Raport zintegrowany
2021

6.1 Informacje dotyczące segmentów branżowych

Informacje dotyczące segmentów branżowych za 2021 rok

Energetyka Konwencjonalna Ciepłownictwo Energetyka Odnawialna Obrót Dystrybucja Gospodarka Obiegu Zamkniętego Działalność pozostała Korekty Razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 18.730 4.019 1.050 22.260 6.415 137 110 9 52.730
Sprzedaż między segmentami 9.992 2.220 622 15.963 77 174 322 (29.370)
PRZYCHODY SEGMENTU, RAZEM 28.722 6.239 1.672 38.223 6.492 311 432 (29.361) 52.730
Koszt własny sprzedaży (29.914) (5.690) (912) (35.496) (4.738) (227) (383) 28.239 (49.121)
EBIT 1.998 104 686 794 1.559 36 (2) (52) 5.123
Amortyzacja, likwidacja oraz odpisy ujęte w wyniku finansowym 2.080 701 330 33 1.220 9 62 (23) 4.412
EBITDA 4.078 805 1.016 827 2.779 45 60 (75) 9.535
ZYSK BRUTTO 4.871
Podatek dochodowy (926)
ZYSK NETTO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY 3.945
AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA
Aktywa segmentu z wyłączeniem należności z tytułu dostaw i usług 37.058 8.680 4.238 1.575 19.589 71 1.848 (1.059) 72.000
Należności z tytułu dostaw i usług 7.383 1.399 358 11.025 958 71 59 (17.044) 4.209
Udziały i akcje wykazywane metodą praw własności 156
Aktywa nieprzypisane 12.601
AKTYWA, RAZEM 88.966
Zobowiązania segmentu z wyłączeniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług 18.776 2.742 578 5.705 1.935 50 274 (2.324) 27.736
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 5.648 1.821 133 10.888 402 51 30 (17.365) 1.608
Zobowiązania nieprzypisane 11.331
ZOBOWIĄZANIA, RAZEM 40.675
POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTU
Nakłady inwestycyjne 1.758 608 189 8 1.354 9 838 (116) 4.648
Zwiększenia PDUA 1 2 4 7 14
RAZEM NAKŁADY INWESTYCYJNE 1.759 610 189 8 1.358 9 845 (116) 4.662
Nabycie RAT,WN i NI w ramach nabycia nowych spółek* 81 81
Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych i niefinansowych 219 128 (45) (26) 6 1 6 289
Pozostałe koszty niepieniężne ** 9.185 1.362 19 1.417 (109) 1 19 (95) 11.799
* W tym wartość firmy
** Zmiany o charakterze niepieniężnym dotyczą rezerw m.in. na rekultywację, uprawnienia do emisji CO2, nagrody jubileuszowe, taryfę pracowniczą i zobowiązań niefinansowych z tyt. świadczeń pracowniczych ujętych w wyniku oraz innych całkowitych dochodach

Informacje dotyczące segmentów branżowych za 2020 rok

Energetyka Konwencjonalna Ciepłownictwo Energetyka Odnawialna Obrót Dystrybucja Działalność pozostała Korekty Razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 18.777 3.010 754 18.380 6.308 88 (1.551) 45.766
Sprzedaż między segmentami 6.474 1.889 337 10.637 88 413 (19.838)
PRZYCHODY SEGMENTU, RAZEM 25.251 4.899 1.091 29.017 6.396 501 (21.389) 45.766
Koszt własny sprzedaży (24.638) (4.217) (614) (27.109) (5.033) (455) 20.455 (41.611)
EBIT (647) 304 405 577 1.093 (138) (186) 1.408
Amortyzacja, likwidacja oraz odpisy ujęte w wyniku finansowym 2.372 643 192 35 1.213 156 (53) 4.558
EBITDA 1.725 947 597 612 2.306 18 (239) 5.966
ZYSK BRUTTO 314
Podatek dochodowy (166)
ZYSK NETTO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY 148
AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA
Aktywa segmentu z wyłączeniem należności z tytułu dostaw i usług 36.404 8.143 4.326 1.890 19.439 817 (747) 70.272
Należności z tytułu dostaw i usług 623 730 180 3.891 892 75 (2.789) 3.602
Udziały i akcje wykazywane metodą praw własności 152
Aktywa nieprzypisane 7.568
AKTYWA, RAZEM 81.594
Zobowiązania segmentu z wyłączeniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług 16.652 2.179 532 3.585 2.186 121 (1.197) 24.058
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 986 490 48 2.343 302 47 (2.859) 1.357
Zobowiązania nieprzypisane 12.678
ZOBOWIĄZANIA, RAZEM 38.093
POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTU
Nakłady inwestycyjne 2.370 656 709 15 1.646 164 (127) 5.433
Zwiększenia PDUA 2 15 6 1 34 6 (2) 62
RAZEM NAKŁADY INWESTYCYJNE 2.372 671 715 16 1.680 170 (129) 5.495
Nabycie RAT,WN i NI w ramach nabycia nowych spółek 251 2 2 255
Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych i niefinansowych 860 55 (141) 9 31 56 (89) 781
Pozostałe koszty niepieniężne * 6.309 907 30 254 775 36 326 8.637
* W tym wartość firmy
** Zmiany o charakterze niepieniężnym dotyczą rezerw m.in. na rekultywację, uprawnienia do emisji CO2, nagrody jubileuszowe, taryfę pracowniczą i zobowiązań niefinansowych z tyt. świadczeń pracowniczych ujętych w wyniku oraz innych całkowitych dochodach
Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania