Raport zintegrowany
2021

1.2 Informacje o Grupie Kapitałowej PGE

Grupa Kapitałowa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. składa się z jednostki dominującej, którą jest PGE S.A. i 77 jednostek zależnych objętych konsolidacją. Konsolidacją objęte są również 2 jednostki stanowiące tzw. wspólną działalność, 3 jednostki stowarzyszone i 1 jednostka współkontrolowana. Dodatkowe informacje na temat jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zostały zamieszczone w nocie 1.3.

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE obejmuje okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz zawiera dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Sprawozdania finansowe wszystkich jednostek zależnych sporządzone zostały za ten sam okres sprawozdawczy co sprawozdanie finansowe jednostki dominującej, przy zastosowaniu spójnych zasad rachunkowości. Wyjątkiem są spółki nabyte w trakcie roku obrotowego, które sporządziły dane finansowe za okres od momentu objęcia kontrolą przez Grupę PGE.

Podstawowym przedmiotem działania spółek Grupy Kapitałowej PGE jest prowadzenie działalności obejmującej:

  • wytwarzanie energii elektrycznej,
  • dystrybucję energii elektrycznej,
  • obrót hurtowy i detaliczny energią elektryczną, prawami majątkowymi, uprawnieniami do emisji CO2 oraz gazem ziemnym,
  • wytwarzanie i dystrybucję ciepła,
  • świadczenie innych usług związanych z realizacją zadań, o których mowa powyżej.

Działalność prowadzona jest na podstawie odpowiednich koncesji przyznanych poszczególnym jednostkom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej PGE. Działalność GK PGE jest prowadzona w głównej mierze na terytorium Polski.

Kontynuacja działalności

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez istotne spółki Grupy przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia sprawozdawczego. PGE Obrót S.A. wykazuje na dzień 31 grudnia 2021 roku ujemne wartości kapitałów własnych, które są w głównej mierze wynikiem negatywnych zmian na regulowanym detalicznym rynku obrotu energią elektryczną. PGE Obrót S.A. ma dostęp do finansowania udzielanego przez PGE S.A., w związku z czym założenie kontynuacji działalności przez tę spółkę jest uzasadnione.

Spółka ENESTA sp. z o.o. poniosła w roku 2021 straty i także wykazuje na dzień 31 grudnia 2021 ujemne wartości kapitałów własnych. W niniejszym sprawozdaniu finansowym Grupa Kapitałowa PGE ujęła odpowiednie rezerwy, związane z restrukturyzacją działalności oraz ewentualnymi roszczeniami względem ENESTA S.A.

Poza wskazanymi powyżej okolicznościami na dzień zatwierdzenia do publikacji niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez istotne spółki Grupy.

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania