Raport zintegrowany
2021

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Nota Rok zakończony
31 grudnia 2021
Rok zakończony
31 grudnia 2020
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Zysk / (Strata) brutto 4.871 314
Podatek dochodowy zapłacony (1.273) (359)
Korekty o pozycje:
Udział w (zysku)/stracie jednostek wycenianych metodą praw własności 2 552
Amortyzacja, likwidacja oraz odpisy aktualizujące 4.412 4.558
Odsetki i dywidendy, netto 312 293
(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej 27.1 (363) 244
Zmiana stanu należności 27.1 (2.958) (1)
Zmiana stanu zapasów 27.1 866 1.370
Zmiana stanu uprawnień do emisji CO2 na własne potrzeby (3.129) (569)
Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek 27.1 1.418 764
Zmiana stanu pozostałych aktywów niefinansowych i rozliczeń międzyokresowych 27.1 (482) (253)
Zmiana stanu rezerw 27.1 3.813 3.347
Pozostałe (33) (4)
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 7.456 10.256
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 59 48
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 27.2 (4.682) (5.930)
Założenie lokat powyżej 3 m-cy 27.2 (312) (494)
Rozwiązanie lokat powyżej 3 m-cy 27.2 303 481
Nabycie aktywów finansowych (60) (51)
Objęcie spółek konsolidacją 27.2 (122)
Sprzedaż spółki zależnej 368
Sprzedaż pozostałych aktywów finansowych 63
Utrata kontroli 27.2 (118)
Pozostałe 12 31
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (4.367) (6.037)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
Zwiększenie udziału w spółkach GK (17)
Wpływy z tytułu emisji akcji akcjonariuszy niekontrolujących 27.3 419 56
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek, kredytów 27.3 601 4.451
Spłata pożyczek, kredytów, leasingu 27.3 (1.233) (5.507)
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (2) (2)
Zapłacone odsetki 27.3 (358) (373)
Pozostałe 45 35
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (528) (1.357)
ZMIANA NETTO STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW 2.561 2.862
Różnice kursowe netto (17) 14
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 18 4.173 1.311
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU 18 6.734 4.173
Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania