Raport zintegrowany
2021

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Nota Rok zakończony 31 grudnia 2021 Rok zakończony 31 grudnia 2020
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 7.1 52.730 45.766
Koszt własny sprzedaży 7.2 (49.121) (41.611)
ZYSK/(STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY 3.609 4.155
Koszty sprzedaży i dystrybucji 7.2 (1.515) (1.492)
Koszty ogólnego zarządu 7.2 (1.028) (1.189)
Pozostałe przychody/(koszty) operacyjne netto 7.3 4.057 (66)
ZYSK/(STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 5.123 1.408
Koszty finansowe netto, w tym: 7.4 (250) (542)
Przychody odsetkowe obliczone z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej 35 32
Udział w zysku/(stracie) jednostek wykazywanych metodą praw własności 7.5 (2) (552)
ZYSK/(STRATA) BRUTTO 4.871 314
Podatek dochodowy 8.1 (926) (166)
ZYSK/(STRATA) NETTO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY 3.945 148
INNE CAŁKOWITE DOCHODY
Pozycje, które mogą w przyszłości zostać rozliczone z wynikiem:
Wycena dłużnych instrumentów finansowych 20.3 12 (4)
Wycena instrumentów zabezpieczających 20.3 757 387
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą 20.4 6
Podatek odroczony 8.1 (146) (73)
Pozycje, które nie będą mogły w przyszłości zostać rozliczone z wynikiem:
Zyski i straty aktuarialne z wyceny rezerw na świadczenia pracownicze 22 404 (235)
Podatek odroczony 8.1 (77) 46
Udział w innych całkowitych dochodach jednostek wykazywanych metodą praw własności 7.5 9 (2)
INNE DOCHODY ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY, NETTO 959 125
RAZEM CAŁKOWITE DOCHODY 4.904 273
ZYSK/(STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA:
akcjonariuszy jednostki dominującej 3.972 110
udziały niekontrolujące (27) 38
CAŁKOWITE DOCHODY PRZYPADAJĄCE NA:
akcjonariuszy jednostki dominującej 4.929 235
udziały niekontrolujące (25) 38
ZYSK/(STRATA) NETTO I ROZWODNIONY ZYSK/(STRATA) NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ (W ZŁOTYCH) 20.7 2,12 0,06
Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania