Raport zintegrowany
2021
  • 306-2
  • 103 (306)

Priorytetem jest dla nas zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczeniu ich ilości, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Wszystkie odpady gromadzone są z zachowaniem zasad segregacji odpadów i wstępnie magazynowane w wyznaczonych do tego miejscach.

Z wyprzedzeniem dostosowujemy się do nowych wymagań dotyczących gospodarki odpadami, a pojawiające się obowiązki realizujemy są na bieżąco. Gospodarka odpadami w Grupie PGE prowadzona jest w oparciu o udzielone w tym zakresie właściwe decyzje administracyjne, tj. pozwolenia zintegrowane i decyzje sektorowe.

Surowce wtórne zbierane są w sposób selektywny do dalszego wykorzystania gospodarczego. Wszystkie odpady przekazywane są do zagospodarowania uprawnionym podmiotom. Na składowisko odpadów bezpośrednio przekazywane są tylko dwa rodzaje odpadów, które nie nadają się do dalszego wykorzystania.

Począwszy od 1 stycznia 2020 roku spółki Grupy PGE aktywnie uczestniczą w krajowym systemie BDO (Baza Danych o Odpadach) i realizują na bieżąco wszelkie obowiązki w tym zakresie. Pozwoliło to na wypracowanie efektywnego narzędzia dla wszystkich uczestników procesu gospodarowania odpadami w oddziałach spółek.

Wolumen wytwarzanych odpadów niebezpiecznych ulega zmniejszeniu z roku na rok. W 2021 roku, w skali całej Grupy PGE, obserwuje się redukcję o około 14 proc. w stosunku do roku 2020. Na szczególną uwagę zasługują zintensyfikowane działania w zakresie prowadzonego procesu odzysku (w tym odzysk energii) odpadów innych niż niebezpieczne. Grupa PGE odzyskała o ok. 59 proc. więcej odpadów tego typu niż w 2020 roku.

Odpady w energetyce konwencjonalnej

W energetyce konwencjonalnej koniecznością jest zagospodarowanie gospodarcze jak największego wolumenu wytwarzanych odpadów i ubocznych produktów spalania w ramach gospodarki obiegu zamkniętego. Jedynie w przypadku braku możliwości wykorzystania, odpady są składowane.

W wyniku spalania w Elektrowni Bełchatów węgla brunatnego powstają uboczne produkty spalania: popioły lotne i żużle paleniskowe, a w wyniku odsiarczania spalin gips syntetyczny (jako produkt). Obecnie Elektrownia Bełchatów eksploatuje trzy składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – składowisko „Zwałowisko” i „Lubień”, na których składowana jest mieszanka popiołowo-żużlowa, oraz składowisko „Rogowiec”, na którym składowany jest odpad gipsowy oraz częściowo odpady okołoprodukcyjne, których nie można już odzyskać.

Popiół lotny z procesów odpopielania w elektrofiltrach jest transportowany do zbiorników retencyjnych, gdzie każdy ma pojemność roboczą 1800 m3 i wyposażony jest w 1 lub 2 rękawy załadowcze w zależności od rodzaju zbiornika, jak i popiołu. Wolumen popiołu, który nie został odebrany przez odbiorców zewnętrznych kierowany jest do instalacji wytwarzania i transportu suspensji i zostaje deponowany na składowisku „Lubień”.

Drugi rodzaj odpadu wytwarzany podczas spalania węgla brunatnego to żużel, który transportowany jest hydraulicznie na składowisko „Zwałowisko”.

Sposoby zagospodarowania odpadów, jak i wielkości odpadów wytworzonych w elektrowni Turów są zgodne z warunkami określonymi w obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym. Ilość wytwarzanych odpadów jest uzależniona od realizowanych inwestycji oraz zakresu prowadzonych prac eksploatacyjnych w instalacji. W celu zapobiegania konieczności składowania odpadów paleniskowych na składowisku, odpady te są przekazywane do Kopalni Węgla Brunatnego Turów do odzysku. Polega on na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych. Proces odzysku odpadów polega na zmieszaniu odpadów paleniskowych z nadkładem kopalnianym, a następnie na wypełnieniu uzyskaną mieszaniną wyrobiska poeksploatacyjnego kopalni, zgodnie z warunkami określonymi w decyzji na przetwarzanie odpadów. Docelowo teren wyrobiska wraz ze zwałowiskiem wewnętrznym, na którym prowadzony jest odzysk odpadów paleniskowych pochodzących z elektrowni, zostanie zagospodarowany w kierunku leśnym.

W Elektrowni Opole wytwarzane są produkty uboczne powstające w procesie spalania paliw (żużle, popioły lotne) i instalacji odsiarczania spalin (gips syntetyczny) oraz popioły lotne jako odpady (popioły lotne niejakościowe) i nieznaczące ilości pozostałych odpadów uzyskiwanych z flotacji popiołów lotnych (mikrosfery). Substancje te są wynikiem eksploatacji bloków 1 – 4 i nowych bloków energetycznych 5 – 6.

Instalacje odsiarczania spalin eksploatowane są na wszystkich blokach energetycznych. Gips syntetyczny (jako produkt uboczny) w całości odbierany jest przez Knauf Bełchatów sp. z o.o. oraz PGE Ekoserwis. Założono, że elektrownia nie będzie realizowała składowania UPS. Całość ubocznych produktów spalania będzie podlegać gospodarczemu wykorzystaniu. Elektrownia Opole posiada składowisko odpadów paleniskowych, jednak z uwagi na gospodarcze wykorzystanie całości wytwarzanych ubocznych produktów spalania, żadne odpady nie są na nim deponowane już od 2000 roku.

W Elektrowni Dolna Odra wytwarzany jest głównie odpad paleniskowy zwany mieszanką popiołowo-żużlową, który deponowany jest na składowisku odpadów paleniskowych zlokalizowanym przy instalacji spalania paliw. W nieznacznych ilościach wytwarzane są mikrosfery oraz osady z oczyszczalni odsiarczania spalin. Popioły lotne z węgla, które uznawane są za produkt uboczny, jak również gips syntetyczny odbierane są przez spółkę PGE Ekoserwis.

Oddział Elektrownia Rybnik przekazuje wytworzone UPS-y do spółki PGE Ekoserwis w celu dalszego zagospodarowania. Podkreślić należy, że w 2021 roku Elektrownia Rybnik nie wytwarzała popiołów, żużlu i gipsu zakwalifikowanych jako odpady. Popioły i żużel wytwarzane były wyłącznie jako produkty uboczne, natomiast gips jako produkt.

Odpady w kopalniach

Rekultywacja i przywracanie walorów inwestycyjnych terenom poprzemysłowym jest nieodłącznym etapem kończącym wydobywanie kopalin energetycznych. Likwidacja wyrobisk ma na celu nadanie im walorów użyteczności i przywrócenie środowisku. Kopaliny towarzyszące złożom węgla brunatnego odgrywają istotną rolę w zrównoważonym łańcuchu dostaw surowców i materiałów. Zagospodarowywanie kopalin towarzyszących przyczynia się do racjonalnej gospodarki złożem i ochrony powierzchni ziemi. Wszystkie wytwarzane odpady, które nie są zagospodarowane na terenie spółek, są przekazywane firmom zewnętrznym.

W Kopalni Turów prowadzony jest proces odzysku odpadów paleniskowych pochodzących z Elektrowni Turów. Osady ściekowe z oczyszczalni ścieków bytowych stanowią cenną substancję nawożącą i ulepszającą glebę i są wykorzystywane w procesie rekultywacji biologicznej terenów pogórniczych.

Kopalnia prowadzi również racjonalną gospodarkę humusem (zdjętym w ramach przygotowania przedpola), który wykorzystywany jest jako materiał zadarniający i zabezpieczający powierzchnie zwałowiska wewnętrznego przed nadmiernym pyleniem.

Na terenie kopalni prowadzone jest magazynowanie i odzysk wytworzonych odpadów. Odpady są przechowywane selektywnie, w zależności od ich rodzaju, z wstępnym wyodrębnieniem odpadów nadających się od odzysku, w wydzielonych i przystosowanych miejscach, z zakazem ich mieszania oraz w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych, dostępem osób postronnych oraz zwierząt, w odpowiednich pojemnikach lub luzem.

Odpady w PGE Energia Ciepła

Większa część wolumenu wypadu poprocesowego przekazywana jest do odbiorców zewnętrznych, zarówno jako odpad, jak i produkt uboczny. Okresowo występują sytuacje, kiedy ilość przekazywanego wypadu jest większa od ilości bieżącego wypadu, co wynika z przekazywania odpadów odbiorcom zewnętrznym ze stanów magazynowych z poprzedniego okresu. W sytuacji, gdy odpady nie znajdują zastosowań gospodarczych, przekazywane są na składowiska. W ostatnich latach są to ilości marginalne w stosunku do całości wypadu. Mając na względzie kontekst regulacyjny i procesy transformacji źródeł zasilania należy oczekiwać w kolejnych latach sukcesywnego zmniejszania wolumenu wypadu poprocesowego.

Odpady w PGE Energia Odnawialna

Odpady w przypadku działalności PGE Energia Odnawialna są ograniczone. Prowadzone jest gospodarowanie odpadami zgodnie z ustawą o odpadach, regulacjami wewnętrznymi oraz z zapisami określonymi w pozwoleniach na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

Odpady w PGE Dystrybucja

W przypadku PGE Dystrybucja ilość wytworzonych odpadów była uzależniona od zakresu prowadzonych prac eksploatacyjnych na sieci elektroenergetycznej, od występowania awarii oraz od prowadzonych inwestycji.

Ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów w obszarze dystrybucji realizowane jest m.in. poprzez rozwijanie nowoczesnej technologii prac pod napięciem, która pozwala na prowadzenie eksploatacji sieci elektroenergetycznej bez konieczności wyłączeń linii dostarczających energię elektryczną, wydłużając czas eksploatacji urządzeń łączeniowych.

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania