Raport zintegrowany
2021

33.6.2 Wpływ wojny na terytorium Ukrainy na działalność Grupy PGE

PGE jest największą spółką energetyczną w Polsce. Jednostki PGE zabezpieczają około 43 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną w kraju oraz obsługują ponad 5,5 mln klientów, a obszar dystrybucyjny PGE obejmuje ponad 40 proc. terytorium Polski, w tym na obszarach przy granicy z Ukrainą i Białorusią. Z tego względu działalność Grupy ma szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Kluczowe dla Grupy PGE jest zabezpieczenie ciągłości działania elektrowni i elektrociepłowni oraz infrastruktury dystrybucyjnej, tak aby zapewnić nieprzerwane dostawy energii elektrycznej i ciepła do mieszkańców, instytucji i przedsiębiorstw.

W związku z sytuacją w Ukrainie na szczeblu centralnym Grupy PGE został powołany Zespół Kryzysowy, którego celem jest stałe monitorowanie zagrożeń i identyfikacja potencjalnych ryzyk. W ramach prac Zespołu prowadzony jest monitoring, obejmujący bezpieczeństwo wytwarzania i dostaw energii oraz ochronę infrastruktury krytycznej i infrastruktury informatycznej. Do jego zadań należy również podejmowanie działań minimalizujących ryzyko wystąpienia sytuacji kryzysowej, przygotowanie Spółki na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz planowanie, organizacja i koordynowanie prac zapewniających ciągłość działania Spółki i Grupy PGE.

W kluczowych spółkach Grupy również zostały powołane sztaby kryzysowe, funkcjonujące 24h na dobę, realizujące stały monitoring oraz identyfikujące potencjalne ryzyka w celu minimalizacji zagrożenia dla dostaw energii elektrycznej i ciepła.

Wszystkie spółki kluczowe GK PGE przyjęły wytyczne w zakresie opracowania planów zapewnienia ciągłości działania. Na tej podstawie spółki opracowują a następnie wdrażają własne PCD, które uwzględniają specyfikę danej spółki. Kluczowym założeniem PCD jest opracowanie katalogu zagrożeń dla procesów krytycznych, na podstawie których są opracowywane i przyjmowane scenariusze awaryjne (instrukcje, procedury). Scenariusze awaryjne są cyklicznie testowane oraz na bieżąco aktualizowane. W obecnej sytuacji spółki zostały zobligowane zarówno do pilnej aktualizacji i weryfikacji regulacji wewnętrznych, jak i PCD.

W aktualnej sytuacji geopolitycznej szczególnie istotne jest również cyberbezpieczeństwo. W Grupie PGE zostały wdrożone specjalne procedury monitorowania sieci teleinformatycznych z uwagi na wzmożoną działalność grup przestępczych, mającą na celu atak na systemy ICT (Information and Communication Technologies) oraz OT (Operational Technology). W związku z obowiązującym stanem alarmowym CHARLIE-CRP plany awaryjne zostały poddane przeglądowi. Istotna zmiana kontekstu funkcjonowania firmy wywołała uruchomienie analizy zagrożeń i szacowanie ryzyka wystąpienia incydentu cyberbezpieczeństwa. Wzmożono także nacisk na ochronę łańcucha dostaw przed atakami cybernetycznymi.

Ochrona obiektów Grupy została wzmocniona. W celu ochrony kluczowej infrastruktury energetycznej Grupa współpracuje ze wszystkimi służbami odpowiadającymi za bezpieczeństwo w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW). Ponadto PGE Dystrybucja na stałe jest wspierana przez Wojska Obrony Terytorialnej (WOT).

Kluczowe obszary w Grupie PGE, na które wpływa wojna w Ukrainie:

 • dostępność i ceny paliw,
 • łańcuch dostaw,
 • cyberbezpieczeństwo,
 • geopolityka,
 • makroekonomia (w tym kursy walut i stopy procentowe),
 • ceny uprawnień do emisji CO2,
 • zagraniczne otoczenie regulacyjne,
 • kontrahenci.

Kluczowe ryzyka działalności operacyjnej PGE związane z wojną w Ukrainie:

 • zmniejszenie dostępności węgla kamiennego na polskim rynku z uwagi na planowane embargo w zakresie dostaw tego surowca z Rosji,
 • wzrost cen węgla kamiennego na rynku międzynarodowym,
 • zakłócenia logistyczne związane z wysokim wykorzystaniem taboru kolejowego i zmianami aktualnych tras przejazdowych,
 • zmniejszenie dostępności biomasy na polskim rynku z uwagi na wstrzymanie importu surowca z Białorusi,
 • zakłócenia logistyczne w transporcie samochodowym związane z cenami paliwa oraz dostępnością pracowników usługodawców.

Ryzyka związane z dostawami gazu:

 • Elektrociepłownia Gorzów oraz Elektrociepłownia Zielona Góra mają dostarczany gaz złożowy (tzw. Gaz zaazotowany Ln). Ze względu na wykorzystywanie dedykowanej infrastruktury przesyłowej pomiędzy kopalnią a daną elektrociepłownią te aktywa wytwórcze są neutralne wobec zaburzeń dostaw do Krajowego Systemu Gazu dla Polski.
 • Elektrociepłownia Toruń, Elektrociepłownia Zawidawie, Elektrociepłownia Lublin-Wrotków i Elektrociepłownia Rzeszów mają dostarczany gaz wysokometanowy (tzw. gaz E). Gaz E pobierany z Krajowego Systemu Gazu jest zabezpieczony w formie odpowiedniego stanu magazynów i w Polsce jest to na relatywnie bezpieczniejszym poziomie niż w Europie Zachodniej.

Grupa PGE nie ma wpływu na kierunki dostaw i zarządzanie przesyłem paliwa, dlatego też ryzyko ewentualnego wystąpienia zakłóceń leży po stronie PGNiG oraz Operatora Systemu Przesyłowego (Gaz- System). PGE ma ustanowione kanały komunikacji z PGNiG i Gaz-Systemem w zarządzaniu handlowym i operacyjnym we współpracy z daną lokalizacją z Grupy PGE. Zgodnie z krajowymi programami zarządzania ograniczeniami dostaw gazu, zabezpieczenie dostaw dla produkcji energii elektrycznej i ciepła jest uprzywilejowane wobec innych odbiorców.

Wpływ ograniczeń w dostępności paliw na produkcję energii elektrycznej:

 • W przypadku paliwa gazowego z uwagi na brak możliwości posiadania zapasów ograniczenie dostępności przekłada się na natychmiastową przerwę w produkcji energii elektrycznej i ciepła. Jednak jeżeli w danej elektrociepłowni istnieją rezerwowe kotły wodne na paliwo węglowe możliwa jest produkcja ciepła do wyczerpania stanu zapasów (dotyczy lokalizacji O/Lublin –Wrotków, O/Rzeszów, w przypadku O/Gorzów Wlkp. rezerwę produkcji stanowi kocioł parowy OP-140 na paliwo węglowe). W lokalizacji EC Zielona Góra rezerwę dla produkcji ciepła stanowią kotły olejowe.
 • Głównymi dostawcami węgla kamiennego na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej i ciepła są polskie spółki wydobywcze. Jednostki wytwórcze posiadają zapasy węgla kamiennego, które pozwalają na nieprzerwaną produkcję energii elektrycznej i ciepła.

Zagwarantowanie dostaw energii elektrycznej dla PGE Dystrybucja i PGE Obrót odbywa się w formie zabezpieczenia handlowego. Dostawy fizyczne energii warunkowane są aktualną sytuacją zbilansowania i funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Zakłócenia w produkcji energii elektryczne będą wpływały na dostawy energii w zależności od lokalizacji w sieci w KSE. Na chwilę obecną Grupa PGE nie zidentyfikowała ryzyka dostawy energii elektrycznej i ciepła do mieszkańców, instytucji i przedsiębiorstw.

Ryzyko wpływu wojny na rynki surowców oraz finansowe:

Wojna w Ukrainie przyczyniła się do dynamicznej zmienności na rynkach surowców, rynku uprawnień do emisji CO2 oraz finansowych (np. waluty), wpływając na poziomy generowanej marży i możliwości pozyskiwania kapitału (stopy procentowe). Na ten moment trudno jest oszacować skalę wpływu tych czynników na GK PGE. Rynki ulegają niezwykłej presji i w zależności od rozwoju sytuacji, czasu trwania wojny, kierunku rozwoju, będzie poszukiwany punkt równowagi. Na ten moment jednak, trudno mówić o jakimkolwiek scenariuszu, a ten właśnie będzie warunkował próby wyceny opisanych ryzyk. Niezależnie jednak PGE mityguje ryzyka kontynuując politykę zabezpieczania kosztów produkcji energii elektrycznej wraz ze sprzedażą energii na rynku hurtowym, co znajduje swój wymiar zarówno w zabezpieczeniu uprawnień do emisji CO2 jak również walut obcych na potrzeby transakcyjne. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania, Spółka dysponuje odpowiednią płynnością finansową, umożliwiającą realizację działalności bez istotnych zakłóceń.

W konsekwencji opisane powyżej ryzyka mogą mieć istotny wpływ na poszczególne obszary działalności GK PGE oraz przyszłe wyniki finansowe. W szczególności zmianie może ulec wartość odzyskiwalna wybranych pozycji aktywów, poziom oczekiwanych strat kredytowych oraz wycena instrumentów finansowych.

W związku z dynamicznym przebiegiem wojny na terytorium Ukrainy i jej konsekwencjami makroekonomicznymi oraz rynkowymi, Grupa PGE będzie na bieżąco monitorować jej rozwój i ewentualne zdarzenia, które wystąpią, zostaną odzwierciedlone odpowiednio w przyszłych sprawozdaniach finansowych. W niniejszym sprawozdaniu nie dokonano żadnych korekt z tego tytułu.

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania