Raport zintegrowany
2021

Podejście do zarządzania kwestiami ESG

Wskaźniki GRI
SDGs
  • 102-32

Przyjęcie strategii Grupy PGE do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku, w której określone zostały kierunki transformacji energetycznej, dekarbonizacji wytwarzania i drogi dojścia do neutralności klimatycznej, było pierwszym krokiem do wdrożenia usystematyzowanego zarządzania obszarem ESG w Grupie.

Grupa PGE ma pełną świadomość, że raportowanie czynników ESG jest pierwszym krokiem na drodze zarządzania obszarem zrównoważonego rozwoju w firmie. Kolejnym jest określenie celów ESG i ich skuteczna realizacja. Jest to wyzwanie, przed którym obecnie stoi Grupa PGE. Wdrożenie kwestii ESG w ramy działania organizacji wymaga przemodelowania systemu zarządzania. Z tego względu, 21 grudnia 2021 roku zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA na mocy uchwały powołał pełnomocnika zarządu ds. ESG, a także Komitet ds. Zrównoważonego Rozwoju – z prezesem Wojciechem Dąbrowskim i wiceprezesem ds. finansowych Lechosławem Rojewskim na czele.

Komitet ds. Zrównoważonego Rozwoju

Zadaniem Komitetu jest zapewnienie integralności obszaru zrównoważonego rozwoju w Grupie PGE poprzez nadzór nad realizacją procesów w obszarze ESG. Szeroki zakres zadań do realizacji w Grupie wymaga zaangażowania wielu struktur organizacyjnych, co znajduje swoje odzwierciedlenie w składzie Komitetu, którego członkami są dyrektorzy komórek organizacyjnych kluczowych dla obszaru ESG. W trakcie spotkań omawiane są wyzwania stojące przed Grupą, oczekiwania interesariuszy, dobre praktyki rynkowe jak również realizowane i planowane inicjatywy ESG.

Operacyjna koordynacja procesu ESG jest prowadzona przez zespół relacji inwestorskich i zrównoważonego rozwoju, który odpowiada też za realizację komunikacji w tym zakresie, dialog z interesariuszami i raportowanie niefinansowe.

Podstawą do rozwoju systemu ESG Grupy PGE jest stała identyfikacja kluczowych oczekiwań interesariuszy oraz bieżące wdrażanie wymagań regulacyjnych w obszarze. Obejmuje to wyznaczanie celów krótko i długoterminowych, spójnych z realizowaną strategią Grupy. Dla zapewnienia realizacji celów dla całej Grupy, w przypadku nowych oczekiwań niezbędne jest wypracowanie szczegółowych zasad zarządzania, obejmujących przede wszystkim współpracę pomiędzy spółkami Grupy.

Wychodzimy z założenia, że zrównoważona firma to taka, która nie tylko sama spełnia standardy, lecz także świadomie wybiera swoich dostawców – podmioty działające w sposób etyczny i monitorujące swój ślad węglowy. Dialog z instytucjami traktujemy jako komunikację z partnerami, którzy mogą nas wspierać w prowadzeniu działalności. Naszym celem jest nie tylko transparentna polityka informacyjna w zakresie czynników ESG, lecz także przemiana organizacyjna wdrażająca ideę zrównoważonego rozwoju.

Filip Osadczuk Pełnomocnik Zarządu ds. ESG PGE Polska Grupa Energetyczna

Podstawą dla rozwoju obszaru ESG w Grupie PGE jest doświadczenie w komunikacji z interesariuszami poprzez raportowanie informacji pozafinansowych. W tym obszarze Grupa PGE ma już prawie 10-letnie doświadczenie i na bieżąco wypełnia rosnące oczekiwania interesariuszy. Pierwszy raport społeczny Grupy PGE opracowany został za lata 2013-2014 i bazował na międzynarodowym standardzie raportowania Global Reporting Initiative (GRI) na poziomie CORE. W kolejnym roku PGE rozpoczęła publikację cyklicznych raportów zintegrowanych, mając również na względzie oczekiwania inwestorów oraz innych instytucji finansowych. Od 2016 roku, czyli rok przed obowiązywaniem dyrektywy NFRD dotyczącej sprawozdawczości niefinansowej (z ang. Non-financial Reporting Directive), Grupa PGE opublikowała informacje, zgodnie z jej wymogami. Nieprzerwanie od 2011 roku PGE była obecna najpierw w giełdowym indeksie „Respect Index”, a następnie w indeksie WIG-ESG, który tworzą spółki dojrzałe w zarządzaniu czynnikami ESG. Udział w Rankingu Odpowiedzialnych Firm przyniósł PGE przez trzy lata z rzędu tytuł lidera odpowiedzialnego biznesu w branży.

Naszym działalnościom przyświeca transparentność. Odpowiadając na wezwanie naszych akcjonariuszy w roku 2021 po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na uczestnictwo w badaniach uznanego standardu sprawozdawczości środowiskowej – Disclosure Insight Action, w dwóch obszarach: „Climate change” oraz „Water Security”.

Realizacja pierwszego badania pozwoliła nam zidentyfikować nasze ograniczenia w ujawnieniach danych dotyczących gazów cieplarnianych oraz wody. Lepiej poznaliśmy również oczekiwania interesariuszy. Zdobyte doświadczenie pozwoli nam na dostosowanie systemów zarządzania oraz raportowania do tych oczekiwań, jak również przyczyni się do dalszego ograniczania wpływu organizacji na środowisko naturalne. Wierzymy, że usprawnianie procesów pozwoli nam na systematyczne poprawianie naszych ratingów.

Biorąc pod uwagę złożoność problematyki utworzyliśmy zespół, składający się z przedstawicieli z obszarów: relacji inwestorskich, CSR, kontrolingu, strategii, relacji międzynarodowych, ryzyka, operacyjno-inwestycyjnego, nadzoru właścicielskiego. Bezpośrednio zaangażowaliśmy również spółki zależne.

W roku 2022 kolejny raz wzięliśmy udział w obu badaniach, a ich wyniki ogłoszone zostaną pod koniec roku, po analizie ze strony CDP.

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania