Raport zintegrowany
2021

17.2 Pozostałe aktywa krótkoterminowe

Stan na dzień 31 grudnia 2021 Stan na dzień 31 grudnia 2020
KOSZTY ROZLICZANE W CZASIE
Koszty pozyskania klienta 56 50
Kontrakty długoterminowe 38 43
Ubezpieczenia majątkowe i deliktowe 14 14
Koszty logistyczne związane z zakupem węgla 4 17
Usługi informatyczne 15 16
ZFŚS 7 10
Pozostałe koszty rozliczane w czasie 18 20
INNE AKTYWA KRÓTKOTERMINOWE
Należności z tytułu naliczonego VAT 537 519
Należności z tytułu akcyzy 17 17
Zaliczki na dostawy 507 11
Pozostałe aktywa krótkoterminowe 27 82
POZOSTAŁE AKTYWA, RAZEM 1.240 799

Kwota należności z tytułu naliczonego VAT związana jest głównie z szacunkiem sprzedaży energii elektrycznej nieodczytanej na urządzeniach pomiarowych na dzień sprawozdawczy. Kwota należności z tytułu akcyzy dotyczy zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii, na podstawie dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii.

Kwota zaliczki na dostawy związana jest przede wszystkim z przyszłymi dostawami węgla na potrzeby segmentu Energetyki Konwencjonalnej.

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Koszty pozyskania klienta

Koszty poniesione przed zawarciem umowy związane z realizacją jej przedmiotu zaliczane są do pozostałych aktywów i ujmowane jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, jeżeli pokrycie w przyszłości tych kosztów przychodami uzyskanymi od zamawiającego jest prawdopodobne.

Na dzień 31 grudnia 2021 oraz na 31 grudnia 2020 roku Grupa rozpoznała następujące koszty do rozliczenia w czasie

Rok zakończony
31 grudnia 2021
Rok zakończony
31 grudnia 2020
STAN NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 155 148
Koszty doprowadzenia do zawarcia umowy – aktywowane 61 53
Amortyzacja oraz odpisy (54) (46)
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 162 155
Krótkoterminowe 56 50
Długoterminowe 106 105

Koszty doprowadzenia do zawarcia umowy obejmują przede wszystkim prowizje agencyjne z tytułu pozyskania lub utrzymania klienta.

Składnik aktywów jest systematycznie amortyzowany, z uwzględnieniem okresu przekazywania klientowi dóbr lub usług, z którymi jest powiązany.

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania