Raport zintegrowany
2021
 • 102-40

Grupa PGE jako organizacja o wielkiej skali i wpływie na otoczenie jest naturalnym partnerem do dialogu z szerokim gronem interesariuszy.

Kluczowymi interesariuszami Grupy PGE są: administracja rządowa i samorządowa, regulatorzy i nadzór rynku, akcjonariusze, inwestorzy, klienci, pracownicy, banki i instytucje finansujące, ubezpieczyciele, dostawcy i podwykonawcy, organizacje branżowe, prospołeczne i działające na rzecz środowiska naturalnego, media, analitycy CSR/ESG, środowiska naukowe, lokalne społeczności oraz konkurencja.

Rys. Kluczowi interesariusze Grupy PGE. Analiza istotności dokonana w roku 2022 przez kluczową kadrę kierowniczą oraz członków zespołów roboczych Grupy Kapitałowej PGE, pracujących przy Komitecie ds. Zrównoważonego Rozwoju i inicjatywach ESG.

Pomyślny przebieg transformacji uwarunkowany jest dobrym jej zrozumieniem przez wszystkie grupy interesariuszy PGE oraz ich aktywny wkład w proces zmian. PGE dokłada wszelkich starań, aby transformacja energetyczna była sprawiedliwa i transparentna oraz przebiegała zgodnie z wypracowanymi w procesie dialogu ustaleniami.

Administracja rządowa

Biorąc pod uwagę skalę i zakres naszej działalności, jak również jej charakter – jesteśmy w dużym stopniu zaangażowani we współpracę z organami publicznymi. Ważna rola, jaką odgrywa PGE w polskiej gospodarce czyni nas naturalnym partnerem do dialogu dla szerokiego grona instytucji rządowych.

Akcjonariusze i inwestorzy

Zespół Relacji Inwestorskich PGE dba o koordynację wszystkich czynności niezbędnych do tego, aby inicjować i podtrzymywać dobre relacje z naszymi obecnymi oraz potencjalnymi akcjonariuszami i inwestorami. Oznacza to kompleksową i terminową komunikację z rynkiem oraz przestrzeganie najwyższych standardów raportowania.

Regulatorzy i nadzór rynku

Urząd Regulacji Energetyki (URE) jest centralnym organem administracji państwowej w Polsce zgodnie z ustawą prawo energetyczne, który odpowiedzialny jest za regulację sektora energetycznego, jak również za promowanie konkurencji. Prezes URE reguluje działania przedsiębiorstw energetycznych dążąc do równowagi między interesami firm energetycznych oraz klientów. Równocześnie działalność Grupy podlega również innym regulatorom, jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Dozoru Technicznego, Komisja Nadzoru Finansowego.

Banki/Instytucje finansujące

Prowadzimy otwarty dialog z instytucjami finansowymi, dbając o ich potrzeby komunikacyjne i dostarczając wszystkich niezbędnych informacji. PGE jako kredytobiorca jest zaufanym partnerem biznesowym, regulującym swoje zobowiązania finansowe w wyznaczonych terminach.

Pracownicy

Kluczowe jest dla nas stworzenie bezpiecznych warunków pracy i stabilnego zatrudnienia dla naszych pracowników. Dbamy o ich rozwój zawodowy, dostarczając im ciekawych wyzwań zawodowych oraz szansy na realizację unikatowych projektów. Otwarty i regularny dialog społeczny traktujemy jako nieodłączną część naszej działalności biznesowej.

Klienci

Dbamy o wysokie standardy współpracy z naszymi klientami, wychodząc naprzeciw ich potrzebom. Zróżnicowana oferta PGE jest skrojona na miarę indywidualnych potrzeb odbiorców końcowych. Docieramy do klientów za pomocą różnych form kontaktu. Aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych klientów przeprowadzamy regularne badania satysfakcji. Pomaga nam to stale podnosić jakość usług oraz budować pozytywne relacje z klientami.

Ubezpieczyciele

Bezpośrednim partnerem biznesowym dla obecnych i przyszłych ubezpieczycieli jest w PGE SA Departament Ryzyka i Ubezpieczeń. Mając na celu jak najlepszy stopień zabezpieczenia finansowego dla potencjalnych ryzyk poszukujemy najkorzystniejszych rozwiązań. Dialog umożliwia nam dopasowanie produktów ubezpieczeniowych dokładnie do naszych potrzeb.

Media

Jest to dla nas jeden z kluczowych kanałów komunikacji z interesariuszami, poprzez który przekazujemy opinii publicznej informacje o naszych planach, wynikach i osiągnięciach. Przykładamy dużą wagę do starannego i proaktywnego podejścia do relacji z mediami, mając na uwadze znaczenie dostępu do pełnej i przekazanej terminowo informacji o naszej spółce.

Administracja samorządowa

Skala i zakres naszej działalności wymaga bezpośredniego i regularnego dialogu z administracją samorządową. Budujemy nasze relacje w oparciu o wzajemny szacunek oraz współpracę na rzecz rozwoju lokalnych społeczności.

Analitycy CSR/ESG

Jako lider zielonej zmiany jesteśmy otwarci na dialog analityków z obszaru CSR/ESG – prowadzimy z nimi otwartą komunikację, odpowiadamy na ich potrzeby i staramy się na bieżąco wprowadzać do działalności biznesowej Grupy PGE zasady zrównoważonego rozwoju. Oceny, jakie otrzymujemy w poszczególnych ratingach czy badaniach ESG służą nam do dalszego rozwoju organizacji w sposób odpowiedzialny i z myślą o przyszłych pokoleniach.

Organizacje branżowe sektora energetycznego

Jako członek Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE) należymy do EURELECTRIC, gdzie reprezentujemy interesy europejskiego przemysłu energetycznego. Będąc częścią Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej odgrywamy rolę w kształtowaniu polityki tej organizacji oraz wskazywaniu kierunków jej aktywności. Dzięki naszej obecności w organizacjach branżowych realizujemy ważne partnerstwa strategiczne. Z naszej inicjatywy postał w ramach Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) podręcznik do liczenia śladu węglowego, który pozwoli na porównanie danych w ramach sektora w Polsce.

Organizacje działające na rzecz środowiska naturalnego

Bierzemy udział w działaniach wielu krajowych, jak również międzynarodowych organizacji działających na rzecz środowiska naturalnego, ucząc się od nich sposobów zarządzania ochroną środowiska, często wspierając także ich działalność statutową. Spółki z naszej Grupy aktywnie współpracują ze stowarzyszeniami i organizacjami pro środowiskowymi na poziomie lokalnym.

Dostawcy i podwykonawcy

To, co kupujemy i od kogo kupujemy ma dla nas duże znaczenie. Polityka zakupowa Grupy PGE, a także Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek Grupy Kapitałowej PGE kładą nacisk na przestrzeganie wysokich standardów etycznych, społecznych i środowiskowych przez obecnych i potencjalnych dostawców.

Społeczności lokalne

Procesy inwestycyjne Grupy PGE poprzedzone są dialogiem ze społecznością lokalną, aby przekazać jej pełną informację odnośnie do naszych działań, jak również aby poznać i spełnić oczekiwania społeczne. Dokładamy wszelkich starań, aby być dobrym sąsiadem dla społeczności mieszkających w pobliżu naszych aktywów – rozwijać je zgodnie z ich potrzebami i dbać o ich dobrostan.

Środowisko naukowe

PGE jako lider transformacji odpowiada za inwestycje w nowe technologie i współtworzenie nowych sektorów gospodarki, takich jak morska energetyka wiatrowa. Współpraca z instytucjami naukowymi, w tym kształcącymi potencjalnych przyszłych pracowników jest dla nas niezmiernie ważna.

Konkurencja

Z naszymi konkurentami prowadzimy dialog w ramach organizacji branżowych, które współtworzymy. Przy dialogu przyświeca nam poszanowanie reguł uczciwej konkurencji, zgodnie z Kodeksem Grupy PGE.

Organizacje prospołeczne

Aktywnie angażujemy się w działalności mające pozytywny wpływ na społeczności. Jesteśmy zaufanym partnerem.

Formy dialogu z interesariuszami Grupy PGE

 • 102-40
 • 102-43
 • 102-44
 • 102-47

Aby rozwijać się w sposób zrównoważony, ważne jest dla nas badanie i uwzględnianie potrzeb naszych interesariuszy. Zależy nam na budowaniu relacji opartych na dialogu i partnerstwie.

Informacje o tym, jakie są oczekiwania naszych kluczowych interesariuszy wobec Grupy podczas cyklicznych spotkań. Ostatni panel interesariuszy odbył się 13 i 14 czerwca 2022 roku w formule on-line. Swoimi opiniami na temat działalności firmy podzieliło się około 80 osób, w tym:

 • 50 osób w ramach sesji polskojęzycznej
 • prawie 30 osób w ramach sesji anglojęzycznej, w której wzięli udział głównie przedstawiciele instytucji międzynarodowych.

Sesje dialogowe przeprowadzone zostały według standardu społecznej odpowiedzialności biznesu AA 1000, z udziałem niezależnych moderatorów zewnętrznych z firmy KPMG. Dyskusja między interesariuszami, którzy zostali podzieleni na mniejsze grupy, poprzedzona była anonimową ankietą.

Spotkania miały na celu przede wszystkim zebranie informacji o tym, jakie są oczekiwania kluczowych interesariuszy wobec naszej Grupy, w tym w obszarze ESG (środowiskowym, społecznym i związanym z ładem korporacyjnym) oraz zebranie opinii, które z podejmowanych działań przez Grupę PGE są najbardziej wartościowe, a jakie działania powinny zostać dodatkowo zainicjowane. Wynikiem sesji dialogowych była też lista najważniejszych tematów i zagadnień wskazanych przez interesariuszy, które powinny zostać opisane w niniejszym raporcie zintegrowanym za 2021 rok. Więcej informacji na temat wyników sesji dostępnych jest w rozdziale „Informacje o raporcie”.

Korzyści z uczestniczenia w panelu interesariuszy Grupy PGE płyną dla obu. Są to między innymi:

 • możliwość bezpośredniego przedstawienia oczekiwań wobec odpowiedzialności środowiskowej i społecznej Grupy PGE;
 • wpływ na przyszłe kierunki strategicznego rozwoju Grupy PGE w obszarze ESG;
 • współtworzenie planów i działań Grupy PGE odpowiadających na potrzeby szerokiego grona interesariuszy;
 • możliwość zaprezentowania swojej opinii o działaniach Grupy PGE, a także poznania oczekiwań i możliwości Grupy PGE;
 • identyfikacja obszarów i tematów ESG istotnych do przedstawienia w raporcie zintegrowanym Grupy PGE.

Jako Grupa PGE funkcjonujemy w niezwykle złożonym i zmiennym otoczeniu regulacyjnym. Bieżące monitorowanie procesów legislacyjnych i aktywne uczestnictwo w dialogu ze środowiskami odpowiedzialnymi za tworzenie prawa, zarówno w Polsce, jak i Unii Europejskiej, jest elementem niezbędnym do prowadzenia skutecznej działalności gospodarczej i wypełniania oczekiwań interesariuszy Grupy PGE. Aktywność ta przekłada się bezpośrednio na budowę wartości Grupy.

PGE dąży do zwiększania świadomości opinii publicznej na temat problemów i wyzwań sektora elektroenergetycznego. Jest naturalnym partnerem do dyskusji z ustawodawcą, administracją centralną oraz samorządową. Eksperci PGE analizują konsekwencje decyzji regulacyjnych oraz politycznych w obszarze energetyki. Grupa PGE dzieli się obserwacjami i analizami w zakresie funkcjonujących ram umożliwiających dialog z administracją oraz tworzącymi prawo. PGE bierze też aktywny udział w pracach instytucji, starając się zwracać uwagę na kwestie istotne dla firmy i całej branży energetycznej.

Podstawą trwałego, zrównoważonego rozwoju Grupy PGE jest utrzymywanie partnerskich relacji z instytucjami na bieżąco nadzorującym funkcjonowanie rynków, na których działamy. Dbamy o konstruktywny i transparentny dialog z niezależnymi regulatorami rynkowymi i organami nadzorującymi rynek. PGE jest członkiem szeregu organizacji zrzeszających przedstawicieli branży energetycznej i swoje opinie prezentuje również za ich pośrednictwem. Zapewnia to wypracowanie wyważonego stanowiska, uwzględniającego punkt widzenia wszystkich członków organizacji.

Kwestie członkostwa spółek Grupy PGE w organizacjach branżowych regulują „Dobre praktyki we współpracy z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami branżowymi”, które stanowią załącznik do wewnętrznej Procedury Ogólnej Zarządzania Regulacyjnego. Za organizacje branżowe uznawane są organizacje, stowarzyszenia czy izby gospodarcze, które mają w swoim zakresie działania sektor energetyczny.

PGE jako największa grupa elektroenergetyczna w Polsce pełni naturalną rolę ambasadora krajowej energetyki i polskich konsumentów energii na forum unijnym. Dialog na tym poziomie, również w ramach krajowych i międzynarodowych organizacjach branżowych, zapewnia Grupie realne uczestniczenie w procesie kształtującym reguły transformacji energetycznej.

Adam Tywoniuk Dyrektor Pionu Regulacji PGE Polska Grupa Energetyczna

Informacja o kluczowych krajowych i międzynarodowych organizacjach branżowych, których członkami są spółki Grup PGE dostępna jest poniżej.

 • 102-13

 

lp Kluczowe krajowe i międzynarodowe organizacje branżowe, których członkami są spółki Grup PGE (stan na 31.12.2021 rok) Rodzaj organizacji Członkostwo spółki Grupy PGE Reprezentacja we władzach organizacji
1. Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) krajowe PGE SA Liczba członków: 5
Pełnione funkcje:
Prezes Rady Zarządzającej PKEE
Wiceprezes Rady Zarządzającej PKEE
Członek Rady Zarządzającej PKEE
Członek Rady Zarządzającej PKEE
Członek i Sekretarz Rady Zarządzającej PKEE
2. Eurelectric – pośrednie członkostwo przez Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) międzynarodowe PGE SA Liczba członków: 1
Pełnione funkcje:
Członek Rady Dyrektorów Eurelectric
3. Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) krajowe PGE SA, PGE GIEK oraz PGE Dystrybucja Brak przedstawicieli Grupy PGE we władzach organizacji
4. Towarzystwo Obrotu Energią (TOE) krajowe PGE SA oraz PGE Obrót Liczba członków: 2
Wiceprezes Rady Zarządzającej TOE
Członek Rady Zarządzającej TOE
5. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG) krajowe PGE SA oraz ZEW KOGENERACJA SA. Brak przedstawicieli Grupy PGE we władzach organizacji
6. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) krajowe PGE S.A. Brak przedstawicieli Grupy PGE we władzach organizacji
7. Związek Pracodawców Polskiej Energetyki (ZPPE) krajowe PGE SA, PGE GIEK, PGE Dystrybucja PGE Energia Odnawialna oraz PGE Energia Ciepła Liczba członków: 1
Pełnione funkcje: prezes zarządu ZPEP
8. European Energy Forum (EEF) międzynarodowe PGE SA Brak przedstawicieli Grupy PGE we władzach organizacji
9. Eurogas międzynarodowe PGE SA Brak przedstawicieli Grupy PGE we władzach organizacji
10. Hydrogen Europe (HE) międzynarodowe PGE SA (wystąpienie 31.12.2021 roku) Brak przedstawicieli Grupy PGE we władzach organizacji
11. Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie (TGPE) krajowe PGE GIEK Liczba członków: 3
Pełnione funkcje:
prezes zarządu TGPE
Wiceprezes Zarządu TGPE (od listopada 2021 roku)
Członek Zarządu TGPE
12. Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) krajowe PGE GIEK, PGE Energia Ciepła, ZEW KOGENERACJA oraz EC Zielona Góra Liczba członków: 3
Pełnione funkcje:
prezes zarządu PTEZ
Członek Zarządu PTEZ
Członek Zarządu PTEZ
13. Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego (ZP PPWB) krajowe PGE GIEK Liczba członków: 2
Pełnione funkcje:
prezes zarządu ZP PPWB i Członek Rady Porozumienia Przewodniczący Rady Porozumienia
14. Europejskie Stowarzyszenie Węgla Kamiennego i Brunatnego (EURACOAL) pośrednie członkostwo przez Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego (ZP PPWB) międzynarodowe PGE GIEK Liczba członków: 1
Pełnione funkcje:
Wiceprezydent EURACOAL od lutego 2022 roku.
15. Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie (IGCP) krajowe PGE GIEK (wystąpienie z dniem 31.12.2021 roku), PGE Energia Ciepła, ZEW KOGENERACJA, PGE Toruń oraz EC Zielona Góra Liczba członków: 2
Pełnione funkcje:
Przewodniczący Rady IGCP
Członek Rady IGCP
16. Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) krajowe PGE Dystrybucja Liczba członków: 2
Pełnione funkcje:
Członek Zarządu PTPiREE
Członek Zarządu PTPiREE
17. European Distribution System Operators (E.DSO) międzynarodowe PGE Dystrybucja Liczba członków: 1
Pełnione funkcje:
Członek Rady Dyrektorów E.DSO
18. EU DSO Entity międzynarodowe PGE Dystrybucja Liczba członków: 1
Pełnione funkcje:
Członek Rady Dyrektorów EU DSO
19. Cogen Europe międzynarodowe PGE Energia Ciepła Brak przedstawicieli Grupy PGE we władzach organizacji
20. Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW) krajowe PGE Baltica Brak przedstawicieli Grupy PGE we władzach organizacji
21. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) krajowe PGE Baltica oraz PGE Energia Odnawialna Brak przedstawicieli Grupy PGE we władzach organizacji
22. WindEurope (WE) międzynarodowe PGE Baltica Brak przedstawicieli Grupy PGE we władzach organizacji
23. Towarzystwo Elektrowni Wodnych (TEW) krajowe PGE Energia Odnawialna Brak przedstawicieli Grupy PGE we władzach organizacji

 

Jako największy koncern elektroenergetyczny w Polsce PGE jest świadoma wagi decyzji dotyczących przyszłości energetyki zapadających na szczeblu europejskim. Grupa PGE jest obecna na forum międzynarodowym, aktywnie włącza się w instytucjonalny dialog, który wspiera ideę wzajemnego zrozumienia. Konstruktywna wymiana argumentów i poglądów prowadzi do osiągnięcia kompromisu. Znacząca część aktywności realizowana jest w ramach członkostwa PGE w Polskim Komitecie Energii Elektrycznej (PKEE), zrzeszającym reprezentantów branży w Polsce. Prezes zarządu PGE, Wojciech Dąbrowski, jest również prezesem Rady Zarządzającej PKEE. Ponadto, poprzez PKEE PGE aktywnie uczestniczy w pracach organizacji międzynarodowej EURELECTRIC, reprezentującej interesy branży elektroenergetycznej na poziomie europejskim. Prezes Wojciech Dąbrowski jako przedstawiciel PKEE zasiada w Radzie Dyrektorów EURELECTRIC.

Rosnąca potrzeba prowadzenia bezpośredniego dialogu ze środowiskiem europejskim sprawiła, że w kwietniu 2019 roku PGE otworzyła własne biuro w Brukseli, pozostając członkiem PKEE. Organizacja ta jest wiodącym podmiotem w Brukseli w obszarze reprezentowania głosu całej polskiej branży elektroenergetycznej.

W obszarze dialogu z interesariuszami zewnętrznymi spółki z Grupy PGE organizują m.in. fora energetyczne z przedstawicielami władz samorządowych i prowadzą konsultacje społeczne, towarzyszące inwestycjom. Prowadzą też spotkania z potencjalnymi kontrahentami czy warsztaty dla wykonawców z branży energetycznej i okołoenergetycznej.

Podstawowe cele polityki informacyjnej PGE to przejrzystość i współpraca w oparciu o wzajemne zaufanie. Skuteczna komunikacja z inwestorami i transparentność to dobrze pojęty interes spółki oraz budowa wartości dla jej akcjonariuszy. Działania podejmowane w ramach relacji inwestorskich wykraczają poza wymogi przepisów. Te zobowiązują spółkę do wypełniania obowiązków informacyjnych w zakresie raportowania okresowego i bieżącego ze szczególnym uwzględnieniem informacji cenotwórczych. Wychodząc naprzeciw wymagającym akcjonariuszom i inwestorom PGE uruchomiła szereg dodatkowych narzędzi, których zadaniem jest likwidacja asymetrii informacyjnej między spółką a rynkiem kapitałowym. Narzędzia te są dostępne na stronie internetowej w sekcji Relacji Inwestorskich i są to m.in.:

 • prezentacja „Strategii Grupy PGE do roku 2030 z perspektywą do roku 2050” wraz z podsumowaniem strategicznych celów,
 • dedykowane prezentacje inwestorskie,
 • cokwartalne pliki w formacie xls ze szczegółami operacyjno-finansowymi za raportowany okres,
 • edytowalny plik w formacie xls z danymi finansowymi i operacyjnymi, zaprezentowanymi jako szeregi czasowe od I kwartału 2011 roku aż do ostatniego okresu sprawozdawczego,
 • wstępne szacunkowe wyniki, w terminach poprzedzających sprawozdawczość kwartalną. Publikacje te zawierają kluczowe wielkości finansowe, wolumeny operacyjne oraz informacje o istotnych zdarzeniach jednorazowych,
 • podsumowanie kwartału dla analityków rynku kapitałowego,
 • dla inwestorów wrażliwych na kwestie społeczne i środowiskowe, szukających powiązania między biznesem, finansami a zaangażowaniem PGE na rzecz jej otoczenia, od 2015 roku PGE publikuje raport zintegrowany Grupy Kapitałowej PGE w wersji online.

W obszarze dialogu z interesariuszami zewnętrznymi spółki z Grupy PGE organizują m.in. fora energetyczne z przedstawicielami władz samorządowych i prowadzą konsultacje społeczne, towarzyszące inwestycjom. Prowadzą też spotkania z potencjalnymi kontrahentami czy warsztaty dla wykonawców z branży energetycznej i okołoenergetycznej.

 1. Fora energetyczne
  Naturalnym partnerem PGE Dystrybucja podczas prowadzonych inwestycji czy modernizacji sieci są władze samorządowe, czyli gminy i powiaty. Dlatego co 2 lata w każdym z oddziałów spółki organizowane są fora energetyczne dla samorządowców. W tego typu spotkaniach, oprócz przedstawicieli gmin, miast, powiatów, urzędów wojewódzkich czy urzędów marszałkowskich biorą często udział także inni goście. W oddziale Łódź są to przedstawiciele powiatowych i wojewódzkich centrów zarzadzania kryzysowego czy lokalnej specjalnej strefy ekonomicznej. Formuła spotkań stwarza możliwość dialogu spółki z władzami lokalnymi w zakresie tematów istotnych dla obydwu stron. W 2021 roku, ze względu na sytuację epidemiczną, odbyło się 14 spotkań w oddziałach spółki PGE Dystrybucja, a uczestniczyło w nich blisko 800 przedstawicieli władz samorządowych. Omawiano m.in. współpracę spółki i samorządów przy planowaniu inwestycji, rozbudowie i modernizacji sieci, procedury działania w przypadku wystąpienia masowych awarii sieciowych (podkreślając rolę ścisłej współpracy energetyków z Wojewódzkimi i Powiatowymi Centrami Zarządzania Kryzysowego) oraz zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii.
  Oprócz odbywających się co 2 lata forów energetycznych we wszystkich oddziałach spółki PGE Dystrybucja i centrali prowadzony jest dialog z przedstawicielami władz samorządowych oraz służbami technicznymi gmin dotyczący bieżących działań. Rozmowy takie odbywają się zarówno na poziomie oddziałów, jak i poszczególnych rejonów energetycznych. Dotyczą zarówno planowanych, jak i realizowanych w terenie prac. W 2021 roku takich spotkań odbyło się ponad tysiąc.
 2. Współpraca PGE Energia Ciepła z lokalnymi samorządami
  Ciepłownictwo ma kluczowy wpływ na walkę ze zjawiskiem niskiej emisji w polskich miastach. Od lat elektrociepłownie PGE Energia Ciepła wspierają samorządy w walce o czyste powietrze. Oddziały spółki PGE Energia Ciepła wraz z samorządami angażują się w kampanie informacyjno-edukacyjne na temat podłączenia się do sieci ciepłowniczej.
  Elektrociepłownia „Zielona Góra” wspiera miasto w walce ze smogiem poprzez realizację inwestycji w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) – opracowanej przez Prezydenta Miasta dla Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Zielonej Góry. Elektrociepłownia współpracuje z miastem przy ekologicznym, elektrycznym transporcie publicznym – komunikacji miejskiej.
  PGE Energia Ciepła Oddział w Krakowie współpracuje z Miastem w zakresie prac nad przygotowaniem „Założeń do planu zaopatrzenia gminy miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2023-2038”. Opracowana została pierwsza w Polsce „Mapa ciepła” – czyli narzędzie niezbędne zarówno dla dystrybutora ciepła (umożliwia zaplanowanie koniecznych inwestycji sieciowych) jak i dla producentów ciepła (zaplanowanie inwestycji, remontów). PGE Energia Ciepła zrealizowała także projekt Energy lab, dzięki któremu można bliżej przyjrzeć się potrzebom energetycznym budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Miejskiej Kraków.
  W Siechnicach, w ramach przygotowań do rozpoczęcia budowy nowej elektrociepłowni gazowej PGE Energia Ciepła opracowała plan komunikacji projektu, zakładający m.in. przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców oraz spotkania informacyjne, zarówno dla mieszkańców, jak też radnych i sołtysów.
  Gorzowski Oddział PGE Energia Ciepła od wielu lat współpracuje z lokalnym samorządem. W 2021 roku zarząd spółki podpisał z Prezydentem Gorzowa Wielkopolskiego list intencyjny w sprawie budowy ITPOE. Na jego mocy obie strony zobowiązują się do współpracy oraz wzajemnego wsparcia w realizacji inwestycji.

W trakcie toczącego się sporu wokół Kopalni Turów, PGE realizowała szereg działań mających na celu rozwiązanie zaistniałej sytuacji oraz dbałość o rzetelne informowanie grup interesariuszy, wśród których można wymienić:

 • Utworzenie dedykowanej Kompleksowi Turów strony internetowej zawierającej informacje na temat prowadzonej i planowanej działalności kompleksu.
 • Bieżącą publikacja materiałów informacyjnych przybliżających działalność wydobywczą i wytwórczą Kompleksu Turów wraz z uwzględnieniem działań prośrodowiskowych w ujęciu aspektów woda, ziemia, powietrze, a także działań społecznie odpowiedzialnych.
 • Przeprowadzenie badania opinii publicznej. Od lipca do sierpnia 2021 roku, na zlecenie PGE, zostało przeprowadzone badanie opinii wśród mieszkańców gminy Bogatynia oraz mieszkańców czeskiego regionu Hradek nad Nisou, a także niemieckiego regionu Olbersdorf. Z badań wynika, że mieszkańcom regionu bardzo zależało na szybkim zakończeniu sporu i wypracowaniu kompromisu. Napięcia niekorzystnie wpływają bowiem na równowagę sąsiedzką trójstyku granic, a tym samym na wymianę gospodarczą, która od lat jest ważnym filarem rozwoju regionu. Uważało tak 76 proc. badanych.
 • Organizacja debaty „Wspólna przyszłość regionów górniczych położonych w trójstyku granic PL-CZ-DE. Gospodarka, Społeczeństwo, Środowisko” mającej na celu zdefiniowanie wyzwań stojących przed samorządami, konieczność ponadgranicznej współpracy oraz stworzenia nowej wizji dla regionu i jego mieszkańców. Jej uczestnicy – samorządowcy i eksperci w dziedzinie energetyki – rozmawiali o wyzwaniach i szansach dla regionu, ściśle związanego z przemysłem energetyczno-wydobywczym, obejmującego trzy sąsiadujące ze sobą państwa, w którym funkcjonuje w sumie aż 10 kopalni węgla brunatnego. Pięć po stronie czeskiej, cztery niemieckiej i jedna po stronie polskiej – kopalnia Turów. Zapewniają one pracę dla 50 tys. osób. Aby transformacja energetyczna była sprawiedliwa musi zostać przeprowadzona w sposób skoordynowany. Nie może być to dzika transformacja. Proces modernizacji energetyki i polityka klimatyczna nie powinny być oderwane od ludzi, dlatego niezbędne jest długofalowe planowanie w oparciu o konkretne projekty inwestycji oraz o programy społeczne z finansowaniem zapewnionym w ramach funduszy sprawiedliwej transformacji.
 • Organizację wizyty polskich władz państwowych w Kompleksie Turów i spotkania z pracownikami Kopalni i Elektrowni Turów.
 • Transparentność prowadzonego procesu związanego z kontynuacją wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. Grupa PGE udostępniła treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która została wydana w styczniu 2020 roku po zakończeniu szerokich konsultacji transgranicznych z Republiką Czeską i Niemiecką oraz po spełnieniu szeregu warunków określonych przepisami prawa polskiego i europejskiego. Dokument jest potwierdzeniem, że kopalnia Turów prowadzi działalność wydobywczą zgodnie z przepisami polskiego i europejskiego prawa. Spółka wykonała wszystkie niezbędne działania w celu kontynuacji prac kompleksu turoszowskiego i zapewnienia przebiegu procesów bez zakłóceń przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego milionów polskich rodzin.
 • Współpracę z samorządami.
 • Dialog z instytucjami UE.

Formą dialogu z interesariuszami zewnętrznymi są też warsztaty informacyjne. PGE Polska Grupa Energetyczna w 2021 roku zorganizowała dwa tego typu warsztaty dla potencjalnych dostawców produktów i usług do budowy morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Pierwsze o nazwie „Warsztaty offshore” odbyły się 18 czerwca w formule online, z kolei 30 sierpnia w trakcie konferencji PSEW w Serocku odbył się panel „Wspólnie zbudujmy Baltica 2+3: Jak włączyć się w realizację inwestycji PGE i Orsted”. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele PGE, PGE Baltica, jak również duńskiej firmy Ørsted. W trakcie spotkań uczestnicy mogli między innymi zapoznać się z harmonogramem inwestycji PGE w morskie farmy wiatrowe, zakresem prowadzonych prac czy planami rozwoju infrastruktury portowej. Zaprezentowano także portal zakupowy PGE, aby ułatwić potencjalnym wykonawcom uczestnictwo w przetargach organizowanych przez PGE. Została stworzona również możliwość wpisania się do bazy potencjalnych dostawców PGE.

PGE Energia Ciepła zorganizowała warsztaty dla wykonawców z branży energetycznej i okołoenergetycznej, na których przedstawiła planowane inwestycje oraz zasady prawidłowego przygotowania postępowań przetargowych w oparciu o prawo do zamówieniach publicznych. Blisko 150 uczestników z całej Polski wzięło udział w pierwszym z cyklu internetowych seminariów PGE Obrót dla samorządów oraz innych jednostek, które kupują energię elektryczną w trybie prawa zamówień publicznych. Wzięli w nim udział m. in. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów administracji publicznej, uczelni oraz szpitali. Podczas spotkania eksperci PGE Obrót odpowiedzieć na pytania związane z funkcjonowaniem rynku energii elektrycznej. Większość z nich dotyczyła odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem fotowoltaiki, możliwości korzystania z niej i szczegółów dotyczących rozliczania prosumentów.

Podobne spotkania w formule online zostały zorganizowane przez PGE Energia Odnawialna. Były one skierowane do firm prowadzących działalność w obszarze energetyki wiatrowej oraz do przedstawicieli branży fotowoltaicznej. Uczestnicy warsztatów mieli okazję zapoznać się z planami inwestycyjnymi spółki oraz obszarami potencjalnej współpracy. Podczas spotkań zaprezentowano także najważniejsze regulacje i procedury wyznaczające obszar współpracy z kontrahentami. Każde z webinariów składało się z serii paneli eksperckich oraz sesji pytań i odpowiedzi.

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania