowaniu wody zużytej do oczyszczania i zawróceniu jej ponownie do procesów produkcyjnych. Wszystkie ścieki z terenu elektrowni oczyszczane są w instalacjach oczyszczalni ścieków: Oczyszczalnia Ścieków Przemysłowych, Oczyszczalnia Ścieków z IMOS bl.7, Podczyszczalnia ścieków z Instalacji Odsiarczania Spalin bl.4-6, Osadnikach Popiołowych, Oczyszczalnia Ścieków Sanitarnych.

Prowadzone jest zamykanie cyklu obiegu wody w procesach produkcyjnych polegające na skierowaniu wody zużytej do oczyszczania i zawrócenia jej ponownie do procesów produkcyjnych:

 • wraz z oddaniem nowego bloku do eksploatacji przekazano do użytku Oczyszczalnię ścieków IMOS bloku energetycznego nr 7 – oczyszczone ścieki są wykorzystane ponownie w procesach technologicznych,
 • zakończono modernizację podczyszczalni ścieków z IMOS bloków 4-6 – wstępnie oczyszczone ścieki kierowane są do dalszego oczyszczania w instalacji oczyszczania ścieków IMOS bloku 7,
 • prowadzona optymalizacja zużycia wody i ilości odprowadzanych ścieków – do zasilania w wodę Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin bloków 4-6 wykorzystywana woda z odsalania głównego układu chłodzącego lub awaryjnie,
 • podpisano umowę na wykonanie modernizacji Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych.

W 2021 roku rozpoczęto rozbudowę przemysłowej oczyszczalni ścieków w Elektrowni Turów. Jest to działanie proekologiczne mające na celu poprawę środowiska naturalnego w otoczeniu Kompleksu Turów. Odbiornikiem ścieków z Elektrowni Turów jest rzeka Miedzianka. Dążąc do osiągnięcia celu środowiskowego należy zagwarantować, że ścieki zrzucane do rzeki nie mogą pogarszać jej stanu, w związku z czym, parametry ścieków muszą odpowiadać jakości wody dla klasy potoku górskiego. Realizowany projekt zapewni osiągnięcie celów środowiskowych a tym samym dostosowanie Elektrowni Turów do unijnych i krajowych wymagań środowiskowych. Planowana oczyszczalnia ścieków przemysłowych oparta będzie o nowoczesne, wysokosprawne technologie membranowe – mikrofiltrację i odwróconą osmozę. Sprawność odwróconej osmozy wynosi ok. 96-98 proc., co oznacza, że ponad 96 proc. wszystkich zanieczyszczeń zostanie w tym procesie zatrzymanych. Będzie to pierwsze w Polsce i jedno z nielicznych w Unii Europejskiej tak szerokie zastosowanie tego rodzaju technik w obszarze oczyszczania ścieków. W wyniku realizacji tego projektu Elektrownia Turów będzie pierwszą elektrownią, w której oczyszczone ścieki będą mogły być zawracane do układów technologicznych. Nowa oczyszczalnia będzie największą oczyszczalnią w polskiej energetyce, wykorzystującą technologie membranowe o łącznej przepustowości ponad 14 tys. m3 na dobę. Realizacja tej inwestycji korzystnie wpłynie na graniczną rzekę – Nysę Łużycką.

W ramach monitoringu badana jest również cyklicznie jakość wód rzeki Miedzianki w trzech punktach pomiarowych. Badania parametrów fizykochemicznych wykonywane są co dwa tygodnie przez zakładowe laboratorium, natomiast raz na dwa miesiące jakość wody badana jest przez akredytowane laboratorium.

W Elektrowni Opole wszystkie ścieki z terenu przedsiębiorstwa oczyszczane są w końcowej oczyszczalni ścieków. Niektóre rodzaje ścieków przemysłowych podlegają oczyszczaniu wielostopniowemu. Ścieki przemysłowe i deszczowe kierowane są na końcową oczyszczalnię mechaniczno-chemiczną, gdzie poddawane są procesowi koagulacji (łączenia cząstek fazy rozproszonej koloidu w większe agregaty). Ścieki socjalno-bytowe oczyszczane są metodą osadu czynnego w ciągu biologicznym znajdującym się również na końcowej oczyszczalni ścieków. Oczyszczone ścieki przemysłowe i bytowe odprowadzane są wspólnym kolektorem do rzeki Odry. W celu poprawy sedymentacji zawiesiny dopływającej w ściekach surowych oraz usprawnienia i automatyzacji odprowadzania osadów na poletka osadowe w 2019 roku został wybudowany nowy osadnik radialny ze zintegrowaną komorą koagulacji. Nowy osadnik zwiększył niezawodność pracy oczyszczalni oraz stworzył rezerwę przepustowości urządzeń na oczyszczalni. Nowy osadnik pracuje jako podstawowe urządzenie ciągu ściekowego. Projektowa wydajność zapewnia przejęcie i oczyszczenie strumienia dopływających ścieków do wielkości nominalnej 3 200 m3/h oraz posiada rezerwę hydrauliczną.

Elektrownia Dolna Odra posiada otwarty układ chłodzenia i wyposażona jest w obiekty służące do redukcji zanieczyszczeń zawartych w ściekach. W zależności od rodzaju ścieków, oczyszczane są one w oczyszczalni chemicznej, biologicznej, mechanicznych bądź neutralizowane w neutralizatorach. W zależności od składu ścieków są one oczyszczane na jednym lub dwóch obiektach. Wody opadowe i roztopowe z terenu elektrowni oczyszczane są za pomocą osadników i separatorów.

W celu poprawy sedymentacji zawiesiny dopływającej w ściekach surowych oraz usprawnienia i automatyzacji odprowadzania osadów na poletka osadowe w 2019 roku został wybudowany nowy osadnik radialny ze zintegrowaną komorą koagulacji. Nowy osadnik zwiększył niezawodność pracy oczyszczalni oraz stworzył rezerwę przepustowości urządzeń na oczyszczalni. Nowy osadnik pracuje, jako podstawowe urządzenie ciągu ściekowego. Projektowa wydajność zapewnia przejęcie i oczyszczenie strumienia dopływających ścieków do wielkości nominalnej 3200 m3/h oraz posiada rezerwę hydrauliczną.

Aby ograniczyć zużycie wody i ilość odprowadzanych do wód ścieków, wody zużyte w Elektrowni Bełchatów są ponownie wykorzystywane w zamkniętych obiegach wewnętrznych i nie są odprowadzane do wód. Zużyte wody technologiczne są wykorzystywane do odżużlania i uzupełniania strat w obiegu hydroodpopielania. Ścieki sanitarne oraz wody opadowe lub roztopowe odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Kopalni Bełchatów.

W Elektrowni Rybnik wszystkie ścieki z terenu elektrowni oczyszczane są w oczyszczalni ścieków przemysłowych oraz oczyszczalni ścieków z instalacji odsiarczania spalin. Elektrownia Rybnik stosuje zamknięte obiegi wodne tam, gdzie jest to możliwe. Pobrane z ujęć wody są wykorzystywane w procesach wewnętrznych i dopiero w momencie, gdy nie ma możliwości ich wykorzystania w instalacjach elektrowni, są odprowadzane jako ścieki. Żadne z wielkości w 2021 roku nie zostały w tym zakresie przekroczone w stosunku do wartości dopuszczalnych określonych w pozwoleniach wodnoprawnych. W związku z koniecznością dostosowania oczyszczalnia do wymagań konkluzji BAT, zastosowana została z powodzeniem metoda oczyszczalnia ścieków z użyciem nowoczesnego preparatu Nalmet.

Woda w produkcji i dostawie ciepła

Jednym z elementów strategii zarządczej PGE Energia Ciepła jest optymalizacja zużycia surowców, w tym w szczególności wody oraz jak najszersze ponowne wykorzystanie wytwarzanych substancji towarzyszących głównemu procesowi produkcyjnemu oraz pierwiastków szlachetnych.

W PGE Energia Ciepła do produkcji wody technologicznej wykorzystywane są przede wszystkim wody powierzchniowe, lub miejscami wody podziemne. W Elektrociepłowni Szczecin pobierane są morskie wody wewnętrzne. Wszystkie będące w eksploatacji ujęcia wód podziemnych mają ustanowione strefy ochrony bezpośredniej wód. W kilku zakładach wykorzystywana jest również woda z miejskich sieci wodociągowych. W zależności od wielkości zakładu, źródła i składu wody surowej stosuje się różne techniki przygotowania wody, takie jak: dekarbonizacja wapnem, filtracja, wymiana jonowa, ultrafiltracja, odwrócona osmoza, elektrodejonizacja. W każdym przypadku kompletny ciąg przygotowania wody składa się z kombinacji kilku z wymienionych powyżej technik.

W zależności od wymagań technologicznych do punktów odbioru kierowane są wody po różnych etapach jej przygotowania. Na każdym etapie przygotowania wody szczególną wagę kładzie się na jej racjonalne wykorzystanie. Bardzo wiele strumieni ścieków powstających w trakcie przygotowania wody zawracanych jest do procesu celem ich powtórnego wykorzystania. Ścieki powstające w innych instalacjach, o ile pozwala na to ich skład, również zawracane są do procesu. Przykładem takiego działania jest:

 • zawracanie tzw. ścieków gorących jako źródła do procesu przygotowania wody,
 • częste wykorzystywanie wód opadowych lub drenażowych do produkcji wody,
 • zawracanie do procesu odsiarczania oczyszczonych ścieków z procesu odsiarczania, o ile pozwala na to ich skład wprost zależny od jakości spalanego węgla,
 • wykorzystywanie części ścieków socjalno-bytowych, po ich oczyszczeniu, jako źródła wody do uzupełniania zamkniętego,
 • trwające prace nad układem chłodzenia w Elektrociepłowni Kraków celem wykorzystania oczyszczonych ścieków z oczyszczalni miejskiej jako źródła wody procesowej,
 • wykorzystywanie ścieków jako źródła wody do układów wody gospodarczej lub do uzupełniania układów odpopielania i odżużlania.

W celu dostosowania instalacji posiadających mokre odsiarczanie spalin w lokalizacjach: Kraków, Wrocław, Gdańsk i Gdynia zaplanowano szereg działań wpływających na zwiększenie skuteczności oczyszczania ścieków, towarzyszących tej metodzie oczyszczania. Istniejące instalacje odsiarczania są wyposażone w wysoko wydajne oczyszczalnie ścieków, jednak ze względu na wymagania związane z dostosowaniem do konkluzji BAT nastąpi pogłębiona optymalizacja ich pracy. W elektrociepłowniach Wrocław, Gdańsk oraz Kraków prowadzone są aktywne prace w zakresie dozowania nowoczesnego preparatu Nalmet, które łącznie z planowanymi w 2022 roku pracami modernizacyjnymi pozwolą na zoptymalizowanie pracy oczyszczalni w poszczególnych lokalizacjach.

Innowacyjna technologia INNUPS w PGE Energia Ciepła

Wśród zaostrzonych wymagań konkluzji BAT w zakresie usuwania tlenków azotu i siarki wprowadzone zostały wymagania dotyczące parametrów ścieków, pochodzących z instalacji mokrego odsiarczania spalin. Jednymi z kluczowych parametrów są stężenia metali i metaloidów w ściekach. W ramach programu dostosowania do konkluzji BAT zrealizowano szereg przedsięwzięć, w tym w zakresie gospodarki wodno-ściekowej projekt wywodzący się z projektu badawczo-rozwojowego tj. wdrożenie technologii wychwytywania metali ciężkich w technologii InnUPS. W latach 2013 – 2016 w PGE Energia Ciepła opracowana została technologia oczyszczania ścieków z instalacji mokrego odsiarczania spalin. Opracowana technologia opiera się o układ kolumn zawierających żywice jonowymienne dedykowane do usuwania metali i metaloidów.

W 2021 roku w gdyńskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła oddana została do użytku instalacja oczyszczania INNUPS. Dzięki zastosowaniu nowej technologii ścieki oczyszczane są w znacznie wyższym stopniu, niż wymagają tego obowiązujące od sierpnia 2021 roku przepisy unijne. Dodatkowo instalacja umożliwia odzyskiwanie metali wartościowych rynkowo, np. metali ziem rzadkich oraz metali szlachetnych. Jest to przykład jak najszerszego ponownego wykorzystania produkowanych minerałów antropogenicznych i pierwiastków szlachetnych, zgodnie z obowiązującymi w Grupie PGE zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym.

Woda w energetyce odnawialnej

Dla PGE jako lidera energetyki wodnej w Polsce szczególne znaczenie ma odpowiedzialne podejście do wykorzystania w elektrowniach wodnych i szczytowo-pompowych. W PGE Energia Odnawialna kluczowy jest pobór wód powierzchniowych i podziemnych oraz odprowadzane ścieki, które podlegają stałym badaniom i analizom pod kątem zgodności z wymogami pozwoleń wodnoprawnych. W poszczególnych obiektach eksploatowane są oczyszczalnie ścieków, w których wykonywane są przeglądy eksploatacyjne separatorów przez firmy specjalistyczne oraz, w zależności od potrzeb – czyszczenie, odbiór i unieszkodliwienie odpadów, a także wymiana filtrów adsorpcyjnych. Spółka uwzględnia w swojej działalności ryzyko przedostania się szkodliwych substancji do środowiska poprzez zanieczyszczenie zbiorników wodnych wskutek awarii urządzeń hydrozespołów. PGE Energia Odnawialna podejmuje działania zaradcze, które polegają na ciągłym monitoringu pracy urządzeń przez obsługę elektrowni, regularne przeglądy oraz przeprowadzanie prac remontowo-eksploatacyjnych i modernizacyjnych. Ścieki komunalne odprowadzane są zgodnie z zawartymi umowami do przedsiębiorstw komunalnych.

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania