Raport zintegrowany
2021

15. Zapasy

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Zapasy

Zapasy są to aktywa przeznaczone do sprzedaży w toku zwykłej działalności gospodarczej, będące w trakcie produkcji w celu sprzedaży, lub mające postać materiałów lub surowców zużywanych w procesie produkcyjnym lub w trakcie świadczenia usług.

Do zapasów zalicza się:

  • materiały,
  • produkty,
  • półprodukty i produkty w toku,
  • prawa pochodzenia energii – zakupione, wytworzone lub otrzymane prawa majątkowe pochodzenia energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, prawa majątkowe pochodzenia energii wytworzonej w kogeneracji oraz prawa majątkowe do świadectw efektywności energetycznej,
  • towary(w szczególności przeznaczone do dalszej odsprzedaży uprawnienia do emisji CO2).

Zapasy (z wyjątkiem uprawnień do emisji CO2 nabytych w celu realizacji zysków) są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i możliwej do uzyskania ceny sprzedaży netto.

Uprawnienia nabyte w celu realizacji zysków z tytułu wahań cen rynkowych są ujmowane w wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży.

Rozchód składników zapasów wyceniany jest według następujących zasad:

  • materiały i towary (z wyjątkiem uprawnień do emisji CO2 oraz praw majątkowych) – według metody FIFO,
  • uprawnieniado emisji CO2 – według szczegółowej identyfikacji,
  • prawa majątkowe – według szczegółowej identyfikacji.

Stosowane do wyceny na dzień sprawozdawczy ceny nabycia lub koszty wytworzenia zapasów nie mogą być wyższe od ceny netto możliwej do uzyskania tych składników. Odpis aktualizujący wartość zapasów zalicza się do kosztów operacyjnych. W razie odzyskania przez określony składnik zapasów w pełni lub w części poprzednio utraconej wartości urealnia się jego wycenę, poprzez zmniejszenie wartości odpisu aktualizującego.

Stan na dzień 31 grudnia 2021 Stan na dzień 31 grudnia 2020
Wartość początkowa Aktualizacja wartości Wartość księgowa netto Wartość początkowa Aktualizacja wartości Wartość księgowa netto
Węgiel kamienny 499 499 963 963
Materiały remontowo-eksploatacyjne 683 (29) 654 701 (25) 676
Mazut 50 50 29 29
Pozostałe materiały 86 (13) 73 86 (16) 70
RAZEM MATERIAŁY 1.318 (42) 1.276 1.779 (41) 1.738
Prawa majątkowe zielone 884 (60) 824 1.269 (129) 1.140
Pozostałe prawa majątkowe 3 3 4 (1) 3
PRAWA POCHODZENIA ENERGII 887 (60) 827 1.273 (130) 1.143
Uprawnienia do emisji CO2 1 1 1 1
Węgiel kamienny 12 5 17 144 144
Pozostałe towary 11 (2) 9 19 6 25
RAZEM TOWARY 24 3 27 164 6 170
POZOSTAŁE ZAPASY 61 (2) 59 72 72
RAZEM ZAPASY 2.290 (101) 2.189 3.288 (165) 3.123

Rok zakończony
31 grudnia 2021
Rok zakończony
31 grudnia 2020
AKTUALIZACJA WARTOŚCI ZAPASÓW NA DZIEŃ 1 STYCZNIA (165) (207)
Utworzenie odpisu (18) (32)
Rozwiązanie odpisu 81 64
Wykorzystanie odpisu 5 2
Wycena do wartości godziwej (2) 20
Pozostałe zmiany (2) (12)
AKTUALIZACJA WARTOŚCI ZAPASÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA (101) (165)
Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania