Raport zintegrowany
2021

17. Pozostałe aktywa krótko i długoterminowe

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Pozostałe aktywa, w tym rozliczenia międzyokresowe kosztów

Grupa ujmuje aktywa jako rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne, jeżeli spełnione są następujące warunki:

  • wynikają z przeszłych zdarzeń – poniesienie wydatku na cel operacyjny jednostek,
  • ich wysokość można wiarygodnie określić,
  • dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

Rozliczenia międzyokresowe ustalane są w wysokości poniesionych, wiarygodnie ustalonych wydatków, jakie dotyczą przyszłych okresów i są związane z wpływem korzyści ekonomicznych w przyszłości.

Do pozostałych aktywów zaliczane są w szczególności należności z tytułu rozliczeń publiczno- prawnych, zaliczki na dostawy i usługi (w tym zaliczki na rzeczowe aktywa trwałe w budowie), należności z tytułu dywidend.

 

17.1 Pozostałe aktywa długoterminowe

17.2 Pozostałe aktywa krótkoterminowe

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania