Raport zintegrowany
2021

16. Uprawnienia do emisji CO2 na własne potrzeby

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Uprawnienia do emisji CO2 na własne potrzeby

W odrębnej pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej ujmowane są, przeznaczone na własne potrzeby jednostek wytwórczych, uprawnienia do emisji dwutlenku węgla. EUA otrzymane nieodpłatnie prezentowane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w wartości nominalnej, czyli w wartości zerowej. Zakupione jednostki uprawnień do emisji są ujmowane w cenie nabycia. Rozchód uprawnień do emisji CO2 zakupionych na własne potrzeby wycenia się metodą szczegółowej identyfikacji.

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, instalacjom należącym do GK PGE nie przysługuje od 2020 roku przydział darmowych uprawnień do emisji. Przyznawane są jedynie uprawnienia EUA na emisje CO2 związane z wytwarzaną energią cieplną (1 mln EUA).

EUA Stan na dzień 31 grudnia 2021 Stan na dzień 31 grudnia 2020
Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe
Ilość (mln Mg) 2 41 1 20
Wartość (mln PLN) 797 4.106 39 1.735

EUA Ilość (mln Mg) Wartość (mln PLN)
STAN NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2020 21 1.205
Zakup/Sprzedaż 48 3.983
Przyznane nieodpłatnie 13
Umorzenie (61) (3.414)
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 21 1.774
Zakup/Sprzedaż 80 9.447
Przyznane nieodpłatnie 1
Umorzenie (59) (6.318)
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 43 4.903
Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania