Raport zintegrowany
2021

Indeks treści GRI

Wskaźniki GRI
  • 102-55

Wskaźnik Zasady UNGC Miejsce zaznaczenia
Ujawnienia profilowe
GRI 102-1 Nazwa organizacji
GRI 102-2 Główne produkty/usługi
GRI 102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji Polska, Warszawa
GRI 102-4 Lokalizacja działalności operacyjnej Grupa PGE działa głównie na terenie Polski
GRI 102-5 Forma własności i struktura prawna organizacji
GRI 102-6 Obsługiwane rynki
GRI 102-7 Skala działalności
GRI 102-8 Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia i rodzaju umowy o pracę, z podziałem na płeć UNGC-6
GRI 102-9 Opis łańcucha dostaw
102-10 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości
GRI 102-11 Zarządzanie ryzykiem w organizacji
GRI 102-12 Ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy zewnętrzne przyjęte lub popierane przez organizację UNGC-1
UNGC-7
UNGC-8
UNGC-9
GRI 102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach
GRI 102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla UNGC-7
UNGC-8
UNGC-9
GRI 102-15 Opis kluczowych wpływów, ryzyk i szans
GRI 102-16 Wartości, zasady, standardy i normy zachowania organizacji takie jak kodeks postępowania lub kodeks etyki UNGC-10
GRI 102-17 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji
GRI 102-18 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy
GRI 102-22 Skład najwyższego organu zarządczego oraz jego komitety
GRI 102-23 Przewodniczący najwyższego organu zarządczego
GRI 102-24 Nominowanie oraz wybór członków najwyższego organu zarządczego
GRI 102-25 Konflikt interesów
GRI 102-32 Rola najwyższego organu zarządczego w raportowaniu kwestii zrównoważonego rozwoju
GRI 102-40 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację
GRI 102-41 Liczba pracowników objęta układem zbiorowym UNGC-3
GRI 102-43 Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy
GRI 102-44 Kluczowe kwestie i zagadnienia poruszone przez interesariuszy w procesach zaangażowania interesariuszy
GRI 102-45 Struktura operacyjna organizacji, z wyróżnieniem głównych działów, spółek zależnych, podmiotów powiązanych oraz przedsięwzięć typu joint-venture
GRI 102-46 Proces definiowania treści raportu
GRI 102-47 Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania treści
GRI 102-48 Korekty informacji z poprzednich raportów
GRI 102-49 Zmiany w raportowaniu
GRI 102-50 Okres objęty raportowaniem 1.01.2021 – 31.12.2021 roku
GRI 102-51 Data publikacji ostatniego raportu 2021
https://raportzintegrowany2020.gkpge.pl
GRI 102-52 Cykl raportowania roczny

GRI 102-53 Kontakt
GRI 102-54 Wskazanie, czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem w opcji Core lub Comprehensive
GRI 102-55 Indeks treści GRI
Istotne tematy wskazane przez kluczowych interesariuszy podczas sesji dialogowych PGE
103 Podejście do zarządzania – Strategia i jej realizacja  
Wskaźnik własny Realizacja strategii  
103 (419) Podejście do zarządzania – Zapobieganie powstawaniu niezgodności z prawem i regulacjami (w tym dotyczącymi dostaw i użytkowania produktów oraz usług)  
GRI 419-1 Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami   Nie odnotowano istotnych kar oraz sankcji w okresie sprawozdawczym (2021)
103 (305) Podejście do zarządzania – Emisje gazów cieplarnianych oraz sposoby ich redukowania  
GRI 305-1 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych  
GRI 305-2 Pośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 2)  
GRI 305-3 Pośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 3)  
103 Podejście do zarządzania – Wpływ spółki na klimat i działania zapobiegające zmianie klimatu  
Wskaźnik własny  Świadomość klimatyczna  
GRI 201-2 Skutki finansowe, inne ryzyka i szanse wynikające ze zmian klimatycznych  
103 Podejście do zarządzania – Zużycie i sposoby redukcji zużycia energii  
GRI 301-3 Zużycie energii w organizacji  
103 Podejście do zarządzania – Zgodność z regulacjami środowiskowymi, zapobieganie nadużyciom, łamaniu prawa i regulacji dot. ochrony środowiska  
103 Podejście do zarządzania – Zużycie i sposoby redukcji zużycia wody  
GRI 303-1
(2018)
Wykorzystanie wody jako współdzielonego surowca UNGC-8
UNGC-9
GRI 303-2
(2018)
Gospodarka wodna UNGC-8
UNGC-9
GRI 303-3
(2018)
Całkowity pobór wody według źródła  
GRI 303-5 Zużycie wody  
103 Podejście do zarządzania – Minimalizacja ilości produkowanych odpadów i recykling  
GRI 306-1 (2020) Wytwarzanie odpadów i znaczące skutki związane z odpadami  
GRI 306-2 Wytwarzanie odpadów i znaczące wpływy powiązane z odpadami  
GRI 306-3 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem  
GRI 307-1 Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska  
Wyniki ekonomiczne
GRI 201-1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna, wytworzona i podzielona
GRI 203-1 Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług na rzecz społeczeństwa poprzez działania komercyjne, przekazywanie towarów i działania pro bono
Kwestie przeciwdziałania korupcji
GRI 205-1 Całkowita liczba i odsetek jednostek biznesowych poddanych analizie pod kątem ryzyka związanego z korupcją UNGC-10
GRI 205-2 Komunikacja i szkolenia poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym UNGC-10
GRI 205-3 Potwierdzone przypadki korupcji
i działania podjęte w odpowiedzi na nie
UNGC-10 0 przypadków
Kwestie środowiskowe
Podejście do środowiska naturalnego UNGC-7
UNGC-8
UNGC-9
GRI 302-1 Odzyskane produkty
GRI 303-4
(2018)
Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia
GRI 304-1 Lokalizacje spółki będące własnością, wynajmowane, zarządzane lub sąsiadujące z obszarami chronionymi bądź obszarami o dużej wartości pod względem bioróżnorodności znajdującymi się poza obszarami chronionymi UNGC-8
GRI 304-2 Istotny wpływ działań, produktów, usług na bioróżnorodność
GRI 304-4 Gatunki z czerwonej listy IUCN lub krajowej listy gatunków pod ochroną znajdujące się na obszarach działań firmy
GRI 305-7 Emisja związków NOx, SO2 i innych istotnych związków emitowanych do powietrza
GRI 306-4 Odzyskane odpady
GRI 306-5 Odpady przekazane do utylizacji
Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii. UNGC-9
GRI 308-1 Nowi dostawcy, którzy zostali zweryfikowani przy wykorzystaniu kryteriów środowiskowych
GRI -EU5 Alokacja uprawnień do emisji dwutlenku węgla bądź jego ekwiwalentu według podziału na systemy handlu emisjami
Kwestie pracownicze
Prawa człowieka UNGC-2
UNGC-4
UNGC-5
UNGC-6
Wolność zrzeszania się i prawo do zbiorowych negocjacji UNGC-3
GRI 401-1 Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników, odejść oraz wskaźnik przyjęć i fluktuacji pracowników według grupy wiekowej, płci, w podziale na spółki

UNGC-6

GRI 401-2 Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin, według głównych jednostek operacyjnych
GRI 403-1
(2018)
System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
GRI 403-2
(2018)
Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i badanie wypadków
GRI 403-3
(2018)
Medycyna pracy
GRI 403-4
(2018)
Udział pracowników, konsultacje i komunikacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
GRI 403-5
(2018)
Szkolenia dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
GRI 403-6
(2018)
Programy promocji zdrowia dla pracowników
GRI 403-7
(2018)
Zapobieganie i łagodzenie wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy
GRI 403-9
(2018)
Rodzaj i wskaźnik urazów związanych z pracą według płci
GRI 404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika według kategorii zatrudnienia i płci UNGC-6
GRI 404-2 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają zarządzanie końcem kariery zawodowej
GRI 404-3 Odsetek pracowników podlegających regularnej ocenie jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej według płci UNGC-6
GRI 405-1 Skład ciał zarządczych, nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności UNGC-6
GRI -EU15 Procent pracowników, którzy nabędą uprawnienia do przejścia na emeryturę za 5 oraz 10 lat, z uwzględnieniem podziału na rodzaj wykonywanej pracy
Kwestie praw człowieka
GRI 406-1 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania naprawcze podjęte w tej kwestii w 2021 roku UNGC-2
UNGC-6
GRI 408-1 Operacje i dostawcy wśród których mogą zdarzyć się przypadki pracy dzieci Zabraniają tego regulacje Grupy PGE
GRI 409-1 Operacje i dostawcy wśród których mogą zdarzyć się przypadki pracy przymusowej Zabraniają tego regulacje Grupy PGE
GRI 412-2 Całkowita liczba godzin szkoleniowych pracowników w zakresie polityk poszanowania praw człowieka oraz odsetek przeszkolonych pracowników UNGC-2
Kwestie społeczne
GRI 414-1 Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów społecznych 100%
GRI 418-1 Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klientów oraz utraty danych
GRI-EU28 Częstość przerw w dostawach energii (SAIFI)
GRI-EU29 Przeciętny czas trwania przerwy w dostawach energii elektrycznej (SAIDI)
Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania