Raport zintegrowany
2021

14.2 Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego

Stan na dzień
31 grudnia 2021
Stan na dzień
31 grudnia 2020
Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową rzeczowych aktywów trwałych 4.938 5.000
Uprawnienia do emisji CO2 792 199
Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową aktywów finansowych 1.012 713
Różnica między bilansową a podatkową wartością zobowiązań leasingowych 190 181
Należności z tytułu rozpoznanych rekompensat – Ustawa o cenach prądu 16
Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową praw majątkowych pochodzenia energii 15 31
Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową zobowiązań finansowych 11 8
Pozostałe 64 65
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO 7.022 6.213

Zmiana stanu odroczonego podatku dochodowego – zobowiązania

Rok zakończony
31 grudnia 2021
Rok zakończony
31 grudnia 2020
STAN NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 6.213 6.549
Zmiany w korespondencji z wynikiem finansowym 663 262
Zmiany w korespondencji z innymi całkowitymi dochodami 145 72
Nabycie nowych spółek zależnych 8
Połączenie jednostek (3)
Pozostałe zmiany 4 (678)
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 7.022 6.213

Zmiany w korespondencji z innymi całkowitymi dochodami dotyczą zmiany podatku odroczonego od wyceny instrumentów zabezpieczających. Pozostałe zmiany każdej pozycji zostały ujęte w wyniku finansowym.

Grupa nie tworzy zobowiązania na podatek odroczony od dodatnich różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostki zależne i stowarzyszone ponieważ nie jest prawdopodobne aby różnice uległy odwróceniu w przewidywalnej przyszłości. Ujemne różnice przejściowe związane z inwestycjami w jednostki zależne i stowarzyszone wynosiłyby 2.491 mln PLN a aktywo z tytułu podatku odroczonego wynosiłoby 473 mln PLN.

Podatek odroczony grupy po skompensowaniu aktywów i zobowiązań w poszczególnych spółkach i podatkowej grupie kapitałowej

Rok zakończony
31 grudnia 2021
Rok zakończony
31 grudnia 2020
Aktywa z tytułu podatku dochodowego 933 1.351
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego (402) (345)
Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania