Raport zintegrowany
2021
Wskaźniki GRI

Jesteśmy jednym z największych pracodawców w Polsce. Zapewniamy stabilne zatrudnienie dla ponad 38 tys. osób w ok. 200 lokalizacjach w kraju. Większość naszej kadry stanowią mieszkańcy miejscowości sąsiadujących z naszymi aktywami. Podatki, które odprowadzamy do gmin, w których prowadzimy działalność biznesową, stanowią bardzo istotną część budżetów lokalnych samorządów.

Wiele działań na rzecz społeczności lokalnych powstaje z inicjatywy spółek z Grupy PGE. PGE jest lokalnym mecenasem sportu i kultury. Spółki PGE prowadzą działalność edukacyjną i charytatywną.

Duża część naszych podwykonawców to lokalni przedsiębiorcy, dla których współpraca z nami to możliwości rozwoju działalności biznesowej. Nasze inwestycje stanowią bardzo istotny element rozwoju gospodarczego, a ich realizacja przyczynia się do poprawy warunków życia i pracy lokalnych społeczności.

Przygotowywana przez nas inwestycja w morską energetykę wiatrową na Bałtyku to szansa na rozwinięcie skrzydeł dla wielu polskich przedsiębiorstw, z których duża część specjalizuje się w produkcji komponentów do budowy farm wiatrowych i urządzeń towarzyszących realizacji takich przedsięwzięć. W warsztatach informacyjnych dla dostawców, podwykonawców i innych podmiotów zainteresowanych współpracą przy realizacji Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica zorganizowanych w kwietniu 2022 r. wzięło udział blisko 800 firm, z których ponad 500 stanowiły firmy krajowe.

Inwestycje i działalność napędzająca regiony

Jesteśmy jednym z największych krajowych inwestorów. Od początku powstania Grupy Kapitałowej PGE, czyli od 15 lat, nasze nakłady inwestycyjne wyniosły już ponad 80 mld PLN. Środki te przeznaczyliśmy m.in. na budowę nowych mocy, pro środowiskowe modernizacje istniejących aktywów oraz rozbudowę sieci elektroenergetycznej i ciepłowniczej. To bardzo duża kwota, która pozwalałaby przykładowo na wybudowanie ponad 2 000 km autostrad w Polsce.

W 2021 r. zainwestowaliśmy 4,7 mld PLN. Nasze inwestycje stanowią koło zamachowe polskiej gospodarki – to nie tylko zamówienia, które w większości trafiają do polskich przedsiębiorców, ale również tysiące miejsc pracy na placach budowy, a następnie w funkcjonujących już jednostkach. Dzięki dostarczanej przez nas energii elektrycznej oraz inwestycjom w sieci dystrybucyjne przedsiębiorcy mogą rozwijać swoją działalność i szukać dla siebie nowych możliwości biznesowych. W miejscach, gdzie prowadzimy działalność, często jesteśmy największym lub jednym z największych pracodawców, a nasze inwestycje są dodatkowym wsparciem dla rozwoju lokalnych rynków.

  • 201-1

 tys. PLN
A. Przychody ogółem 57 866 437,18
B. Koszty operacyjne 33 563 384,57 Razem z podatkiem dochodowym
B. Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze 5 077 509,41 Pozycja zawiera: wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i świadczenia emerytalne, nagrody jubileuszowe, deputaty, zmiana wartości rezerwy na świadczenia pracownicze, pozostałe (bez szkoleń)
B. Płatności na rzecz dostarczycieli kapitału 311 401,49 Pozycja zawiera: odsetki z tytułu instrumentów finansowych, brak dywidend
B. Koszty emisji CO2 11 553 045,70
B. Płatności na rzecz państwa (podatki) 3 361 219,46 Pozycja zawiera: podatek dochodowy, umorzenie praw majątkowych podatek akcyzowy, podatek od nieruchomości, pozostałe opłaty za korzystanie ze środowiska, inne
B. Inwestycje społeczne (darowizny i inwestycje na rzecz społeczeństwa) 17 533,00 Pozycja zawiera tylko darowizny
B. Sponsoring 37 660,29
WARTOŚĆ EKONOMICZNA ZATRZYMANA (A-B)  3 944 683,26

Nasz wkład do lokalnych budżetów

Grupa PGE jest jednym z największych płatników podatków w Polsce. Nasza działalność na poziomie centralnym i lokalnym przyniosła w 2021 r. łączny wpływ podatkowy w wysokości ok. 8,5 mld PLN* (wobec ok. 7,3 mld PLN w 2020 r.)*. Na tę kwotę składają się przede wszystkim: VAT, podatki i składki od wynagrodzeń pracowników Grupy, podatek od nieruchomości, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek akcyzowy oraz inne podatki i opłaty.

Grupa PGE jest odpowiedzialnym płatnikiem podatków w Polsce. Podatkowa Grupa Kapitałowa PGE do budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego corocznie odprowadza setki mln złotych podatku dochodowego od osób prawnych. Dzięki tym środkom, wpłacanym przez PGE oraz innych największych przedsiębiorców w kraju, polski rząd realizuje ważne dla krajowej gospodarki inwestycje oraz programy społeczne, wspierające polskich przedsiębiorców i rodziny, co ma realny wpływ na rozwój naszego kraju.

Wojciech Dąbrowski prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej

Wpływ podatkowy - samorządy w województwach* (w mln PLN)

W efekcie naszej działalności, w 2021 r. do samorządów terytorialnych w Polsce (budżety gmin, powiatów i województw) wpłynęło łącznie blisko 1,8 mld PLN. W gminie Kleszczów, gdzie zlokalizowana jest największa w Europie elektrownia opalana węglem brunatnym oraz kopalnia węgla brunatnego, ok. 50% wszystkich wydatków poniesionych przez samorząd jest finansowanych z podatków odprowadzanych przez Grupę PGE.

Wpływ podatkowy poszczególnych szczebli* (w mln PLN)

2021
Budżet Gmin 1 324
Budżety Powiatów 55
Budżety Województw 376
Skarb Państwa 5 437
Ubezpieczenia społeczne 1 302
Suma 8 495
*Szacunek na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego, deklaracji podatkowych oraz dokumentacji innych opłat dokonanych na rzecz samorządów wynikających z prawa. Szacunkowy podział na poszczególne szczeble samorządowe oraz jednostki terytorialne został dokonany w oparciu o informacje dotyczące kwot wpłacanych podatków przez poszczególne spółki z Grupy PGE, zatrudnienia w poszczególnych spółkach i województwach oraz informacje o podziale dochodów z PIT i CIT pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa.

Udział w Europejskim Systemie Handlu Emisjami

W 2021 r. koszty związane z emisją CO2 w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami wyniosły w ujęciu zarządczym ok. 8,8 mld PLN. Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) jest kluczowym elementem polityki UE na rzecz walki ze zmianą klimatu oraz jej podstawowym narzędziem służącym do zmniejszania emisji gazów cieplarnianych. Środki ze sprzedaży praw do emisji trafiają nie tylko budżetów państw, ale także finansują ochronę klimatu i transformację energetyczną.

Transformacja regionów

PGE jest partnerem społeczności lokalnych, wsłuchuje się w ich potrzeby i uwzględnia je w planach związanych ze zrównoważoną transformacją. Zrównoważona transformacja wymaga kompleksowych zmian, zarówno w funkcjonowaniu firmy, jak i w jej otoczeniu. Jednym z jej kluczowych wymiarów jest aspekt społeczny. Odpowiedzialność Grupy PGE w tym zakresie polega na jak najlepszym przygotowaniu pracowników, klientów, partnerów biznesowych i społeczności lokalnych do jej założeń. Wprowadzane kierunki zmian są korzystne dla każdej ze stron, biorąc pod uwagę szczególnie istotne aspekty dla środowiska naturalnego, gospodarowania zasobami i dla przyszłych pokoleń.  Grupa PGE dba o to, aby przedsiębiorcy oraz pracownicy branży energetycznej, jak również mieszkańcy regionów węglowych byli częścią całego procesu transformacji i aktywnie w nim uczestniczyli.

W Grupie Kapitałowej PGE opracowana została koncepcja transformacji dla kompleksów energetycznych w Bełchatowie i Turowie. Zakłada ona między innymi dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii (głównie w obszarze fotowoltaiki i lądowych farm wiatrowych), a także ambitne projekty inwestycyjne, służące stabilizacji mocy wytwórczych oraz wzmacnianiu spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej. Niezależnie od procesu wydzielania aktywów węglowych Grupa PGE pozostanie aktywna w dzisiejszych regionach węglowych, zarówno jako aktywny inwestor w procesie transformacji energetycznej, jak również inicjator działań wspierających ich rozwój gospodarczy.

Sprawiedliwa transformacja - region Bełchatów 2050

Grupa PGE, w skład której wchodzi spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oraz spółki zależne, świadczące usługi wsparcia na potrzeby elektrowni i kopalni, jest największym pracodawcą w regionie Bełchatowa. Obecnie w Kompleksie Bełchatowskim zatrudnionych jest prawie 11 200 osób.

Aby zmniejszyć lukę zatrudnienia w regionie, która będzie skutkiem stopniowego ograniczania pracy kopalni i elektrowni, PGE planuje na przestrzeni najbliższych kilkunastu lat realizację wielu przedsięwzięć, wśród których znajdują się zarówno działania związane z rozwojem odnawialnych źródeł energii, jak i projekty z zakresu rekultywacji terenu, a także projekty prospołeczne, jak funkcjonujące już Centrum Rozwoju Kompetencji. Brak ambitnych, kosztownych działań inwestycyjnych oraz osłonowych dla pracowników kompleksu energetycznego, a także pracowników zatrudnionych w branżach powiązanych z energetyką konwencjonalną może doprowadzić do poważnego kryzysu społecznego w regionie.

PGE przygotowała koncepcję transformacji, która w sposób komplementarny prezentuje plan projektów inwestycyjnych wraz z ich uzasadnieniem i harmonogramem. W przypadku regionu łódzkiego, gdzie działa Kompleks Energetyczny Bełchatów, przedstawia ona konkretne projekty inwestycyjne na lata 2021 – 2043 realizowane zarówno przez Grupę PGE, jak i projekty komplementarne, realizowane poza Grupą PGE, dzięki którym łącznie stworzone zostanie ponad 15 tys. nowych miejsc pracy w nowoczesnych sektorach gospodarki. Realizacja tego ambitnego planu jest uzależniona od zaangażowania wielu podmiotów, również na szczeblu całego kraju – przekracza bowiem wyłączne możliwości Grupy Kapitałowej PGE.

Są to między innymi takie projekty jak:

  • trzy projekty farm wiatrowych o mocy blisko 100 MW
  • farmy fotowoltaiczne o mocy około 600 MW
  • magazyny energii o mocy do 300 MW
  • utworzenie centrum technologicznego OZE na bazie dzisiejszych spółek wsparcia energetyki konwencjonalnej, które będą się transformować w kierunku realizacji projektów odnawialnych: produkcji, remontów oraz recyklingu i odzyskiwania surowców z wycofywanych z eksploatacji źródeł odnawialnych

 

  • Centrum Rozwoju Kompetencji – program dedykowany dla pracowników elektrowni i kopalni oraz mieszkańców regionu, który tworzy możliwości przekwalifikowania do pracy w energetyce odnawialnej.
  • instalacja termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii (ITPOE) o wydajności ok. 60 tys. ton odpadów rocznie
  • program „Wirtualna Elektrownia” – wykorzystanie kompetencji IT
  • Budowa centrum rekreacyjno – turystyczno – kulturowego

Sprawiedliwa transformacja

PGE szczególną wagę przykłada dla dzisiejszych regionów węglowych i długoterminowo myśli o ich rozwoju. Więcej informacji w rozdziale Sprawiedliwa transformacja.

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania