Raport zintegrowany
2021

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Nota Stan na dzień
31 grudnia 2021
Stan na dzień
31 grudnia 2020
AKTYWA TRWAŁE
Rzeczowe aktywa trwałe 9 60.817 61.741
Nieruchomości inwestycyjne 10 39 41
Wartości niematerialne oraz wartość firmy 11 682 646
Prawa do użytkowania składników aktywów 12 1.257 1.309
Należności finansowe 25.1.1 204 191
Instrumenty pochodne i inne aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 25.1.2 364 132
Udziały i akcje oraz pozostałe instrumenty kapitałowe 117 57
Udziały i akcje wykazywane metodą praw własności 13 156 152
Pozostałe aktywa długoterminowe 17.1 873 839
Uprawnienia do emisji CO2 na własne potrzeby 16 797 39
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 14.1 933 1.351
66.239 66.498
AKTYWA OBROTOWE
Zapasy 15 2.189 3.123
Uprawnienia do emisji CO2 na własne potrzeby 16 4.106 1.735
Należności z tytułu podatku dochodowego 144 8
Instrumenty pochodne i inne aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 25.1.2 575 423
Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności finansowe 25.1.1 7.727 4.812
Pozostałe aktywa krótkoterminowe 17.2 1.240 799
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 18 6.733 4.189
22.714 15.089
AKTYWA ZAKLASYFIKOWANE JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY 13 7
SUMA AKTYWÓW 88.966 81.594
KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał podstawowy 20.1 19.165 19.165
Kapitał zapasowy 20.2 20.154 18.410
Kapitał z wyceny instrumentów finansowych 20.3 609 (13)
Różnice kursowe z przeliczenia 20.4 2 5
Zyski zatrzymane 20.5 7.564 4.951
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ 47.494 42.518
Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym 20.6 797 983
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY 48.291 43.501
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
Rezerwy długoterminowe 21 8.559 11.207
Kredyty bankowe, pożyczki, obligacje i leasing 25.1.3 8.666 10.025
Instrumenty pochodne 25.1.2 1 385
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14.2 402 345
Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe 23.1 600 600
Pozostałe zobowiązania finansowe 25.1.4 517 448
Pozostałe zobowiązania niefinansowe 24 133 65
18.878 23.075
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
Rezerwy krótkoterminowe 21 12.600 7.311
Kredyty bankowe, pożyczki, obligacje i leasing 25.1.3 2.160 1.384
Instrumenty pochodne 25.1.2 82 63
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania finansowe 25.1.4 4.601 3.504
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 20 476
Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe 23.2 76 77
Pozostałe zobowiązania niefinansowe 24 2.258 2.203
21.797 15.018
RAZEM ZOBOWIĄZANIA 40.675 38.093
SUMA KAPITAŁÓW I ZOBOWIĄZAŃ 88.966 81.594
Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania