Raport zintegrowany
2021

35. Słownik pojęć i skrótów

Poniżej zamieszczono wykaz pojęć i skrótów najczęściej używanych w treści niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Skrót Pełna nazwa
CCIRS Kontrakty na zmianę stóp procentowych oraz kursów(Cross Currency Interest Rate Swap)
CGU Ośrodki wypracowujące środki pieniężne (Cash Generating Unite)
EBIT Wynik na działalności operacyjnej przed opodatkowaniem (Earnings Before Interest and Taxes)
EBITDA Wynik na działalności operacyjnej przed opodatkowaniem powiększony o amortyzację (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)
EPS 550 Kryterium emisyjności dwutlenku węgla na jednostkę wyprodukowanej energii elektrycznej wprowadzone w ramach tzw. Pakietu zimowego, warunkujące udział jednostek wytwórczych w rynku mocy – limit ten wynosi 550 gCO2/kWh.
EUA Uprawnienia do emisji CO2 (European Union Allowances)
EWB2, 3 ……. Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 sp. z o.o., Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 sp. z o.o.
FLZG Fundusz Likwidacji Zakładu Górniczego
GIR Giełdowa Izba Rozrachunkowa
Grupa Kapitałowa PGE, Grupa PGE, Grupa, GK PGE Grupa Kapitałowa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
IRGiT Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.
IRS Kontrakty na zmianę stóp procentowych (Interest Rate Swap)
KDT Kontrakty długoterminowe sprzedaży mocy i energii elektrycznej
KIMSF Interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
KOGENARACJA S.A. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENARACJA S.A.
KSE Krajowy System Elektroenergetyczny
MSSF Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
MSSF UE Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzone przez Unię Europejską
NABE Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego S.A.
NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
NI Nieruchomość inwestycyjna
OSP Operator Systemu Przesyłowego
PCD Plan Ciągłości Działania
PDUA Prawa do użytkowania składników aktywów
PGE S.A., Spółka, jednostka dominująca PGE Polska Grupa Energetyczna S.A
PGE EC S.A. PGE Energia Cieplna S.A.
PGE EO S.A. PGE Energia Odnawialna S.A.
PGE GiEK S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
PGE PGK Podatkowa Grupa Kapitałowa
PGG S.A. Polska Grupa Górnicza S.A.
PGNiG Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
PWUG Prawo wieczystego użytkowania gruntu
RAT Rzeczowe aktywa trwałe
Sprawozdanie finansowe, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE
TGE Towarowa Giełda Energii
URE Urząd Regulacji Energetyki
WACC Średni ważony koszt kapitału (Weighted Average Cost of Capital)
WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
WN Wartości niematerialne
ZCP Zorganizowana część przedsiębiorstwa
ZFŚS Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania