Raport zintegrowany
2021

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE

Okres zakończony
31 grudnia
Okres zakończony
31 grudnia
2021 2020 2021 2020
mln PLN mln EUR
Przychody ze sprzedaży  52.730  45.766  11.519  10.229 
Zysk z działalności operacyjnej 5.123 1.408 1.119 315
Zysk brutto 4.871 314 1.064 70
Zysk netto za okres sprawozdawczy  3.945  148  862  33 
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 3.972 110 868 25
Całkowite dochody 4.904 273 1.071 61
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 7.456 10.256 1.629 2.292
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4.367) (6.037) (954) (1.349)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (528) (1.357) (115) (303)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2.561 2.862 559 640
Zysk netto na akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję)  2,12  0,06  0,46  0,01 
Rozwodniony zysk netto na akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję)  2,12  0,06  0,46  0,01 
Średnioważona liczba akcji wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję 1.869.760.829 1.869.760.829 1.869.760.829 1.869.760.829

Stan na dzień Stan na dzień
31 grudnia 2021 31 grudnia 2020 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
mln PLN mln EUR
Aktywa trwałe 66.239 66.498 14.402 14.410
Aktywa obrotowe 22.714 15.089 4.938 3.270
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 13 7 3 2
Aktywa razem  88.966  81.594  19.343  17.681 
Kapitał własny 48.291 43.501 10.499 9.426
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 47.494 42.518 10.326 9.213
Kapitał podstawowy  19.165  19.165  4.167  4.153 
Zobowiązania długoterminowe 18.878 23.075 4.104 5.000
Zobowiązania krótkoterminowe 21.797 15.018 4.740 3.254
Liczba akcji stan na koniec okresu sprawozdawczego 1.869.760.829 1.869.760.829 1.869.760.829 1.869.760.829
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję)  25,40  22,74  5,52  4,93 
Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję)  25,40  22,74  5,52  4,93 

Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

  • poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2021 roku – 4,5994 EUR/PLN oraz 31 grudnia 2020 roku – 4,6148 EUR/PLN.
  • poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku – 4,5775 EUR/PLN; dla okresu od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku – 4,4742 EUR/PLN.
Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania