Raport zintegrowany
2021

Struktura korporacyjna Grupy

Wskaźniki GRI
 • 102-10

Jesteśmy największym zintegrowanym pionowo producentem oraz dostawcą energii elektrycznej i ciepła w Polsce. Rozmiar całej organizacji, prowadzone wewnętrznie zmiany organizacyjne i restrukturyzacyjne powodują, że zarządzanie tak rozbudowaną strukturą to duża odpowiedzialność.

Obecna postać Grupy ukształtowała się głównie w wyniku wniesienia przez Skarb Państwa 85% akcji spółek PGE Energia i PGE Górnictwo i Energetyka do PGE S.A. w 2010 roku, w zamian za akcje nowej emisji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, oraz przejęcia polskich aktywów EDF w 2017 roku. Grupa Kapitałowa PGE z racji swoich rozmiarów, przeprowadzanych wewnętrznie zmian organizacyjnych i realizowanych przejęć, jest w ciągłym procesie porządkowania struktur i integracji. 

Na koniec 2021 roku Grupa składała się z jednostki dominującej (PGE S.A.) i 77 spółek zależnych, w których pracuje ponad 38 tysięcy pracowników. Wszystkie spółki są zorganizowane wokół segmentów operacyjnych, tj.: Energetyka Konwencjonalna, Ciepłownictwo, Energetyka Odnawialna, Dystrybucja, Obrót, Gospodarka Obiegu Zamkniętego oraz Działalność Pozostała. 

Struktura Grupy Kapitałowej PGE w 2021 roku* 

*Struktura uproszczona – ujęte kluczowe jednostki.

Od stycznia 2021 r. w strukturze istnieje nowy segment – Gospodarka Obiegu Zamkniętego.

W lipcu 2021 r. zakończył się proces przenoszenia aktywów ciepłowniczych z PGE GiEK (Elektrociepłownia w Szczecinie, Elektrociepłownia Pomorzany, sieć ciepłownicza w Gryfinie) do struktur PGE Energia Ciepła.

Także w 2021 r. PGE S.A. sprzedała Skarbowi Państwa wszystkie swoje udziały (70%) w spółce PGE EJ 1, zajmującej się wcześniej przygotowaniami projektu budowy elektrowni jądrowej w Polsce. 

W rządowym planie transformacji sektora elektroenergetycznego w Polsce ogłoszonym w maju 2021 r. i zatwierdzonym przez Radę Ministrów 1 marca 2022 roku, przedstawiona została koncepcja wydzielenia z grup kapitałowych poszczególnych spółek energetycznych – w tym z PGE – aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach węglowych. Założenia przewidują m.in. integrację aktywów węglowych w ramach jednego podmiotu, tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – obecnie spółki zależnej PGE, która będzie docelowo działała pod firmą Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego („NABE”). Rolą NABE będzie zapewnienie niezbędnego bilansu mocy w systemie energetycznym. NABE będzie skupiało się na inwestycjach utrzymaniowych i modernizacyjnych, niezbędnych do utrzymania sprawności eksploatowanych bloków węglowych, w tym zmierzających do ograniczenia emisyjności eksploatowanych jednostek. 

23 lipca 2021 roku PGE S.A, ENEA, TAURON i ENERGA zawarły ze Skarbem Państwa porozumienie dotyczące współpracy w procesie wydzielenia aktywów energetyki węglowej i ich integracji w NABE. Sprzedaż aktywów do NABE jest planowana na IV kwartał 2022 roku.

Organizacja jednostki dominującej

 jest spółką akcyjną. Akcjonariuszem większościowym jest Skarb Państwa, który – po objęciu części akcji serii E wyemitowanych już w roku 2022 – posiada 60,86% udziału w kapitale zakładowym PGE S.A. 38,14% akcji spółki pozostaje w wolnym obrocie giełdowym.

Walne Zgromadzenie jest spotkaniem akcjonariuszy (współwłaścicieli) spółki, na którym akcjonariusze mogą podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad ustalonym przez Zarząd lub inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Reprezentowaniem spółki oraz prowadzeniem jej spraw zajmuje się Zarząd.

Więcej informacji o organach spółki znajduje się w rozdziale Ład korporacyjny

Zasady zarządzania w Grupie PGE

PGE SA jest jednostką dominującą Grupy PGE. Ponadto pełni rolę Centrum Korporacyjnego zarządzającego Grupą. Centrum Korporacyjne podejmuje istotne decyzje dotyczące działalności poszczególnych segmentów biznesowych oraz strategicznych kierunków ich rozwoju.

 • kształtowanie Strategii Grupy Kapitałowej PGE,
 • zarządzanie marżą pierwszą oraz planowanie optymalnego wykorzystania jednostek wytwórczych,
 • nadzór i optymalizację działalności operacyjnej i inwestycyjnej w Grupie PGE,
 • zarządzanie regulacyjne,
 • zarządzanie ryzykiem;
 • bezpośredni nadzór właścicielski nad spółkami Grupy PGE,
 • budowę strategii innowacyjności i nadzór nad jej realizacją,
 • budowę wizerunku i marki PGE,
 • budowę strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Grupie,
 • zarządzanie finansami i zarządzanie ubezpieczeniami.
 • wdrażanie strategii segmentowych, zgodnych ze strategią Grupy PGE,
 • koncentracja na prowadzeniu działalności operacyjnej i inwestycyjnej,
 • dążenie do poprawy efektywności procesów operacyjnych,
 • wsparcie procesów decyzyjnych, za które odpowiada Centrum Korporacyjne.

W ramach Grupy utworzona została ponadto Rada Holdingu Grupy PGE. Jej celem jest zwiększenie efektywności działań Grupy. Rada Holdingu pełni funkcje doradcze, definiuje potencjalne ryzyka i rekomenduje rozwiązania w wyniku wymiany na forum Rady istotnych informacji i doświadczeń. Jej zadaniem jest również nadzorowanie realizacji strategii Grupy. W skład Rady Holdingu wchodzą: prezes zarządu PGE SA, jako Przewodniczący Rady, pozostali członkowie zarządu PGE, przewodniczący Rad Nadzorczych oraz prezesi zarządów kluczowych spółek z Grupy, Dyrektorzy Pionów w PGE Polskiej Grupy Energetycznej, a także Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu oraz Dyrektor Departamentu Prawa i Zarządzania Korporacyjnego w PGE Polskiej Grupie Energetycznej. 

W kompetencjach Rady Holdingu jest również możliwość powoływania grup roboczych do analizy szczegółowych zagadnień związanych z działalnością spółek z Grupy PGE.

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania