Raport zintegrowany
2021

14.1 Aktywa z tytułu podatku odroczonego

Stan na dzień
31 grudnia 2021
Stan na dzień
31 grudnia 2020
Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową rzeczowych aktywów trwałych 2.585 2.776
Rezerwa na koszty rekultywacji 859 1.242
Rezerwy na świadczenia pracownicze 626 723
Rezerwa na zakup uprawnień do emisji CO2 2.157 1.206
Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową zobowiązań 335 316
Różnica między bilansową a podatkową wartością praw do użytkowania 152 171
Straty podatkowe 55 111
Pozostałe rezerwy 111 157
Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową aktywów finansowych 545 395
Rekompensaty z tytułu rozwiązania KDT 85 79
Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową zapasów 14 11
Nieodpłatnie otrzymana infrastruktura i otrzymane opłaty przyłączeniowe 26 28
Pozostałe 3 4
AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 7.553 7.219

Zmiana stanu odroczonego podatku dochodowego – aktywa

Rok zakończony
31 grudnia 2021
Rok zakończony
31 grudnia 2020
STAN NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 7.219 6.947
Zmiany w korespondencji z wynikiem finansowym 414 906
Zmiany w korespondencji z innymi całkowitymi dochodami (78) 45
Ujęcie odroczonego podatku dochodowego w związku z podziałem jednostek zależnych (4)
Wyjście jednostki z GK (4)
Pozostałe zmiany 6 (679)
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 7.553 7.219

Zmiany w korespondencji z innymi całkowitymi dochodami dotyczą zmiany podatku odroczonego od części rezerwy na świadczenia pracownicze dotyczącej świadczeń po okresie zatrudnienia. Pozostałe zmiany każdej pozycji zostały ujęte w wyniku finansowym.

 

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania