Raport zintegrowany
2021

18. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Środki pieniężne składają się z gotówki w kasie oraz depozytów płatnych na żądanie.

Ekwiwalenty środków pieniężnych są krótkoterminowymi inwestycjami o dużej płynności łatwo wymienialnymi na określone kwoty środków pieniężnych oraz narażonymi na nieznaczne ryzyko zmiany wartości.

Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na różne okresy, z reguły od jednego dnia do jednego miesiąca, w zależności od aktualnego zapotrzebowania Grupy na środki pieniężne.

Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów składa się z następujących pozycji:

Stan na dzień
31 grudnia 2021
Stan na dzień
31 grudnia 2020
Środki pieniężne w banku i kasie 5.059 1.415
Lokaty typu overnight 5 309
Lokaty krótkoterminowe 1.124 1.423
Środki na rachunkach VAT 545 1.042
RAZEM 6.733 4.189
Różnice kursowe od środków pieniężnych w walutach 1 (16)
Saldo środków pieniężnych i ekwiwalentów wykazanych w rachunku przepływów 6.734 4.173
Pozostające do dyspozycji limity kredytowe na dzień 31 grudnia 6.002 6.556
w tym limity kredytowe w rachunku bieżącym 1.830 1.811

Szczegółowy opis zawartych umów kredytowych został opisany w nocie 25.1.3 niniejszego sprawozdania finansowego.

W wartości środków pieniężnych zawarte są środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania w kwocie 212 mln PLN (93 mln PLN w okresie porównawczym) na rachunkach klientów PGE Dom Maklerski S.A. stanowiące zabezpieczenie rozliczeń z IRGiT.

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania