Raport zintegrowany
2021

1.3.3 Spółki stowarzyszone i współzależne objęte konsolidacją metodą praw własności

Nazwa jednostki Jednostka posiadająca udziały Udział spółek GK PGE na dzień 31 grudnia 2021 Udział spółek GK PGE na dzień 31 grudnia 2020
1. Polska Grupa Górnicza S.A. Katowice PGE GiEK S.A. 15,32% 15,32%
2. Polimex Mostostal S.A. Warszawa PGE S.A. 16,40% 16,48%
ElectroMobility Poland S.A. Warszawa PGE S.A. 4,33% 25,00%
3. PEC Bogatynia Bogatynia PGE GiEK S.A. 34,93%
PGE EC S.A. 34,93%
4. Energopomiar sp. z o.o. Gliwice Spółki GK PGE 49,79% 49,79%

 

W dniu 19 sierpnia 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ElctroMobility Poland S.A. podjęło uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego spółki z kwoty 70 mln PLN do kwoty 52 mln PLN, poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji. Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z kwoty 52 mln PLN do kwoty 302 mln PLN w drodze emisji nowych akcji, które zostały objęte przez Skarb Państwa w zamian za wkład pieniężny. W wyniku przystąpienia przez Skarb Państwa do spółki ElectroMobility Poland S.A., udział PGE S.A. w kapitale zakładowym tej spółki obniżył się z 25% do 4,33%. Powyższe zmiany zostały zarejestrowane w KRS w dniu 30 września 2021 roku. Na dzień 30 września 2021 roku GK PGE zaprzestała ujmowania ElectroMobility Poland S.A. metodą praw własności.

W dniach 26 sierpnia – 1 września 2021 roku, w ramach transakcji sesyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych, PGE S.A. sprzedała 187.500 akcji Polimex Mostostal S.A. W wyniku transakcji udział PGE S.A.   w kapitale uległ zmniejszeniu z 16,48% do 16,40%. Sprzedaż akcji   była   związana z planowanym nabyciem 187 500 akcji Polimex Mostostal S.A. w ramach realizacji jednej z transz opcji call na zakup akcji Polimex Mostostal S.A., którą dnia 20 stycznia 2017 roku PGE S.A. nabyła od Towarzystwa Finansowego Silesia sp. z o.o.

24 lutego 2022 roku PGE S.A. zrealizowała opcje call i nabyła od Towarzystwa Finansowego Silesia sp. z o.o.187.500 (opcja call 2) oraz 125.000 (opcje call 3) akcji Polimex Mostostal S.A. W wyniku tych transakcji udział w kapitale uległ zwiększeniu z 16,40% do 16,45%.

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania