Raport zintegrowany
2021

1.1 Informacje o jednostce dominującej

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. została utworzona aktem notarialnym z dnia 2 sierpnia 1990 roku i zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, w dniu 28 września 1990 roku. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000059307. Siedziba jednostki dominującej znajduje się ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa (Polska).

W skład Zarządu Spółki na dzień 1 stycznia 2021 roku wchodzili:

 • Wojciech Dąbrowski – Prezes Zarządu,
 • Wanda Buk – Wiceprezes Zarządu,
 • Paweł Cioch – Wiceprezes Zarządu,
 • Paweł Strączyński – Wiceprezes Zarządu,
 • Paweł Śliwa – Wiceprezes Zarządu,
 • Ryszard Wasiłek – Wiceprezes Zarządu.

W dniu 31 marca 2021 roku pan Paweł Strączyński złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu z upływem dnia 31 marca 2021 roku. W dniu 8 czerwca 2021 roku Rada Nadzorcza PGE podjęła uchwałę o powołaniu pana Lechosława Rojewskiego w skład Zarządu od dnia 9 czerwca 2021 roku.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego skład Zarządu jest następujący:

 • Wojciech Dąbrowski – Prezes Zarządu,
 • Wanda Buk – Wiceprezes Zarządu,
 • Paweł Cioch – Wiceprezes Zarządu,
 • Lechosław Rojewski – Wiceprezes Zarządu,
 • Paweł Śliwa – Wiceprezes Zarządu,
 • Ryszard Wasiłek – Wiceprezes Zarządu.

Struktura własnościowa

Struktura akcjonariatu jednostki dominującej była następująca:

Stan na dzień 31 grudnia 2021 Stan na dzień 31 grudnia 2020
Skarb Państwa 57,39% 57,39%
Pozostali akcjonariusze 42,61% 42,61%
Razem 100,00% 100,00%

 

Struktura własnościowa na poszczególne dni sprawozdawcze została zaprezentowana na podstawie informacji dostępnych Spółce.

Według informacji dostępnych Spółce na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PGE S.A. jest Skarb Państwa.

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania