Raport zintegrowany
2021

34. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do udostępnienia przez Zarząd dnia 21 marca 2022 roku.

Warszawa, 21 marca 2022 roku
Podpisy Członków Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Prezes Zarządu Wojciech Dąbrowski  podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Wiceprezes Zarządu  Wanda Buk  podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Wiceprezes Zarządu  Paweł Cioch podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Wiceprezes Zarządu  Lechosław Rojewski  podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Wiceprezes Zarządu  Paweł Śliwa  podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Wiceprezes Zarządu  Ryszard Wasiłek podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Podpis osoby odpowiedzialnej za sporządzenie sprawozdania finansowego  Michał Skiba 

Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości i Podatków 

podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania