Raport zintegrowany
2021
 • 102-44
 • 102-45
 • 102-46
 • 102-47
 • 102-48
 • 102-49
 • 102-50
 • 102-51
 • 102-52
 • 102-54
 • 102-53

Raport zintegrowany PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2021 sporządzony jest zgodnie z wytycznymi the International Integrated Reporting Council (IIRC) – Międzynarodowej Rady ds. Sprawozdawczości Zintegrowanej.

Dane finansowe zawarte w raporcie zintegrowanym Grupy PGE za rok 2021 są zgodne z informacjami opublikowanymi w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej PGE za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, które zostało sporządzone według wymogów Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (International Financial Reporting Standards „MSSF”), zatwierdzonych przez Unię Europejską. Informacje i dane niefinansowe opracowane są zgodnie z wymogami nowelizacji ustawy o rachunkowości, wdrażającej do polskiego prawa dyrektywę 2014/95/UE. Podstawę dla informacji o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego stanowią rekomendacje i zasady zawarte w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”.

Raport zintegrowany PGE za rok 2021 powstał zgodnie z międzynarodowym standardem raportowania Global Reporting Initiative, w opcji Core. Dodatkowo w raporcie znajdują się wskaźniki własne, odniesienia do 10 Zasad Global Compact, a także do Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).

Raport obejmuje informacje za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku i zawiera dane skonsolidowane dla Grupy Kapitałowej PGE oraz dla jednostki dominującej – PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA. Na dzień 31 grudnia 2021 roku w skład Grupy Kapitałowej PGE wchodziło 77 spółek, w których PGE Polska Grupa Energetyczna SA posiadała bezpośrednio lub pośrednio ponad 50 proc. udziału w kapitale zakładowym. Raportem objętych zostało 37 spółek, w których wykazywane było zatrudnienie.

Poprzedni raport zintegrowany Grupy PGE, który został opublikowany w 2021 roku i obejmował rok 2020, dostępny jest TU.

Proces definiowania treści raportu

Raport zintegrowany Grupy PGE jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania informacyjne prawie 80 kluczowych przedstawicieli interesariuszy PGE, które zostały zgłoszone podczas sesji dialogowych zorganizowanych w połowie czerwca 2022 roku. Więcej na ten temat paneli dyskusyjnych można przeczytać TU.

Spotkania miały charakter warsztatowy. Przeprowadzone zostały z wykorzystaniem dyskusji na forum ogólnym, dyskusji w podgrupach, pracy indywidualnej z wykorzystaniem ankiety internetowej, co sprzyjało zaangażowaniu uczestniczek i uczestników, a także stwarzało możliwość zgłaszania własnych propozycji zagadnień i wymiany myśli na dyskutowane tematy.
Interesariuszki i interesariusze PGE obecni na spotkaniach zostali poproszeni o zapoznanie się z 39 aspektami funkcjonowania firmy, przyporządkowanymi do 4 obszarów: biznesowego, środowiskowego, pracowniczego i społecznego.

W efekcie przeprowadzonego dialogu, kluczowi interesariusze Grupy PGE wskazali osiem najbardziej istotnych dla nich tematów, które powinny się znaleźć w raporcie zintegrowanym za 2021 rok. Tematy te zostały uwzględnione w raporcie, zgodnie z zasadami standardu GRI. Do każdego z nich został przyporządkowany adekwatny wskaźnik:

Istotne tematy Wskaźnik Miejsce w raporcie
1. Strategia i jej realizacja Wskaźnik własny – realizacja strategii
2. Zapobieganie powstawaniu niezgodności z prawem i regulacjami (w tym dotyczącymi dostaw i użytkowania produktów oraz usług) GRI 419-1 – Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami Nie odnotowano istotnych kar oraz sankcji w okresie sprawozdawczym (2021)
3. Emisje gazów cieplarnianych oraz sposoby ich redukowania 305-1 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 1)
305-2 Pośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 2)
305-3 Pośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 3)
4. Wpływ spółki na klimat i działania zapobiegające zmianie klimatu Wskaźnik własny – świadomość klimatyczna
201-2 Implikacje finansowe i inne ryzyka oraz szanse dla działań organizacji wynikające ze zmian klimatycznych – zaraportowany częściowo
5. Zużycie i sposoby redukcji zużycia energii 301-3 Zużycie energii w organizacji
6. Zgodność z regulacjami środowiskowymi, zapobieganie nadużyciom, łamaniu prawa i regulacji dot. ochrony środowiska 307-1  Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu nieprzestrzegania prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska
7. Zużycie i sposoby redukcji zużycia wody 303-1 Wykorzystanie wody jako współdzielonego surowca
303-2 Gospodarka wodna
303-3 Całkowity pobór wody według źródła
GRI 303-5 Zużycie wody w organizacji
8. Minimalizacja ilości produkowanych odpadów i recykling GRI 306-1 Wytwarzanie odpadów i znaczące skutki związane z odpadami
GRI 306-2 Wytwarzanie odpadów i znaczące wpłwy powiązane z odpadami
306-3 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem

 

Ocena istotności tematów z perspektywy interesariuszy

Poniżej przedstawiamy ocenę istotności na skali. Po najechaniu na obszar wyświetlana jest średnia ocen interesariuszy.

Kluczowe, nowe elementy w raporcie zintegrowanym za 2021 rok to:

 • uwzględnienie w modelu tworzenia wartości przemian transformacyjnych Grupy
 • rozszerzenie zakresu raportowania o priorytetowe obszary wskazane przez interesariuszy w sesjach dialogowych
 • opis strategii w ujęciu realizacji kluczowych celów strategicznych
 • ujęcie taksonomii środowiskowej UE,
 • ślad węglowy Grupy PGE w trzech zakresach,
 • struktura zarządzania obszarem ESG,
 • zarządzanie Gospodarką Obiegu Zamkniętego,
 • rozwój podejścia do zarządzania ryzykami klimatycznymi,
 • podejście do przeciwdziałania korupcji i zarządzania konfliktem interesów,
 • zakładka z materiałami edukacyjnymi

W Raporcie zintegrowanym za 2021 rok nie istniała potrzeba wprowadzenia korekt w odniesieniu do danych i informacji zawartych w raporcie za 2020 rok.

Kontakt:

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania