Raport zintegrowany
2021

33.6.1 Planowane dokapitalizowanie PGE S.A. w drodze emisji akcji

18 stycznia 2022 roku Zarząd PGE S.A. podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia procesu dokapitalizowania Spółki w związku z planowanymi projektami inwestycyjnymi w obszarze energii odnawialnej, dekarbonizacji i dystrybucji.

Uchwała przewiduje zaproponowanie Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcia uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii E, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E lub praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii E lub praw do akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki.

Intencją Zarządu Spółki jest pozyskanie od inwestorów w ramach procesu podwyższenia kapitału kwoty przekraczającej 3 mld PLN. Pozyskanie wpływów z emisji akcji ma na celu wsparcie inwestycji PGE S.A. w trzech obszarach:

  • rozwój odnawialnych źródeł energii,
  • dekarbonizacja poprzez rozwój źródeł niskoemisyjnych;
  • rozwój dystrybucji.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się 6 kwietnia 2022 roku.

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania