Raport zintegrowany
2021

Lądowe farmy wiatrowe

SDGs

PGE jest liderem lądowej energetyki wiatrowej. Nie poprzestajemy na tym dążąc do optymalnego wykorzystania tej technologii również na terenach naszych dzisiejszych elektrowni konwencjonalnych.

Cel wyznaczony w strategii:

>1 GW
nowych mocy do 2030

Na koniec roku 2021 roku Grupa PGE posiadała 17 farm wiatrowych o łącznej mocy 688 MW. W wyniku realizacji strategii zakładamy osiągnięcie ok. 1 700 MW zainstalowanej mocy w roku 2030. Zostanie to osiągnięte poprzez realizację własnych projektów, ale również akwizycje operacyjnych farm wiatrowych oraz projektów na etapie pozwolenia na budowę czy repowering istniejących aktywów.

W czerwcu 2021 roku sfinalizowaliśmy zakup trzech lądowych farm wiatrowych o mocy 84,2 MW. Akwizycja oznacza dla Grupy PGE wzrost mocy zainstalowanej z 688 MW do 772 MW w technologii onshore oraz wzrost udziału w rynku z 9,6 proc do 10,8 proc. (wg danych Agencji Rynku Energii moc zainstalowana farm wiatrowych na koniec 2021 r. wyniosła blisko 7 117 MW).

Farmy, które nabyła nasza Grupa, znajdują się w trzech różnych województwach: województwie kujawsko-pomorskim (FW Radzyń o mocy 36,9 MW), województwie łódzkim (FW Ścieki o mocy 22 MW) i wielkopolskim (FW Jóźwin o mocy 25,3 MW). W sumie to łącznie 32 turbiny o łącznej mocy 84,2 MW i średniej produkcji rocznej na poziomie 240 tys. MWh, co pozawala zabezpieczyć zapotrzebowanie 120 tys. gospodarstw domowych, czyli miasta wielkości Lublina. Farmy posiadają długoterminowe umowy na zakup zielonej energii elektrycznej przez klientów zewnętrznych, które częściowo zabezpieczają wyprodukowane wolumeny nawet do 2030 r. Do ok. 2030 r. będą one korzystać z systemu wsparcia w formie zielonych certyfikatów.

Farmy te charakteryzują się wysoką produktywnością, w szczególności Farma Wiatrowa Radzyń, której wykorzystanie mocy netto na poziomie powyżej 3 400 FLH (ang. full load hours) zbliżone jest do wartości osiąganych przez morskie farmy wiatrowe. Dodatkowo, Farma Wiatrowa Ścieki zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie FW Skoczykłody nabytej przez PGE w 2020 r., co pozwoli wygenerować dodatkowe synergie w ich obsłudze w ramach Grupy.

To początek planów inwestycyjnych na drodze do realizacji celu wyznaczonego w strategii.  Inwestycje będziemy realizować dwutorowo. Z jednej strony zamierzamy budować nowe elektrownie, z drugiej zaś pozyskiwać gotowe projekty (analizujemy kolejne projekty akwizycyjne o łącznej mocy ok. 100 MW). W pierwszym przypadku bardzo duże ułatwienie przyniesie planowana nowelizacja tzw. ustawy odległościowej. Pozwoli ona uruchomić zamrożone dotychczas inwestycje. PGE posiada ok. 150 MW mocy w takich projektach w bardzo dobrych lokalizacjach, z czego większość znajduje się w województwach: pomorskim i zachodniopomorskim.

Projekt nowelizacji ustawy odległościowej, przyjęty przez rząd 5 lipca 2022 r., dopuszcza możliwość powstania nowej elektrowni wiatrowej w odległości od istniejącego budynku mieszkalnego mniejszej niż przewiduje zasada 10H, ale nie mniej niż 500 metrów. Obecnie taka elektrownia nie może powstać w odległości mniejszej niż 10-krotność wysokości planowanej elektrowni wiatrowej. Kolejnym krokiem będzie rozpoczęcie prac w komisji sejmowej (stan na dzień publikacji raportu zintegrowanego).

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania