Raport zintegrowany
2021

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych

Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Kapitał z wyceny instrumentów finansowych Różnice kursowe z przeliczenia Zyski zatrzymane Razem Udziały niekontrolujące Razem kapitał własny
Nota 20.1 20.2 20.3 20.4 20.6
1 STYCZNIA 2020 ROKU 19.165 19.669 (323) (1) 3.779 42.289 848 43.137
Zysk/(Strata) netto za okres sprawozdawczy 110 110 38 148
Inne całkowite dochody 310 6 (191) 125 125
CAŁKOWITE DOCHODY 310 6 (81) 235 38 273
Rozliczenie wyniku z lat ubiegłych (1.259) 1.259
Dywidenda (3) (3)
Podwyższenie kapitału przez udziałowców mniejszościowych  

 

 

 

 

 

 

114

 

114

Rozliczenie zakupu dodatkowych udziałów w spółkach zależnych

 

 

 

 

 

(6)

 

(6)

 

(14)

 

(20)

31 GRUDNA 2020 ROKU 19.165 18.410 (13) 5 4.951 42.518 983 43.501
Zysk/(Strata) netto za okres sprawozdawczy 3.972 3.972 (27) 3.945
Inne całkowite dochody 622 335 957 2 959
CAŁKOWITE DOCHODY 622 4.307 4.929 (25) 4.904
Rozliczenie wyniku z lat ubiegłych 1.744 (1.744)
Dywidenda (2) (2)
Rozliczenie zakupu dodatkowych udziałów w spółkach zależnych  

 

 

 

 

(1)

 

(1)

 

(4)

 

(5)

Udział w zmianie kapitałów jednostek współkontrolowanych  

 

 

 

 

72

 

72

 

 

72

Wyjście jednostek z GK (2) (18) (20) (155) (175)
Pozostałe zmiany (1) (3) (4) (4)
31 GRUDNIA 2021 ROKU 19.165 20.154 609 2 7.564 47.494 797 48.291

 

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania